GV

Giới thiệu về bản thân

Hãy giúp người khác khi có thể! Bạn sẽ thấy mình có ích và hạnh phúc hơn.
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

M N K 70km 210km

Từ 6h15 đến 7h30 là 7h30 - 6h15 = 75 (phút) = 75/60 (giờ) = 1,25 (giờ)

Đến lúc 7h30 thì xe ô tô đi được quãng đường MK là:

     56 x 1,25 = 70 (km)

 Khoảng cách KN là: 280 - 70 = 210 (km)

Từ lúc 7h30 hai xe đi ngược chiều nhau trên quãng đường KN dài 210 km. Tổng vận tốc 2 xe là:
   56 + 43 = 99 (km/h)

Thời gian 2 xe đi quãng đường KN là:

   210 : 99 = 210/99 = 70/33 (giờ)

Đổi 70/33 giờ = 70/33 x 60 phút = 127 phút (gần đúng)

Hai xe gặp nhau lúc: 7h30 + 127 phút = 9h37phút

Điểm gặp nhau cách N là (bằng khoảng cách xe máy đi)
  43 x 70/33 = 91 km (gần đúng)

Bạn xem lại các dữ kiện bài toán, tính toán ra lẻ, gần đúng.