Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 20:54

x<7/12:4/5

=>x<35/16

Ta có: 35/16>35/35=1;35/16>32/16=2

=> x=1;x=2

14 tháng 8 2018 lúc 21:36

\(1)\frac{12}{7}\times \frac{7}{4}+\frac{35}{11}:\frac{245}{121}\)

\(=3+\frac{35}{11}\times \frac{121}{245}\)

\(=3+\frac{11}{7}\)

\(= 3\frac{1}{7}(=\frac{22}{7})\)

14 tháng 8 2018 lúc 21:39

ms cs 1 câu nên mk chưa cho k đâu

6 tháng 3 2022 lúc 10:14

=>7/15<x<20/15=4/3

=>x=1

6 tháng 3 2022 lúc 10:15

cảm ơn bn !

 

18 tháng 5 2020 lúc 22:35

Bài 1:

a,Ta có:\(\frac{3}{5}=\frac{3\times2}{5\times2}=\frac{6}{10}\)      (1)

              \(\frac{4}{5}=\frac{4\times2}{5\times2}=\frac{8}{10}\)       (2)

Từ (1) và (2)=> Một phân số tối giản nằm giữa hai phân số trên là:\(\frac{7}{10}\)

b,Ta có:\(\frac{3}{5}=\frac{3\times3}{5\times3}=\frac{9}{15}\)

               \(\frac{4}{5}=\frac{4\times3}{5\times3}=\frac{12}{15}\)

=> hai phân số ở giữa là:\(\frac{10}{15}=\frac{2}{3};\frac{11}{12}\)

27 tháng 8 2019 lúc 20:10

4/15 : 4/7 < x < 2/5 x 10/3

7/15        < x < 4/3

Vậy số tự nhiên x chỉ có thể là 1.

27 tháng 8 2019 lúc 20:17

             4/15 : 4/7< x > 2/5 x 10/3                                                                                                                                                                                          7/15   < x >     4/3                                                                                                                                                                                       Vậy số tự nhiên x có thể là 1

29 tháng 4 2015 lúc 15:58

4/15 : 4/7 < x < 2/5 x 10/3

7/15        < x < 4/3

Vậy số tự nhiên x chỉ có thể là 1.

18 tháng 4 2022 lúc 21:54

a)4/9 : x/6 = 2/3

           x/6 = 4/9 : 2/3

          x/6  =   2/3 = 4/6

vậy x = 4

b)x/5 x 3/7 = 9/35

   x/5          = 9/35 : 3/7

   x/5          = 3/5

vậy x = 3

8 tháng 3 lúc 19:37

\(\dfrac{5}{3}< x< \dfrac{7}{3}\)
\(\dfrac{5}{3}< \dfrac{x}{3}< \dfrac{7}{3}\)
\(x=\dfrac{6}{3}\)
\(x=2\)

8 tháng 3 lúc 19:39

vì 5/3 < x > 7/3 

=> x = 6/3 * hoặc x = 2 *

22 tháng 2 2017 lúc 18:08

x=1 do ban