K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

14 giờ trước (10:53)

2x-2x+3x-4=26

=>3x-4=26

=>3x=30

=>\(x=\dfrac{30}{3}=10\)

14 giờ trước (11:05)

`#3107.101107`

`2x - 2x + 3x - 4 = 26`

`\Rightarrow x(2 - 2 + 3) - 4 = 26`

`\Rightarrow 3x - 4 = 26`

`\Rightarrow 3x = 26 + 4`

`\Rightarrow 3x = 30`

`\Rightarrow x = 30 \div 3`

`\Rightarrow x = 10`

Vậy, `x = 10.`

24 tháng 7 2023

a) \(2^x\cdot4=128\)

\(\Rightarrow2^x\cdot2^2=2^7\)

\(\Rightarrow2^{x+2}=2^7\)

\(\Rightarrow x+2=7\)

\(\Rightarrow x=5\)

b) \(\left(2x+1\right)^3=125\)

\(\Rightarrow\left(2x+1\right)^3=5^3\)

\(\Rightarrow2x+1=5\)

\(\Rightarrow2x=4\)

\(\Rightarrow x=4:2\)

\(\Rightarrow x=2\)

c) \(2x-2^6=6\)

\(\Rightarrow2x-64=6\)

\(\Rightarrow2x=70\)

\(\Rightarrow x=70:2\)

\(\Rightarrow x=35\)

d) \(64\cdot4^x=45\)

\(\Rightarrow4^3\cdot4^x=45\)

\(\Rightarrow4^{x+3}=45\)

Xem lại đề

e) \(27\cdot3^x=243\)

\(\Rightarrow3^3\cdot3^x=3^5\)

\(\Rightarrow3^{x+3}=3^5\)

\(\Rightarrow x+3=5\)

\(\Rightarrow x=2\)

g) \(49\cdot7^x=2401\)

\(\Rightarrow7^2\cdot7^x=7^4\)

\(\Rightarrow7^{x+2}=7^4\)

\(\Rightarrow x+2=4\)

\(\Rightarrow x=2\)

h) \(3^x=81\)

\(\Rightarrow3^x=3^4\)

\(\Rightarrow x=4\)

k) \(3^4\cdot3^x=3^7\)

\(\Rightarrow3^{x+4}=3^7\)

\(\Rightarrow x+4=7\)

\(\Rightarrow x=3\)

n) \(3^x+25=26\cdot2^2+2\cdot3^0\)

\(\Rightarrow3^x+25=104+2\)

\(\Rightarrow3^x+25=106\)

\(\Rightarrow3^x=81\)

\(\Rightarrow3^x=3^4\)

\(x=4\)

`@` `\text {Ans}`

`\downarrow`

`a)`

`2^x*4 = 128`

`=> 2^x = 128 \div 4`

`=> 2^x = 2^7 \div 2^2`

`=> 2^x = 2^5`

`=> x = 5`

Vậy, `x = 5.`

`b)`

\(\left(2x+1\right)^3=125\)

`=> (2x + 1)^3 = 5^3`

`=> 2x + 1 = 5`

`=> 2x = 5-1`

`=> 2x = 4`

`=> x = 4 \div 2`

`=> x = 2`

Vậy, `x = 2`

`c)`

\(2x-2^6=6\)

`=> 2x = 6+2^6`

`=> 2x = 70`

`=> x = 70 \div 2`

`=> x = 35`

Vậy, `x = 35`

`d)`

\(64\cdot4^x=45\) Bạn xem lại đề

`e)`

`27*3^x = 243`

`=> 3^3 * 3^x = 3^5`

`=> 3^(3 + x) = 3^5`

`=> 3 + x = 5`

`=> x = 5 - 3`

`=> x = 2`

Vậy, `x = 2`

`g)`

`49* 7^x = 2401`

`=> 7^2 * 7^x = 7^4`

`=> 7^(2 + x) = 7^4`

`=> 2 + x = 4`

`=> x = 4 - 2`

`=> x = 2`

Vậy, `x = 2`

`h)`

`3^x = 81`

`=> 3^x = 3^4`

`=> x = 4`

Vậy, `x = 4`

`k)`

`3^4 * 3^x = 3^7`

`=> 3^(4 + x) = 3^7`

`=> 4 + x = 7`

`=> x = 7 - 4`

`=> x = 3`

Vậy, `x = 3`

`n)`

`3^x + 25 = 26*2^2 + 2*3^0`

`=> 3^x + 25 = 104 + 2`

`=> 3^x + 25 = 106`

`=> 3^x = 106 - 25`

`=> 3^x = 81`

`=> 3^x = 3^4`

`=> x = 4`

Vậy, `x = 4.`

\(#48Cd\)

25 tháng 9 2021

a) \(\Rightarrow2^x=32\Rightarrow2^x=2^5\Rightarrow x=5\)

b) \(\Rightarrow\left(2x+1\right)^3=5^3\)

\(\Rightarrow2x+1=5\Rightarrow x=2\)

c) \(\Rightarrow2^x=32\Rightarrow x=5\)

d) \(\Rightarrow4^3.4^x=4^5\Rightarrow4^x=4^2\Rightarrow x=2\)

e) \(\Rightarrow3^3.3^x=3^5\Rightarrow3^x=3^2\Rightarrow x=2\)

f) \(\Rightarrow7^2.7^x=7^4\Rightarrow7^x=7^2\Rightarrow x=2\)

