Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 16:08

số học sinh trung bình chiếm: 1-1/3-7/12=1/12 số học sinh cả lớp

Số học sinh trung bình : 48:12x1=4 học sinh

19 tháng 3 lúc 16:14

số hsg : 16

số hsk:28

số hstb:4

lớp 4a có 45 học sinh ,cuối năm học các học sinh được chia làm 3 loại.\(\dfrac{1}{3}\) học sinh của lớp đạt  loại Giỏi,\(\dfrac{2}{5}\)số học sinh đạt loại Khá,còn lại là Trung bình .Hỏi lớp 4a có bao nhiêu học sinh xếp loại Trung bình?                                             ...
Đọc tiếp

lớp 4a có 45 học sinh ,cuối năm học các học sinh được chia làm 3 loại.\(\dfrac{1}{3}\) học sinh của lớp đạt  loại Giỏi,\(\dfrac{2}{5}\)số học sinh đạt loại Khá,còn lại là Trung bình .Hỏi lớp 4a có bao nhiêu học sinh xếp loại Trung bình?

                                               Bàigiải

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2
20 tháng 2 2022 lúc 16:35

Số học sinh giỏi là

45 : 3 x 1 = 15 ( học sinh )

Số học sinh khá là

45 : 5 x 2 = 18 ( học sinh )

Số học sinh trung bình là

45 - 15 - 18 = 12 ( học sinh )

7 tháng 5 2022 lúc 21:32

số học sinh giỏi là:

45 : 3 x 1= 15 ( học sinh)

số học sinh khá là:

45 : 5 x 2 = 18 ( học sinh )

số học sinh trung bình là:

45 - 15 - 18 = 12 ( học sinh)

16 tháng 3 2022 lúc 18:46

Học sinh khá có là

45 x 2/5= 18 (học sinh)

Học sinh trung bình là

45- (18+13)= 14 (học sinh)

16 tháng 3 2022 lúc 18:46

giúp mình với, đi mà mọi người bài này mình chưa làm đượckhocroi

6 tháng 2 2017 lúc 11:59

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Thầy Hùng
Thầy Hùng Giáo viên VIP
5 tháng 3 lúc 9:06

Số HS Giỏi là 1/2 hay  1/20 em?

 

19 tháng 10 2021 lúc 19:08

Tổng số phần trăm số học sinh giỏi và khá là :

32% + 48% = 80% ( học sinh )

Lớp có tổng số học sinh là :

24 : 80% = 30 ( học sinh )

Số bạn xếp loại trung bình là :

30 - 24 = 6 ( bạn )

Đáp số : ...............

11 tháng 3 2019 lúc 19:35

BL:

a, Lớp 5A có số h/s giỏi là :

          40 x \(\frac{1}{5}\)8 ( h/s )

  Lớp 5A có số h/s khá là :

          40 x \(\frac{3}{8}\)15 ( h/s )

  Lơp 5A có số h/s trung bình là :

          40 - ( 15 + 8 ) = 17 ( h/s )

b, Tỉ số phần trăm của số h/s giỏi là :

         8 : 40 x 100 = 20%

    Tỉ số phần trăm của số h/s khá là :

         15 : 40 x 100 = 37,5 %

   Tỉ số phần trăm của số h/s trung bình là :

         17 : 40 x 100 = 42,5%

                    ĐS:...

1 tháng 1 2016 lúc 15:42

bạn có thể tham khảo ở câu hỏi tương tự!

18 tháng 2 lúc 21:28

Số học sinh loại giỏi là : \(30\times\dfrac{2}{5}=12\left(hs\right)\)

Số học sinh loại khá là : \(30\times\dfrac{1}{3}=10\left(hs\right)\)

Số học sinh loại trung bình là : \(30-12-10=8\left(hs\right)\)

18 tháng 2 lúc 21:35

Số học sinh loại giỏi là: 30×2/5=12(hs)
Số học sinh loại khá là: 30×1/3=10(hs)
Số học sinh loại trung bình là: 30−12−10=8(hs)