Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

23 tháng 6 2015

1) 9 x 10 + 10 x 11 + 11 x 12 + ....+ 2015 x 2016

=9x10x11-8x9x10+10x11x12-9x10x11+...+2015x2016x2017-2014x2015x2013

=2015x2016x2017-8x9x10

=8193537360

24 tháng 2 2018

\(\text{K - 2016 = }\frac{\text{1 + ( 1 + 2 ) + ( 1 + 2 + 3 ) + ... + ( 1 + 2 + 3 + ... + 2017 )}}{\text{2017 x 1 + 2016 x 2 + 2015 x 3 + ... + 2 x 2016 + 1 x 2017}}\)

24 tháng 2 2018

nhớ làm nhanh lên nhé, mik cho

22 tháng 10 2016

B=1 x 2 + 2 x 3 + 3 x 4 + 4 x 5 +5 x 6 + ........... + 2015 x 2016

3xB=1 x 2x3 + 2 x 3x3 + 3 x 4x3 + 4 x 5x3 +5 x 6x3 + ........... + 2015 x 2016x3

=1x2x3+2x3x(4-1)+3x4x(5-2)+4x5x(6-3)+...+2014x2015(2016-2013)+2015x2016(2017-2014)

=1x2x3+2x3x4-1x2x3+3x4x5-2x3x4+4x5x6-3x4x5+..+2014x2015x2016-2013x2014x2015+2015x2016x2017-2014x2015x2016

các số hạng tự triệt tiêu nhau

còn lại (2015x2016x2017)

B= (2015x2016x2017)/3=2015x672x2017

2015=5.43

672=.3.4.7.8

=> B chia hết cho 2,4,6,7,8 

không chia hết cho 9

21 tháng 5 2023

Bài làm:

(2019-2018+2017-.....-2) x (100 -25x2x2)

=(2019-2018+2017-.....-2) x (100 -25x4)

=(2019-2018+2017-.....-2) x 0

=0

*like phát

21 tháng 5 2023

=(2019 – 2018 + 2017 – 2016 + 2015 + ....... – 4 + 3 – 2) x(100-25x4)

=(2019 – 2018 + 2017 – 2016 + 2015 + ....... – 4 + 3 – 2) x(100-100)

=(2019 – 2018 + 2017 – 2016 + 2015 + ....... – 4 + 3 – 2) x0

=0

18 tháng 3 2023

\(M=\dfrac{3}{1\times2}+\dfrac{3}{2\times3}+\dfrac{3}{3\times4}+...+\dfrac{3}{2015\times2016}+\dfrac{3}{2016\times2017}\)
\(=3\times\left(\dfrac{1}{1\times2}+\dfrac{1}{2\times3}+\dfrac{1}{3\times4}+...+\dfrac{1}{2015\times2016}+\dfrac{1}{2016\times2017}\right)\)
\(=3\times\left(1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{2015}-\dfrac{1}{2016}+\dfrac{1}{2016}-\dfrac{1}{2017}\right)\)
\(=3\times\left(1-\dfrac{1}{2017}\right)\)
\(=3\times\dfrac{2016}{2017}\)
\(=\dfrac{6048}{2017}\)
#DatNe

2 tháng 9 2015

Gọi tổng trên là A

Ta có 3 x A = 1 x 2 x 3 + 2 x 3 x 3 + 3 x 4 x 3 + ... + 2015 x 2016 x 3

3 x A = 1 x 2 x (3 - 0) + 2 x 3 x (4 - 1) + 3 x 4 x (5 - 2) + ... + 2015 x 2016 x (2017 - 2014)

3 x A = 1 x 2 x 3 + 2 x 3 x 4 - 1 x 2 x 3 +  3 x 4 x 5 - 2 x 3 x 4 + .. + 2015 x 2016 x 2017 - 2014 x 2015 x 2016 

=> 3 x A = 2015 x 2016 x 2017 

=> A = 2015 x 672 x 2017 = ...

31 tháng 10 2017

minh nghi ban dang chep sai de bai 

the de bai cua minh thi giai nhu sau

A=1/2015.2016+1/2016.2017+......+1/2029.2030

A=1/2015-1/2016+1/2016-1/2017+.....+1/2029-1/2030

A=1/2015-1/2030=3/818090

12 tháng 11 2017
chac minh chep sai that
8 tháng 5 2016

(1-1/2)x(1-1/3)x(1-1/4)x.....x(1-1/2015)x(1-1/2016)

=> 1/2 x 2/3 x 3/4 x 4/5 x 5/6 x 6/7 x 7/8 x 8/9 x......... x 2014/2015 x 2015/2016

Ta rút gọn cho tử này mẫu kia còn: 1/2016.

Đáp số : 1/2016 

8 tháng 5 2016

\(=\frac{2-1}{2}\times\frac{3-1}{3}\times\frac{4-1}{4}\times...\times\frac{2015-1}{2015}\times\frac{2016-1}{2016}\)

\(=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}\times...\times\frac{2014}{2015}\times\frac{2015}{2016}\)

\(=\frac{1}{2016}\)

5 tháng 6 2016

(1-1/2)x(1-1/3)x(1-1/4) x ...x (1-1/2016)

= 1/2x2/3x3/4x.....x2015/2016

\(\frac{1x2x3x...x2015}{2x3x4x...x2016}\)

= 1/2016

5 tháng 6 2016

\(\left(1-\frac{1}{2}\right)\times\left(1-\frac{1}{3}\right)\times...\times\left(1-\frac{1}{2016}\right)\)

\(=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times...\times\frac{2015}{2016}\)

\(=\frac{1}{2016}\)