Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 23:01

Hướng dẫn: 

\(\dfrac{4}{5}=\dfrac{5-1}{5}=1-\dfrac{1}{5}\)

Vậy các phân số trên đều viết thành các hiệu của số bị trừ bằng 1, hiệu nào có số trừ (là phân số cùng tử) nhỏ hơn thì hiệu đó lớn hơn.

\(\dfrac{9}{10}=1-\dfrac{1}{10}>1-\dfrac{1}{9}=\dfrac{8}{9}\)

Cứ như vậy ta được:

 \(\dfrac{9}{10}>\dfrac{8}{9}>\dfrac{7}{8}>\dfrac{4}{5}>\dfrac{3}{4}\)

17 tháng 3 lúc 21:23

A. Ta có : \(\dfrac{5}{4}>1\left(mẫu< tử\right);\dfrac{1}{2},\dfrac{5}{6},\dfrac{2}{3}< 1\left(mẫu>tử\right)\) nên ta chỉ cần xét 3 phân số : \(\dfrac{1}{2};\dfrac{5}{6};\dfrac{2}{3}\)

Ta lại có : \(\dfrac{1}{2}=\dfrac{1\times3}{2\times3}=\dfrac{3}{6}\)

\(\dfrac{5}{6}=\dfrac{5}{6}\)

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2\times2}{3\times2}=\dfrac{4}{6}\)

Do \(3< 4< 5\) nên \(\dfrac{1}{2}< \dfrac{2}{3}< \dfrac{5}{6}\)

Sắp xếp : \(\dfrac{5}{4};\dfrac{5}{6};\dfrac{2}{3};\dfrac{1}{2}\)

mấy phần ở dưới em làm tương tự nha. Anh lười đánh máy á ...

17 tháng 3 lúc 21:27

a 5/4;5/6;3/4;1/2

b 9/10;7/8;4/5;8/9;3/4

c 8/7;4/4;5/6;3/4;2/3

7 tháng 3 2022 lúc 20:13

3/2=1+1/2

4/3=1+1/3

5/4=1+1/4

6/5=1+1/5

8/7=1+1/7

mà 1/2>1/3>1/4>1/5>1/7

nên 3/2>4/3>5/4>6/5>8/7

7 tháng 3 2022 lúc 20:14

\(\dfrac{3}{2}>\dfrac{4}{3}>\dfrac{5}{4}>\dfrac{6}{5}>\dfrac{8}{7}\)

24 tháng 4 2021 lúc 13:17

7/12;3/6;3/4;2/3

24 tháng 4 2021 lúc 13:28

3/4 ;2/3 ;7/12 ;3/6

6 tháng 4 2022 lúc 16:44

thứ tụ giảm dần là

  5/3;3/3;4/5;4/6

6 tháng 4 2022 lúc 16:44

5/3; 3/3; 4/5; 4/6

15 tháng 5 2022 lúc 16:34

\(\dfrac{4}{3}\) , \(\dfrac{1}{2}\) , \(\dfrac{3}{5}\) , \(\dfrac{2}{7}\)

15 tháng 5 2022 lúc 17:03

4343 , 1212 , 3535 , 27

1/2 ; 3/4 ; 5/6 ; 4/3 Học Tốt~
14 tháng 5 2021 lúc 20:00

cô ơi  cô có giao bài tập đọc không cô

22 tháng 9 2021 lúc 19:44
Phân số lớn hơn 1
13 tháng 10 2021 lúc 22:04

Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn 

9/5;1/6;15/7

15 tháng 2 2022 lúc 11:17

Sắp xếp 7/8;7/10;7/12;7/13