Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 18:00

cíuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!

19 tháng 3 lúc 18:04

<=> (x+1)2=16 

=> x+1=4 hoặc x+1 =-4 

=> x=3 hoặc x= -5

18 tháng 10 2017 lúc 21:40

  1.2.3.4.5....9-  1.2.3..8  -1.2.3....8.8

=9 . [1.2.3....8]  - [1.2.3..8] .1 -1.2.3..8.8

=[ 1.2.3.4...8 ] .  [9-1]    . 1.2.3..8.8

=[1.2.3...8   ]   . 8    . [1.2.3...8].8=0  ok      .

18 tháng 10 2017 lúc 21:48

=1 x 2 x 3 x ... x 9 - 1 x 2 x 3 x ... x 8 - 1 x 2 x 3 x ... x8 x (9 - 1)

=1 x 2 x 3 x ... x9 - 1x2x3x...x8 - 1x2x3x..x8x9 + 1x2x3x..x8

=0

k cho mình nha ò ò ò ò =))))))))))

6 tháng 3 lúc 21:39

\(a,\dfrac{-1}{8}=\dfrac{3}{x}\\ \dfrac{3}{-24}=\dfrac{3}{x}\\ x=-24\\ b,\dfrac{x}{3}=\dfrac{3}{x}\\ x.x=3.3\\ x^2=9\\ x=\pm3\\ c,\dfrac{3}{4}.x=1\dfrac{1}{2}\\ \dfrac{3}{4}.x=\dfrac{3}{2}\\ x=\dfrac{3}{2}:\dfrac{3}{4}\\ x=2\\ d,x-\dfrac{3}{10}=\dfrac{7}{15}:\dfrac{3}{5}\\ x-\dfrac{3}{10}=\dfrac{7}{9}\\ x=\dfrac{7}{9}+\dfrac{3}{10}\\ x=\dfrac{97}{90}\\ e,\dfrac{-4}{7}-x=\dfrac{-8}{3}.\dfrac{3}{7}\\ \dfrac{-4}{7}-x=\dfrac{-8}{7}\\ x=\dfrac{-4}{7}+\dfrac{8}{7}\\ x=\dfrac{4}{7}\\ \)

6 tháng 3 lúc 21:40

fan liver tốt ghê

\(a,x-\dfrac{7}{12}x=\dfrac{5}{24}-\dfrac{3}{8}x\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{5}{12}x+\dfrac{3}{8}x=\dfrac{5}{24}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{19}{24}x=\dfrac{5}{24}\Leftrightarrow x=\dfrac{5}{19}\)

Vậy x = 5/19

\(b,\left(x-\dfrac{1}{2}\right)\left(-3-\dfrac{x}{2}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-\dfrac{1}{2}=0\\-3-\dfrac{x}{2}=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{1}{2}\\x=-6\end{matrix}\right.\)

Vậy x = 1/2 hoặc x = -6

\(c,\dfrac{x-3}{-2}=\dfrac{-8}{x-3}\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)^2=16\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-3=4\\x-3=-4\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=7\\x=-1\end{matrix}\right.\)

Vậy x = 7 hoặc x = -1

 

13 tháng 11 2015 lúc 19:41

h) \(=\frac{x+1}{32}\)

31 tháng 1 2016 lúc 11:43

câu hỏi tương tự

Tìm số nguyên x, biết 13 ⋮ (2x + 3)A. x ∈ {1; -1; 13; -13}                                         B. x ∈ {1; 13}               C. x ∈ {-1; 5; -2; -8}                                             D. x ∈ {1; 2; 5; 8} Tìm x ∈ Z thỏa mãn; -1 < x < 2   A. x ∈ {0}               B. x ∈ {-1;0;1;2}        C. x ∈ {0;1} D. x ∈ {0;1;2}   Sắp xếp các số 0;-12; -4; 9; 234; -234 theo thứ tự giảm dần, chọn câu đúng?   A. 234; 0; 9; -4; -12; -234                          B. -234; -4; 0; -12; 9; 234   C. -234; -12; -4; 0; 9;...
Đọc tiếp

