Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 8


Đoàn Nguyễn Như Ngọc Đoàn Nguyễn Như Ngọc CTV 19 phút trước
Báo cáo sai phạm

x3 + x = 0

<=> x( x2 + 1 ) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x^2+1=0\end{cases}}\Rightarrow x=0\)( do \(x^2+1\ge1>0\forall x\))

Vậy S = { 0 }

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ 27 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(x^3+x=0\Leftrightarrow x\left(x^2+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x^2=-1\left(ktm\right)\end{cases}}\)Vì : 

\(x^2\ge0\forall x;-1< 0\)=> Phương trình vô nghiệm 

Vậy phương trình có nghiệm là 0 

Đọc tiếp...
Lê Thị Ánh Dương Lê Thị Ánh Dương 29 phút trước
Báo cáo sai phạm

x^3 + x = 0

x (x^2 + 1) = 0

x = 0 hoặc x^2 + 1 = 0

x = 0 hoặc x^2 = -1 (vô lí)

x = 0 

MÌNH NGHĨ VẬY

Đọc tiếp...
ĐănG ĐănG 2 giờ trước (15:25)
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Ta có: \(n\left(2n-3\right)-2n\left(n+1\right)\)

\(=2n^2-3n-2n^2-2n\)

\(=-5n⋮5\left(\forall n\inℤ\right)\)

=> đpcm

Đọc tiếp...
Đoàn Nguyễn Như Ngọc Đoàn Nguyễn Như Ngọc CTV 2 giờ trước (15:28)
Báo cáo sai phạm

n( 2n - 3 ) - 2n( n + 1 )

= 2n2 - 3n - 2n2 - 2n

= -5n \(⋮\)5 với mọi n nguyên ( đpcm )

Đọc tiếp...
ĐănG ĐănG 2 giờ trước (15:13)
Báo cáo sai phạm

Dòng thứ 2 biến đổi là ra mà bạn:

\(P=2\left(a^2+b^2\right)-5c^2\)

\(P=a^2+a^2+b^2+b^2-5c^2+2ab-2ab\)

\(P=\left(a^2+2ab+b^2\right)+\left(a^2-2ab+b^2\right)-5c^2\)

...

Chúc bn hc tốt!!!

Đọc tiếp...
Đức Hiếu Trần Đức Hiếu Trần 2 giờ trước (14:55)
Báo cáo sai phạm

Tại sao ra đc dòng thứ 2 v bn?

Đọc tiếp...
ĐănG ĐănG 2 giờ trước (14:50)
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Ta có: \(P=2\left(a^2+b^2\right)-5c^2\)

\(P=\left(a^2+2ab+b^2\right)+\left(a^2-2ab+b^2\right)-5c^2\)

\(P=\left(a+b\right)^2+\left(a-b\right)^2-5c^2\)

\(P=\left[\left(a+b\right)^2-c^2\right]+\left[\left(a-b\right)^2-4c^2\right]\)

\(P=\left(a+b-c\right)\left(a+b+c\right)+\left(a-b-2c\right)\left(a-b+2c\right)\)

\(P=2\left(a+b+c\right)+\left(a-b-2c\right)\)

\(P=2a+2b+2c+a-b-2c\)

\(P=3a+b\)

Mà ta có: \(a+b-c=2\Leftrightarrow2\left(a+b-c\right)=4\) và \(a-b+2c=1\)

Cộng 2 vế trên vào ta được:

\(2\left(a+b-c\right)+a-b+2c=4+1\)

\(\Leftrightarrow2a+2b-2c+a-b+2c=5\)

\(\Leftrightarrow3a+b=5\)

\(\Leftrightarrow P=5\)

Vậy \(P=5\)

Đọc tiếp...
Tam Bảo Đệ Nhất Phước Tam Bảo Đệ Nhất Phước 4 giờ trước (13:34)
Báo cáo sai phạm

