Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Thị Thùy Linh 2 giờ trước (22:51)
Báo cáo sai phạm

Đề sai không. ở mẫu ohair là (x-4)^2 chứ 

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x^2-5x+4}{x^2-4}\ge-1\left(1\right)\\\frac{x^2-5x+4}{\left(x-4\right)^2}\le1\left(2\right)\end{cases}}\)

Giải (1) Ta có :

\(\frac{\left(x-1\right)\left(x-4\right)}{\left(x-4\right)^2}\ge-1\)

\(\Rightarrow\frac{\left(x-1\right)}{\left(x-4\right)}\ge-1\)( giải nốt phương trình nha)

Phần kia tương tự. kết hợp 2 phương trình là ra

Đọc tiếp...
Don't look at me [ ●SΔD◆ ] {⋆⋆} 4 giờ trước (20:52)
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi: Thả một cục sắt có khối lượng là m ở nhiệt độ là 150 độ C vào một bình nhiệt lượng kế  chứa nước làm nước nóng lên từ 20 độ C---> 60 độ C.Đến khi xảy ra cân bằng nhiệt thì thả tiếp cục sắt thứ 2 có khối lượng m/2 ở nhiệt độ 100 độ C vào trong bình( Không nhấc cục sắt thứ nhất ra).Chờ xảy ra cân bằng nhiệt, Hỏi nhiệt độ cân bằng sau cùng của miếng sắt thứ 2 là bao nhiêu. ( Coi như không có sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài, nhiệt lượng kế. Cho biết nhiệt dung riêng của sắt, nước lần lượt là 460J/kgK; 4200J/kgK)

Trả lời: Viết từng phgtrinh rồi giải.

Đọc tiếp...
Giải toán nhanh và hay 4 giờ trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

Bạn tính hộ mk xem ra bn

\

Đọc tiếp...
SKT_NTT 5 giờ trước (20:22)
Báo cáo sai phạm

đặt a = 2x - 1 ; b = 3x - 5 thì a + b = 5x-6

Ta có : a3 + b3 = ( a + b )3

\(\Rightarrow\)a3 + b3 = a3 + b3 + 3ab ( a + b )

\(\Rightarrow\)3ab ( a + b ) = 0

hay 3 . ( 2x - 1 ) ( 3x - 5 ) ( 5x - 6 ) = 0

\(\Rightarrow x=\frac{1}{2}\)hoặc \(x=\frac{5}{3}\)hoặc \(x=\frac{6}{5}\)

Đọc tiếp...
Tuệ An 5 giờ trước (19:56)
Báo cáo sai phạm

m = 3, x = 3

Đọc tiếp...
phạm hữu sinh 5 giờ trước (19:44)
Báo cáo sai phạm

m = 3 , x = 3

thử lại

3 - 3 = 0 ; 3 x 3 - 9 = 0

=> m = 3

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Bình 7 giờ trước (17:55)
Báo cáo sai phạm

a) Sử dụng tính chất hai số đối nhau:

(a – b)3 = [(–1)(b – a)]3 =(–1)3(b – a)3 = –1.(b – a)3 = –(b – a)3   (đpcm)

b) (–a – b)2 = [(– 1).(a + b)]2 = (–1)2(a + b)2 = 1.(a + b)2 = (a + b)2 (đpcm)

Học tốt !

Đọc tiếp...
mai linh 7 giờ trước (18:08)
Báo cáo sai phạm

a, ( a - b )3 

= [( - 1 ) ( b - a )]3

=( - 1 )3 ( b - a ) 3

= - 1 . ( b - a ) 3

= - ( b - a ) 3  ( đpcm )

b , ( - a - b ) 2

= [ ( - 1 ) . ( a + b ) ]

= ( - 1 ) ( a + b ) 2

= 1 . ( a + b ) 2

= ( a + b ) 2 ( đpcm )

Đọc tiếp...

Câu 1:Cho \(\Delta ABC\)có \(\widehat{A}\)=\(40^o\);\(\widehat{B}\)=\(80^o\)và \(\Delta DEF\)có \(\widehat{A'}\)=\(40^o\);\(\widehat{D}=60^o\).Khẳng định nào sau đây đúng?

A.\(\Delta ABC\)đồng dạng \(\Delta DEF\)                                             B.\(\Delta FED\)đồng dạng \(\Delta CBA\)

C.\(\Delta ACB\)đồng dạng \(\Delta EFD\)                                             D. \(\Delta DFE\)đồng dạng \(\Delta CBA\)

Câu 2:\(\Delta A'B'C'\)đồng dạng \(\Delta ABC\)theo tỉ số đồng dạng k=\(\frac{3}{2}\). Gọi AM, A'M' lần lượt là các đường trung tuyến của \(\Delta ABC\)và \(\Delta A'B'C'\). Biết A'M'=15cm, độ dài AM là:

A.6cm                       B.10cm                            C.12cm                                  D.22,5cm

Câu 3:Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A.Hai tam giác cân thì đông dạng với nhau

B.Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau

C.Hai tam giác vuông cân thì đông dạng với nhau

D.Hai tam giác vuông bất kì thì luôn đồng dạng

Câu 4:\(\Delta ABC\)đồng dạng \(\Delta DEF\)và \(\frac{^SABC}{^SDEF}=\frac{4}{9}\). Tỉ số đồng dạng của chúng là:

A.3                               B.\(\frac{1}{2}\)                                  C.\(\frac{1}{4}\)                                   D.\(\frac{2}{3}\)

Câu 5:Cho \(\Delta ABC\)đồng dạng \(\Delta MNP\)sao cho \(\frac{^SABC}{^SMNP}=9\). Ta có:

A.\(\frac{AB}{MN}=9\)                                B.\(\frac{AB}{MN}=\frac{1}{9}\)                         C.\(\frac{AB}{MN}=3\)                             D.\(\frac{AB}{MN}=\frac{1}{3}\)                                

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
tran huy vu 8 giờ trước (16:50)
Báo cáo sai phạm

Câu 1 đề bài sai

Đọc tiếp...
tran huy vu 8 giờ trước (16:49)
Báo cáo sai phạm

Câu 2: D 22,5

Câu 3:C Hai tam giác vuông cân thì luôn đồng dạng với nhau

Câu 4: D \(\frac{2}{3}\)

Câu 5: C \(\frac{AB}{MN}=3\)

Đọc tiếp...
SKT_NTT 10 giờ trước (14:44)
Báo cáo sai phạm

A B C D N M P Q

a) Ta có : \(\frac{S_{APQ}}{S_{AMN}}=\frac{S_{APQ}}{S_{APN}}.\frac{S_{APN}}{S_{AMN}}=\frac{AQ}{AN}.\frac{AP}{AM}\)

Ta cần tính tỉ số \(\frac{AQ}{AN},\frac{AP}{AM}\)

Thật vậy, ta có : \(\frac{AQ}{QN}=\frac{AB}{DN}=3\Rightarrow\frac{AQ}{AQ+QN}=\frac{3}{4}\Rightarrow\frac{AQ}{AN}=\frac{3}{4}\)

\(\frac{AP}{PM}=\frac{AD}{BM}=2\Rightarrow\frac{AP}{AP+PM}=\frac{2}{3}\Rightarrow\frac{AP}{AM}=\frac{2}{3}\)

Do đó : \(\frac{AQ}{AN}.\frac{AP}{AM}=\frac{3}{4}.\frac{2}{3}=\frac{1}{2}\)

Vậy \(S_{APQ}=\frac{1}{2}.S_{AMN}\)

b) Ta có : \(\frac{CN}{ND}=2.\frac{BM}{MC}\)

đặt \(\frac{BM}{MC}=k\)thì \(\frac{CN}{ND}=2k\)

Đặt MC = x thì BM = kx . đặt ND = y thì CN = 2ky

ta có : \(\frac{AP}{PM}=\frac{AD}{BM}=\frac{x+kx}{kx}=\frac{k+1}{k}\Rightarrow\frac{AP}{AP+PM}=\frac{k+1}{2k+1}\)

\(\Rightarrow\frac{AP}{AM}=\frac{k+1}{2k+1}\)                                                               ( 1 )

Mặt khác, \(\frac{AQ}{QN}=\frac{AB}{DN}=\frac{2k+1}{1}\Rightarrow\frac{AQ}{AQ+QN}=\frac{2k+1}{2k+2}\Rightarrow\frac{AQ}{AN}=\frac{2k+1}{2k+2}\)           ( 2 )

Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra \(\frac{AP}{AM}.\frac{AQ}{AN}=\frac{k+1}{2k+1}.\frac{2k+1}{2k+2}=\frac{1}{2}\)

Vậy \(S_{APQ}=\frac{1}{2}.S_{AMN}\)

Đọc tiếp...
tíntiếnngân 11 giờ trước (14:01)
Báo cáo sai phạm

a) Xét 2 tam giác BME và tam giác AHC 

có \(\widehat{BME}=\widehat{AHC}=90^0\)

\(\widehat{ABC}chung\)

nên 2 tam giác BME và tam giác AHC đồng dạng với nhau

b)

xét tam giác ABH

có AE là phân giác của góc BAH

nên \(\widehat{MAE}=\widehat{HAE}\)

có \(\widehat{MAE}+\widehat{CAE}=90^0\)

\(\widehat{HAE}+\widehat{CEA}=90^0\)

suy ra \(\widehat{CAE}=\widehat{CEA}\)do đó tam giác AEc cân tại C

c)

xét tam giác AHC có 

AD là tia phân giác của góc HAC

nên \(\frac{HD}{CD}=\frac{AH}{AC}\Rightarrow AH\cdot CD=DH\cdot AC\)

lại có AC = EC

nên \(AH\cdot CD=EC\cdot AC\)

d)

chứng minh tương tự câu b

ta có tam giác ABD cân tại B

suy ra AB = BD

mà AC = EC

nên AB + AC  = BD + EC = BD + CD + ED = BC + DE

Đọc tiếp...
SKT_NTT 14 giờ trước (10:37)
Báo cáo sai phạm

thay y = \(\frac{4x-7}{3}\)vào A = 2x2 + 5y2 , ta được

9A = 98x2 - 280x + 245 = 2 . ( 7x - 10 )2 + 45 \(\ge\)45

\(\Rightarrow\)\(\ge\)5

Vậy min A = 5 \(\Leftrightarrow x=\frac{10}{7};y=-\frac{3}{7}\)

Đọc tiếp...
q1smyl0v3 CTV 14 giờ trước (10:36)
Báo cáo sai phạm

\(4x-3y=7\Leftrightarrow x=\frac{3y+7}{4}\)

Thay vào ta được :

\(2\cdot\left(\frac{3y+7}{4}\right)^2+5y^2\)

\(=\frac{9y^2+42y+49}{8}+\frac{40y^2}{8}\)

\(=\frac{49y^2+42y+49}{8}\)

\(=\frac{\left(7y\right)^2+2\cdot7y\cdot3+3^2+40}{8}\)

\(=\frac{\left(7y+3\right)^2+40}{8}\ge\frac{40}{8}=5\forall y\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{10}{7}\\y=-\frac{3}{7}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
TTH❤Mathematics❤Football❤Music 15 giờ trước (10:15)
Báo cáo sai phạm

Mình lớp 7 nên có gì sai sót , bỏ qua cho .

  Ta có :

            A = ab + bc + cd

               = 10a + b + 10b + c + 10c + d

               = 10a + 11b + 11c + d

               = a + b + c + d + 9a + 10b + 10c

               = 1 + 9a + 10b + 10c

 Để A lớn nhất thì b hoặc c lớn nhất tức bằng 1 vì 10b và 10c có hệ số lớn nhất trong biểu thức .

Giả sử là b => c = 0. 

                        a = 0.

                   => A = 11

Vậy ... 

            

Đọc tiếp...
SKT_NTT 15 giờ trước (10:13)
Báo cáo sai phạm

A = ab + bc + cd \(\le\)ab + ad + bc + cd = ( a + c ) ( b + d )

Áp dụng BĐT \(xy\le\left(\frac{x+y}{2}\right)^2\), ta có :

A = ( a + c ) ( b + d ) \(\le\)\(\left(\frac{a+b+c+d}{2}\right)^2=\frac{1}{4}\)

\(A=\frac{1}{4}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a+c=b+d=\frac{1}{2}\\ad=0\\a,b,c,d\ge0\end{cases}}\)

Vậy GTLN của A là \(\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: