K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

4 giờ trước (23:40)

\(208,3cm^2=2,083dm^2\)

3 giờ trước (23:45)

Để giải bài toán này theo cách giải của học sinh lớp 6, chúng ta sẽ thực hiện từng bước một: Bước 1: Gọi số lượng táo ban đầu mà bác An mang đi bán là \(x\). Bước 2: Người thứ nhất mua \(\frac{1}{2}\) số táo và thêm 5 quả, tức là \(\frac{1}{2}x + 5\) quả. Bước 3: Số táo còn lại sau khi người thứ nhất mua là \(x - (\frac{1}{2}x + 5) = \frac{1}{2}x - 5\) quả. Bước 4: Người thứ hai mua \(\frac{1}{3}\) số táo còn lại và thêm 10 quả, tức là \(\frac{1}{3}(\frac{1}{2}x - 5) + 10\) quả. Bước 5: Số táo còn lại sau khi người thứ hai mua là \(\frac{1}{2}x - 5 - \frac{1}{3}(\frac{1}{2}x - 5) - 10 = \frac{1}{6}x - \frac{5}{3}\) quả. Bước 6: Người thứ ba mua \(\frac{1}{4}\) số táo còn lại lúc đó, tức là \(\frac{1}{4}(\frac{1}{6}x - \frac{5}{3})\) quả. Bước 7: Số táo còn lại sau khi người thứ ba mua là \(\frac{1}{6}x - \frac{5}{3} - \frac{1}{4}(\frac{1}{6}x - \frac{5}{3}) = \frac{1}{12}x - \frac{5}{4}\) quả. Bước 8: Người thứ tư mua 15 quả nữa thì hết số táo bác An đưa đi bán, tức là \(\frac{1}{12}x - \frac{5}{4} - 15 = 0\). Bước 9: Giải phương trình \(\frac{1}{12}x - \frac{5}{4} - 15 = 0\) để tìm ra giá trị của \(x\), sau đó tính số bao táo bác An đã mang đi bán. Hy vọng cách giải này giúp bạn hiểu và giải quyết bài toán. Nếu cần hỗ trợ thêm, đừng ngần ngại để lại câu hỏi.

3 giờ trước (23:54)

15 quả táo cuối cùng chiếm:

\(1-\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{4}\)(số quả táo còn lại sau lần 2)

Số quả táo còn lại sau lần 2 là:

\(15:\dfrac{3}{4}=15\times\dfrac{4}{3}=20\left(quả\right)\)

2/3 số táo còn lại sau lần 1 là:

20+10=30(quả)

Số táo còn lại sau lần 1 là:

\(30:\dfrac{2}{3}=30\times\dfrac{3}{2}=45\left(quả\right)\)

1/2 số táo ban đầu là 45+5=50(quả)

Số táo ban đầu là \(50:\dfrac{1}{2}=100\left(quả\right)\)

4 giờ trước (23:40)

Chiều cao của tam giác là:

18,36x2:2,4=15,3(cm)

4 giờ trước (23:22)

60p=1 giờ

Thời gian Nam đi hết 7km là:

1:4x7=7/4(giờ)

NV
4 giờ trước (23:22)

Nam đi 7k hết số thời gian là:

\(7\times60:4=105\) (phút)

4 giờ trước (23:22)

\(46p=\dfrac{23}{30}\left(giờ\right)\)

\(208,3cm^2=2,083dm^2\)

4 giờ trước (23:29)

\(\dfrac{x}{3}-\dfrac{2}{y}=\dfrac{1}{5}\)

=>\(\dfrac{xy-6}{3y}=\dfrac{1}{5}\)
=>5(xy-6)=3y

=>5xy-3y=30

=>y(5x-3)=30

=>(5x-3;y)\(\in\){(1;30);(30;1);(-1;-30);(-30;-1);(2;15);(15;2);(-2;-15);(-15;-2);(3;10);(10;3);(-3;-10);(-10;-3);(5;6);(6;5);(-5;-6);(-6;-5)}

=>(x;y)\(\in\){(4/5;30);(33/5;1);(2/5;-30);(-27/5;-1);(1;15);(18/5;2);(1/5;-15);(-12/5;-2);(6/5;10);(13/5;3);(0;-10);(-7/5;-3);(8/5;6);(9/5;5);(-2/5;-6);(-3/5;-5)}

3 giờ trước (23:52)

15000 lần số tờ 10000 đồng là:

35000+5000x20=135000(đồng)

Số tờ 10000 đồng là:

135000:15000=9(tờ)

Số tờ loại 5000 đồng là:

20-9=11(tờ)

4 giờ trước (22:59)

a: Xét ΔAHB vuông tại H và ΔAHC vuông tại H có

AB=AC
AH chung

Do đó: ΔAHB=ΔAHC

b: Xét ΔABC cân tại A có \(\widehat{ABC}=60^0\)

nên ΔABC đều

=>\(\widehat{BAC}=60^0\)

c: Xét ΔABC có

AH,BE là các đường cao

AH cắt BE tại I

Do đó: I là trực tâm của ΔABC

=>CI\(\perp\)AB tại K