Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 20:22

`6:5/2-3/10`

`=6xx2/5-3/10`

`=12/5-3/10`

`=24/10-3/10`

`=19/10`

19 tháng 3 lúc 20:22

\(6:\dfrac{5}{2}-\dfrac{3}{10}\)
\(=6\times\dfrac{2}{5}-\dfrac{3}{10}\)
\(=\dfrac{12}{5}-\dfrac{3}{10}\)
\(=\dfrac{24}{10}-\dfrac{3}{10}\)
\(=\dfrac{21}{10}\)

27 tháng 2 2019 lúc 21:45

A) \(\frac{7}{8}-\frac{5}{12}=\frac{84}{96}-\frac{40}{96}=\frac{44}{96}=\frac{11}{24}\)

B)\(\frac{8}{15}-\frac{2}{5}=\frac{8}{15}-\frac{6}{15}=\frac{2}{15}\)

C)\(\frac{5}{6}-\frac{3}{10}=\frac{50}{60}-\frac{18}{60}=\frac{32}{60}=\frac{8}{15}\)

D)\(\frac{7}{10}-\frac{1}{5}=\frac{7}{10}-\frac{2}{10}=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}\)

2)A)\(\frac{5}{10}-\frac{2}{15}=\frac{1}{2}-\frac{2}{15}=\frac{15}{30}-\frac{4}{30}=\frac{11}{30}\)

B)\(\frac{5}{20}-\frac{1}{6}=\frac{1}{4}-\frac{1}{6}=\frac{6}{24}-\frac{4}{24}=\frac{2}{24}=\frac{1}{12}\)

C)\(\frac{6}{18}-\frac{6}{24}=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{4}{12}-\frac{3}{12}=\frac{1}{12}\)

D)\(\frac{5}{9}-\frac{3}{12}=\frac{5}{9}-\frac{1}{4}=\frac{20}{36}-\frac{9}{36}=\frac{11}{36}\)

Chúc bạn học tốt

2 tháng 2 2016 lúc 21:23

1x2x3x4x5x6x7x8x9

2x3x4x5x6x7x8x9x10

=1/10

 

2 tháng 2 2016 lúc 21:12

b)1/2*2/3*3/4*4/5*5/6*6/7*7/8*8/9*9/10

=1x2x3x4x5x6x7x8x9

  2x3x4x5x6x7x8x9x10

1

  10

19 tháng 3 2022 lúc 18:43

 3/10 x x=2/5 

x = 2/5:3/10

x = 4/3

1/8 : x  = 1/2 

x = 1/8:1/2

x= 1/4

5/6 : 3/4  = 5/6x4/2= 10/9

1: 2/3= 1/1 x 3/2= 3/2

5/6 + 3/4  = 19/12

1 + 2/3= 1/1+2/3= 5/3

 5/6 - 3/4 = 1/12

1 - 2/3= 1/1-2/3= 1/3

5/6 x 3/4= 5/8

1/1x2/3= 2/3

1 tháng 4 2022 lúc 17:27

Giúp

1 tháng 4 2022 lúc 17:29

a ) 2/5 + 4/5 x 6/5 = 2/5+24/25 = 34/25

b ) 7/3 - 2/3 x 4/5 = 7/3 - 8/15 = 9/5

c ) 6/5 : 10 x 5/2 = 6/5 x 1/10 x 5/2 = 3/10

d ) 4 : 8/9 + 3/4 = 9/2 + 3/4 = 21/4

4 tháng 3 2021 lúc 10:57

a) \(\dfrac{1}{2}+x=\dfrac{5}{6}\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{5}{6}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{6}-\dfrac{3}{6}=\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}\)

b) \(x+\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{4}\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{2}{4}=\dfrac{1}{2}\)

c) \(x-\dfrac{1}{5}=\dfrac{3}{10}\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{3}{10}+\dfrac{1}{5}=\dfrac{3}{10}+\dfrac{2}{10}=\dfrac{5}{10}=\dfrac{1}{2}\)

d) \(\dfrac{5}{6}-x=\dfrac{1}{3}\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{5}{6}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{5}{6}-\dfrac{2}{6}=\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}\)

e) \(\dfrac{3}{10}+x=\dfrac{1}{2}\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{1}{2}-\dfrac{3}{10}=\dfrac{5}{10}-\dfrac{3}{10}=\dfrac{2}{10}=\dfrac{1}{5}\)

g) \(x+\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{8}\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{3}{8}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{8}-\dfrac{2}{8}=\dfrac{1}{8}\)

4 tháng 3 2021 lúc 20:13

a) 12+x=5612+x=56

⇒x=56−12=56−36=26=13⇒x=56−12=56−36=26=13

b) x+14=34x+14=34

⇒x=34−14=24=12⇒x=34−14=24=12

c) x−15=310x−15=310

⇒x=310+15=310+210=510=12⇒x=310+15=310+210=510=12

d) 56−x=1356−x=13

⇒x=56−13=56−26=36=12⇒x=56−13=56−26=36=12

e) 310+x=12310+x=12

⇒x=12−310=510−310=210=15⇒x=12−310=510−310=210=15

g) x+14=38x+14=38

⇒x=38−14=38−28=18⇒x=38−14=38−28=18

Đọc tiếp

30 tháng 3 2022 lúc 13:30

a, 1/300

b, 2,5

c, 4,4

d,0

30 tháng 3 2022 lúc 13:31

bạn tính trên gg à

17 tháng 2 2022 lúc 7:55

yhreuiltwg

17 tháng 2 2022 lúc 7:59

ý B nha

HT

POP POP
POP POP CTVVIP
9 tháng 2 2022 lúc 12:27

Bài 7:

Số phần kẹo Hùng đã cho Hà và Hồng là:

\(\dfrac{2}{7}+\dfrac{1}{7}=\dfrac{3}{7}\left(phần\right)\)

Hùng còn lại số phần của gói kẹo là:

\(\dfrac{6}{7}-\dfrac{3}{7}=\dfrac{3}{7}\left(phần\right)\)

9 tháng 2 2022 lúc 12:28

1:

 2 3/4

5 6/5

3 3/9

7 6/8

2:

1/3 + 2/3 + (3/4 + 1/4) = 2

=2

= 4 5/10

10 tháng 3 2022 lúc 15:06

lần này mới được à

10 tháng 3 2022 lúc 15:07

? Lần này mới đượclolang