Đặt: a-b=x, b-c=y, c-a=z

=> x+y+z = (a-b)+(b-c)+(c-a)=0

Ta có: Nếu x+y+z=0 thì x3+y3+z3=3xyz

=> (a-b)3+(b-c)3+(c-a)3=3(a-b)(b-c)(c-a)

Từ a>b>c => a-b>0,b-c>0, c-a<0

=> 3(a-b)(b-c)(c-a)<0

=> (a-b)3+(b-c)3+(c-a)3<0 (đpcm)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 4 giờ trước (12:40)
Báo cáo sai phạm

A) Ta có a + b = 10

=> (a + b)2 = 102

=> a2 + b2 + 2ab = 100

=> a2 + b2 + 8 = 100

=> a2 + b2 = 92

Vậy A = a2 + b2 = 92

b) Ta có a + b = 10

=> (a + b)3 = 103

=> a3 + b3 + 3a2b + 3ab2 = 1000

=> a3 + b3 + 3ab(a + b) = 1000

=> a3 + b3 + 3.4.10 = 1000

=> a3 + b3 + 120 = 1000

=> a3 + b3 = 880

Vậy B = a3 + b3 = 880

Đọc tiếp...
dcv_new dcv_new CTV 4 giờ trước (13:09)
Báo cáo sai phạm

\(A=a^2+b^2\)

Ta có : \(\left(a+b\right)^2=10^2\)

\(< =>a^2+b^2+2ab=100\)

\(< =>a^2+b^2=100-2ab\)

\(< =>a^2+b^2=100-8\)

\(< =>a^2+b^2=92\)

Hay \(A=92\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ 4 giờ trước (12:47)
Báo cáo sai phạm

Đưa biểu thức về hđt nhé 

a, Ta có : \(\left(a+b\right)^2=10^2\Leftrightarrow a^2+b^2+2ab=100\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+8=100\Leftrightarrow a^2+b^2=92\)

b, Ta có : \(\left(a+b\right)^3=10^3\Leftrightarrow a^3+b^3+3a^2b+3ab^2=1000\)

\(\Leftrightarrow a^3+b^3+3ab\left(a+b\right)=1000\)

\(\Leftrightarrow a^3+b^3+12.10=1000\Leftrightarrow a^3+b^3=880\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ 5 giờ trước (12:00)
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-3\right)^3+\left(x+1\right)^3+8\left(1-x\right)^3=0\)

\(\Leftrightarrow-6x^3+18x^2+6x-18=0\)

\(\Leftrightarrow-6\left(x^3-3x^2-x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(x^2-1\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\\x=\pm1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Đoàn Nguyễn Như Ngọc Đoàn Nguyễn Như Ngọc CTV 5 giờ trước (12:11)
Báo cáo sai phạm

( x - 3 )3 + ( x + 1 )3 + 8( 1 - x )3 = 0

<=> x- 9x2 + 27x - 27 + x+ 3x2 + 3x + 1 + 8( -x3 + 3x2 - 3x + 1 ) = 0

<=> 2x3 - 6x2 + 30x - 26 - 8x3 + 24x2 - 24x + 8 = 0

<=> -6x3 + 18x2 + 6x - 18 = 0

<=> -6( x3 - 3x2 - x + 3 ) = 0

<=> -6[ ( x3 - 3x2 ) - ( x - 3 )] = 0

<=> -6[ x2( x - 3 ) - 1( x - 3 )] = 0

<=> -6( x2 - 1 )( x - 3 ) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}x^2-1=0\\x-3=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\pm1\\x=3\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Đoàn Nguyễn Như Ngọc Đoàn Nguyễn Như Ngọc CTV 5 giờ trước (12:03)
Báo cáo sai phạm

1/ (a+b)4 = (a+b)(a+b)3 

= (a+b)(a3 + 3a2b + 3ab2 + b3)

= a(a3 + 3a2b + 3ab2 + b3) + b(a3 + 3a2b + 3ab2 + b3)

