Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 11:17

ĐỘ DÀI CẠNH ĐÁY LÀ: 15x\(\dfrac{3}{5}\) = 9 (cm)

Diện tích hình bình hành: 9 x 15 = 135 (cm2)

14 tháng 3 lúc 20:46

Độ dài đáy hình bình hành:
\(15\times\dfrac{3}{5}=9\left(cm\right)\)
Diện tích của hình bình hành:
\(15\times9=135\left(cm^2\right)\)

#DatNe
14 tháng 3 lúc 20:46

Độ dài đáy là 15*3/5=9cm

Diện tích là 15*9=135cm2

10 tháng 4 2022 lúc 8:09

độ dài đáy là

15 : ( 5-2) x 5 = 25 (cm)

chiều cao la

25 - 15 = 10 (cm)

diện tích hình bình hành là

10 x 25 = 250 (cm2)

10 tháng 4 2022 lúc 8:15

Độ dài đáy là:

15 : ( 5 - 2) x 5 = 25 (cm)

Chiều cao là:

25 - 15 = 10 (cm)

Diện tích là:

10 x 25 = 250 (cm2)

Đ/S:........

6 tháng 4 2022 lúc 16:13

Độ đáy của hình bình hành là: 

15:(5-2)x5=25(cm)

Chiều cao của hình bình hành là:

25-15=10(cm)

Diện tích của hình bình hành là: 

25x10=250(cm2)

6 tháng 4 2022 lúc 16:13

Độ đáy của hình bình hành là: 

15:(5-2)x5=25(cm)

Chiều cao của hình bình hành là:

25-15=10(cm)

Diện tích của hình bình hành là: 

25x10=250(cm2)

14 tháng 3 2022 lúc 14:06

Chiều cao hình bình hành là :

    45 x 3/5 = 24 (cm)

Diện tích hình bình hành là:

      24 x 45 = 1080(cm2)

                  Đáp số: 1080

14 tháng 3 2022 lúc 14:07

Độ dài đáy: \(45\times\dfrac{3}{5}=27\left(cm\right)\)

Diện tích: \(45\times27=1215\left(cm^2\right)\)

Đoàn Đức Hà
Đoàn Đức Hà Giáo viên VIP
9 tháng 8 2021 lúc 17:20

a) Độ dài đáy và chiều cao của hình bình hành đó là: 

\(48\div2=24\left(cm\right)\)

b) Diện tích hình bình hành đó là: 

\(24\times24=576\left(cm^2\right)\)

10 tháng 1 2022 lúc 9:18

một hbh có độ dài đáy là 4836 chiieeuf cao bằng 1/12 độ dài đấy tính diện tích hbh đó 

7 tháng 8 2021 lúc 14:37

a) Ta có sơ đồ:

Chiều cao:  |-----|-----|-----|

Đáy:             |-----|-----|-----|-----|-----|

Tổng: 48 cm

Độ dài chiều cao của hình bình hành đó là:

48 : (3 + 5) x 3 = 18 (cm)

Độ dài đáy của hình bình hành đó là:

48 - 18 = 30 (cm)

b) Diện tích của hình bình hành đó là:

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 54- cm2.

7 tháng 8 2021 lúc 14:37

Ta có sơ đồ:

Chiều cao: |--------|--------|--------|

Độ dài đáy: |--------|--------|---------|--------|--------|

Tổng: 48cm

a) Độ dài đáy của HBH đó là:

        \(48\div\left(3+5\right)\times5=30\)(cm)

Chiều cao của HBH đó là:

         \(48-30=18\)(cm)

b) Diện tích HBH đó là:

          \(30\times18=540\)(cm2)

26 tháng 3 2017 lúc 16:34

ta có sơ đồ:

độ dài đáy:3 phần

chiều cao:2 phần

tổng số phần bằng nhau là:

3+2=5(phần)

chiều cao là:

250:5*3=150(cm)

độ dài đáy là:

250-150=100(cm)

diện k là:150*100=15000(cm2)

Đ/S:...

8 tháng 5 2021 lúc 10:56

diện tích là 15000 cm2

Độ đáy của hình bình hành là:                  15:(5-2)x5=25(cm)

Chiều cao của hình bình hành là:               25-15=10(cm)

Diện tích của hình bình hành là:                25x10=250(cm2)

                                                             Đ/S:______

7 tháng 2 2022 lúc 9:00

Ta có: \(121=11\times11\)

Suy ra cạnh hình vuông là \(11cm\)

Nên suy ra độ dài cạnh hình bình hành là \(11cm\)

Diện tích hình bình hành là: \(15\times11=165\left(cm^2\right)\)