Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 11:11

\(\dfrac{18,75\times100\%}{12,5\%}=150\left(tan\right)\)

⇒ Chọn D

19 tháng 3 lúc 11:15

Chọn D

19 tháng 4 2022 lúc 20:29

giúp, help

19 tháng 4 2022 lúc 20:31

học ngu

 

19 tháng 4 2022 lúc 21:46

kho a là, 17,25

kho b là 4,25

 

19 tháng 4 2022 lúc 21:46

kho b là 4,75

 

19 tháng 4 2022 lúc 21:24

giúp

pls

21 tháng 12 2016 lúc 20:35

minh chon cau c la 125%

21 tháng 12 2016 lúc 20:36

cau 2 la a 37,68

17 tháng 11 2021 lúc 21:08

kho A bằng ? 

7 tháng 5 2022 lúc 16:51

cả kho có số tấn gạo là

792 :32%= 2475 (tấn)

Số gạo tẻ có là

2475 - 792= 1683 (tấn)

Chọn B

7 tháng 5 2022 lúc 16:54

Đổi \(32\%=\dfrac{8}{25}\)

Số gạo tẻ là:

\(792:\dfrac{8}{25}-729=1683\left(tấn\right)\)

Chọn B

23 tháng 12 2019 lúc 18:48

Tổng số phần bằng nhau là :

3+1=4(phần)

số tấn hàng đội một vận chuyển lúc sau là

648 : 4 x 3 =486(tấn)

số tấn hàng đội hai vận chuyển lúc sau là

648 :4 x1=162(tấn)

số tấn hàng đội 1 vận chuyển là

486-12,5=473,5(tấn)

số tấn hàng đội hai vận chuyển là:

162+12,5=174,5(tấn)

D/s:........

9 tháng 7 2017 lúc 18:36

B1:dân số huyện đó là:2118750+(2118750:100x(1,6x2)=2186550

B2:3,15 tấn