Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 2023 lúc 20:55

a)

`40xx9,84xx0,25`

`=40xx0,25xx9,84`

`=10xx9,84`

`=98,4`

b)

`x+18,7=50,5:2,5`

`=>x+18,7=20,2`

`=>x=20,2-18,7`

`=>x=1,5`

19 tháng 3 2023 lúc 20:57

a)40x9,84x0,25

=(40x0,25)x9,84

=10x9,84

=98,4

b)x+18,7=50,5:2,5

x+18,7=20,2

x=20,2-18,

x=1,5

A) 0,25 x 37,1 x 40

   = ( 0,25 x 40 ) x 37,1

   = 10 x 37,1

   = 371

B) 612,37 x 8 x 0,125

   = 612,37 x ( 8 x 0,125 )

   = 612,37 x 1

   = 612,37

A) x + 18,7 = 50,5 : 2,5

     x + 18,7 = 20,2

     x            = 20,2 - 18,7

     x            = 1,5

B) 80 - x = 0,78 x 10

     80 - x = 7,8

            x = 80 - 7,8

            x = 72,2

16 tháng 3 2020 lúc 11:46

Tính thuận tiện

a)0,25x37,1x40

=(0,25x40)x37,1

=10x37,1

=371

b)612,37x8x0,125

=612,37x(8x0,125)

=612,37x1

=612,37

Tìm x

a)x+18,7=50,5:2,5

   x+18,7=20,2

   x         =20,2-18,7

   x         =1,5

b)80-x=0,78x10

   80-x=7,8

        x=80-7,8

        x=72,2

11 tháng 11 2017 lúc 19:09

9,65 x 0,4 x 2,5

= 9,65 x (0,4 x 2,5)

= 9,65 x 1

= 9,65

7,38 x 1,25 x 80

= 7,38 x (1,25 x 80)

= 7,38 x 100

= 738

0,25 x 40 x 9,84

= (0,25 x 40) x 9,84

= 10 x 9,84

= 98,4

11 tháng 11 2017 lúc 19:12

a= 9,65 x ( 0,4 x 2,5 )

= 9,65 x 1

= 9,65

b=7,38 x ( 1,25 x 80 )

= 7,38 x 100

= 738

c =( 0,25 x40 ) x 9,84

= 10 x 9,84

= 98,4

=

24 tháng 1 lúc 15:05

[375,4 x 12,5 - 25,7 : 2,75] x [24,8 : 0,25 - 49,6 x 2]

= [375,4 x 12,5 - 25,7 : 2,75] x [24,8 x 4 - 99,2]

= [375,4 x 12,5 - 25,7 : 2,75] x [99,2 - 99,2]

= [375,4 x 12,5 - 25,7 : 2,75] x 0

= 0 

24 tháng 1 lúc 15:11

= [375,4 x 12,5 - 25,7 : 2,75] x [24,8 x 4 - 99,2]

= [375,4 x 12,5 - 25,7 : 2,75] x [99,2 - 99,2]

= [375,4 x 12,5 - 25,7 : 2,75] x 0

Ta có: Bất cứ số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Vậy kết quả là:

= 0.

7 tháng 11 2016 lúc 19:12

A : = ( 0,4 * 2,5 ) * 9,65

= 1 * 9,65

= 9,65

B : =7,38 * ( 1,25 * 80 )

=7,38 * 100

= 738

C : = ( 0,25 * 40 ) * 9,84

= 10 * 9,84 

= 98,4

D : = ( 0,4 * 0,5 ) * 64,2

= 0,2 * 64,2

=12,84

bai 2

A : =63,2 * 2,4

= 151,68

B : = 28,7 + 82,8

= 111,5

nho k minh nhe

23 tháng 11 2016 lúc 18:25

bạn học theo chương trình VNEN ak

sao k sai cho mk mk đã làm j sai 

2 tháng 9 2021 lúc 20:12

câu 7,28 thay cho mik thành 7,38 nhá

Lê Minh Vũ
Lê Minh Vũ CTVHS VIP
13 tháng 12 2021 lúc 8:05

\(9,65\times0,4\times0,25\)

\(=\)\(9,65\times\left(0,4\times0,25\right)\)

\(=\)\(9,65\times0,1\)

\(=\)\(0,965\)

\(0,25\times40\times9,84\)

\(=\)\(\left(0,25\times40\right)\times9,84\)

\(=\)\(10\times9,84\)

\(=\)\(98,4\)

17 tháng 1 lúc 20:17

chiều dài của hình chữ nhật là:
(52 + 10) : 2 = 31 (m)
chiều rộng hình chữ nhật là:
52 - 31 = 21 (m)
diện tích hình chữ nhật là:
31 x 21 = 651 (m2)

1 tháng 12 2021 lúc 17:45

0,25 x 40 x 9,84
= 10 x 9,84
= 98,4

 

1 tháng 12 2021 lúc 17:46

=(0,25×40)×9,84

=10×9,84

=98,4