Tìm số nguyên x, biết 13 ⋮ (2x + 3)

A. x ∈ {1; -1; 13; -13}                                         B. x ∈ {1; 13}               

C. x ∈ {-1; 5; -2; -8}                                             D. x ∈ {1; 2; 5; 8}

 Tìm x ∈ Z thỏa mãn; -1 < x < 2

   A. x ∈ {0}               B. x ∈ {-1;0;1;2}        C. x ∈ {0;1} D. x ∈ {0;1;2}  

 Sắp xếp các số 0;-12; -4; 9; 234; -234 theo thứ tự giảm dần, chọn câu đúng?

   A. 234; 0; 9; -4; -12; -234                          B. -234; -4; 0; -12; 9; 234

   C. -234; -12; -4; 0; 9; 234                          D. 234; 9; 0; -4; -12; -234

1
10 tháng 1 2022 lúc 10:14

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: C

23 tháng 6 2016 lúc 15:07

Ta có: 4 - |x - 5| = 0

=> | x - 5 | = 4

<=> x - 5 = 4

       x - 5 = -4

<=> x = 4 + 5

       x = -4 + 5

<=> x = 9

       x = 1

23 tháng 6 2016 lúc 15:12

1) x=9 hoặc x=1

2)x=2 hoặc x=8/3

3)x=6 hoặc x=2

27 tháng 2 lúc 19:43

\(\dfrac{11}{8}:x-\dfrac{2}{5}+-\dfrac{1}{6}=-\dfrac{1}{5}\\ =>\dfrac{11}{8}:x-\dfrac{2}{5}=-\dfrac{1}{5}-\left(-\dfrac{1}{6}\right)\\ =>\dfrac{11}{8}:x-\dfrac{2}{5}=-\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{6}\\ =>\dfrac{11}{8}:x-\dfrac{2}{5}=-\dfrac{6}{30}+\dfrac{5}{30}\\ =>\dfrac{11}{8}:x-\dfrac{2}{5}=-\dfrac{1}{30}\\ =>\dfrac{11}{8}:x=-\dfrac{1}{30}+\dfrac{2}{5}\\ =>\dfrac{11}{8}:x=-\dfrac{1}{30}+\dfrac{12}{30}\\ =>\dfrac{11}{8}:x=\dfrac{11}{30}\\ =>x=\dfrac{11}{8}:\dfrac{11}{30}\\ =>x=\dfrac{11}{8}.\dfrac{30}{11}\\ =>x=\dfrac{30}{8}\\ =>x=\dfrac{15}{4}\\ \dfrac{4}{7}x-\dfrac{1}{3}x+\left(-\dfrac{16}{21}\right)=-\dfrac{2}{3}\\ =>\left(\dfrac{4}{7}-\dfrac{1}{3}\right)x=-\dfrac{2}{3}-\left(-\dfrac{16}{21}\right)\\ =>\left(\dfrac{12}{21}-\dfrac{7}{21}\right)x=-\dfrac{2}{3}+\dfrac{16}{21}\\ =>\dfrac{5}{21}x=-\dfrac{14}{21}+\dfrac{16}{21}\\ =>\dfrac{5}{21}x=\dfrac{2}{21}\\ =>x=\dfrac{2}{21}:\dfrac{5}{21}\)

\(=>x=\dfrac{2}{21}.\dfrac{21}{5}\\ =>x=\dfrac{2}{5}\\ -\dfrac{11}{12}x+\dfrac{15}{2}\left(x+-\dfrac{1}{5}\right)=\dfrac{67}{8}\\ =>-\dfrac{11}{12}x+\dfrac{15}{2}.x-\dfrac{1}{5}=\dfrac{67}{8}\\ =>\left(-\dfrac{11}{12}+\dfrac{15}{2}\right)x=\dfrac{67}{8}+\dfrac{1}{5}\\ =>\left(-\dfrac{11}{12}+\dfrac{90}{12}\right)x=\dfrac{335}{40}+\dfrac{8}{40}\\ =>\dfrac{79}{12}x=\dfrac{343}{40}\\ =>x=\dfrac{343}{40}:\dfrac{79}{12}\\ =>x=\dfrac{343}{40}.\dfrac{12}{79}\\ =>x=\dfrac{343.12}{40.79}\\ =>x=\dfrac{343.3}{10.79}\\ =>x=\dfrac{1029}{790}\)

2 tháng 7 2019 lúc 11:24

Dễ thế mà không làm được thì bạn nên xem lại nhé,một hai câu thì còn được chứ cả 10 câu thế kia rõ là ỷ lại rồi bạn ạ.Thân!

15 tháng 11 2021 lúc 20:28

ừ đúng dễ mà

4 tháng 5 2022 lúc 21:27

\(\dfrac{3}{2}x-0,2=\dfrac{3}{5}\)

\(\dfrac{3}{2}x-\dfrac{1}{5}=\dfrac{3}{5}\)

\(\dfrac{3}{2}x=\dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{5}\)

\(\dfrac{3}{2}x=\dfrac{4}{5}\)

   \(x=\dfrac{4}{5}:\dfrac{3}{2}\)

   \(x=\dfrac{4}{5}\cdot\dfrac{2}{3}\)

   \(x=\dfrac{8}{15}\)

 

\(\dfrac{1}{3}+x=\dfrac{3}{4}\)

        \(x=\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{3}\)

        \(x=\dfrac{9}{12}-\dfrac{4}{12}\)

        \(x=\dfrac{5}{12}\)

 

\(1\dfrac{1}{2}x-\dfrac{2}{5}=\dfrac{1}{4}\)

\(\dfrac{3}{2}x-\dfrac{2}{5}=\dfrac{1}{4}\)

\(\dfrac{3}{2}x=\dfrac{1}{4}+\dfrac{2}{5}\)

\(\dfrac{3}{2}x=\dfrac{13}{20}\)

   \(x=\dfrac{13}{20}:\dfrac{3}{2}\)

   \(x=\dfrac{13}{20}\cdot\dfrac{2}{3}\)

   \(x=\dfrac{13}{30}\)

 

\(\dfrac{11}{8}-\dfrac{3}{8}\cdot x=\dfrac{1}{8}\)

          \(\dfrac{3}{8}\cdot x=\dfrac{11}{8}-\dfrac{1}{8}\)

          \(\dfrac{3}{8}\cdot x=\dfrac{5}{4}\)

                \(x=\dfrac{5}{4}:\dfrac{3}{8}\)   

                \(x=\dfrac{5}{4}\cdot\dfrac{8}{3}\)

                \(x=\dfrac{10}{3}\)

29 tháng 7 2017 lúc 21:00

Ta có : \(\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+....+\dfrac{1}{10}\right)\times x=\dfrac{1}{9}+\dfrac{2}{8}+....+\dfrac{8}{2}+\dfrac{9}{1}\)

Đặt \(A=\dfrac{1}{9}+\dfrac{2}{8}+....+\dfrac{8}{2}+\dfrac{9}{1}\)

\(=\left(9-1-1-....-1\right)+\left(\dfrac{8}{2}+1\right)+\left(\dfrac{7}{3}+1\right)+.....+\left(\dfrac{1}{9}+1\right)\)

\(=1+\dfrac{10}{2}+\dfrac{10}{3}+...+\dfrac{10}{9}=\dfrac{10}{2}+\dfrac{10}{3}+....+\dfrac{10}{9}+\dfrac{10}{10}\)

\(=\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+....+\dfrac{1}{10}\right)\times10\) (1)

Từ (1), suy ra:

\(\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{10}\right)\times x=\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+....+\dfrac{1}{10}\right)\times10\)

\(\Rightarrow x=10\)

Vậy \(x=10\)

~ Học tốt ~

3 tháng 9 2017 lúc 21:08

cảm ơn