= a4 + 3a3b + 3a2b2 + ab3 + a3b + 3a2b2 + 3ab3 + b4

= a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4 ( đpcm )

2/ (a+b)5 = (a+b)2(a+b)3 

= (a2+ 2ab + b2)(a3 + 3a2b + 3ab2 + b3)

= a2(a3 + 3a2b + 3ab2 + b3) + 2ab(a3 + 3a2b + 3ab2 + b3) + b2(a3 + 3a2b + 3ab2 + b3)

= a5 + 3a4b + 3a3b2 + a2b3 + 2a4b + 6a3b2 + 6a2b3 + 2ab4 + a3b2 + 3a2b3 + 3ab4 + b5

= a5 + 5a4b + 10a3b2 + 10a2b3 + 5ab4 + b5 ( đpcm )

Đọc tiếp...
Gia Bảo Bo Gia Bảo Bo 5 giờ trước (11:53)
Báo cáo sai phạm

(1): (a+b)4=(a+b)3 * (a+b)

sử dụng hằng đẳng thức khai triển (a+b)3 sau đó nhân đa thức đó với (a+b) thì ta được vế phải :>

(2): (a+b)5 = (a+b)3*(a+b)2 

tương tự khai triển thành 2 đa thức rồi nhân vào với nhau là được vế phải :>

Đọc tiếp...
HUYNHTRONGTU HUYNHTRONGTU 5 giờ trước (11:47)
Báo cáo sai phạm

(1) tào lao

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ 5 giờ trước (12:24)
Báo cáo sai phạm

\(\left(2b^2-4-3b+b^3\right)\left(2-3b+3b^2\right)\)

\(=4b^2-6b^3+6b^4-8+12b-12b^2-6b+9b^2-9b^3+2b^3-3b^4+3b^5\)

\(=b^2-13b^3+3b^4-8+6d+3b^5\)

Đọc tiếp...
Assassin™ Assassin™ 6 giờ trước (10:38)
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Ta có: \(\left(x+3\right)^2-9\left(y-3\right)^2\)

\(=\left(x+3\right)^2-\left[3\left(y-3\right)\right]^2\)

\(=\left[x+3-3\left(y-3\right)\right]\left[x+3+3\left(y-3\right)\right]\)

\(=\left(x+3-3y+9\right)\left(x+3+3y-9\right)\)

\(=\left(x-3y+12\right)\left(x+3y-6\right)\)

Đọc tiếp...
Đoàn Nguyễn Như Ngọc Đoàn Nguyễn Như Ngọc CTV 6 giờ trước (10:48)
Báo cáo sai phạm

( x + 3 )2 - 9( y - 3 )2

= ( x + 3 )2 - [ 3( y - 3 ) ]2

= [( x + 3 - 3(y - 3 )][ x + 3 + 3(y - 3 )]

= [ x + 3 - 3y + 9 ][ x + 3 + 3y - 9 ]

= [ x - 3y + 12 ][ x + 3y - 6 ]

Đọc tiếp...
 Việt Hoàng Việt Hoàng 6 giờ trước (10:41)
Báo cáo sai phạm

Nhầm 

\(\left(x+3\right)^2-9\left(y-3\right)^2\)

\(=\left(x+3+3y-9\right)\left(x+3-3y+9\right)\)

\(=\left(x+3y-6\right)\left(x-3y+12\right)\)

Đọc tiếp...
Assassin™ Assassin™ 8 giờ trước (9:31)
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Ta có: \(\left\{4x-2\left(x-3\right)-3\left[x-3\left(4-2x\right)+8\right]\right\}.\left(-3x\right)\)

\(=\left[4x-2x+6-3\left(x-12+6x+8\right)\right].\left(-3x\right)\)

\(=\left(2x+6-3x+36-18x-24\right).\left(-3x\right)\)

\(=\left(-19x\right).\left(-3x\right)\)

\(=57x^2\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: