Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 1 lúc 14:46

Tự giải đê

\(x:0,5+x\cdot8=43,2\) (Dấu "." trong phép tính là dấu nhân)

\(\Leftrightarrow x\cdot2+x\cdot8=43,2\)

\(\Leftrightarrow x\left(2+8\right)=43,2\)

\(\Leftrightarrow x\cdot10=43,2\)

\(x=43,2:10\)

\(x=4,32\)

12 tháng 3 2017 lúc 6:41

3 tháng 3 2020 lúc 11:58

Tính giá trị biểu thức:

a)6,,589

b)38,168

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)30%

b)81

c)30

3 tháng 3 2020 lúc 12:33

a)

43,2 : 12 x 0,5 + 4,789

= 3,6 x 0,5 + 4,789

= 1,8 + 4,789

= 6,589

b)

50 - 3,4 x ( 87 : 25 )

= 50 - 3,4 x 3,48

= 50 - 11,832

= 38,168

a ) 0,3%

b ) 81

c ) 30

10 tháng 3 2022 lúc 8:10

a: =>6,5x=18,5

hay x=185/65=37/13

b: =>x=43,2:3,6=12

10 tháng 3 2022 lúc 8:23

12

5 tháng 1 2022 lúc 13:34

a: Đ

b: S

 

5 tháng 1 2022 lúc 13:37

a : Đ

b : S

 

13 tháng 1 2022 lúc 14:44

x = 2,3 

chúc bạn học tốt nha

29 tháng 12 2021 lúc 22:25

4,32 x 1,5 + 43,2 x 0,47 +4,32 x 2,8 + \(\frac{432}{100}\)

= 4,32 x 1,5 + 4,32 x 10 x 0,47 + 4,32 x 2,8 + 4,32

= 4,32 x 1,5 + 4,32 x 4,7 + 4,32 x 2,8 + 4,32 x 1

= 4,32 x ( 1,5 + 4,7 + 2,8 + 1 )

= 4,32 x 10

= 43,2

_HT_

12 tháng 4 2020 lúc 20:52

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

A) 12,89 > 12,9                   S

B) 34,725 < 34,73               Đ

c) 3,9 = 3,09                        S

d) 27,99 > 28,11                  S

Bài 4: Tính giá trị biểu thức:

A) 43,2 : 12 x 0,5 + 4,789

= 3,6 x 0,5 + 4,789

= 1,8 + 4,789

= 6,589

B) 50,34 x ( 87 : 25 )

=  50,34 x 3,48

=  175,1832

12 tháng 4 2020 lúc 20:52

A )    Đ

B)      Đ

C)    S

D)      S

bài 4

24 tháng 5 2019 lúc 19:47

=2.45x(46+54)+8x(0.75+0.5)

=2.45x100+8x1.25

=245+10

=255

24 tháng 5 2019 lúc 19:49

2,45 x 46 + 0,75 x 54 x 2,45 + 0,5 x 8

= 2,45 x 46 + 40,5 x 2,45 + 4

= 2,45 x ( 46 + 40,5 ) + 4

= 2,45 x 86,5 + 4

= 211,925 +4

= 215,925

22 tháng 3 2022 lúc 21:50

` x xx 8 +x :0,5=2,5`

` x xx 8 +x xx 2 =2,5`

`x xx(8+2)=2,5`

`x xx 10=2,5`

`x=2,5:10`

`x=0,25`

22 tháng 3 2022 lúc 21:51

0,25