Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 5 lúc 14:32

a, Tích hai đơn thức : -0,5 \(x^2\)\(y\)z và -3\(xy^3z\) 

    A = -0,5 \(x^2\)yz \(\times\) ( -3\(xy^3\)z)

    A = 1,5\(x^3\)y4z2

b, bậc của đa thức là: 3 + 4 + 2 = 9

Hệ số cao nhất là 1,5

Thầy Hùng
Thầy Hùng Giáo viên VIP
27 tháng 5 lúc 15:01

Chương trình Toán 7 mới hiện nay chỉ học đơn thức 1 biến, không còn học đơn thức nhiều biến như cũ nữa

 

6 tháng 5 lúc 21:42

`5,`

`a,`

`P(x)=x^5-2x^4+4x^3-x^5-3x^3+2x-5`

`= (x^5-x^5)-2x^4+(4x^3-3x^3)+2x-5`

`= -2x^4+x^3+2x-5`

Bậc của đa thức: `4`

`b,`

Hệ số cao nhất của đa thức: `-2`

`c,`

Hệ số tự do của đa thức: `-5.`

Bạn chú ý môn học.

30 tháng 3 2022 lúc 11:23

\(A\left(x\right)=10x^3-3x-4x^2-6x^3+\dfrac{3}{4}x+3x^2-2\)

         \(=4x^3-x^2-\dfrac{9}{4}x-2\)

Bậc của đa thức là bậc có số mũ cao nhất.

\(\Rightarrow\)Đa thức này có bậc 4.

Hệ số cao nhất là 4.

Hệ số tự do là -2.

3 tháng 5 lúc 18:51

a,

  \(A\left(x\right)=-3x^3+2x^2-6+5x+4x^3-2x^2-4-4x\\ =\left(-3x^3+4x^3\right)+\left(2x^2-2x^2\right)+\left(5x-4x\right)+\left(-6-4\right)\\ =x^3+0+x-10\\ =x^3+x-10\)

Bậc của đa thức là 3

Hệ số cao nhất ứng với x mũ lớn nhất là 1 

3 tháng 5 lúc 18:51

chú ý môn học em nhé 

25 tháng 9 2021 lúc 15:10

doi 3L = 0,003m3

thể tích của hỗn hợp là V=V1+V2=3+3=6L=0,006m3 kl của hỗn hợp là 900 x 0,006 = 5,4 kg kl của chất lỏng A là 800 x 0,003 = 2,4 kg kl của chất lỏng b là 5,4 - 2,4 = 3 kg klr cua chat long b la 3/0,003 = 1000 kg/m3

8 tháng 12 2021 lúc 17:46

1. Xem sgk

2. Đơn vị: Hz

3. Mối liên hệ:

- Tần số lơn: âm cao (bổng)

- Tần số thấp: âm nhỏ (trầm)

4. 20Hz - 20000Hz

16 tháng 3 2022 lúc 18:47

B

16 tháng 3 2022 lúc 18:47

B

14 tháng 2 2019 lúc 11:38

a)    A tích điện dương, B không tích điện thì các electron sẽ di chuyển từ quả cầu B sang quả cầu A qua dây dẫn nên có dòng điện.

b)    A và B không tích điện thì không có dòng điện nên không có sự dịch chuyển của các electron từ quả nào sang quả nào.

c)    A tích điện âm, B không tích điện thì các electron sẽ di chuyển từ quả cầu A qua dây dẫn sang quả cầu B nên có dòng điện.

d)    A không tích điện, B tích điện dương thì các electron sẽ di chuyển từ quả A sang quả B qua dây dẫn, nên có dòng điện.

e)  A không tích điện, B tích điện âm thì các electron sẽ di chuyển từ quả B qua dây dẫn sang quả A nên có dòng điện