Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 2023

`6:5/2-3/10`

`=6xx2/5-3/10`

`=12/5-3/10`

`=24/10-3/10`

`=19/10`

19 tháng 3 2023

\(6:\dfrac{5}{2}-\dfrac{3}{10}\)
\(=6\times\dfrac{2}{5}-\dfrac{3}{10}\)
\(=\dfrac{12}{5}-\dfrac{3}{10}\)
\(=\dfrac{24}{10}-\dfrac{3}{10}\)
\(=\dfrac{21}{10}\)

17 tháng 2 2022

yhreuiltwg

17 tháng 2 2022

ý B nha

HT

1 tháng 3 2018

Tui chơi bang bang trao đổi acc không

1 tháng 3 2018

A.\(\frac{12}{15}>\frac{8}{15}\)

B.\(\frac{3}{8}< \frac{5}{6}\)

C.\(\frac{6}{7}< \frac{14}{3}\)

D.\(\frac{143}{144}>\frac{99}{100}\)

Nhớ k mình nha

1 tháng 3 2018

\(\frac{2}{3}:\frac{5}{6}=\frac{4}{5}\)

\(\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}=\frac{8}{15}\)

Vậy : \(\frac{2}{3}:\frac{5}{6}< \frac{4}{5}x\cdot\frac{2}{3}\)nên \(\frac{4}{5}< \frac{8}{15}\)

Mình làm câu A

1 tháng 3 2018

\(\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}=\frac{3}{8}\)\(;\frac{5}{8}:\frac{6}{8}=\frac{5}{6}\)

Vậy \(\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}< \frac{5}{8}:\frac{6}{8}\)

Nên : \(\frac{3}{8}< \frac{5}{6}\)

14 tháng 3 2022

24/20+3/20=27/20 khong rut gon duoc nha

6/4-4/5=30/20-16/20=14/20=7/10

2/3x3/4=6/12=1/2

4/10:5/6=4/10x6/5=24/50 khong rut gon duoc

k minh nha

24 tháng 6 2016

\(a,\frac{8}{5}+\frac{3}{10}=\frac{16}{10}+\frac{3}{10}=\frac{19}{10}\)

\(b,\frac{2}{3}+\frac{3}{4}+\frac{1}{6}=\frac{8}{12}+\frac{9}{12}+\frac{2}{12}\)\(=\frac{19}{12}\)

\(c,\frac{5}{6}-\frac{2}{9}=\frac{15}{18}-\frac{4}{18}=\frac{11}{18}\)

24 tháng 6 2016

                           a)19/10

                           b)19/12

                           c)11/18

\(a,\frac{3}{4}+\frac{1}{5}=\frac{15}{20}+\frac{4}{20}=\frac{19}{20}\)

\(b,\frac{1}{36}+\frac{5}{12}=\frac{1}{36}+\frac{15}{36}=\frac{16}{36}=\frac{4}{9}\)

\(c,\frac{1}{6}+\frac{3}{8}=\frac{8}{48}+\frac{18}{48}=\frac{26}{48}=\frac{13}{24}\)

\(d,\frac{1}{8}+\frac{7}{10}=\frac{10}{80}+\frac{56}{80}=\frac{66}{80}=\frac{33}{40}\)

\(e,\frac{1}{8}+\frac{5}{6}=\frac{6}{48}+\frac{40}{48}=\frac{46}{48}=\frac{23}{24}\)

\(g,\frac{2}{3}+\frac{2}{7}=\frac{14}{21}+\frac{6}{21}=\frac{20}{21}\)

25 tháng 4 2019

như bạn roronoa vừa làm

8 tháng 3 2018

a) \(\frac{7}{20}-\left(\frac{5}{8}-\frac{2}{5}\right)=\frac{7}{20}-\left(\frac{25}{40}-\frac{16}{40}\right)=\frac{7}{20}-\frac{9}{40}=\frac{14}{40}-\frac{9}{40}=\frac{3}{20}\)

b) \(\frac{5}{6}-\left(\frac{5}{9}-\frac{1}{4}\right)=\frac{5}{6}-\left(\frac{50}{36}-\frac{9}{36}\right)=\frac{5}{6}-\frac{41}{36}=\frac{30}{36}-\frac{41}{36}=-\frac{11}{36}\)

c) \(\frac{9}{10}-\left(\frac{2}{5}+\frac{3}{10}\right)+\frac{7}{20}\)

\(=\frac{9}{10}-\frac{2}{5}+\frac{3}{10}+\frac{7}{20}\)

\(=\frac{18}{20}-\frac{8}{20}+\frac{6}{20}+\frac{7}{20}\)

\(=\frac{23}{20}\)

Mình làm vội nên không chắc nhé ! Nhưng lớp 4 chưa học số ân thật .

8 tháng 3 2018

a.7/20-(5/8-2/5)                                b.5/6-(5/9-1/4)                                c.9/10-(2/5+3/10)+7/20

=7/20-9/40                                       =5/6-11/36                                     =9/10-7/10+7/20

=5/40=1/8                                        =19/36                                          =2/10+7/20

                                                                                                           =11/20

2 tháng 2 2016

1x2x3x4x5x6x7x8x9

2x3x4x5x6x7x8x9x10

=1/10

 

b)1/2*2/3*3/4*4/5*5/6*6/7*7/8*8/9*9/10

=1x2x3x4x5x6x7x8x9

  2x3x4x5x6x7x8x9x10

1

  10

2 tháng 3 2022

ai giúp mình với :)