Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

XoaGameDiBa 16 tháng 7 2018 lúc 15:51
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Để Giá trị của x có nghĩa thì:

\(\sqrt{x^2-5x+6}>0\) => \(x^2-5x+6>0\)

Phân tích Mẫu Thức ta có:

\(\sqrt{x^2-5x+6}=\sqrt{x^2-2x-3x+6}=\sqrt{\left(x^2-2x\right)-\left(3x-6\right)}\)

\(=\sqrt[]{x\left(x-2\right)-3\left(x-2\right)}=\sqrt{\left(x-2\right)\left(x-3\right)}\) 

Để mẫu thức khác 0 thì :

\(\left(x-2\right)\ne0\) hoặc \(\left(x-3\right)\ne0\)

\(\Leftrightarrow\) \(x\ne2\)hoặc \(x\ne3\)(1)

Để mẫu thức ko âm ( lớn hơn 0 )

*Trường hợp 1: \(x-2>0\)hoặc \(x-3>0\)

=> \(x>2\)hoặc \(x>3\)(2)

*Trường hợp 2: \(x-2< 0\)hoặc \(x-3< 0\)

=> \(x< 2\)hoặc \(x< 3\)(3)

Từ (1),(2) và (3) ta có:

=> \(x>3\) hoặc \(x< 2\)

Chúc bạn học tốt :#

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 16 tháng 7 2018 lúc 22:03
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ĐK:  \(x^2-5x+6>0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(x-2\right)\left(x-3\right)>0\)

TH1:  \(\hept{\begin{cases}x-2>0\\x-3>0\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\)\(\hept{\begin{cases}x>2\\x>3\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\)\(x>3\)

TH2:   \(\hept{\begin{cases}x-2< 0\\x-3< 0\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\)\(\hept{\begin{cases}x< 2\\x< 3\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\)\(x< 2\)

Vậy   \(\orbr{\begin{cases}x>3\\x< 2\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ [ RBL ] ❧Bacon☙ 41 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a,ko ghi lại đề nha 

M=1/1-1/2+1/2-1/3+...+1/49-1/50

=1/1-1/50

=49/50 

=>M<1

Đọc tiếp...
Phúc Nightcore 41 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(a,\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{49.50}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{49}-\frac{1}{50}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{50}=\frac{49}{50}< 1\)

\(=>M< 1\)

Đọc tiếp...
Phúc Nightcore 39 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

công nhận là phần b tui cx...

chỉ nghĩ có mỗi cách như bạn team gà công nghiệp kia mà hông ra được :v

>< 

Đọc tiếp...
Đinh Thanh Trung CTV 44 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1. You should eat______more______fruits and vegetabes because they are good for your health.

2. She looks very tired after coming back from word. She should rest_____more______.

3. We should spend____less_______time on computer games.

4. Drink____more____green tea and____less_______coffee.

5. Smoking can lead to lung cancer, so smoke_____less_____.

6. If you wash your hands____more______than you will be less chance of having flu.

7. Eat____more_______high - fat food keep you from getting fat.

8. Which activity burns_____more_____calories, walking of riding a bicyle?

Đọc tiếp...
Song Ngư (๖ۣۜO๖ۣۜX๖ۣۜA) 4 tháng 6 lúc 16:37
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Để A có giá trị là số âm:

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-1>0;x-2< 0\\x-1< 0;x-2>0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x>1;x< 2\\x< 1;x>2\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}1< x< 2\\2< x< 1\left(loai\right)\end{cases}}\)

Vậy 1<x<2

Đọc tiếp...
NLA Saver ( Team TST 23 ) 4 tháng 6 lúc 16:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bạn thử các TH nhé ;

TH1 : x-1 âm và x-2 dương

TH2 : x-1 dương và x-2 âm

Đọc tiếp...
Dương Lam Hàng CTV 45 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x^2-\frac{1}{4}-\sqrt{x^2+x+\frac{1}{4}}}=\frac{1}{2}\left(2x^3+x^2+2x+1\right)\)    (ĐK: \(x\ge\frac{-1}{2}\) )

\(\Leftrightarrow\sqrt{x^2-\frac{1}{4}-\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2}}=\frac{1}{2}\left[2x\left(x^2+1\right)+\left(x^2+1\right)\right]\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x^2-\frac{1}{4}-x-\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}\left(x^2+1\right)\left(2x+1\right)\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{1}{2}\left(x^2+1\right)\left(2x+1\right)\)

\(\Leftrightarrow x+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\left(x^2+1\right)\left(2x+1\right)\)

\(\Leftrightarrow2x+1=\left(x^2+1\right)\left(2x+1\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+1\right)\left(2x+1\right)-\left(2x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+1\right)\left(x^2+1-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(2x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x+1=0\\x^2=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{-1}{2}\\x=0\end{cases}}\) (nhận)

Vậy .....

