Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 21:29

20% của 104 là: 104 : 100 x 20 = 20,8 

19 tháng 3 lúc 21:30

104/100*20=20.8

25 tháng 12 2016 lúc 23:35

câu (a)  104 

17 tháng 5 2017 lúc 18:39

mình nghĩ tổng tử và mẫu phân số mới = phân số 65/104 là 338 cơ

17 tháng 5 2017 lúc 18:22

Đề có sai không,bạn coi lại đi ?

19 tháng 4 2022 lúc 16:47

b

19 tháng 4 2022 lúc 16:48

B

30 tháng 3 2022 lúc 19:02

1,33...

30 tháng 3 2022 lúc 19:02

1.(3)

21 tháng 6 2020 lúc 21:16

x.(8,75+1,25)=20

x.10=20

x=20:10

x=2

11 tháng 7 2020 lúc 20:49

20,18 x 20 + 14 x 40,36 + 10,09 x 104

= 20,18 x 20 + 14 x 2 x 20,18 + 10,09 x 2 x 52

= 20,18 x 20 + 28 x 20,18 + 20,18 x 52

= 20,18 x ( 20 + 28 + 52 )

= 20,18 x 100

= 2018

 

11 tháng 7 2020 lúc 20:57

                                                Bài làm :

Ta có :

20,18x20 + 14x40,36 + 10,09x104

=20,18x20 + 14x2x20,18 + 10,09x2x52

=20,18x20 + 28x20,18 + 20,18x52

=20,18x(20+28+52) (Áp dụng tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng)

=20,18x100

=2018

Đáp số : 2018

Chúc bạn học tốt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

26 tháng 7 2020 lúc 15:54

bài đâu bn

11 tháng 3 lúc 20:28

A = \(\dfrac{4}{1\times3}\) - \(\dfrac{8}{3\times5}\) + \(\dfrac{12}{5\times7}\) - \(\dfrac{16}{7\times9}\) + \(\dfrac{20}{9\times11}\) - \(\dfrac{24}{11\times13}\)

A = ( \(\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{3}\)) - ( \(\dfrac{1}{3}\) + \(\dfrac{1}{5}\)) + (\(\dfrac{1}{5}\)\(\dfrac{1}{7}\)) - ( \(\dfrac{1}{7}\) + \(\dfrac{1}{9}\)) +( \(\dfrac{1}{9}\)\(\dfrac{1}{11}\)) - (\(\dfrac{1}{11}\)+\(\dfrac{1}{13}\))

A = \(\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{3}\) - \(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{7}\) - \(\dfrac{1}{7}\) - \(\dfrac{1}{9}\) + \(\dfrac{1}{9}\) + \(\dfrac{1}{11}\) - \(\dfrac{1}{11}\) - \(\dfrac{1}{13}\)

A = \(\dfrac{1}{1}\) - \(\dfrac{1}{13}\)

A = \(\dfrac{12}{13}\)

7 tháng 2 lúc 17:47

thể tích của thùng hình lập phương là :

`6 xx6xx6=216(dm^3)`

trong thù có số lít nước là :

`216 xx 80  : 100= 172,8(l nước)`

7 tháng 2 lúc 17:48

XIN CẢM ƠN Ạ !!!hihi