Giúp tôi giải toán và làm văn


✿ℑøɣçɛ︵❣ 8 giờ trước (10:49)
Báo cáo sai phạm

Công thức tính:

p=d.h

+h:là độ cao của cột chất lỏng,tính từ điểm tới mặt thoáng chất lỏng,đơn vị m

+d:trọng lượng riêng của chất lỏng,đơn vị N/m3

Kí hiệu p

Đơn vị:N/m2

Đọc tiếp...
♥ÂU ~ Dương ✪Hạo ~Minh ♥ 8 giờ trước (10:49)
Báo cáo sai phạm

Áp suất thường : \(p=\frac{F}{S}=\frac{P}{S}=\frac{10M}{S}\)

Áp suất chất lỏng :\(p=d.h\)

Đọc tiếp...
♥ÂU ~ Dương ✪Hạo ~Minh ♥ 8 giờ trước (10:47)
Báo cáo sai phạm

Áp suất là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

Công thức :

Áp suất thường ( chất rắn) : p=FS=PS=10MS

Trong sách giáo khia chỉ có p=FS nhưng mk mở rộng thêm 2 CT nữa đó , cô mk dạy.

Áp suất chất lỏng :

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Phương Thảo 13 giờ trước (5:23)
Báo cáo sai phạm

Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Phương Thảo 13 giờ trước (5:22)
Báo cáo sai phạm

Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Con Chim 7 Màu 2 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(a.\Leftrightarrow\frac{3\left(x-2\right)-\left(x+1\right)}{\left(x+1\right)\left(x-2\right)}=\frac{-9}{\left(x+1\right)\left(x-2\right)}.DKXD:x\ne-1;x\ne2\)

\(\Rightarrow3x-6-x-1=-9\)

\(\Leftrightarrow2x=-2\)

\(\Leftrightarrow x=-1\)

\(b.\frac{\left(x-4\right)\left(x+1\right)+\left(x+4\right)\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}=\frac{2\left(x-1\right)\left(x+1\right)}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}.DKXDx\ne1;-1\)

\(\Rightarrow x^2+x-4x-4+x^2-x+4x-4=2x^2+2x-2x-2\)

\(\Leftrightarrow-6=0\left(voly\right)\)

vay \(S=\varnothing\)

Đọc tiếp...
♥Linh♥ 20 giờ trước (22:24)
Báo cáo sai phạm

a, 

vậy s={\(\varnothing\)}

b,

<=>x+3+2(x-1)=7

<=>x+3+2x-2=7

<=>3x+3=7+2

<=>3x+3=9

<=>3x=9-3

<=>3x=6

<=>x=2

cậy s={2}

Đọc tiếp...
♥Linh♥ 20 giờ trước (22:21)
Báo cáo sai phạm

giải luôn ko chép đề nhé

a,

<=>(3x-5)(x-1)=(3x+1)(x-2)-3(x-1)

<=>3x^2-8x+5=3x^2-5x-2-3x+3

<=>3x^2-8x-3x^2+5x+3x=-5+3

<=>0x=-2

vậy s=\(\varnothing\)

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 6 giờ trước (12:36)
Báo cáo sai phạm

\(2x^4+3x^3+8x^2+6x+5=0\)

\(\Leftrightarrow2x^4+2x^3+2x^2+x^3+x^2+x+5x^2+5x+5=0\)

\(\Leftrightarrow2x^2\left(x^2+x+1\right)+x\left(x^2+x+1\right)+5\left(x^2+x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+x+1\right)\left(2x^2+x+5\right)=0\)

Mà \(x^2+x+1=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0\forall x\)

\(2x^2+x+5=2\left[\left(x+\frac{1}{4}\right)^2+\frac{39}{16}\right]>0\forall x\)

Vậy tập nghiệm của pt là \(S=\varnothing\)

b, \(\frac{x-342}{15}+\frac{x-323}{17}+\frac{x-300}{19}+\frac{x-273}{21}=10\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{x-342}{15}-1\right)+\left(\frac{x-323}{17}-2\right)+\left(\frac{x-300}{19}-3\right)+\left(\frac{x-273}{21}-4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x-357}{15}+\frac{x-357}{17}+\frac{x-357}{19}+\frac{x-357}{21}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-357\right)\left(\frac{1}{15}+\frac{1}{17}+\frac{1}{19}+\frac{1}{21}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x-357=0\Leftrightarrow x=357\) 

Vậy tập nghiệm của pt: \(S=\left\{357\right\}\)

Đọc tiếp...
♥Linh♥ 20 giờ trước (22:05)
Báo cáo sai phạm

5x-(x-6)=4(3-2x)

<=>5x-x+6=12-8x

<=>4x+6=12-8x

<=>4x+8x=12-6

<=>12x=6

<=>x=1/2

vậy x=1/2

Đọc tiếp...
༺ℬøşş༻ŃČŤĶ ҉(ßŐЖ ŤŐáŃ - VăŃ - ÁŃĤ )  CTV 20 giờ trước (22:05)
Báo cáo sai phạm

\(5x-\left(x-6\right)=4\left(3-2x\right)\)

\(\Leftrightarrow5x-x+6=12-8x\)

\(\Leftrightarrow5x+6=12-7x\)

\(\Leftrightarrow5x=12-7x-6\)

\(\Leftrightarrow5x=6-7x\)

\(\Leftrightarrow6=5x+7x\)

\(\Leftrightarrow6=12x\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{6}{12}=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Kuroba Kaito 20 giờ trước (22:03)
Báo cáo sai phạm

5x - (x - 6) = 4(3 - 2x)

=> 5x - x + 6 = 12 - 8x

=> 4x + 6 = 12 - 8x

=> 4x + 8x = 12 - 6

=> 12x = 6

=> x = 6 : 12

=> x = 1/2

Đọc tiếp...
Rốt cuộc tôi sinh ra trên đời này để làm cái gì 20 giờ trước (22:07)
Báo cáo sai phạm

Gọi số dân năm ngoái của tỉnh A là x (triệu người) ( nguyên dương) 
số dân năm ngoái của tỉnh B là 4 - x (triệu người) 
Số dân năm nay của tỉnh A là 101,1x/100 ( triệu người ) (vì số dân tỉnh A năm ngoái là 100%, năm nay tăng 1,1% nên bằng 101,1% ) 
Số dân năm nay của tỉnh B là 101,2(4 - x)/100 ( triệu người ) 
Mà năm nay số dân tỉnh A hơn tỉnh B là 807200 người = 0,8072 triệu người 
Ta có phương trình 
101,1x/100 - 101,2(4 - x)/100 = 0,8072 
<=> 101,1x - 404,8 + 101,2x = 80,72 
<=> 202,3x = 485,52 
<=> x = 2,4 (TMĐK) 
Vậy số dân năm ngoái của tỉnh A là 2,4 triệu người 
Tỉnh B là 1,6 triệu người

ko chắc cho lắm

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 6 giờ trước (12:40)
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ của M là \(a\ne-3\)

\(a^3-a^2=8a-12\Leftrightarrow a^3-a^2-8a+12=0\)

\(\Leftrightarrow a^2\left(a-2\right)+a\left(a-2\right)-6\left(a-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-2\right)\left(a^2+a-6\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-2\right)\left[a^2+3a-2a-6\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-2\right)\left[a\left(a+3\right)-2\left(a+3\right)\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+3\right)\left(a-2\right)^2=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a=-3\\a=2\end{cases}}\)

Với a = -3 thì M không xác định

Với a = 2 (thỏa mãn ĐKXĐ) thì: \(M=\frac{2-1}{2+3}=\frac{1}{5}\)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dương 20 giờ trước (22:13)
Báo cáo sai phạm

+ \(x=0\)  \(\Rightarrow a=0,M=0\)

+  \(x\ne0\)\(\Rightarrow a\ne0\)

\(M=\frac{x^2}{x^4+x^2+1}=\frac{x}{x^2-x+1}.\frac{x}{x^2+x+1}\left(1\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2+x+1}{x}=\frac{x^2-x-1}{x}+\frac{2x}{x}=\frac{1}{a}+2=\frac{1+2a}{a}\)(2)

(1)(2) \(\Rightarrow M=a.\frac{a}{1+2a}=\frac{a^2}{1+2a}\)

Đọc tiếp...
ttpq_Trần Thanh Phương CTV 7 giờ trước (11:54)
Báo cáo sai phạm

Cách chứng minh :

\(x^2+x+1\)

\(=x^2+2\cdot x\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\)

\(=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\)

Vì \(\left(x+\frac{1}{2}\right)^2\ge0\forall x\)

\(\Rightarrow\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0\forall x\)

Hay \(x^2+x+1>0\forall x\)( đpcm )

Đọc tiếp...
ttpq_Trần Thanh Phương CTV 7 giờ trước (11:53)
Báo cáo sai phạm

b) \(x^4+x^3-3x^2-4x-4=0\)

\(\Leftrightarrow x^4+2x^3-x^3-2x^2-x^2-2x-2x-4=0\)

\(\Leftrightarrow x^3\left(x+2\right)-x^2\left(x+2\right)-x\left(x+2\right)-2\left(x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2\right)\left(x^3-x^2-x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2\right)\left(x^3-2x^2+x^2-2x+x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2\right)\left[x^2\left(x-2\right)+x\left(x-2\right)+\left(x-2\right)\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2\right)\left(x-2\right)\left(x^2+x+1\right)=0\)

Vì \(x^2+x+1>0\forall x\)( cách c/m mình nói sau )

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+2=0\\x-2=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2\\x=2\end{cases}}}\)

Vậy....

Đọc tiếp...
Incursion_03 CTV 20 giờ trước (22:06)
Báo cáo sai phạm

\(a,x\left(x-1\right)\left(x+4\right)\left(x+5\right)=84\)

\(\Leftrightarrow\left[x\left(x+4\right)\right]\left[\left(x-1\right)\left(x+5\right)\right]=84\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+4x\right)\left(x^2+4x-5\right)=84\)

Đặt \(x^2+4x=a\)

Ta có : \(a=x^2+4x+4-4=\left(x+2\right)^2-4\ge-4\)

\(\Rightarrow a\ge-4\)

\(Ta\text{ }co'\text{ }pt:a\left(a-5\right)=84\)

\(\Leftrightarrow a^2-5a-84=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-12\right)\left(a+7\right)=0\)

Mà \(a\ge-4\Rightarrow a=12\)

                       \(\Rightarrow x^2+4x=12\)

                       \(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x+6\right)=0\)

                        \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=-6\end{cases}}\)

\(b,x^3-5x^2+8x-4=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)^2\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: