Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Yen Nhi
Yen Nhi CTVHS
3 phút trước

Đặt \(k=\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z}{-3}\)

\(\Rightarrow x=2k;y=2k;z=-3k\)

Ta thay \(x=2k;y=2k;z=-3k\) vào \(xyz=240\)

\(\Rightarrow\left(2k\right)\left(2k\right)\left(-3k\right)=240\)

\(\Rightarrow\left[2.2.\left(-3\right)\right]\left(k.k.k\right)=240\)

\(\Rightarrow\left(-12k^3\right)=240\)

\(\Rightarrow k=-\sqrt[3]{20}\)

Vậy \(\left\{{}\begin{matrix}x=y=-2\sqrt[3]{20}\\z=3\sqrt[3]{20}\end{matrix}\right.\)

a, chúng tôi: chủ ngữ

b, ai và người : chủ ngữ

c, Cô giáo và em: định ngữ

d , tôi: trạng ngữ

6 phút trước
 

1. Chúng ta hãy cùng nhau đi đá bóng thôi!

→ Chủ ngữ

2. Hôm qua, ai đã là người ra khỏi phòng muộn nhất?

→ Chủ ngữ

3. Cô giáo đang khen ngợi em trước cả lớp trong giờ Ngữ Văn.

→ Định ngữ

4. Trong lòng tôi, tự nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả.

→ Trạng ngữ

34 phút trước

They are children

They are policemen

These are leaves

Those are toys

Where are the mice?

21 phút trước

change these sentences into plural sentences:

1 it is a ruler

2 there is a desk in the classroom (3)

3 this is a flower

4 there is a bench in the room (5)

5 that is my book 

6 the ruler is on the table 

7 what is this?

8 is that your student ?

9 who is this?

10 where is my color pencil?

 
41 phút trước

Số ki-lô-gam gạo ngày thứ hai bán được là:

306 + 63 = 369(kg gạo)

Số ki-lô-gam gạo ngày thứ ba bán được là:

369 + 96 = 465(kg gạo)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được:

(306 + 369 + 465) : 3 = 380(kg gạo)

Đáp số: 380 kg gạo.

Ngày thứ hai bán được số kg gạo là:

            306+63=369 ( kg)

Ngày thứ ba bán được số kg gạo là:

             369+96=465 ( kg)

Trung bình mỗi ngày của hàng đó bán được số kg gạo là:

       ( 306+369+465) : 3= 380  ( kg)

                                        Đáp số: ............

 

 

 

1389 x X : 9 = 1923 x 3 - 5769

= 1389 x X : 9  = 0

=  X : 9 = 0: 1389

= X : 9= 0

= X = 0x9

= X = 0

 

 

 

   

1389 x X : 9 = 1923 x 3 - 5769

= 1389 x X : 9  = 0

=  X : 9 = 0: 1389

= X : 9= 0

= X = 0x9

= X = 0