Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

44/ 33 + 44 /165 + 44/ 385 + 44/ 693 + 44 /1089

= 8/5 + 44/385  + 44/ 693 + 44 /1089

= 12/7  + 44/ 693 + 44 /1089

= 16/9 + 44 /1089

= 20/11

12 phút trước

3090

 

11 phút trước

`y:15=206`

`y=206 xx 15`

`y=3090`

Vậy `y=3090`

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

        100  : 2 = 50 ( m)

Chiều rộng của thửa ruộng là:

             50 : ( 2 +3 ) x 2 = 20 ( m)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

          50 - 20 = 30 ( m)

a, Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

             20 x 30 = 600 ( m2)

b, Trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số tạ thóc là:

            600 : 100 x 50 = 300 ( kg ) => 3 tạ

                                   Đáp số:.................

9 phút trước

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

`100  : 2 = 50 ( m)`

Tổng số phần bằng nhau :

`2+3=5(phần)`

Chiều rộng thửa ruộng là:

`50 : 5 xx 2 = 20 ( m)`

Chiều dài thửa ruộng là:

`50 - 20 = 30 ( m)`

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

`20 xx 30 = 600 ( m^2)`

Số tạ thóc thu hoạch được là:

`600 : 100 xx 50 = 300 ( kg )`

`300kg=3` tạ

D/s....

4×(x+2)=[16+4]

= 4×(x+2)= 20

= x + 2 = 20 : 4

= x + 2 = 5

= x = 5 - 2

= x = 3 

Có số con gà trống là:

     45 : ( 7-2 ) x 7 = 63 ( con)

Có số con gà mái là:

       63 - 45 = 18 ( con)

Tổng số gà là:

        63 + 18 = 81 ( con)

                     Đáp số:..................

Chiều dài của hình chữ nhật là:

             108 : 9 = 12 ( cm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

       ( 9 + 12 ) x 2 = 42 ( cm)

                              Đáp số:.................

gọi x là chiều dài của hình chữ nhật

\(x\times9=108\) 

\(x=108:9\)

\(x=12\)

vậy chiều dài của hình chữu nhật là 12 cm

chu vi của hình chữ nhật là :

\(\left(12+9\right)\times2=42\)

đáp số :

nhớ kick đúng :))