Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 8


       4x2 - ( x + 4 )2 = 0

<=>  ( 2x )2 - ( x + 4 )2 = 0

<=> ( 2x - x - 4 ).( 2x + x + 4 ) = 0 

<=>  ( x - 4 ).( 3x + 4 ) = 0 

<=>  \(\orbr{\begin{cases}x-4=0\\3x+4=0\end{cases}}\)

<=>  \(\orbr{\begin{cases}x=4\\3x=-4\end{cases}}\)

<=>  \(\orbr{\begin{cases}x=4\\x=-\frac{4}{3}\end{cases}}\)

Hok tốt!!!!!!!!

Đọc tiếp...

\(4x^2-\left(x+4\right)^2=0\)

\(4x^2-x^2-8x-16=0\)

\(2x^2-8x-16=0\)

Từ đoạn này bạn tách ra rồi tính tiếp nhé

Đọc tiếp...

\(4x^2-\left(x+4\right)^2=0\)

\(\Rightarrow\left(2x\right)^2-\left(x+4\right)^2=0\)

\(\Rightarrow\left(2x+x+4\right)\left(2x-x-4\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(3x+4\right)\left(x-4\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x+4=0\\x-4=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{-4}{3}\\x=4\end{cases}}\)

Đọc tiếp...

cái này phải giải phương trình wait mik tí

Đọc tiếp...

chứng minh 1=2 :

Theo GT cua co giao Vat l

Vay 1=2

dung nha pro

Đọc tiếp...

thank nha men

:3

hihi

Đọc tiếp...

Tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào như thế này cả :))

not nha

thank PROOOOOOOOOOOO

Đọc tiếp...

a, tách 80=79+1

sau đó phân phối ra

b, tách 10=9+1

phân phối tiếp

Đọc tiếp...

phần a ) là \(P\left(x\right)=x^7-80x^6-80x^5-80x^4\)\(+...+80x+5\)nha ình chép thiếu

Đọc tiếp...

a )ta có x= 79 nên suy ra x+1=80 nên

P(x)=\(x^7-80x^6+80x^5-80x^4+...+80x\)\(+5\)

       = \(x^7-\left(x+1\right)x^6+\left(x+1\right)x^5-\)\(\left(x+1\right)x^4+...+\left(x+1\right)x+5\)

       = \(x^7-x^7-x^6+x^6+x^5-x^5+x^4+...+\)\(x^2+x+5\)

      = x+5

     = 79+5  ( vì x= 79)

    =84

Vậy với x= 79 thì P (x) = 84

phần b làm tương tự

Đọc tiếp...

\(\left(3-x\right)\left(x+1\right)-\left(2.x\right)\left(x+2\right)-3\)

\(=3x+3-x^2-x-2x^2-4x-3=-3x^2-2x\)

Đọc tiếp...

Ta có: \(G=2x^2+8x+9=2\left(x^2+4x+4\right)+1=2\left(x+2\right)^2+1,\forall x\inℝ\).

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi \(x+2=0\Leftrightarrow x=-2\).

Vậy \(MinG=1\) khi và chỉ khi \(x=-2\)

Đọc tiếp...
Góc ABD bằng 1/2 góc ABC tức 60° AB=AD nên tam giác ABD cân tại A có góc ở đáy bằng 60°, suy ra tam giác ABD đều Vậy BD = AB = 5 cm
Đọc tiếp...

Giữa hai điểm AB là một hố nước sâu (xem hình vẽ). Biết A, B lần lượt là trung điểm của MCMD. Người ta đo được khoảng cách giữa CD30m. Hỏi khoảng cách giữa AB bằng bao nhiêu? Giữa hai điểm AB là một hố nước sâu (xem hình vẽ). Biết A, B lần lượt là trung điểm của MCMD. Người ta đo được khoảng cách giữa CD30m. Hỏi khoảng cách giữa AB bằng bao nhiêu? Giữa hai điểm AB là một hố nước sâu (xem hình vẽ). Biết A, B lần lượt là trung điểm của MCMD. Người ta đo được khoảng cách giữa CD30m. Hỏi khoảng cách giữa AB bằng bao nhiêu? Giữa hai điểm AB là một hố nước sâu (xem hình vẽ). Biết A, B lần lượt là trung điểm của MCMD. Người ta đo được khoảng cách giữa CD30m. Hỏi khoảng cách giữa AB bằng bao nhiêu? Giữa hai điểm AB là một hố nước sâu (xem hình vẽ). Biết A, B lần lượt là trung điểm của MCMD. Người ta đo được khoảng cách giữa CD30m. Hỏi khoảng cách giữa AB bằng bao nhiêu?GiưAi giải giúp mình với! Cám ơn rất nhiều!! 

Giữa hai điểm A và B là một hố nước sâu (xem hình vẽ). Biết A, B lần lượt là trung điểm của MC và MD. Người ta đo được khoảng cách giữa C và D là 30m. Hỏi khoảng cách giữa A và B bằng bao nhiêu? 

Đọc tiếp...

Được cập nhật 8 giờ trước (19:50)

0