Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 12:07

8/9 x 7/5 = 56/45

19 tháng 3 lúc 12:29

\(\dfrac{8}{9}\times\dfrac{7}{5}=\dfrac{56}{45}\)

10 tháng 3 2017 lúc 9:44

Ta có:

a) ( 45 – 5 x 9 ) x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

= (45 – 45) x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

= 0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

= 0

b) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x (72 – 8 x 8 – 8)

= (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x (72 – 64 – 8)

= (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x 0

= 0

c) (36 – 4 x 9) : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

= (36 – 36) : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

= 0 : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

= 0

d) (27 – 3 x 9) : 9 x 1 x 3 x 5 x 7

= (27 – 27) : 9 x 1 x 3 x 5 x 7

= 0 : 9 x 1 x 3 x 5 x 7

=0

22 tháng 3 2022 lúc 19:58

a) ( 45 – 5 x 9 ) x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

= 0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7

b) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x (72 – 8 x 8 – 8)

= (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) x 0

c) (36 – 4 x 9) : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

= 0 : (3 x 5 x 7 x 9 x 11)

d) (27 – 3 x 9) : 9 x 1 x 3 x 5 x 7

= 0 : 9 x 1 x 3 x 5 x 7                                                                                                                  Nếu đúng thì k cho mình nhé bạn!

27 tháng 2 2022 lúc 14:39

Bài 2:

a: 2/6x5/3=10/18=5/9

b: 11/9x5/10=55/90=11/18

c: 3/9x6/8=1/3x3/4=1/4

d: 4/9x12/16=48/144=1/3

e: 25/15x6/7=5/3x6/7=30/21=10/7

f: 6/10x15/20=90/200=9/20

27 tháng 2 2022 lúc 14:46

Bài 1

4/5 x 6/7= 24/35

2/9 x 1/2= 2/18= 1/9

1/2 x 8/3= 8/6= 4/3

7/9 x 6/5= 42/45= 14/15

8/7 x 5/9= 40/63

10/11 x 22/15= 220/165= 4/3

Bài 2

2/6 x 5/3= 1/3 x 5/3=5/9

11/9 x 5/10= 11/9 x 1/2= 11/18

3/9 x 6/8= 1/3 x 3/4 =3/12= 1/4

4/9 x 12/16= 4/9 x 3/4= 12/36= 1/3

25/15 x 6/7= 5/3 x 6/7= 30/21= 10/7

6/10 x 15/20= 3/5 x 3/4= 9/20

8 tháng 3 lúc 14:18

a: \(=\dfrac{7\cdot5+3\cdot9}{45}\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{62}{45}\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{124}{135}\)

b: \(=\dfrac{6}{11}\cdot\dfrac{5}{7}=\dfrac{30}{77}\)

c: \(=\dfrac{7}{8}\cdot\dfrac{8-3}{9}=\dfrac{7}{8}\cdot\dfrac{5}{9}=\dfrac{35}{72}\)

8 tháng 3 lúc 16:19

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

7 tháng 3 lúc 20:45

\(\text{#TNam}\)

`a, (7/9+3/5) \times 2/3`

`C1:`

`=62/45 \times 2/3`

`= 124/135`

`C2:`

`= 7/9 \times 2/3 + 3/5 \times 2/3`

`= 14/27 +2/5`

`= 124/135`

`b, `

`C1:`

`= 6/11 \times 5/7`

`=`30/77`

`C2:

`= 9/11 \times 5/7-3/11 \times 5/7`

`= 45/77 -15/77`

`= 30/77`

`c,`

`C1:`

`= 7/8 \times 5/9`

`=35/72`

`C2:`

`= 7/8 \times 8/9- 7/8 \times 1/3`

`= 7/9-7/24`

`=35/72`

20 tháng 4 2022 lúc 22:50

`a)=(6xx8xx5xx3)/(5xx5xx6xx3xx8)=(1)/5`

`b)=5/8xx(9/7+5/7)`

`=5/8xx2=10/8=5/4`

20 tháng 4 2022 lúc 22:52

A,\(\dfrac{6x8x15}{25x6x24}=\dfrac{6x8x5x3}{5x5x6x3x8}=\dfrac{1}{5}\)

16 tháng 3 2022 lúc 15:24

5/4

16 tháng 3 2022 lúc 15:25

= 5/8 x (9/7 + 5/7)

= 5/8 x 12/7

= 15/14

14 tháng 4 2022 lúc 22:01

3/7 + 4 = 3/7 + 4/1 = 31/7

5/9 x 3 =5/9 x 3/1 = 15/9 = 5/3

7/8 - 2/9 =7/8 - 2/9 =47/72

5 - 3/4 =5/1 - 3/4 = 20/4 - 3/4 = 17/4

5/7 : 6 = 5/7 : 6/1 = 5/7 x 1/6 = 5/42

5/6 x 2/7 =10/42= 5/21

3 + 3/4 = 3/1 + 3/4 = 12/4+ 3/4 =15/4

3/5 x 4/8 =12/40 = 3/10.

5 : 3/8 = 5/1 : 3/8 = 5/1 x 8/5 = 8/1= 8

3 x 5/9 =3/1 x 5/9 = 15/9=5/3

 

14 tháng 4 2022 lúc 22:01

Thanks kiu my friend

15 tháng 4 2019 lúc 8:19

a, \(\left(\frac{4}{9}.\frac{3}{7}\right).\frac{7}{4}=\frac{4}{9}\left(\frac{3}{7}.\frac{7}{4}\right)=\frac{4}{9}.\frac{3}{4}=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}\)

b, \(\left(\frac{6}{5}.\frac{4}{5}\right).\frac{25}{16}=\frac{6}{5}\left(\frac{4}{5}.\frac{25}{16}\right)=\frac{6}{5}.\frac{5}{4}=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}\)

c, \(\left(\frac{7}{8}.\frac{16}{9}\right).\frac{3}{14}=\frac{7}{8}\left(\frac{16}{9}.\frac{3}{14}\right)=\frac{7}{8}.\frac{8}{21}=\frac{7}{21}=\frac{1}{3}\)

22 tháng 3 2022 lúc 20:00

a, (49.37).74=49(37.74)=49.34=39=13

b, (65.45).2516=65(45.2516)=65.54=64=32

c, (78.169).314=78(169.314)=78.821=721=13

 Nếu đúng thì k cho mình nhé bạn!
14 tháng 4 2019 lúc 12:43

( 4/9 x 3/7 ) x 7/4 = 4/9 x ( 3/7 x 7/4 ) =4/9 x 21/28 = 84/252

( 6/5 x 4/5 ) x 25/16 = ( 25/16 x 4/5 ) x 6/5 = 100/80 x 6/5 = 600/400