Giúp tôi giải toán và làm văn


tth_new CTV 2 giờ trước (10:34)
Báo cáo sai phạm

Nam Dương Lê bạn khó hiểu thì mình cũng chả còn cách nào khác:( đó là cách đơn giản + ngắn nhất (theo mình) rồi đấy!

Đọc tiếp...
Nam Dương Lê 2 giờ trước (9:51)
Báo cáo sai phạm

khó hiểu quá bạn ơi

Đọc tiếp...
tth_new CTV 2 giờ trước (9:47)
Báo cáo sai phạm

Làm tiếp:

c)Dễ thấy MK là đường trung bình (do từ câu b thì K là trung điểm EC)

Do đó \(MK=\frac{1}{2}BC\Leftrightarrow MI+IK=\frac{1}{2}BC\) 

\(\Rightarrow IK=\frac{1}{2}BC-MI=\frac{1}{2}BC-\frac{1}{2}ED=\frac{1}{2}ED\) (do \(ED=\frac{1}{2}BC\))

Từ đây ta có thể suy ra đpcm.

Đọc tiếp...
tth_new CTV 3 giờ trước (9:28)
Báo cáo sai phạm

\(VT\ge2\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}\right)-3\)

\(\ge2\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}\right)-\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}\right)=\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}=VP^{\left(đpcm\right)}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Khiêm 14 giờ trước (22:03)
Báo cáo sai phạm

(2-x)/2007-1=(1-x)/2008 -x/2009

<=>((2-x)/2007 +1)-2=(2009-x)/2008 - (2009-x)/2009

<=>(2009-x)/2007 -2=(2009-x)/2008 - (2009-x)/2009

<=>(2009-x)(1/2007-1/2008+1/2009)=2

=>x

Đọc tiếp...
Nguyễn Đoàn Hồng Thái 14 giờ trước (22:02)
Báo cáo sai phạm

ak thôi, mình giải đc rồi

Đọc tiếp...
Hoàng hôn 14 giờ trước (21:59)
Báo cáo sai phạm

trả lời:

A=2(m3  +n3 )-3(m2 +n2) 

A=2(m+n)3-3(m+n)2 

A=2.13-3.12

A= -1 

Đọc tiếp...
♚иụ_¢ườι_кнôиɢ_νυι™ (²⁴ʱνô ℓệ) 14 giờ trước (21:52)
Báo cáo sai phạm

A=2(m +n3 )-3(m2 +n2

A=2(m+n)3-3(m+n)2 

A=2.13-3.12

A= -1 

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱℳąɾąкąเ ༉ 5 giờ trước (7:26)
Báo cáo sai phạm

Đặt \(a+b-c=x;b+c-a=y;a+c-b=z\)

Lúc đó \(x+y+z=b+c-a+a+b-c+a+c-b=a+b+c\)

\(\Rightarrow bt=\left(x+y+z\right)^3-x^3-y^3-z^3\)

\(=\left[\left(x+y\right)+z\right]^3-x^3-y^3-z^3\)

\(=\left(x+y\right)^3+3\left(x+y\right)^2z+3z^2\left(x+y\right)+z^3-x^3-y^3-z^3\)

\(=\left(x+y\right)^3+3z\left(x+y\right)\left(x+y+z\right)+z^3-x^3-y^3-z^3\)

\(=x^3+3x^2y+3xy^2+y^2+3z\left(x+y\right)\left(x+y+z\right)\)

\(+z^3-x^3-y^3-z^3\)

\(=x^3+3xy\left(x+y\right)+y^2+3z\left(x+y\right)\left(x+y+z\right)\)

\(+z^3-x^3-y^3-z^3\)

\(=3xy\left(x+y\right)+3z\left(x+y\right)\left(x+y+z\right)\)

\(=3\left(x+y\right)\left(xy+xz+zy+z^2\right)\)

\(=3\left(x+y\right)\left[x\left(y+z\right)+z\left(y+z\right)\right]\)

\(=3\left(x+y\right)\left(x+z\right)\left(y+z\right)\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱℳąɾąкąเ ༉ 4 giờ trước (7:45)
Báo cáo sai phạm

\(f\left(x\right)=x\left(x+1\right)\left(x+2\right)\left(ax+b\right)\)

\(f\left(x-1\right)=\left(x-1\right)x\left(x+1\right)\left(ax-a+b\right)\)

\(\Rightarrow f\left(x\right)-f\left(x-1\right)=x\left(x+1\right)\left(x+2\right)\left(ax+b\right)-\)

\(\left(x-1\right)x\left(x+1\right)\left(ax-a+b\right)\)

\(=x\left(x+1\right)\left[\left(x+2\right)\left(ax+b\right)-\left(x-1\right)\left(ax-a+b\right)\right]\)

\(=x\left(x+1\right)[x\left(ax+b\right)+2\left(ax+b\right)-x\left(ax-a+b\right)\)

\(+\left(ax-a+b\right)]\)

\(=x\left(x+1\right)(ax^2+bx+2ax+2b-ax^2+ax\)

\(-bx+ax-a+b)\)

\(=x\left(x+1\right)\left(4ax-a+3b\right)\)

Mà theo đề \(f\left(x\right)-f\left(x-1\right)=x\left(x+1\right)\left(2x+1\right)\)

Đồng nhất hệ số là ra 

Đọc tiếp...
Wild Ghost 15 giờ trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

cái trên thì bn dùng BĐT Bunhiakovshi nha

cái dưới hơi rườm tí mik ko bt lm đúng ko

Đọc tiếp...
Nhi 15 giờ trước (21:22)
Báo cáo sai phạm

(x-y)(x+y)(x2+y2)(x4+y4)(x8+y8)

= (x2-y2)(x2+y2)(x4+y4)(x8+y8)

= (x4-y4)(x4+y4)(x8+y8)

= (x8-y8)(x8+y8)

= (x16-y16)

#Ttt

Đọc tiếp...
Huyền Nhi CTV 15 giờ trước (21:21)
Báo cáo sai phạm

Bạn áp dụng hằng đẳng thức x2 - y2 = (x-y)(x+y) 

\(\left(x-y\right)\left(x+y\right)\left(x^2+y^2\right)\left(x^4+y^4\right)\left(x^8+y^8\right)\)

\(=\left(x^2-y^2\right)\left(x^2+y^2\right)\left(x^4+y^4\right)\left(x^8+y^8\right)\)

\(=\left(x^4-y^4\right)\left(x^4+y^4\right)\left(x^8+y^8\right)\)

\(=\left(x^8-y^8\right)\left(x^8+y^8\right)=x^{16}-y^{16}\)

Đọc tiếp...
Wild Ghost 15 giờ trước (21:21)
Báo cáo sai phạm

=(x^2-y^2)(X^2+y^2)(X^4+y^4)(x^8+y^8)

=(x^4-y^4)(x^4+y^4)(x^8+y^8)

=(x^8-y^8)(x^8+y^8)

=x^16 - y^ 16

IF you can , give my answer a k

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱℳąɾąкąเ ༉ 15 giờ trước (21:31)
Báo cáo sai phạm

\(a+b+c=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac=0\)

\(\Leftrightarrow1+2ab+2bc+2ac=0\)

\(\Leftrightarrow2ab+2bc+2ac=-1\)

\(\Leftrightarrow ab+bc+ac=\frac{-1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\left(ab+bc+ac\right)^2=\frac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2+2a^2bc+2ab^2c+2abc^2=\frac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2+2abc\left(a+b+c\right)=\frac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2+2abc.0=\frac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2=\frac{1}{4}\)

Lại có: \(a^2+b^2+c^2=1\)

\(\Rightarrow\left(a^2+b^2+c^2\right)^2=1\)

\(\Leftrightarrow a^4+b^4+c^4+2a^2b^2+2b^2c^2+2a^2c^2=1\)

\(\Leftrightarrow a^4+b^4+c^4+\frac{1}{4}=1\)

\(\Leftrightarrow a^4+b^4+c^4=\frac{3}{4}\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱℳąɾąкąเ ༉ 15 giờ trước (21:37)
Báo cáo sai phạm

Làm theo ZzZ nhé. Mk sai từ dòng 15, quên số 2

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 15 giờ trước (21:35)
Báo cáo sai phạm

\(a+b+c=0\)

\(\Rightarrow\left(a+b+c\right)^2=0\)

\(\Rightarrow a^2+b^2+c^2+2\left(ab+bc+ca\right)=0\)

\(\Rightarrow ab+bc+ca=\frac{-1}{2}\)

\(\Rightarrow\left(ab+bc+ca\right)^2=\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2+2abc\left(a+b+c\right)=\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2=\frac{1}{4}\)( 1 )

\(\left(a^2+b^2+c^2\right)^2=a^4+b^4+c^4+2\left(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2\right)=1\)

Mà theo ( 1 ) nên có \(a^2+b^4+c^4=\frac{1}{2}\)

P/S:Hướng lm là như vầy nhé ! 

Đọc tiếp...
hoang viet nhat 15 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

Gọi quãng đường AB là \(x\left(km\right)\left(x>0\right)\)

Thời gian người đó dự định đi là : \(\frac{x}{36}\left(km\right)\)

Thời gian người đó dự định đi là:

\(36-6=30\left(km\right)\)

Thời gian thực tế người đó đi là : \(\frac{x}{30}\left(km\right)\)

Do đến B chậm hơn dự tính \(24'=\frac{2}{5}h\) nên ta có phương trình :

\(\frac{x}{36}+\frac{2}{5}=\frac{x}{30}\)

\(\Leftrightarrow\frac{5x+36}{180}=\frac{6x}{180}\)

\(\Leftrightarrow5x+36=6x\)

\(\Leftrightarrow x=36\)

Vậy quãng đường AB là : \(36km\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
★彡 ɡεƘƘσմɡα❦彡★(ঌ🔥♔⋆☆⋆♔🔥๖) 15 giờ trước (20:51)
Báo cáo sai phạm

mk vt luôn kq nha

a,8y3-24y2+6y-1

b,729x5-486x4y+108x2y2-8y3

c,1/27x3-2/3x+4x-8

chú ý;

/ là phân số

Đọc tiếp...
hoang viet nhat 15 giờ trước (20:47)
Báo cáo sai phạm

\(A=-x^2+2x+9=-\left(x^2-2x+1\right)+10=-\left(x+1\right)2+10\)

Ta có : \(-\left(x+1\right)^2\le0\forall x\)

\(-\left(x+1\right)^2+10\le10\)

Dấu " = " xảy ra khi \(\left(x+1\right)^2=0\Leftrightarrow x=-1\)

Vậy \(GTLN\) của A là 10 đạt được khi \(x=-1\)

Đọc tiếp...
Ahwi CTV 16 giờ trước (20:42)
Báo cáo sai phạm

\(a^3+a^2c-abc+b^2c+b^3.\)

\(=\left(a^3+b^3\right)+\left(a^2c-abc+b^2c\right)\)

\(=\left(a^2-ab+b^2\right)\left(a+b\right)+c\left(a^2-ab+b^2\right)\)

\(=\left(a^2-ab+b^2\right)\left(a+b+c\right)\)

theo đề ta có \(a+b+c=0\)

\(\Rightarrow\left(a^2-ab+b^2\right)\left(a+b+c\right)\)

\(=\left(a^2-ab+b^2\right)\cdot0=0\)

\(\Rightarrow a^3+a^2c-abc+b^2c+b^3=0\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
ღ_ঌSống_ღঌĐơn_ღঌĐộcঌღ_ঌ 15 giờ trước (20:50)
Báo cáo sai phạm

Bài làm

Ta có: \(a^3+a^2c-abc+b^2c+b^3\)

\(=a^3+b^3+\left(a^2c-abc+b^2c\right)\)

\(=\left(a+b\right)\left(a^2-ab+b^2\right)+c\left(a^2-ab+b^2\right)\)

\(=\left(a+b+c\right)\left(a^2-ab+b^2\right)\)

Thay \(a+b+c=0\)và biểu thức trên ta được:

\(=0.\left(a^2-ab+b^2\right)\)

\(=0\)( đpcm )

~ Bài này khó v~, mất nửa tiếng ms nghĩ ra. ~
# Học tốt #

Đọc tiếp...
Võ Phương Oanh 15 giờ trước (21:20)
Báo cáo sai phạm

Câu c đâu bn??

Đọc tiếp...
ᵈʳᵉᵃᵐ乡๖ۣۜM๖ۣۜU๖ۣۜR๖ۣۜA๖ۣۜD 15 giờ trước (20:54)
Báo cáo sai phạm

ko kẻ hình nhé:

a) vì ABCD là h/thang

mà BC//AD=> góc A= gócB=1200

=> góc C= góc D

có A+B+C+D=3600(ĐL)

1200+1200+2D=3600

2D=1200

=>C = D=600

b) Xét tam giác ABD và BCD có:

góc ABD=góc BCD

góc ADB=góc BDC

BD chung

=> 2 tam giác = nhau

=>MD=MB( 2 cạnh t/ứ)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: