Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 20:51

\(M=\dfrac{3}{1\times2}+\dfrac{3}{2\times3}+\dfrac{3}{3\times4}+...+\dfrac{3}{2015\times2016}+\dfrac{3}{2016\times2017}\)
\(=3\times\left(\dfrac{1}{1\times2}+\dfrac{1}{2\times3}+\dfrac{1}{3\times4}+...+\dfrac{1}{2015\times2016}+\dfrac{1}{2016\times2017}\right)\)
\(=3\times\left(1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{2015}-\dfrac{1}{2016}+\dfrac{1}{2016}-\dfrac{1}{2017}\right)\)
\(=3\times\left(1-\dfrac{1}{2017}\right)\)
\(=3\times\dfrac{2016}{2017}\)
\(=\dfrac{6048}{2017}\)
#DatNe

8 tháng 4 2017 lúc 18:14

câu a 

quá dễ

21 tháng 3 2017 lúc 16:34

bằng 15 hay sao ý

23 tháng 6 2015 lúc 14:37

1) 9 x 10 + 10 x 11 + 11 x 12 + ....+ 2015 x 2016

=9x10x11-8x9x10+10x11x12-9x10x11+...+2015x2016x2017-2014x2015x2013

=2015x2016x2017-8x9x10

=8193537360

12 tháng 3 2017 lúc 9:35

= -1 + -1 + -1 + -1 +...+ -1 + -1

dãy trên có số số hạng là :

         (2018- 1):1 + 1 = 2016

vậy có 1008 số 1 

= -1008

tk nha, bài này mk làm rồi

23 tháng 7 2018 lúc 19:30

Đặt biểu thức là T 

T = 1-2+3-4+5-...+2015-2016+2017

T=(1-2)+(3-4)+(5-6)+...+(2015-2016)+2017

Mỗi nhóm có kết quả là -1 và số nhóm sẽ là \([\left(2016-1\right)+1]:2=1008\)

\(\Rightarrow\)T = -1 x 1008 +2017 = -1008 +2017 = 1009

4 tháng 8 2017 lúc 21:13

a)

số số hạng của phép tính a) là:

(2016-1):1+1=1016(số)

tổng của phép tính trên là:

(2016+1)x1016:2=1024636

b)

số số hạng của phép tính b) là:

(2017-3):2+1=1008(số)

tổng của phép tính trên là:

(2017+3)x1008:2=1018080

kb z mk nhé cac bn

4 tháng 8 2017 lúc 21:27

a,Số số hạng trong dãy là:(2016-1):1+1=2016

   Tổng của dãy là:(1+2016).2016:2=2 033 136

b,Số số hạng của dãy là:(2017-3):2+1=1008

   Tổng của dãy là:(3+2017).1008:2=1 018 080

9 tháng 11 2016 lúc 15:58

SAI ĐỀ RỒI BẠN ƠI 

đề đúng là 

1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 + ....... - 2015 - 2016 + 2017

9 tháng 11 2016 lúc 16:00

=(2+4+6+8+.......+2016)-(1+3+5+7+.......+2015+2017)=tự tính nhé