Giúp tôi giải toán và làm văn


ST 1 giờ trước (06:22)
Báo cáo sai phạm

x8+64

=(x4)2+16x4+82-16x4

=(x4+8)2-(4x2)2

=(x4+8-4x2)(x4+8+4x2)

Đọc tiếp...
PaiN 10 giờ trước (21:04)
Báo cáo sai phạm

P/s easy 

\(\left(x-2\right)^2-\left(x+3\right)^2\)

\(=\left(x-2-x-3\right)\left(x-2+x+3\right)\)

Có rút gọn nữa thì rút tiếp :))))))))))

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 10 giờ trước (21:27)
Báo cáo sai phạm

a) Ta có : \(AB//CD\)( ABCD là hình thang )

\(\Rightarrow\widehat{DAB}+\widehat{ADC}=180^o\)( trong cùng phía )

\(\Rightarrow110^o+\widehat{ADC}=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{ADC}=70^o\)

Mà ABCD là hình thang cân   \(\widehat{BCD}=\widehat{ADC}=70^o\)

b) Ta có  \(AB//CD\Rightarrow\hept{\begin{cases}\widehat{IAB}=\widehat{ADC}=70^o\\\widehat{IBA}=\widehat{BCD}=70^o\end{cases}}\)

Xét  \(\Delta IAB\)có  \(\widehat{IAB}=\widehat{IBA}\left(=70^o\right)\)

\(\Rightarrow\Delta IAB\)cân tại I  \(\Rightarrow IA=IB\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
PaiN 10 giờ trước (21:02)
Báo cáo sai phạm

Đề nó yêu cầu cái gì thì tìm cái nấy đừng có cop mạng :))))))))) 

Pain

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 10 giờ trước (21:01)
Báo cáo sai phạm

\(D=2x^2-6x\)

\(D=2\left(x^2-3x+\frac{9}{4}\right)-\frac{9}{2}\)

\(D=2\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{9}{2}\)

Mà  \(\left(x-\frac{3}{2}\right)^2\ge0\forall x\Rightarrow2\left(x-\frac{3}{2}\right)^2\ge0\forall x\)

\(\Rightarrow D\ge-\frac{9}{2}\)

Dấu "=" xảy ra khi :

\(x-\frac{3}{2}=0\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\)

Vậy  \(D_{Min}=-\frac{9}{2}\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\)

( mk nghĩ đề là tìm gtnn :))

Đọc tiếp...
PaiN 10 giờ trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

\(D=2x^2-6x\)

\(D=2.\left(x^2-2.\frac{3}{2}x+\frac{9}{4}\right)-\frac{9}{2}\)

\(D=2.\left(x-\frac{3}{2}\right)^2\le-\frac{9}{2}\)

\(\Rightarrow Max_D=-\frac{9}{2}\Leftrightarrow x-\frac{3}{2}=0\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
Đinh quang hiệp 9 giờ trước (21:34)
Báo cáo sai phạm

b  \(x^8y^8+x^4y^4+1=x^8y^8+2x^4y^4+1-x^4y^4=\left(x^4y^4\right)^2+2x^4y^4+1-\left(x^2y^2\right)^2\)

\(=\left(x^4y^4+1\right)^2-\left(x^2y^2\right)^2=\left(x^4y^4-x^2y^2+1\right)\left(x^4y^4+x^2y^2+1\right)\)

c  \(x^2y+xy^2+xz^2+x^2z+y^2z+yz^2+2xyz=\left(x^2y+x^2z+xyz+xy^2\right)+\left(xz^2+yz^2+xyz+y^2z\right)\)

\(=x\left(xy+xz+yz+y^2\right)+z\left(xz+yz+xy+y^2\right)=\left(x+z\right)\left(xy+xz+yz+y^2\right)\)

\(=\left(x+z\right)\left(x\left(y+z\right)+y\left(y+z\right)\right)=\left(x+z\right)\left(x+y\right)\left(y+z\right)\)

a  \(3xyz+x\left(y^2+z^2\right)+y\left(x^2+z^2\right)+z\left(x^2+y^2\right)=3xyz+xy^2+xz^2+x^2y+yz^2+x^2z+y^2z\)

\(=\left(x^2y+x^2z+xyz\right)+\left(xy^2+xyz+y^2z\right)+\left(xyz+xz^2+yz^2\right)\)

\(=x\left(xy+xz+yz\right)+y\left(xy+xz+yz\right)+z\left(xy+xz+yz\right)=\left(x+y+z\right)\left(xy+xz+yz\right)\)

Đọc tiếp...
PaiN 10 giờ trước (20:47)
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cosi ta có:

\(a^3+b^3+b^3\ge3ab^2\)

\(b^3+c^3+c^3\ge3bc^2\)

\(c^3+a^3+a^3\ge3ca^2\)

Cộng vế theo vế cuả các BĐT trên ta được:

\(3\left(a^3+b^3+c^3\right)\ge3\left(ab^2+bc^2+ca^2\right)\)

\(\Leftrightarrow a^3+b^3+c^3\ge ab^2+bc^2+ca^2\)

