Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 2023 lúc 12:07

8/9 x 7/5 = 56/45

19 tháng 3 2023 lúc 12:29

\(\dfrac{8}{9}\times\dfrac{7}{5}=\dfrac{56}{45}\)

11 tháng 5 2020 lúc 21:46

rút gọn phân số :

4/5+21/15=4/5+7/5=11/5

8/9-25/45=8/9-5/9=3/9

tính :

5/6+2/7+15/6=5/6+15/6+2/7

=10/3+2/7=76/21

7/8-9/6.7/8=7/8-21/16=-7/16 

chúc bạn học tốt !!!

2 tháng 7 2018 lúc 9:37

A) 137/ 12

B) 4

C) 5

2 tháng 7 2018 lúc 9:40

b, 3/5 + 4/7 + 2/8 + 10/25 + 9/21 + 28/16

= 3/5 + 4/7 + 2/8 + 2/5 + 3/7 + 14/8

= (3/5 + 2/5) + ( 4/7 + 3/7) + ( 2/8 + 14/8)

= 1 + 1 + 7/4

= 2 + 7/4 = 15/4

c , 8/7 + 7/6 + 5/8 + 10/12 + 24/28 + 6/16 

= c , 8/7 + 7/6 + 5/8 + 5/6 + 6/7 + 1/2

= (8/7 + 6/7) + (7/6 + 5/6) + 5/8 + 1/2

= 14/7 + 12/6 + 5/8 + 1/2

= 2 + 2 + 5/8 + 1/2

= 4 + 9/8 = 41/8

24 tháng 4 2020 lúc 7:56

99/56=11/6

7 tháng 5 2019 lúc 10:57

1.

  \(\frac{5}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{3}{4}\)

\(=\left(\frac{5}{3}+\frac{1}{3}\right)-\left(\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\right)\)

\(=2-1=1\)

\(\frac{2}{7}\cdot\frac{1}{5}+\frac{2}{7}\cdot\frac{4}{5}=\frac{2}{7}\cdot\left(\frac{1}{5}+\frac{4}{5}\right)=\frac{2}{7}\cdot1=\frac{2}{7}\)

                               #Louis

7 tháng 5 2019 lúc 11:01

\(1.a)\frac{5}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{3}{4}\)

\(=\left(\frac{5}{3}+\frac{1}{3}\right)-\left(\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\right)\)

\(=2-1\)

\(=1\)

\(b)\frac{2}{7}\times\frac{1}{5}+\frac{2}{7}\times\frac{4}{5}\)

\(=\frac{2}{7}\times\left(\frac{1}{5}+\frac{4}{5}\right)\)

\(=\frac{2}{7}\times1\)

\(=\frac{2}{7}\)

\(2.a)\frac{5}{6}+\frac{7}{12}-\frac{2}{9}\)

\(=\frac{30}{36}+\frac{21}{36}-\frac{8}{36}\)

\(=\frac{43}{36}\)

\(b)\frac{4}{9}\times\frac{5}{8}+\frac{1}{6}\)

\(=\frac{5}{18}+\frac{1}{6}=\frac{5}{18}+\frac{3}{18}\)

\(=\frac{8}{18}=\frac{4}{9}\)

\(c)2:\frac{3}{11}-\frac{13}{12}\)

\(=2\times\frac{11}{3}-\frac{13}{12}\)

\(=\frac{22}{3}-\frac{13}{12}\)

\(=\frac{25}{4}\)

6 tháng 5 2020 lúc 11:48

a) \(x-\frac{4}{9}=\frac{5}{6}\)

 \(\Leftrightarrow\frac{18x}{18}-\frac{8}{18}=\frac{15}{18}\)

\(\Rightarrow18x-8=15\)

\(\Leftrightarrow18x=15+8\)

\(\Leftrightarrow18x=23\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{23}{18}\)

Vậy \(x=\frac{23}{18}\)

b)\(x-7=\frac{1}{6}\)

\(\Leftrightarrow\frac{6x}{6}-\frac{42}{6}=\frac{1}{6}\)

\(\Rightarrow6x-42=1\)

\(\Leftrightarrow6x=42+1\)

\(\Leftrightarrow6x=43\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{43}{6}\)

Vậy \(x=\frac{43}{6}\)

c)\(x-\frac{7}{8}=11\)

\(\Leftrightarrow\frac{8x}{8}-\frac{7}{8}=\frac{88}{8}\)

\(\Rightarrow8x-7=88\)

\(\Leftrightarrow8x=88+7\)

\(\Leftrightarrow8x=95\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{95}{8}\)

Vậy \(x=\frac{95}{8}\)

#bn cs thể bỏ\(\Leftrightarrow;\Rightarrow\)đều đc nhé #

 #hoktot<3# 

6 tháng 5 2020 lúc 12:40

a, x - 4/9 = 5/6 

         x   =  5/6 + 4/9

         x   =    69/54

b, x - 7 = 1/6

        x  =  1/6 + 7 

        x =  43/6

 c, x - 7/8 = 11 

          x    = 11 + 7/8 

           x   =  95/8

5 tháng 5 2019 lúc 6:19

a, \(\frac{5}{7}+\frac{8}{7}=\frac{13}{7}\)

b,\(\frac{9}{8}-\frac{3}{8}=\frac{6}{8}\)

c,\(\frac{6}{1}:\frac{6}{5}=\frac{6}{1}\cdot\frac{5}{6}=\frac{30}{6}=5\)

~~~Hok tốt ~~~

5 tháng 5 2019 lúc 6:20

a,\(\frac{13}{7}\)

b,\(\frac{6}{8}\)\(\frac{3}{4}\)

c,\(\frac{9}{7}\)

d,5

8 tháng 5 2023 lúc 6:00

A = \(\dfrac{8\times12\times32+4\times27\times24+96\times41}{16\times48-48\times9+4\times3\times12}\)

A = \(\dfrac{96\times32+96\times27+96\times41}{16\times48-48\times9+48\times3}\)

A = \(\dfrac{96\times\left(32+27+41\right)}{48\times\left(16-9+3\right)}\)

A = \(\dfrac{96\times100}{48\times10}\)

A = \(\dfrac{20}{1}\) \(\times\) \(\dfrac{48\times10}{48\times10}\)

A = 20 

10 tháng 11 2021 lúc 8:50

TL : 90 

10 tháng 11 2021 lúc 8:51

TL :

1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 =  90

HT

27 tháng 4 2020 lúc 14:07

Các bạn trl cho cẩn thận vào

27 tháng 4 2020 lúc 15:12

Đứa nào đần thì ấn Ctrl nhiều vào ahihi