Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 21:49

2xy - 2x + 3y = 7 => 2xy - 2x + 3y - 3 = 7 - 3 => 2x(y - 1) + 3(y - 1) = 4

=> (y - 1)(2x + 3) = 4 => y-1 và 2x+3 là ước của 4 

(đến đây bạn lập bảng liệt kê các ước của 4 rồi tự tính x,y nhé)

26 tháng 12 2022 lúc 22:31

a, 3x ( y+1) + y + 1 = 7

(y+1)(3x +1) =7

th1 : \(\left\{{}\begin{matrix}y+1=1\\3x+1=7\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}y=0\\x=2\end{matrix}\right.\)

th2: \(\left\{{}\begin{matrix}y+1=-1\\3x+1=-7\end{matrix}\right.\)=> x = -8/3 (loại)

th3: \(\left\{{}\begin{matrix}y+1=7\\3x+1=1\end{matrix}\right.\)=> \(\left\{{}\begin{matrix}y=6\\x=0\end{matrix}\right.\)

th 4 : \(\left\{{}\begin{matrix}y+1=-7\\3x+1=-1\end{matrix}\right.\)=> x=-2/3 (loại)

Vậy (x,y)= (2 ;0);  (0; 6)

b, xy - x + 3y - 3 = 5

   (x( y-1) + 3( y-1) = 5

          (y-1)(x+3) = 5

 th1: \(\left\{{}\begin{matrix}y-1=1\\x+3=5\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}y=2\\x=8\end{matrix}\right.\)

th2: \(\left\{{}\begin{matrix}y-1=-1\\x+3=-5\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}y=0\\x=-8\end{matrix}\right.\)

th3: \(\left\{{}\begin{matrix}y-1=5\\x+3=1\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}y=6\\x=-2\end{matrix}\right.\)

th4: \(\left\{{}\begin{matrix}y-1=-5\\x+3=-1\end{matrix}\right.\) =>  \(\left\{{}\begin{matrix}y=-4\\x=-4\end{matrix}\right.\)

vậy (x, y) = ( 8; 2); ( -8; 0);  (-2; 6); (-4; -4)

c, 2xy + x + y = 7 => y = \(\dfrac{7-x}{2x+1}\) ; y ϵ Z ⇔ 7-x ⋮ 2x+1

⇔ 14 - 2x ⋮ 2x + 1 ⇔ 15 - 2x - 1  ⋮ 2x + 1

th1 : 2x + 1 = -1=> x = -1; y = \(\dfrac{7-(-1)}{-1.2+1}\) = -8

th2: 2x+ 1 = 1=> x =0; y = 7

th3: 2x+1 = -3 => x =  x=-2  => y = \(\dfrac{7-(-2)}{-2.2+1}\) = -3 

th4: 2x+ 1 = 3 => x = 1 => y = \(\dfrac{7+1}{2.1+1}\) = 2

th5: 2x + 1 = -5 => x = -3=> y = \(\dfrac{7-(-3)}{-3.2+1}\) = -2

th6: 2x + 1 = 5 => x = 2; ; y = \(\dfrac{7-2}{2.2+1}\) =1

th7 : 2x + 1 = -15 => x = -8; y = \(\dfrac{7-(-8)}{-8.2+1}\) = -1

th8 : 2x+1 = 15 => x = 7; y = \(\dfrac{7-7}{2.7+1}\) = 0

kết luận

(x,y) = (-1; -8); (0 ;7); ( -2; -3) ; ( 1; 2); ( -3; -2); (2;1); (-8;-1);(7;0)

 

    

 

 

 

   

26 tháng 12 2022 lúc 21:46

 

3xy−2x+5y=293xy−2x+5y=29

9xy−6x+15y=879xy−6x+15y=87

(9xy−6x)+(15y−10)=77(9xy−6x)+(15y−10)=77

3x(3y−2)+5(3y−2)=773x(3y−2)+5(3y−2)=77

(3y−2)(3x+5)=77(3y−2)(3x+5)=77

⇒(3y−2)⇒(3y−2) và (3x+5)(3x+5) là Ư(77)=±1,±7,±11,±77Ư(77)=±1,±7,±11,±77

Ta có bảng giá trị sau:

Do x,y∈Zx,y∈Z nên (x,y)∈{(−4;−3),(−2;−25),(2;3),(24;1)}

 

18 tháng 1 2018 lúc 15:11

Woa! bài này gửi 3 năm trước rồi à

21 tháng 2 2019 lúc 18:21

woa! bài này gửi 5 năm trước rồi mà!

26 tháng 6 2017 lúc 10:58

Ta có : xy - 2x + 3y - 5 = 0 

<=> x(y - 2) + 3y - 6 + 1 = 0

<=> x(y - 2) + 3(y - 2) + 1 = 0

=> (y - 2) (x + 3) = -1

Suy ra :  (y - 2) (x + 3) thuộc Ư(-1) = {-1;1}

Th1 : nếu y - 2 = -1 thì x + 3 = -1 => y = 1 ; x = -4

Th2 : nếu y - 2 = 1 thì x + 3 = 1 => y = 3 , x = -2 

1 tháng 3 2020 lúc 20:53

what the hell???

avatar mèo đen

13 tháng 4 2016 lúc 13:47

\(\Leftrightarrow xy-2y+3x-6=11\)

\(y\left(x-2\right)+3\left(x-2\right)=11\)

\(\left(x-2\right)\left(y+3\right)=11=1.11=11.1=-1.-11=-11.-1\)

Sau đó tiếp tục kẻ bảng rồi tìm x,y

\(2xy-2x+3y=9\)

\(2x\left(y-1\right)+3\left(y-1\right)=6\)

\(\left(y-1\right)\left(2x+3\right)=6=1.6=6.1=2.3=3.2=...\)

Sau đó kẻ bảng rồi tìm nhé

2 tháng 3 2020 lúc 20:07

2xy + 3y - 2x - 2 = -5 

=> 2x(y - 1) + 3y - 3 = -6

=> 2x(y - 1) + 3(y - 1) = -6

=> (2x + 3)(y - 1) = -6

2x+31-12-23-36-6
y-16-63-32-21-1
x-1-2-1/2-5/20-33/2-9/2
y7-54-23-120

mà x;y nguyên

=> ta có các cặp số (x;y) thỏa mãn là : (-1;7); (-2;5); (0;3); (-3;-1)

17 tháng 1 2017 lúc 22:07

hum Are you crazy Trương Yến Nhi

2 tháng 2 2017 lúc 19:45

haha