Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

21 tháng 3 lúc 21:56

\(A=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{2^3}+...+\dfrac{1}{2^9}\)

\(\Rightarrow2A=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+...+\dfrac{1}{2^8}\)

\(\Rightarrow2A-A=1-\dfrac{1}{2^9}\)

\(\Rightarrow A=1-\dfrac{1}{2^9}=\dfrac{511}{512}\)

\(\Rightarrow\left(a+b\right)_{min}=511+512=1023\)

\(\left(x+1\right)+\left(x+2\right)+\left(x+3\right)+...+\left(x+30\right)=750\)

\(\Rightarrow x+1+x+2+x+3+...+x+30=750\)

Áp dụng tính chất giao hoán các tổng, ta được:

\(\left(1+2+3+...+30\right)+\left(x+x+x+...+x\right)=750\)

Để tính được số phần tử \(x\) xuất hiện, ta sử dụng công thức.

\(P=\dfrac{\left(\text{số đầu - số cuối}\right)}{\text{khoảng cách}}+1=\dfrac{30-1}{1}+1=30\)

Vậy:

\(\left(1+2+3+...+30\right)+30x=750\)

Để tính tổng của dãy số có quy luật, ta sử dụng công thức:

\(T=\left(\dfrac{\text{số đầu - số cuối}}{\text{khoảng cách}}+1\right):2\cdot\left(\text{số đầu + số cuối}\right)\)

\(T=\left(\dfrac{30-1}{1}+1\right):2\cdot\left(30+1\right)\)

\(T=15\cdot31=465\)

Vậy ta được biểu thức rút gọn như sau:

\(465+30x=720\)

\(30x=720-465=255\)

\(x=255:30=8,5\)

6 tháng 3 lúc 20:48

Vì tháng 5 có 31 ngày nên => ngày 31/5 là thứ 5 => ngày 6/8 là thứ 5

 

=> ngày 5/8 là thứ tư

6 tháng 3 lúc 20:55

là ngày chủ nhật nha e

nếu thấy đúng tick hộ cj!

19 tháng 3 lúc 18:56

Vẫn thế

27 tháng 3 lúc 20:08

 

Hiệu của hai số là 46 325. Nếu cùng bớt đi ở cả hai số 1215 đơn vị thì ta được hiệu mới là: ....

21 tháng 3 lúc 21:57

Tổng hai số tự nhiên là 99 thì tích lớn nhất của chúng là \(44.45=1980\)

8 tháng 3 lúc 21:15

suy ra : tổng của 3 số là 20 x 3 : 60 

a trong trường hợp bé nhất là 0 

b trong trường hợp bé nhất là 1 

c lớn nhất = 60 - ( 0 + 1 ) = 59

9 tháng 3 lúc 19:50

số bé nhất mà a 

6 tháng 3 lúc 21:05

5

6 tháng 3 lúc 21:10

ko phải 

                                                                                                                          

28 tháng 3 2022 lúc 21:25

\(\frac{1}{1x2}+\frac{1}{2x3}+\frac{1}{3x4}+\frac{1}{4x5}+\frac{1}{5x6}+\frac{1}{5x7}\)

Đề sai hay bạn sai v ạ, tính nhanh thì lẽ ra phải là 6x7

28 tháng 3 2022 lúc 21:27

\(\dfrac{1}{1.2}+\dfrac{1}{2.3}+...+\dfrac{1}{5.6}+\dfrac{1}{5.7}\)

\(=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+...+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{7}\)

\(=1-\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{7}=\dfrac{187}{210}\)

3 tháng 2 lúc 20:58

\(\dfrac{5}{7}=\dfrac{30}{42};\dfrac{6}{7}=\dfrac{36}{42}. Vay5phansocantimla:\dfrac{31}{42};\dfrac{32}{42};\dfrac{33}{42};\dfrac{34}{42};\dfrac{35}{42}\)

3 tháng 2 lúc 21:00

Qui đồng 2 phân số lên ta có: 

5/7 = 30/42 và 6/7 = 36/42 

Vậy phân số nằm giữa là: 31/42 ; 32/42; 33/42; 34/42; 35/42