Nguyễn thành Đạt

Giới thiệu về bản thân

tôi không giỏi văn nên xin lỗi vì những lời chúc
0
0
0
0
0
0
0

Ta có : \(\dfrac{x^2}{5.6}\text{=}\dfrac{x^2}{5}-\dfrac{x^2}{6}\)

\(\dfrac{x^2}{6.7}\text{=}\dfrac{x^2}{6}-\dfrac{x^2}{7}\)

\(...\)

\(\dfrac{x^2}{24.25}\text{=}\dfrac{x^2}{24}-\dfrac{x^2}{25}\)

\(\Rightarrow\) biểu thức chỉ còn :

\(\dfrac{x^2}{5}-\dfrac{x^2}{25}\text{=}\dfrac{5x^2-x^2}{25}\text{=}\dfrac{4x^2}{25}\)

\(\dfrac{x-17}{1998}+\dfrac{x-21}{1994}+\dfrac{x+1}{1008}\text{=}4\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x-17}{1998}+\dfrac{x-21}{1994}+\dfrac{x+1}{1008}-4\text{=}0\)

\(\Leftrightarrow\left(\dfrac{x-17}{1998}-1\right)+\left(\dfrac{x-21}{1994}-1\right)+\left(\dfrac{x+1}{1008}-2\right)\text{=}0\)

\(\Leftrightarrow\left(\dfrac{x-2015}{1998}\right)+\left(\dfrac{x-2015}{1994}\right)+\dfrac{x-2015}{1008}\text{=}0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2015\right)\left(\dfrac{1}{1998}+\dfrac{1}{1994}+\dfrac{1}{1008}\right)\text{=}0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2015\right)\text{=}0\)

\(\Leftrightarrow x\text{=}2015\)

\(vay...\)

hiện tại tổng số tuổi của mẹ và con là :

                 \(61-3\text{=}59\left(tuoi\right)\)

con có số tuổi là :

                 \(\left(59-29\right):2\text{=}15\left(tuoi\right)\)

mẹ có số tuổi là :

                  \(15+29\text{=}44\left(tuoi\right)\)

                               \(ds...\)

14,01:0,02=700,5

15,03:0,01=1503

15,18:0,25=60,6

6,09:0,125=48,72

16,31:0,5=32,62

x+53,67=139,5.12

x+53,67=1674

x=1674-53,67

x=1620,33

x-42,3=21,15+13,7

x-42,3=34,85

x=34,85+42,3

x=77,15

7,2+x:4=108

x:4=108-7

x:4=101

x=101.4

x=404

x.4-7,2=10,8

x.4=10,8+7,2

x.4=18

x=18/4

x=4,5

diện tích cần quét sơn bốn hình chữ nhật của tấm tôn là :

          \(1,2\times0,8\times4\text{=}3,84\left(m^2\right)\)

đổi : \(5dm\text{=}0,5m\)

diện tích cần quét sơn 2 hình chữ  nhật của tấm tôn là :

           \(0,8\times0,5\times2\text{=}0,8\left(m^2\right)\)

diện tích cần  quét sơn là :

             \(\left(3,84+0,8\right)\times2\text{=}9,28\left(m^2\right)\)

                          \(ds...\)

\(a)A\text{=}-5^{22}+22+112-100+5^{22}+2022\text{=}\left(-5^{22}+5^{22}\right)+\left(22+112-100+2022\right)\text{=}0+2056\text{=}2056\)

\(b)B\text{=}\dfrac{2^{10}.13+2^{10}.65}{2^8.104}\text{=}\dfrac{2^{10}.\left(13+65\right)}{2^{10}.26}\text{=}\dfrac{78}{26}\text{=}3\)

Ta có : \(A\text{=}\dfrac{2013.2014-1}{2013.2014}\text{=}\dfrac{2013.2014}{2013.2014}-\dfrac{1}{2013.2014}\text{=}1-\dfrac{1}{2013.2014}\)

\(B\text{=}\dfrac{2014.2015-1}{2014.2015}\text{=}\dfrac{2014.2015}{2014.2015}-\dfrac{1}{2014.2015}\text{=}1-\dfrac{1}{2014.2015}\)

\(Ta\) có : \(\dfrac{1}{2013.2014}>\dfrac{1}{2014.2015}\)

\(\Rightarrow A< B\)

sau một giờ cả hai vòi chảy được số phần bể nước là :

             \(\dfrac{2}{5}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{11}{15}\left(phanbe\right)\)

                        ds...