Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 15:09

s=18x2/9x19=72 m2

19 tháng 3 lúc 15:12

chiều rộng: 18:9x2=2x2=4m

Diện tích : 18x4=72(m2)

30 tháng 12 2021 lúc 11:06

Diện tích là:

\(\left(104-18\right):2\cdot\left(104+18\right):2=2623\left(m^2\right)\)

30 tháng 12 2021 lúc 11:08

tính từng bước đc ko ạ

 

21 tháng 8 2022 lúc 19:21

Nửa chu vi mảnh đất đó là : 

           208 : 2 = 104 ( m )

Chiều dài của mảnh đất là : 

          ( 104 + 18 ) : 2 = 61 ( m )

Chiều rộng của mảnh đất là :

         104 - 61 = 43 ( m )

Diện tích mảnh đất là : 

        61 x 43 = 2623 ( m2 )

                Đáp số 2623 m2

4 tháng 5 2022 lúc 11:55

Hiệu chiều dài và chiều rộng là: \(9+7=16\left(m\right)\)

Hiệu số phần bằng nhau là: \(5-3=2\) (phần)

Chiều dài mảnh đất là: \(16:2\times5=40\left(m\right)\)

Chiều rộng mảnh đất là: \(40-16=24\left(m\right)\)

Diện tích mảnh đất là: \(40\times24=960\left(m^2\right)\)

14 tháng 4 2021 lúc 20:11

Nửa chu vi mảnh đất là

360:2=180m360:2=180m

Chiều dài mảnh đất là

(180+10):2=95m(180+10):2=95m

Chiều rộng mảnh đất là

180−95=85m180−95=85m

Diện tích mảnh đất là

95x85=8075m295x85=8075m2

Đáp số :8075m2

14 tháng 4 2021 lúc 20:13

thank bạn nha

25 tháng 5 2021 lúc 21:33

CR:12:(5-3)x3=18m

CD:18+12=30m

DT:30x18=540 m vuông

Đ/s 540m vuông

Đoàn Đức Hà
Đoàn Đức Hà Giáo viên VIP
25 tháng 5 2021 lúc 21:34

Chiều dài của mảnh đất là: 

\(25\div\left(3-2\right)\times3=75\left(m\right)\)

Chiều rộng của mảnh đất là: 

\(75-25=50\left(m\right)\)

Diện tích mảnh đất là: 

\(75\times50=3750\left(m^2\right)\)

Phần diện tích trồng cây xanh là: 

\(3750\times\frac{1}{5}=750\left(m^2\right)\)

25 tháng 12 2021 lúc 15:57

a. 715445

b. 259829

c.2295

25 tháng 12 2021 lúc 19:56

a. 715445

b. 259829

c.2295

16 tháng 3 2022 lúc 20:02

Chiều rộng là : 45 x 2/5 =18 m

Diện tích hình chữ nhật là 45x18=810m2 

16 tháng 3 2022 lúc 20:17

Một phần dài số m là:

45:(5-2)= 15(m)

chiều rộng là:

15 x 2=30(m)

chiều dài là:

15 x 5=75 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

75 x 30=2250(m2)

           Đáp số :2250 m2

20 tháng 5 2018 lúc 12:48

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật thứ 2 là:

67 080 : 258 = 260 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật thứ 2 là:

260 x 130 = 33 800 (m2)

Đ/S           : 33 800 m2

20 tháng 5 2018 lúc 12:57

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật thứ 2 là:

67 080 : 258 = 260 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật thứ 2 là:

260 × 130 = 33 800 (m2)