Ngô Nhật Minh

Giới thiệu về bản thân

zui tính
0
0
0
0
0
0
0

Vì 2 người xuất phát cùng một lúc và có vận tốc như nhau , nên 2 người sẽ gặp nhau ở chính giữa quãng đường , Cách đều A và B 60 km.

Thời gian 2 người đi thì gặp nhau là:

                 �=��=6050=1,2(ℎ)

Tử số là:

(25+7):2 = 16

Mẫu số là:

25 - 16 = 9

phân số là: \(\dfrac{16}{9}\)

đặt (12n+1,30n+2)=d

=>12n+1 chia hết cho d nên 5*(12n+1) chia hết cho d

=>30n+2 chia hết cho d nên 2*(30n+2) chia hết cho d

ta có : 5*(12n+1)-2*(30n+2) chia hết cho d

       = 1 chia hết cho d

=> d=1

=>(12n+1,30n+2)=1

=>đpcm

Số số hạng của tổng là : ( 200 - 1 ) : 1 + 1 = 200 ( số )

Tổng của dãy trên =\(\dfrac{\left(200+1\right)\times200}{2}\) (200+1)×2002=20100

+) If you didn't cross an international date line , the time wouldn't change.

+) Finishing this project in a week is impossible.

+) Is this the cheapest umbrella ?

+) It rained heavily , so they cancelled the show.

+) It took her 3 hours to read the novel.

Sau bao nỗ lực cố gắng học tập và rèn luyện,em đã đỗ được trường mà bố mẹ em mong muốn, cả nhà vui mừng, phấn khởi

a. 240kg gạo chiếm số phần trăm số gạo là:

100% - 40% = 60%

Cửa hàng có số ki - lô - gam gạo là:

240 : 60 x 100 = 400 (kg)

b. Cửa hàng còn lại số ki - lô - gam gạo là:

400 - 240 = 160 (kg)

Đ/s: ....