Nguyễn thành Đạt

Giới thiệu về bản thân

.............
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

\(2x^2+5x=3\)

\(\Leftrightarrow2x^2+5x-3=0\)

\(\Leftrightarrow2x^2+6x-x-3=0\)

\(\Leftrightarrow2x\left(x+3\right)-\left(x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-1\right)\left(x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}2x-1=0\\x+3=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{1}{2}\\x=-3\end{matrix}\right.\)

Vậy.........

Có phải vậy đâu bạn. Phép nhân thì nó với vậy mà.

Mình nghĩ bạn cần phải bổ sung điều kiện của x nữa á.

hình như là không nhé bạn hoặc còn là tuỳ vào trường nữa nhưng thường là không

Giả sử : 4 số tự nhiên ta cần tìm lần lượt là : a;b;c;d 

Theo bài ra ta có : \(a+b+c+d=2003\)

Vì nếu xoá bỏ chữ số hàng đơn vị của số thứ nhất ta được số thứ hai.Nếu xoá bỏ chữ số hàng đơn vị của số thứ hai ta được số thứ ba và nếu xoá bỏ chữ số hàng đơn vị của số thứ ba ta được số thứ tư. Do đó số thứ nhất ít nhất phải là số có bốn chữ số.

Gọi : Số thứ nhất;thứ hai ; thứ ba ; thứ tư lần lượt là : \(\overline{abcd};\overline{abc};\overline{ab};\overline{a}\)

Theo bài ra ta có :

\(\overline{abcd}+\overline{abc}+\overline{ab}+\overline{a}=2003\) Vì a khác 0 nên \(a=1\) do nếu \(a=2\) trở đi thì tổng trên không xảy ra.

Do đó: \(1000+100+10+1+\overline{bcd}+\overline{bc}+\overline{b}=2003\)

\(\overline{bcd}+\overline{bc}+\overline{b}=892\)

\(\overline{bbb}+\overline{cc}+\overline{d}=892\)

Với \(b=9\) thì tổng trên không xảy ra.

Nếu \(b\) bé hơn hoặc bằng 7 thì tổng trên không xảy ra vì : \(\overline{cc}+\overline{d}=115\left(vôlý\right)\)

Nên \(b=8\)

Với b bằng 8 thay ngược trở lại \(\Rightarrow\overline{cc}+\overline{d}=4\)

Do đó: c bằng 0 ; d bằng 4 vì cc là số tự nhiên có hai chữ số.

Vậy 4 số cần tìm lần lượt là : 1804;180;18;1

Ta đổ nước vào hỗn hợp khuấy đều.

- Cát không tan trong nước nên ta có thể lấy cát ra ngoài hỗn hợp bằng cách lọc (có thể bằng giấy lọc)

- Muối tan trong nước nên ta có thể tách muối và nước ra khỏi cát.

+) Đem hỗn hợp muối và nước đun nóng ở nhiệt độ cao rồi muối sẽ kết tinh và trở lại ban đầu còn nước thì bốc hơi bay đi hết.