25 tháng 9 2021

a. 2x . 4 = 128

<=> 2x + 2 = 27

<=> x + 2 = 7

<=> x = 5

b. (2x + 1)3 = 125

<=> (2x + 1)3 - 53 = 0

<=> (2x + 1 - 5)\(\left[\left(2x+1\right)^2+\left(2x+1\right).5+25\right]=0\)

<=> (2x - 4)(4x2 + 4x + 1 + 10x + 5 + 25) = 0

<=> (2x - 4)(4x2 + 14x + 31) = 0

<=> \(\left[{}\begin{matrix}2x-4=0\\4x^2+14x+31=0\end{matrix}\right.\)

<=> \(\left[{}\begin{matrix}x=2\\VôNghiệm\end{matrix}\right.\)

c. 2x - 26 = 6

<=> 2x = 32

<=> x = 5

d. 64 . 4x = 45

<=> 43 . 4x = 45

<=> 43 + x = 45

<=> 3 + x = 5

<=> x = 2

e. 27 . 3x = 243

<=> 33 . 3x = 35

<=> 33 + x = 35

<=> 3 + x = 5

<=> x = 2

g. 49 . 7x = 2401 (Bn xem lại đề câu này)

<=> 72 . 7x = 74

<=> 72 + x = 74

<=> 2 + x = 4

<=> x = 2

`@` `\text {Ans}`

`\downarrow`

`2^x = 16`

`=> 2^x = 2^4`

`=> x = 4`

Vậy, `x = 4.`

____

`2^x*16 = 1024`

`=> 2^x =`\(2^{10}\div2^4\)

`=> 2^x = 2^6`

`=> x = 6`

Vậy, `x = 6`

______

`2^x - 26 = 6`

`=> 2^x = 6 + 26`

`=> 2^x = 32`

`=> 2^x = 2^5`

`=> x = 5`

Vậy, `x = 5`

`3^x*3 = 243`

`=> 3^x * 3 = 3^5`

`=> 3^x = 3^5 \div 3`

`=> 3^x = 3^4`

`=> x = 4`

Vậy, `x = 4.`

18 tháng 4 2015

tìm x biết:

(3x-1) [- 1/2x+5]=0

1/4+1/3:(2x-1)=-5

[2x+3/5]2 - 9/25=0

-5(x+1/5)-1/2(x-2/3)=3/2x - 5 /6

[x+1/2]x [2/3-2x]=0

17/2-|2x-3/4|=-7/4

2/3x-1/2x =5/12

(x+1/5)2+17/25=26/25

[x.44/7+3/7].11/5-3/7=-2

3[3x-1/2]+1/9=0

Toán lớp 6Tìm x

 Trả lời  Câu hỏi tương tự

Chưa có ai trả lời câu hỏi này,bạn hãy là người đâu tiên giúp nguyenvanhoang giải bài toán này !

24 tháng 5 2017

3(3x-1/2)^3+1/9=0

13 tháng 1 2016

4x+9=-26-x

4x+x=-26-9

   5x=-35

   x=(-35):5

   x=-7

13 tháng 1 2016

4x+9=-26-x

4x+x=-26-9

  5x =-35

   x =(-35):5

   x =-7

29 tháng 4 2019

g. \(\left(x+\frac{1}{2}\right)\left(\frac{2}{3}-2x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+\frac{1}{2}=0\\\frac{2}{3}-2x=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{-1}{2}\\x=\frac{1}{3}\end{cases}}\)

Vậy \(x\in\left\{\frac{-1}{2};\frac{1}{3}\right\}\)

29 tháng 4 2019

f. \(\frac{2}{3}x-\frac{1}{2}x=\frac{5}{12}\)

\(\Leftrightarrow x\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\right)=\frac{5}{12}\)

\(\Leftrightarrow x\left(\frac{4}{6}-\frac{3}{6}\right)=\frac{5}{12}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{6}x=\frac{5}{12}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{5}{12}\div\frac{1}{6}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{30}{12}=\frac{5}{2}\)

10 tháng 1 2016

a) 2x-  18 = 10

2x = 28

x = 14

b) 3x - 26 = -5

3x = 21

x = 7

c) |x - 2| - 15 = |-9|

|x - 2\ = 6

x - 2 = 6 => x= 8

x - 2 = -6 => x = -4

d) 2x+ 11 =  x-  4

x - 2x = 11 + 4

-x = 15

x = -15 

10 tháng 1 2016

a) 2x= 10+18=28

x=29/2=14

 

19 22 25 28 5(3x + 2) – 4(2x +3) x*(1 + 2x4(1 + x) – 3(2x-5) 4x8(6) - X) 23/ ... 2x” – 4x + 3x – 6 = 2x” – X-6 (b) (x-3) = (x-3)(x-3) (c) (2x+y)(2x–y) = x* = x* – 3x ... (x - 6)” 7 (3x + 5)(x-6) 8 (8x + 2)(3x + 4) (4x – 1)(2x – 3) 10 (2x +5)* 11 (8x – 3)(2x + ... 27 (4x + 3y)(x + y) 28 (2x + 5)(5x – 2) (4x – 3y)(4x + y) 30 (7x + 2y)(3x + 4y) 24/ ...

21 tháng 12 2019

\(a)=3x\cdot\left(2x-7-4x+5\right)=3x\cdot\left(-2x-2\right)=3x\cdot\left[-2\cdot\left(x+1\right)\right]\)