K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

DT
12 tháng 6

a) X + 3,25 x 8,2 = 38,89

X + 26,65 = 38,89

X = 38,89 - 26,65

X = 12,24

b) X + 18,26 : 2 = 112,87

X + 9,13 = 112,87

X = 112,87 - 9,13

X = 103,74

4
456
CTVHS
12 tháng 6

\(a,x+3,25\times8,2=38,89\)

   \(x+\)  \(26,65\)         \(=38,89\)

   \(x\)                       \(=38,89-26,65\)

   \(x\)                       \(=12,24\)

\(b,x+18,26:2=112,87\)

   \(x+\)  \(9,13\)       \(=112,87\)

   \(x\)                   \(=112,87-9,13\)

   \(x\)                   \(=103,74\)

27 tháng 11 2016

Ai trả lời nhanh mình sẽ k

14 tháng 4 2020

Bài 1:

a) 2,305kg=2305g

b) 428ha=4,28km2

c) 9m=0,009km

1 tấn 8kg=1,008 tấn

9,2km=9200m

3,25km=3250m

3 tháng 11 2018

em ms hok lớp 1

3 tháng 11 2018

a) x=9

b) x=1;2;3

học tốt

14 tháng 4 2020

 Lvfbbcjgdjf,djvb,ugdvnf..gouffhiirju............thyfhuufcb

14 tháng 4 2020

bài 1:

a) 2,305kg=2305g

b)428ha=4,28km2

c)9m=0,009km

1 tấn 8 kg=1,008 tấn

9,2km=9200m

3,25km=3250m

10 tháng 11 2016

a) x + 35,76 = 123,5 - 32, 13  

x + 35,76 =             91,37

 x              =           91,37-35,76

x                =             55,61  

b) x - 24,3 = 18,26 + 12,34

x - 24,3 =   30,6

x             = 30,6+24,3

x              = 54,9

chuc bạn học tốt k mình rồi minh k lại cho

10 tháng 11 2016

a) x+35,76 = 91,37                                                                              b) x - 24,3 = 30,6

              x = 91,37 - 35,76                                                                                x = 30,6 + 24,3

              x = 55,61                                                                                           x = 54,9

24 tháng 10 2023

a) \(2,9< x< 3,5\)

Vì x là số tự nhiên nên x là 3.

b) \(3,25< x< 5,05\)

Vì x là số tự nhiên nên x là 4 và 5.

c) \(x< 3,008\)

Vì x là số tự nhiên nên x là 0, 1 và 2.

24 tháng 10 2023

\(a,2,9< x< 3,5\\ \Rightarrow x\in\left\{3;3,1;...;3,4\right\}\\ b,3,25< x< 5,05\\ \Rightarrow x\in\left\{3,26;3,27;3,28;...;5,04\right\}\\c,x< 3,008\\ \Rightarrow x\in\left\{0;1;...;3,007\right\} \)

a: =12,5:x

b: =58-37,72=20,28

9 tháng 4 2022

\(\left(45,8-y-8,2\right)\times23\%=12,4\times0,23\)

\(\left(37,6-y\right)\times0,23=12,4\times0,23\)

\(37,6-y=12,4\)

\(y=25,2\)

9 tháng 4 2022

y = 25,2

31 tháng 12 2021

a)11

b) 8

31 tháng 12 2021

a. 11

b. 8