Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 16:01

x+3/20=4/5

Hay x+3/20=16/20

=>x+3=16

 X = 16-3

 X = 13

19 tháng 3 lúc 16:00

lam rang moi nguoi

24 tháng 1 2017 lúc 10:05

Hướng dẫn giải:

a) 3 x (20 – 5)

Cách 1:

3 x (20 – 5) = 3 x 15 = 45

Cách 2:

3 x (20 – 5) = 3 x 20 – 3 x 5 = 60 – 15 = 45

b) 20 x (40 – 1)

Cách 1:

20 x (40 – 1) = 20 x 39 = 780

Cách 2:

20 x (40 – 1) = 20 x 40 – 20 x 1 = 800 – 20 = 780

2 tháng 3 2022 lúc 21:45

Bài 1: 

a: x+1/2=5/6

nên x=5/6-1/2=1/3

b: x+1/4=3/4

nên x=3/4-1/4=2/4=1/2

c: x+3/10=1/2

nên x=1/2-3/10=5/10-3/10=1/5

d: x+1/4=3/8

nên x=3/8-1/4=3/8-2/8=1/8

8 tháng 2 lúc 21:33

TOT LAM

20 tháng 3 2022 lúc 16:18

\(\dfrac{1}{20}+\dfrac{3}{5}=\dfrac{1}{20}+\dfrac{12}{20}=\dfrac{13}{20}\\ \dfrac{4}{5}\times\dfrac{20}{9}=\dfrac{4\times4\times5}{5\times9}=\dfrac{4\times4}{9}=\dfrac{16}{9}\\ \dfrac{4}{5}-\dfrac{5}{8}=\dfrac{32}{40}-\dfrac{2}{40}=\dfrac{7}{40}\\ \dfrac{1}{2}:\dfrac{5}{8}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{8}{5}=\dfrac{4\times2}{2\times5}=\dfrac{4}{5}\)

20 tháng 3 2022 lúc 16:17

13/20

16/9

7/40

1/80

17 tháng 4 2022 lúc 17:57

Dài thế trời!!!

17 tháng 4 2022 lúc 18:01

1) 1/3 x 1/2 x 3/7 = 1/6 x 3/7 = 1/14

2) 5/4 x 1/3 + 1/7 = 5/12 + 1/7 = 47/84

3) 8 x (8/9 - 2/3) = 8 x 2/9 = 16/9

4) 5/6 x 48/20 x 1/2 = 2 x 1/2 = 1

5) (2/5 + 3/4) x 8 = 23/20 x 8 = 46/5

6) 10 x (1/2 - 1/5) = 10 x 3/10 = 3

11 tháng 3 lúc 18:35

`3/4 + x/20 = 4/5`

`=> x/20 = 4/5 - 3/4`

`=> x/20 = 16/20 - 15/20`

`=> x/20=1/20`

`=>x=1`

14 tháng 4 2022 lúc 20:30

a: =84/12+9/12-10/12=83/12

b: =32/5x7/6=224/30=112/15

c: =6/12+8/12+9/12=23/12

d: =16/20+25/20+7/20=48/20=12/5

14 tháng 4 2022 lúc 20:30

a) 7 + 3/4 - 5/6 = 83/12

b) 8 x 4/5 : 6/7 = 8 x 4/5 x 7/6 = 112/15

c) 1/2 + 2/3 + 3/4 = 23/12

d) 4/5 + 5/4 + 7/20 = 12/5

4 tháng 3 lúc 20:48

\(\dfrac{2}{5}\times\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{8}=\dfrac{1}{5}\times\dfrac{3}{2}-\dfrac{1}{8}=\dfrac{3}{10}-\dfrac{1}{8}=\dfrac{24}{80}-\dfrac{10}{80}=\dfrac{14}{80}=\dfrac{7}{40}\\ \dfrac{4}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5}=\dfrac{5}{3}-\dfrac{1}{5}=\dfrac{25}{15}-\dfrac{3}{15}=\dfrac{22}{15}\\ \dfrac{9}{20}-\dfrac{3}{5}\times\dfrac{1}{4}=\dfrac{9}{20}-\dfrac{3}{20}=\dfrac{6}{20}=\dfrac{3}{10}\\ \dfrac{2}{8}+\dfrac{2}{3}:\dfrac{4}{5}=\dfrac{2}{8}+\dfrac{2}{3}\times\dfrac{5}{4}=\dfrac{2}{8}+\dfrac{1}{3}\times\dfrac{5}{2}=\dfrac{2}{8}+\dfrac{5}{6}=\dfrac{1}{4}+\dfrac{5}{6}=\dfrac{6}{24}+\dfrac{20}{24}=\dfrac{26}{24}=\dfrac{13}{12}\)

14 tháng 3 2017 lúc 21:04

a)12/5-4/9x5/6=274/135

b)5/6x9/20:2/3=9/16

c)8/9x7/4+5/12x8/3=8/3

14 tháng 3 2017 lúc 21:03

A = 274/135

B = 9/16

C = 8/3