Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 10:59

`3-4/5:1/3`

`=3-4/5xx3/1`

`=3-12/5`

`=15/5-12/5`

`=3/5`

 

`5/9xx2/7-3/7`

`=10/63-3/7`

`=10/63-27/63`

`=-17/63`

 

`12/8-3/4+3`

`=12/8-6/8+24/8`

`=30/8=15/4`

20 tháng 3 lúc 8:55

 

=34/53/1

 

=312/5

 

=15/512/5

 

=3/5

 

5/92/73/7

 

=10/633/7

 

=10/6327/63

 

=17/63

 

12/83/4+3

 

=12/86/8+24/8

 

=30/8=15/4

 

 

10 tháng 6 2017 lúc 20:10

a)      31/24

b)   5/6

c)     29/9 

bài 1

mik luoi lam

27 tháng 12 2021 lúc 20:05
7/28 và 5/20
24 tháng 4 2021 lúc 23:10

a) \(1678\cdot24+77\cdot1678-1678=1678\left(24+77-1\right)=167800\)

24 tháng 4 2021 lúc 23:11

b) Ta có: \(\dfrac{2}{5}+\dfrac{4}{11}+\dfrac{3}{5}+\dfrac{18}{11}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{6}\)

\(=\left(\dfrac{2}{5}+\dfrac{3}{5}\right)+\left(\dfrac{4}{11}+\dfrac{18}{11}\right)+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{6}\)

\(=3+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{6}\)

\(=\dfrac{36}{12}+\dfrac{3}{12}+\dfrac{2}{12}=\dfrac{41}{12}\)

3 tháng 3 lúc 19:00

`4/7+4`

`=4/7+4/1`

`=4/7+28/7`

`=32/7`

__

`3+6/11`

`=33/11+6/11`

`=39/11`

__

`3-5/7`

`=3/1-5/7`

`=21/7-5/7`

`=16/7`

__

`21/9-2`

`=21/9-18/9`

`=3/9`

`=1/3`

__

`15/24+2`

`=15/24+48/24`

`=63/24`

`=21/16`

__

`63/45-20/25`

`=63/45-4/5`

`=63/45-36/45`

`=27/45`

`=9/15`

__

`3/4-2/8`

`=3/4-1/4`

`=2/4`

__

`6/7-5/8`

`=48/56-35/56`

`=13/56`

__

`37/45-5/9`

`=37/45-25/45`

`=12/45`

`=4/15`

__

`46/39-11/13`

`=46/39-33/39`

`=13/39`

`=1/2`

__

`5/12+3/4+1/3`

`=5/12+9/12+4/12`

`=14/12+4/12`

`=18/12`

`=3/2`

__

`1/2+3/7+11/14`

`=7/14+6/14+11/14`

`=13/14+11/14`

`=24/14`

`=12/7`

__

`7/10-(1/5+1/4)`

`=7/10-(4/20+5/20)`

`=7/10-9/20`

`=14/20-9/20`

`=5/20`

`=1/4`

__

`15/4-2/3-3/4`

`=(15/4-3/4)-2/3`

`=12/4-2/3`

`=3-2/3`

`=9/3-2/3`

`=7/3`

20 tháng 11 2021 lúc 20:39

Dung vay 

27 tháng 11 2021 lúc 13:21

\(\dfrac{8}{9}+\dfrac{3}{18}=\dfrac{16}{18}+\dfrac{3}{18}=\dfrac{19}{18}\)          \(\dfrac{5}{7}-\dfrac{4}{11}=\dfrac{55}{77}-\dfrac{28}{77}=\dfrac{3}{11}\)

 

\(\dfrac{3}{4}+\dfrac{4}{5}=\dfrac{15}{20}+\dfrac{16}{20}=\dfrac{21}{20}\)            \(\dfrac{5}{7}-\dfrac{3}{5}=\dfrac{25}{35}-\dfrac{21}{35}=\dfrac{4}{35}\)

 

\(\dfrac{7}{9}X\dfrac{3}{4}=\dfrac{7}{9}X\dfrac{3}{4}=\dfrac{7}{12}\)                    \(\dfrac{8}{3}X\dfrac{21}{4}=\dfrac{8}{3}X\dfrac{21}{4}=14\)

 

\(\dfrac{12}{7}:\dfrac{1}{4}=\dfrac{12}{7}X\dfrac{4}{1}=\dfrac{48}{7}\)                 \(\dfrac{7}{2}:\dfrac{9}{4}=\dfrac{7}{2}X\dfrac{4}{9}=\dfrac{14}{9}\)

8 tháng 5 2022 lúc 21:34

a)\(=\dfrac{3}{3}+\dfrac{4}{3}=\dfrac{7}{3}\)

b)\(=\dfrac{5}{9}\times\dfrac{3}{2}=\dfrac{15}{18}=\dfrac{5}{6}\)

d)\(=\left(\dfrac{12}{8}-\dfrac{3}{8}\right)\times2=\dfrac{9}{8}\times2=\dfrac{18}{8}=\dfrac{9}{4}\)

c)\(=\dfrac{4}{3}-\dfrac{5}{6}=\dfrac{8}{6}-\dfrac{5}{6}=\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}\)

8 tháng 5 2022 lúc 21:35

a) 1 + 4/3 = 7/3

b) 5/9 : 2/3 = 5/6

c ) 4/3 -1/3 x 5/2

= 1 x 5/2

= 5/2

d) ( 3/2 - 3/8) : 1/2

= 9/8 : 1/2

= 9/4

e) 15/16 : 3/8 x 3/4 

= 5/2 x 3/4

= 15/8

f) 7/19 x 1/3 x 7/19 x 2/3

= 7/19 x (1/3 x 2/3)

= 7/19 x 2/9

= 14/171

g) 3/5 x 8/27 x 25/3

= 3/5 x 25/3 x 8/27 

= 5 x 8/27

= 40/27

h) 1/5 + 4/11 + 4/5 + 7/11

= (1/5 + 4/5) + (4/11 + 7/11)

= 1 + 1

= 2

17 tháng 4 2022 lúc 17:57

Dài thế trời!!!

17 tháng 4 2022 lúc 18:01

1) 1/3 x 1/2 x 3/7 = 1/6 x 3/7 = 1/14

2) 5/4 x 1/3 + 1/7 = 5/12 + 1/7 = 47/84

3) 8 x (8/9 - 2/3) = 8 x 2/9 = 16/9

4) 5/6 x 48/20 x 1/2 = 2 x 1/2 = 1

5) (2/5 + 3/4) x 8 = 23/20 x 8 = 46/5

6) 10 x (1/2 - 1/5) = 10 x 3/10 = 3