Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 2023 lúc 10:59

`3-4/5:1/3`

`=3-4/5xx3/1`

`=3-12/5`

`=15/5-12/5`

`=3/5`

 

`5/9xx2/7-3/7`

`=10/63-3/7`

`=10/63-27/63`

`=-17/63`

 

`12/8-3/4+3`

`=12/8-6/8+24/8`

`=30/8=15/4`

20 tháng 3 2023 lúc 8:55

 

=34/53/1

 

=312/5

 

=15/512/5

 

=3/5

 

5/92/73/7

 

=10/633/7

 

=10/6327/63

 

=17/63

 

12/83/4+3

 

=12/86/8+24/8

 

=30/8=15/4

 

 

10 tháng 6 2017 lúc 20:10

a)      31/24

b)   5/6

c)     29/9 

bài 1

mik luoi lam

27 tháng 12 2021 lúc 20:05
7/28 và 5/20
24 tháng 4 2021 lúc 23:10

a) \(1678\cdot24+77\cdot1678-1678=1678\left(24+77-1\right)=167800\)

24 tháng 4 2021 lúc 23:11

b) Ta có: \(\dfrac{2}{5}+\dfrac{4}{11}+\dfrac{3}{5}+\dfrac{18}{11}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{6}\)

\(=\left(\dfrac{2}{5}+\dfrac{3}{5}\right)+\left(\dfrac{4}{11}+\dfrac{18}{11}\right)+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{6}\)

\(=3+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{6}\)

\(=\dfrac{36}{12}+\dfrac{3}{12}+\dfrac{2}{12}=\dfrac{41}{12}\)

20 tháng 11 2021 lúc 20:39

Dung vay 

5 tháng 3 2018 lúc 19:29

22/7

7/5

43/4

15/28

1/42

7/12

1/4

2/5

5/12

24 tháng 8 2019 lúc 10:19

=135 nha

1+2+3+4+5+6+7+8+9+1+2+3+4+5+6+7+8+9+1+2+3+4+5+6+7+8+9=135

13 tháng 1 2017 lúc 11:08

bạn ghi rõ lên

13 tháng 1 2017 lúc 11:08

Phải có kết quả thì mới tìm n được chứ

13 tháng 4 2017 lúc 19:48

a] 4/12 ; 5/12 ; 11/2 ; 1/4

b] 1 ; 9/12; 12/5 ; 11/3

c] 8/21; 6/11;8/7

d] 2/3 ;2/7 15/2

13 tháng 4 2017 lúc 19:49

a]1/3  5/12     11/2       1/4

b]1      3/4         12/5         33/9

c]8/21      6/11        8/7

d]2/3        2/7          15/2

3 tháng 3 2023 lúc 19:00

`4/7+4`

`=4/7+4/1`

`=4/7+28/7`

`=32/7`

__

`3+6/11`

`=33/11+6/11`

`=39/11`

__

`3-5/7`

`=3/1-5/7`

`=21/7-5/7`

`=16/7`

__

`21/9-2`

`=21/9-18/9`

`=3/9`

`=1/3`

__

`15/24+2`

`=15/24+48/24`

`=63/24`

`=21/16`

__

`63/45-20/25`

`=63/45-4/5`

`=63/45-36/45`

`=27/45`

`=9/15`

__

`3/4-2/8`

`=3/4-1/4`

`=2/4`

__

`6/7-5/8`

`=48/56-35/56`

`=13/56`

__

`37/45-5/9`

`=37/45-25/45`

`=12/45`

`=4/15`

__

`46/39-11/13`

`=46/39-33/39`

`=13/39`

`=1/2`

__

`5/12+3/4+1/3`

`=5/12+9/12+4/12`

`=14/12+4/12`

`=18/12`

`=3/2`

__

`1/2+3/7+11/14`

`=7/14+6/14+11/14`

`=13/14+11/14`

`=24/14`

`=12/7`

__

`7/10-(1/5+1/4)`

`=7/10-(4/20+5/20)`

`=7/10-9/20`

`=14/20-9/20`

`=5/20`

`=1/4`

__

`15/4-2/3-3/4`

`=(15/4-3/4)-2/3`

`=12/4-2/3`

`=3-2/3`

`=9/3-2/3`

`=7/3`