Đọc tiếp...
Incursion_03 CTV 34 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x^2-\frac{1}{4}-\sqrt{x^2+x+\frac{1}{4}}}=\frac{1}{2}\left(2x^3+x^2+2x+1\right)\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x^2-\frac{1}{4}-\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2}}=\frac{1}{2}\left[x^2\left(2x+1\right)+2x+1\right]\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x^2-\frac{1}{4}-\left|x+\frac{1}{2}\right|}=\frac{1}{2}\left(x^2+1\right)\left(2x+1\right)\)(1) 

Vì VT > 0 nên VP >0

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}\left(x^2+1\right)\left(2x+1\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow x\ge-\frac{1}{2}\)

Khi đó \(\left(1\right)\Leftrightarrow\sqrt{x^2-\frac{1}{4}-x-\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}\left(x^2+1\right)\left(2x+1\right)\)

                    \(\Leftrightarrow\sqrt{x^2-x-\frac{3}{4}}=\frac{1}{2}\left(x^2+1\right)\left(2x+1\right)\)

                    \(\Leftrightarrow x^2-x-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}\left(x^2+1\right)^2\left(2x+1\right)^2\)

                   \(\Leftrightarrow\left(2x-3\right)\left(2x+1\right)-\frac{1}{4}\left(x^2+1\right)^2\left(2x+1\right)^2=0\)

                 \(\Leftrightarrow\left(2x+1\right)\left(2x-3-\frac{1}{4}\left(x^2+1\right)^2\left(2x+1\right)\right)=0\)

                \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{1}{2}\\2x-3=\frac{1}{4}\left(x^2+1\right)^2\left(2x+1\right)\end{cases}}\)

 Cần cù bù thông minh , phá tung pt dưới ra được cái phương trình bậc 5, sau đó dùng Wolfram|Alpha: Computational Intelligence để tính nghiệm rồi phân tích nhân tử =))

Đọc tiếp...
Dương Lam Hàng CTV 50 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(5x\left(2x-3\right)-10x\left(x+4\right)=x-7\)

\(\Leftrightarrow10x^2-15x-10x^2-40x-x+7=0\)

\(\Leftrightarrow-56x=-7\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{1}{8}\)

Vậy \(x=\frac{1}{8}\)

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜDαɾƙ ๖ۣۜBαηɠ ๖ۣۜSĭℓεηтღ [ RBL ] ❧PEWDS☙ 1 giờ trước (19:56)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Trong toán học, tập hợp có thể hiểu tổng quát  một sự tụtập của một số hữu hạn hay vô hạn các đối tượng nào đó.

Người ta khẳng định những đối tượng này được gọi  cácphần tử của tập hợp và bất kỳ một đối tượng nào cũng đều có thể được đưa vào một tập hợp.

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ [ RBL ] ❧Bacon☙ 1 giờ trước (19:55)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Trong toán học, tập hợp có thể hiểu tổng quát  một sự tụtập của một số hữu hạn hay vô hạn các đối tượng nào đó.

... Một tập hợp có thể  một phần tử của một tập hợpkhác. Tập hợp mà mỗi phần tử của nó  một tập hợp còn được gọi  họ tập hợp.

Đọc tiếp...
➻❥ M.A_M.N ﹏ღ [Team RBL] ❧MMM☙ 1 giờ trước (19:54)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Trả lời : ( đừng có ném gạch )

Trong toán học, tập hợp có thể hiểu tổng quát là một sự tụtập của một số hữu hạn hay vô hạn các đối tượng nào đó. Người ta khẳng định những đối tượng này được gọi là cácphần tử của tập hợp và bất kỳ một đối tượng nào cũng đều có thể được đưa vào một tập hợp.

#Thiên_Hy

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜDαɾƙ ๖ۣۜBαηɠ ๖ۣۜSĭℓεηтღ [ RBL ] ❧PEWDS☙ 46 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

1.  A. of                                        B. coffee                                         C. leaf                                           D. fault

2.  A. cough                                 B. laugh                                           C. enough                                    D. through

3.  A. knee                                   B. knife                                            C. king                                          D. kniting

4.  A. dought                                B. weigh                                           C. rough                                       D. thought

5.  A. knives                                 B. draught                                        C. flu                                             D. tough    

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ [ RBL ] ❧Bacon☙ 48 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

1.  A. of                                        B. coffee                                         C. leaf                                           D. fault

2.  A. cough                                 B. laugh                                           C. enough                                    D. through

3.  A. knee                                   B. knife                                            C. king                                          D. kniting

4.  A. dought                                B. weigh                                           C. rough                                       D. thought

5.  A. knives                                 B. draught                                        C. flu                                             D. tough    

Đọc tiếp...
Lạnh.... 4 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1.  A. of                                        B. coffee                                         C. leaf                                           D. fault

2.  A. cough                                 B. laugh                                           C. enough                                    D. through

3.  A. knee                                   B. knife                                            C. king                                          D. kniting

4.  A. dought                                B. weigh                                           C. rough                                       D. thought

5.  A. knives                                 B. draught                                        C. flu                                             D. tough 

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: