Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 20:25

\(98,37\times a+a+a\times0,63=6495\)

\(a\times\left(98,37+1+0,63\right)=6495\)

\(a\times100=6495\)

\(a=6,495\)

18 tháng 3 lúc 20:37

�×(98,37+1+0,63)=6495

�×100=6495

�=6,495

10 tháng 11 2021 lúc 12:11

Phân số chỉ 36m vải là:

     1-2/5=3/5( độ dài tấm vải ban đầu)

Độ dài tấm vải ban đầu là:

   36:3/5=60(m)

      Đ/S: 60m vải

         _HT_

6 tháng 4 2017 lúc 17:20

\(\frac{2}{5}+x=\frac{4}{10}\)

\(x=\frac{4}{10}-\frac{2}{5}\)

\(x=0\)

Tk mk nha ~~ ^_^

Ai tk mk  mk tk lại ~~ ^^

Kb vs mk nha m.n ~~ n_n

6 tháng 4 2017 lúc 17:18

\(\frac{2}{5}+x=\frac{4}{10}\)

\(x=\frac{4}{10}-\frac{2}{5}\)

\(x=0\)

13 tháng 12 2015 lúc 21:04

ab*ab=6ab

ab*ab=600+ab

ab*ab-ab=600

ab*(ab-1)=600

=>ab=25

13 tháng 12 2015 lúc 21:05

105 điểm hỏi đáp ! vậy là bay từ 86 bay lên hạng 4 ( cảm ơn các bạn đã ủng hộ xăng ( li-ke ) để đủ nhiên liệu bay ) :D

28 tháng 4 2020 lúc 18:56

a) 0,63 x 8 + 0,63 + 0,63 x 9,89

= 0.63 x ( 8+1+9.89 ) = 0.63 x 18.98 = 11.9

b) 9,89 x 99 + 9,89

= 9.89 x ( 99 + 1) = 9.89 x 100 = 989

a) 0,63 x 8 + 0,63 + 0,63 x 9,89

= 0,63 x 8 + 0,63 x 1 + 0,63 x 9,89

= 0,63 x ( 8 + 1 + 9,89 )

= 0,63 x 18,89

= 11,9007

b) 9,89 x 99 + 9,89

= 9,89 x 99 + 9,89 x 1

= 9,89 x ( 99 + 1 )

= 9,89 x 100

= 989

1 tháng 9 2015 lúc 20:38

8( x - 3 ) = 0

   x - 3 = 0 : 8

   x - 3 = 0

       x = 0 + 3

       x = 3

tick cho mình nha

25 tháng 2 2020 lúc 15:51

BẠN NÀO LÀM ĐƯỢC THÌ GIÚP MÌNH VỚI . MÌNH ĐANG RẤT RẤT CẦN

25 tháng 2 2020 lúc 16:11

44.46:x-0.19=0.59

44.46:x        =0.59+0.19

44.46:x        =0.78

          x        =44.46:0.78

         x         =57

  • nhớ k cho tui!!!!
26 tháng 3 2017 lúc 20:20

24.43 : x = 69.8

            x = 24.43 : 69.8

            x = 0.35

26 tháng 3 2017 lúc 20:19

24,43 : x = 69,8

           x = 24,43 : 69,8

           x =      0,35