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi: \(\hept{\begin{cases}a=b\\b=c\Leftrightarrow a=b=c\\c=a\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 10 giờ trước (20:35)
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT cô-si, ta có 

\(a^3+b^3+b^3\ge3ab^2;b^3+c^3+c^3\ge3bc^2;c^3+a^3+a^3\ge3ca^2\)

Cộng 3 vế của 3 pt, ta có \(3\left(a^3+b^3+c^3\right)\ge3\left(ab^2+bc^2+ca^2\right)\Rightarrow a^3+b^3+c^3\ge ab^2+bc^2+ca^2\)(ĐPCM)
Dấu = xảy ra <=> a=b=c>0

^_^

Đọc tiếp...
PaiN 11 giờ trước (20:18)
Báo cáo sai phạm

P/s pain sẽ mẫu cho 1 bài nha bài còn lại bạn tự làm :)

\(A=x^2+6x+5\)

\(A=x^2+6x+9-4\)

\(A=\left(x+3\right)^2-4\ge-4\)

\(\Rightarrow A_{min}=-4\)

dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow x+3=0\Leftrightarrow x=-3\)

Vậy  Amin = -4 khi x = -3

Đọc tiếp...
PaiN 11 giờ trước (20:19)
Báo cáo sai phạm

Ủ uôi Bạn Ngân dễ thương ơi GTNN là dấu này nhé \(\ge\) P/s :)))))))))))))))))

Đọc tiếp...
Thanh Ngân 11 giờ trước (20:16)
Báo cáo sai phạm

\(=x^2+6x+5\)

    \(=x^2+6x+9-4\)

   \(=\) \(\left(x+3\right)^2-4\)\(< =-4\)

dấu bằng xảy ra <=> \(\left(x+3\right)^2=0\)

                          <=>\(x=-3\)

B= \(x^2-4x-3\)

  \(=x^2-4x+4-7\)

  \(=\left(x-2\right)^2-7< =-7\)

dấu bằng xảy ra <=> \(\left(x-2\right)^2=0\)

                          <=> \(x=2\)

                              

Đọc tiếp...
kudo shinichi 11 giờ trước (19:52)
Báo cáo sai phạm

a. \(2x^2+3\left(x-1\right)\left(x+1\right)-5x\left(x+1\right)\)

\(=2x^2+3\left(x^2-1\right)-5x^2-5x\)

\(=2x^2+3x^2-3-5x^2-5x\)

\(=\left(2x^2+3x^2-5x^2\right)-5x-3\)

\(=-5x-3\)

b,c mk ms học lớp 7

Đọc tiếp...
Thanh Ngân 11 giờ trước (19:52)
Báo cáo sai phạm

\(4x^2-2x+7\)  \(=\left(2x\right)^2-2X2x+1+6\)

                                   \(=\left(2x-1\right)^2+6>=6\)

đấu bằng xảy ra <=> \(\left(2x-1\right)^2=0\)

                          <=> \(x=\frac{1}{2}\)

\(x^2-x+1=\)  \(x^2-2xX\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+1\)

                         =  \(\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>=\frac{3}{4}\)

dấu bằng xảy ra <=> \(\left(x-\frac{1}{2}\right)^2=0\)

                         <=> \(x=\frac{1}{2}\)

\(2x^2+3x-5=\)  \(2\left(x^2+\frac{3}{2}x-\frac{5}{2}\right)\)

                             \(=2\left(x^2+2xX\frac{3}{4}+\frac{9}{16}-\frac{9}{16}-\frac{5}{2}\right)\)

                                = \(2\left(x+\frac{3}{4}\right)^2-\frac{49}{16}X2\) 

                                \(2\left(x+\frac{3}{4}\right)^2-\frac{49}{8}\)\(>=\frac{-49}{8}\)

dấu bằng xảy ra <=> \(2\left(x+\frac{3}{4}\right)^2\) \(=0\)

                         <=>\(x=\frac{-3}{4}\)

Đọc tiếp...
Thanh Ngân 11 giờ trước (19:38)
Báo cáo sai phạm

\(x^2-3x+5=x^2-2x\) x \(\frac{3}{2}+\frac{9}{4}-\frac{9}{4}+5\)

                            \(=\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{11}{4}\) \(>0\)với mọi \(x\)

\(4x^2+5x+12=\left(2x\right)^2+2\) x  \(2x\)x\(\frac{5}{4}+\frac{25}{16}-\frac{25}{16}+12\)

                                 \(=\left(2x+\frac{5}{4}\right)^2\)\(+\frac{167}{16}>0\)với mọi  \(x\)

\(3x^2-9x+14=\) \(3\)\(\left(x^2-3x+\frac{14}{3}\right)\)

                                \(=3\left(x^2-2xX\frac{3}{2}+\frac{9}{4}-\frac{9}{4}+14\right)\)

