Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

\(x:0,5+x\cdot8=43,2\) (Dấu "." trong phép tính là dấu nhân)

\(\Leftrightarrow x\cdot2+x\cdot8=43,2\)

\(\Leftrightarrow x\left(2+8\right)=43,2\)

\(\Leftrightarrow x\cdot10=43,2\)

\(x=43,2:10\)

\(x=4,32\)

26 tháng 1 2023 lúc 14:46

Tự giải đê

3 tháng 3 2020 lúc 11:58

Tính giá trị biểu thức:

a)6,,589

b)38,168

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)30%

b)81

c)30

3 tháng 3 2020 lúc 12:33

a)

43,2 : 12 x 0,5 + 4,789

= 3,6 x 0,5 + 4,789

= 1,8 + 4,789

= 6,589

b)

50 - 3,4 x ( 87 : 25 )

= 50 - 3,4 x 3,48

= 50 - 11,832

= 38,168

a ) 0,3%

b ) 81

c ) 30

14 tháng 5 2018 lúc 15:54

Tìm x

6,4 x X = 9,23 + 6,13 

6,4 x X = 15,36 

        X = 15,36 : 6,4 

       X =  2,4

18,25 : X = 3,65 x 10 

  18,25 : X = 36,5

       X        = 18,25 : 36,5

         X       = 0,5

    43,2 : X = 15,8 - 8,6 

     43,2 : X =   7,2

           X     = 43,2 : 7,2

         X        =  6 

   0,01 x X = 8,64

          X     = 8,64 : 0,01

          X      =    864 

14 tháng 5 2018 lúc 16:04

x = 2,4

x = 0,5

x = 6

x = 864

6 tháng 5 2018 lúc 7:58

Ta có:   x + x : 0,5 + x : 25% + x :  1/8 = 3

\(\Rightarrow\)\(x+x\times2+x\times4+x\times8=3\)

\(\Rightarrow\)\(\times\)< 1 + 2 + 4 + 8 > \(=\) 3

\(\Rightarrow x\times15=3\)

\(\Rightarrow x=3\div15\)

\(\Rightarrow x=\frac{3}{15}\)

\(\Rightarrow x=\frac{1}{5}\)

Nhớ k chị nhé.

6 tháng 5 2018 lúc 7:55

x+x.2+x.4+x.8=3

x.(1+2+4+8)=3

x.15=3

x=3:15

x=\(\frac{1}{5}\)

19 tháng 7 2016 lúc 13:00

ko biết khó quá

22 tháng 2 2018 lúc 20:05

=2.45x(46+54)+8x(0.75+0.5)

=2.45x100+8x1.25=2.45x100+10=10x(2.45x10+1)=10x25.5=255

16 tháng 6 2016 lúc 16:03

[(90-15xX)-8]x5+10=30

_____________=30-10

___________=20:5

_________=4+8

15xX=90-12

X=78:15

X=5.2

16 tháng 6 2016 lúc 16:05

[(90-15x X)-8] x 5 + 10 = 60 x 0,5

[(90-15xX)-8] x 5 + 10 =  30

[(90-15xX)-8] x 5         =  30 - 10 = 20

(90-15xX)-8               =  20 : 5 = 4

90 - 15xX                   =  4 + 8 = 12

         15xX                 =  90-12

          15xX                 =  78

                X               =  78 : 15

                X                =   5,2

19 tháng 2 2023 lúc 9:37

a, 43,2: x - 203 = 8+1,97

43,2:x - 203= 9,97

43,2:x = 9,97+203

43,2:x= 212,97

x= 43,2: 212,97

Anh thấy số quá xấu nha em, em xem lại đề thử được không?

= ( 1,25 x 8 ) x ( 4 x 0,25 ) x ( 0,5 x 8 ) x 135,3

= 10 x 1 x 4 x 135,3

= 10 x 4 x 135,3

= 40 x 135,3

= 5412

16 tháng 5 2021 lúc 18:08

sai rồi bạn nhé

a) y x 8 + y : 0,5 = 9,78

y x 8 + y x 2   = 9,78

y x ( 8 + 2 )     = 9,78

y x 10             = 9,78

y                     = 9,78 : 10

y                     = 0,978

b) 92 . x + x : 0,125 = 746,2

    92 . x + x . 8       = 746,2

    x . ( 92 + 8 )        = 746,2

    x . 100                = 746,2

    x                         = 746,2 : 100

    x                         = 7,462

8 tháng 12 2019 lúc 11:51

số 2 đâu ra v bạn