Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 1 lúc 15:52

\(\dfrac{38}{11}+\left(\dfrac{16}{13}+\dfrac{6}{11}\right)\\ =\dfrac{38}{11}+\dfrac{16}{13}+\dfrac{6}{11}\\ =\left(\dfrac{38}{11}+\dfrac{6}{11}\right)+\dfrac{16}{13}\\ =\dfrac{44}{11}+\dfrac{16}{13}\\ =4+\dfrac{16}{13}\\ =\dfrac{52}{13}+\dfrac{16}{13}\\ =\dfrac{68}{13}\\ \dfrac{3}{4}:\dfrac{3}{5}-\dfrac{1}{5}\\ =\dfrac{3}{4}\times\dfrac{5}{3}-\dfrac{1}{5}\\ =\dfrac{5}{4}-\dfrac{1}{5}\\ =\dfrac{25-4}{20}\\ =\dfrac{21}{20}\)

Phép tính 1:

\(\dfrac{38}{11}+\left(\dfrac{16}{13}+\dfrac{6}{11}\right)\)

\(=\left(\dfrac{38}{11}+\dfrac{6}{11}\right)+\dfrac{16}{13}\)

\(=4+\dfrac{16}{13}=\dfrac{4\cdot13+16}{13}\)(Dấu "." trong phép tính là dấu nhân)

\(=\dfrac{68}{13}\)

Phép tính 2:

\(\dfrac{3}{4}:\dfrac{3}{5}-\dfrac{1}{5}\)

\(=\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{5}{3}-\dfrac{1}{5}\)

\(=\dfrac{\left(3\cdot5\right):3\cdot5}{\left(4\cdot3\right):3\cdot5}-\dfrac{1\cdot4}{5\cdot4}\)

\(=\dfrac{25}{20}-\dfrac{4}{20}\)

\(=\dfrac{21}{20}\)

 

10 tháng 8 2014 lúc 16:38

lấy 38/11 cộng với 6/11 trước thì được 44/11 = 4, sau đó cộng với 13/16

11 tháng 8 2014 lúc 13:42

dung la nhu the roi ! cam on moi nguoi$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

17 tháng 12 2016 lúc 15:18

Có số số hạng trong dãy số là

    (10345-1):2=5172 số

Tổng dãy số đó là

    (10345+1)*5172:2=26754756

Đáp số:26754756

17 tháng 12 2016 lúc 15:18

Lấy máy tính ra tính là hợp lí nhất đó bạn

14 tháng 12 2018 lúc 14:11

\(\frac{3}{5}+\frac{6}{11}+\frac{7}{13}+\frac{2}{5}+\frac{16}{11}+\frac{19}{13}=\left(\frac{3}{5}+\frac{2}{5}\right)\left(\frac{6}{11}+\frac{16}{11}\right)\left(\frac{7}{13}+\frac{19}{13}\right)=1+2+2=5\)

14 tháng 12 2018 lúc 14:12

Ta có:3/5+2/5=5/5=1; 6/11+16/11=22/11=2; 7/13+19/13=26/13=2

kết quả là 1+2+2=5

A=(6 : 35−116 x 67) : (415 x 1011+5211)A=(6 : 35−116 x 67) : (415 x 1011+5211)

A=(6 : 35−76 x 67) : (215 x 1011+5711)A=(6 : 35−76 x 67) : (215 x 1011+5711)

A=(10−1) : (4211+5711)A=(10−1) : (4211+5711)

A=9 : 9A=9 : 9

A=1

17 tháng 9 2017 lúc 9:24

1/1*2+1/2*3+1/3*4+......+1/99*100+1/100*101

= 1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + ... + 1/99 - 100 + 1/00 - 1/101

= 1 - 1/101

= 100/101

3/5*8+3/8*11+3/11*14+.........3/605*608+3/608*611

= 1/5 - 1/8 + 1/8 - 1/11 + 1/11 - ... + 1/608 - 1/611

= 1/5 - 1/611

= 606/3055

4 tháng 11 2017 lúc 21:14

Bài 1:

a) \(2\frac{1}{4}+1\frac{1}{2}-1\frac{4}{5}\)

=\(\frac{9}{4}\)+\(\frac{3}{2}\)-\(\frac{9}{5}\)

=\(\frac{45}{20}+\frac{30}{20}-\frac{36}{20}\)

=\(\frac{39}{20}\)

b) \(2\frac{2}{3}\times3\frac{1}{4}:2\frac{3}{4}\)

\(\frac{8}{3}\times\frac{13}{4}:\frac{11}{4}\)

=\(\frac{8}{3}\times\frac{13}{4}\times\frac{4}{11}\)

=\(\frac{104}{33}\)

Bài 2:

a) \(\frac{7}{9}+\frac{4}{5}+\frac{11}{9}+\frac{6}{5}\)

=\(\left(\frac{7}{9}+\frac{11}{9}\right)+\left(\frac{4}{5}+\frac{6}{5}\right)\)

=2+2

=4

b) \(\frac{21}{36}\times\frac{39}{14}\times\frac{54}{13}\)

=\(\frac{21\times39\times54}{36\times14\times13}\)

=\(\frac{675}{100}\)

4 tháng 11 2017 lúc 21:30

dung ko ban