                                 = 3 { \(\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{47}{4}\)\(>0\)

x,  X là nhân nha

Đọc tiếp...
Một mình vẫn ổn 11 giờ trước (19:38)
Báo cáo sai phạm

Ai trả lời đúng và nhanh kết bạn fb mk tặng thẻ nạp đt 20k nha

Đọc tiếp...
Thanh Ngân 12 giờ trước (19:19)
Báo cáo sai phạm

\(=2x^2-4x+6x-12\) \(-\left(3x^2+7x-15x-35\right)\)

 \(=2x^2-4x+6x-12-3x^2\)\(-7x+15x+35\)

  \(=-x^2+10x+23\)

   

Đọc tiếp...
PaiN 11 giờ trước (20:07)
Báo cáo sai phạm

PaiN 

Gọi a,b,c là chiều dài của 3 tấm vải 

Theo đề bài ta có a + b + c = 108

Sau khi bán tấm vải thứ nhất thì còn lại: \(1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\)( tấm )

Sau khi bán tấm vải thứ hai thì còn lại: \(1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}\)( tấm )

Sau khi bán tấm vải thứ ba còn: \(1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}\)( tấm )

Nên tấm vải thứ nhất còn 2 phần ; tấm vải thứ hai còn 3 phần ; tấm vải thứ tư còn 4 phần

\(\Rightarrow\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4};a+b+c=108\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau :) tới đây easy rồi bạn tự làm tiếp

Đọc tiếp...
ST 13 giờ trước (18:01)
Báo cáo sai phạm

tự vẽ hình

a,  ta có: góc DCB = góc EBC (t/g ABC cân tại A) => \(\widehat{\frac{DCB}{2}}=\frac{\widehat{EBC}}{2}\Rightarrow DBC=ECB\)

Xét t/g DBC và t/g ECB có: 

 góc DCB = góc EBC(t/g ABC cận tại A)

BC chung 

góc DBC = góc ECB (cmt)

=> t/g DBC=t/g ECB (g.c.g)

=>DB=EC

b, Vì AB=AC (t/g ABC cân tại A), DB=EC (cmt) => AD=AE

=> t/g ADE cân tại A

=> \(\widehat{AED}=\widehat{ADE}=\frac{180^0-\widehat{A}}{2}\)

Mà \(ABC=ACB=\frac{180^o-A}{2}\)

DO đó góc AED=ABC 

Mà 2 góc này là 2 góc đồng vị 

=> ED//BC

P/s; lười viết kí hiệu góc

Đọc tiếp...
Không Có Tên 14 giờ trước (17:00)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(x^3-ax^2+bx-c=\left(x-a\right)\left(x-b\right)\left(x-c\right)\)

\(x^3-ax^2+bx-c=x^3-x^2.\left(a+b+c\right)+x.\left(ab+bc+ac\right)-abc\) (bước này thì bn cứ phá ngoặc vế phải ra thôi, mk lm tắt)

đồng nhất hệ thức => a = a+b+c; b = ab + bc + ac; c = abc

a = a + b + c => b + c = 0 => c = -b

c = abc => ab = 1 => a = 1/b; a,b khác 0 (1)

=> b = ab + bc + ac = 1/b.b + b. (-b) + 1/b. (-b)  = -b^2

=> b^2 + b = 0 => b.(b+1) = 0

mà b khác 0 (từ (1) ) => b + 1 = 0 => b = -1

=> a = -1; c = 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 14 giờ trước (16:36)
Báo cáo sai phạm

\(x^2-4x+4=9\left(x-2\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2-13x+22=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+\frac{13}{2}\right)^2=\frac{81}{4}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2\\x=\frac{-21}{2}\end{cases}}\)

Vậy...

Đọc tiếp...
Huy Hoàng 9 giờ trước (21:44)
Báo cáo sai phạm

b/ \(x^2-4=8\left(x-2\right)\)

<=> \(x^2-4=8x-16\)

<=> \(x^2-4-8x+16=0\)

<=> \(x^2-8x+12=0\)

<=> \(x^2-8x+16-4=0\)

<=> \(\left(x-4\right)^2-4=0\)

<=> \(\left(x-4\right)^2=4\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x-4=2\\x-4=-2\end{cases}}\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=6\\x=2\end{cases}}\)

c/ \(x^2-4x+4=9\left(x-2\right)\)

<=> \(\left(x-2\right)^2-9\left(x-2\right)=0\)

<=> \(\left(x-2\right)\left(x-2-9\right)=0\)

<=> \(\left(x-2\right)\left(x-11\right)=0\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=2\\x=11\end{cases}}\)

d/ \(4x^2-12x+9=\left(5-x\right)^2\)

<=> \(\left(2x-3\right)^2-\left(5-x\right)^2=0\)

<=> \(\left(2x-3-5+x\right)\left(2x-3+5-x\right)=0\)

<=> \(\left(3x-8\right)\left(x+2\right)=0\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}3x-8=0\\x+2=0\end{cases}}\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}3x=8\\x=-2\end{cases}}\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=\frac{8}{3}\\x=-2\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 14 giờ trước (16:29)
Báo cáo sai phạm

\(x^2-4=8\left(x-2\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2-8x+16=4\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)^2=4\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-2=4\\x-2=-4\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=6\\x=-2\end{cases}}\)

Vậy...

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: