Giúp tôi giải toán và làm văn


Xyz 10 giờ trước (23:12)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\left(x-7\right)^{x+1}-\left(x-7\right)^{x+11}=0\)

=> (x - 7)x + 1.[1 - (x - 7)10] = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}\left(x-7\right)^{x+1}=0\\1-\left(x-7\right)^{10}=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(x-7\right)^{x+1}=0^{x+1}\\\left(x-7\right)^{10}=1^{10}\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-7=0\\x-7=\pm1\end{cases}}}\)

Nếu x - 7 = 0 => x = 7

Nếu x - 7 = 1 => x = 8

Nếu x - 7 = - 1 => x = 6

Vậy \(x\in\left\{6;7;8\right\}\)

Đọc tiếp...
Rocker Phong 10 giờ trước (22:29)
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-7\right)^x+1-\left(x-7\right)^x+11=0\)\(0\)

<=>\(\left(x-7\right)^x-\left(x-7\right)^x+12=0\)

<=>         \(12=0\)=> \(v\text{ô}\)\(l\text{ý}\)

Ko có giá trị của x

Đọc tiếp...
Xyz 10 giờ trước (23:06)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(C=\frac{1}{12}+\frac{1}{30}+\frac{1}{56}+...+\frac{1}{2652}=\frac{1}{3.4}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{7.8}+..+\frac{1}{51.52}\)

\(=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+...+\frac{1}{51}-\frac{1}{52}\)

\(=\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{51}+\frac{1}{52}\right)-2\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{10}+...+\frac{1}{52}\right)\)

\(=\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{51}+\frac{1}{52}-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+...+\frac{1}{26}\right)\)\(=\frac{1}{27}+\frac{1}{28}+...+\frac{1}{52}\)

Khi đó ta không thể chứng minh C < 1/4 vì sở dĩ \(\frac{1}{27}+\frac{1}{28}+...+\frac{1}{34}>\frac{1}{4}\)(bạn thử lấy máy tính tính xem) 

Đọc tiếp...
Ngân Nguyễn Thị Kim 10 giờ trước (23:01)
Báo cáo sai phạm

Có c2 = ab
-> \( \frac{b^2-a^2}{a^2+c^2}\) = \(\frac{b^2- a^2}{a^2+ab}\) = \(\frac{b^2- ab+ ab- a^2}{a^2+ab}\) = \(\frac{b(b-a)+ a(b-a)}{a(a+b)}\) = \(\frac{(b-a)(b+a)}{a(a+b)}\) = \(\frac{b-a}{a}\) 
-> đpcm.

Đọc tiếp...
Xyz 12 giờ trước (21:21)
Báo cáo sai phạm

x 2x - 1 x + 6 - 6 0 0 _ _ + _ + + 0,5

Lập bảng xét dấu : 

Nếu x < - 6

=> |x + 6| = -(x + 6) = -x - 6

|2x - 1|  = -(2x - 1) = -2x + 1

Khi đó : |x + 6| + |2x - 1| = 3 (1)

<=> - x - 6 - 2x + 1 = 3

=> -3x = 8

=> x = -8/3 (loại) 

Nếu \(-6\le x\le0,5\)

=> |x + 6| = x + 6

|2x - 1| = -(2x - 1) = -2x + 1

Khi đó (1) <=> x + 6 - 2x + 1 = 3

=> x = 4 (loại) 

Nếu x > 0,5

=> |x + 6| = x + 6

|2x - 1| = 2x - 1

Khi đó (1) <=> x + 6 + 2x - 1 = 3

=> 3x = -2 

=> x = - 2/3 (loại)

Vậy \(x\in\varnothing\)

Đọc tiếp...
•_ ♡Lazy :) ( Cool Team ) 13 giờ trước (20:04)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

*Nếu \(x\ge1\)

\(x+6+2x-1=3\) ( vô nghiệm )

\(x\le6\)

\(6-x+2x-1=3\) ( vô nghiệm )

\(6< x< 2x-1\)

\(x-6-2x-1=3\)

\(x-6+2x+1=3\)

\(\Leftrightarrow2x=12\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{12}{13}\) ( loại )

Đọc tiếp...
💮Chiyuki Fujito 🎼 11 giờ trước (22:01)
Báo cáo sai phạm

Ta có \(\frac{a+1}{b}+\frac{b+1}{a}=\frac{a\left(a+1\right)}{ab}+\frac{b\left(b+1\right)}{ab}=\frac{a\left(a+1\right)+b\left(b+1\right)}{ab}=\frac{a^2+a+b^2+b}{ab}\) là số tự nhiên nên

\(a^2+b^2+a+b⋮ab\)

Vì \(UCLN\left(a;b\right)=d\Rightarrow a⋮d;b⋮d\)

\(\Rightarrow ab⋮d^2;a^2⋮d^2;b^2⋮d^2\)

\(\Rightarrow\left(a^2+b^2\right)⋮d^2\)

Do đó  \(a^2+b^2+a+b⋮d^2\)

\(\left(a^2+b^2\right)⋮d^2\)

\(\Rightarrow a+b⋮d^2\)

\(\Rightarrow a+b\ge d^2\)

Học tốt

Đọc tiếp...
╰❥결 원ッ2K҉7⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ CTV 16 giờ trước (17:12)
Báo cáo sai phạm

Theo giả thiết ta có: \(CF\perp AM\)nên \(\Delta MCF\)vuông tại F

Suy ra CF < MC (cạnh góc vuông bé hơn cạnh huyền) (1)

Tương tự ta có: BE < BM (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(BE+CF< BM+MC=BC\)

Vậy \(BE+CF< BC\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Nhật Hạ CTV 15 giờ trước (17:48)
Báo cáo sai phạm

Đổi 30' = 0,5 giờ

Thời gian 1 người đi xe máy đi từ B trở về A là: 3 - 0,5 = 2,5 (giờ)

Gọi vận tốc đầu tiên khi người đó đi xe máy từ A đến B là v1 (km/h)

Quãng đường AB tính theo vận tốc 1 là: v1 . 3 (km)

Vận tốc thứ 2 khi người đó từ B trở về A là: v1 + 6 (km/h)

Quãng đường AB tính theo vận tốc 2 là: (v1 + 6) . 2,5 (km)

Mà độ dài quãng đường không thay đối

=> v1 . 3 = (v1 + 6) . 2,5 

=> v1 . 3 = 2,5 . v1 + 6 . 2,5

=> v1 . 3 = 2,5 . v1 + 15

=> v1 . 3 - 2,5 . v1 = 15

=> v1 . (3 - 2,5) = 15

=> v1 . 0,5 = 15

=> v1 = 15 : 0,5 = 30

Vậy quãng đường AB dài là: 30 . 3 = 90 (km)

Đọc tiếp...
•_ ♡Lazy :) ( Cool Team ) 18 giờ trước (15:02)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

*Nếu \(x\) \(\ge5\)

\(x-2+5-x=4\) ( vô nghiệm )

\(x\le2\) 

\(2-x+x-5=4\) ( vô nghiệm )

* \(2< x< 5\)

\(x-2-5-x=4\)

\(x-2-5+x=4\)

\(\Leftrightarrow2x=11\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{11}{12}\) ( loại )

Đọc tiếp...
💮Chiyuki Fujito 🎼 18 giờ trước (15:18)
Báo cáo sai phạm

| x - 2 | + | 5 - x | = 4          (1)

Ta có bảng xét dấu:

      x                          2                                           5
x-2         -               0             +                             3                     +
5-x          +           3               +                              0                       -

Nếu \(x< 2\) thì \(\left|x-2\right|+\left|5-x\right|=\left(2-x\right)+\left(5-x\right)=2-x+5-x=7-2x\)

\(\Rightarrow\left(1\right)\Leftrightarrow7-2x=4\)

              \(\Leftrightarrow2x=3\)

              \(\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\)  ( ko thỏa mãn \(x< 2\))

Nếu \(2\le x\le5\) thì \(\left|x-2\right|+\left|5-x\right|=\left(x-2\right)+\left(5-x\right)=x-2+5-x=3\)

\(\Rightarrow\left(1\right)\Leftrightarrow3=4\)  ( vô lí)

Nếu \(x>5\) thì \(\left|x-2\right|+\left|5-x\right|=x-2+\left(x-5\right)=x-2+x-5=2x-7\)

\(\Rightarrow\left(1\right)\Leftrightarrow2x-7=4\)

              \(\Leftrightarrow2x=11\)

              \(\Leftrightarrow x=\frac{11}{2}\) ( ko thỏa mãn x > 5 )

Vậy ko có giá trị x nào thỏa mãn đề bài

P/s  :T thấy đề nó cứ sai sai ấy mà t làm sai thì thôi nhé

Đọc tiếp...
💮Chiyuki Fujito 🎼 18 giờ trước (15:03)
Báo cáo sai phạm

a ) | x + 1 | + | x + 2 | = 5         (1)

Ta có bảng xét dấu

       x                       -2                                  -1
    x+ 1        -              -1               -                  0                         +
     x+2        -              0                 +                 1                        +

Nếu x<-2 thì | x + 1 | + | x + 2 | = \(\left(-x-1\right)+\left(-x-2\right)=-x-1-x-2=-2x-3\)

=> (1) <=> \(-2x-3=5\)

            \(\Leftrightarrow-2x=8\)

        \(\Leftrightarrow x=-4\)   ( thỏa mãn x<-2)

=> \(x=-4\)  thỏa mãn đề bài

Nếu \(-2\le x\le-1\) thì \(\left|x+1\right|+\left|x+2\right|=\left(-x-1\right)+\left(x+2\right)=-x-1+x+2=1\)

=> (1) <=> 1=5        ( vô lí) 

Nếu \(x>-1\) thì \(\left|x+1\right|+\left|x+2\right|=\left(x+1\right)+\left(x+2\right)=x+1+x+2=2x+3\)

=> (1) <=> \(2x+3=5\)

          \(\Leftrightarrow2x=2\)

            \(\Leftrightarrow x=1\)  ( thỏa mãn \(x>-1\))

=> x=1 thỏa mãn đề bài

Vậy \(x\in\left\{1;-4\right\}\)

                                   Học tốt

Đọc tiếp...
•_ ♡Lazy :) ( Cool Team ) 18 giờ trước (14:54)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

a) \(\left|x+1\right|+\left|x+2\right|\) \(=5\)

*Nếu x \(\ge-1\)

\(\Leftrightarrow\) \(x+1+x+2\) \(=5\) 

\(\Leftrightarrow\) \(2x-2\Leftrightarrow x=1\left(TM\right)\)

*Nếu x \(\le-2\) 

\(\Leftrightarrow-x-1-x-2=5\)

\(\Leftrightarrow x=-4\left(TM\right)\)

\(-2< x< -1\)

\(x+2-x-1=5\) ( vô nghiệm )

Phương trình đã cho có 2 nghiệm là : \(x=-1\) và \(x=-4\)

Đọc tiếp...
Nhật Hạ CTV 15 giờ trước (18:21)
Báo cáo sai phạm

A B C K I M N H

  GT  

 △ABC cân tại A. AB = AC = 13cm. BC = 24cm.

 AH ⊥ BC (H \in  BC). BK = CI. BM ⊥ AK. CN ⊥ AI

  KL

 a, △AHC = △AHB

 b, AH = ?

 c, △ABK = △ACI

 d, △MBK = △NCI

Bài giải:

a, Vì △ABC cân tại A (gt) => AB = AC và ABC = ACB

Xét △AHC vuông tại H và △AHB vuông tại H

Có: AH là cạnh hcung

       AC = AB (cmt)

=> △AHC = △AHB (ch-cgv)

b, Ta có: BC = BH + HC

Mà BC = 24 cm

=> BH + HC = 24 cm

Mà HC = HB (△AHC = △AHB)

=> HC = HB = 24 : 2 = 12 (cm)

Xét △ABH vuông tại H có: AH2 + BH2 = AB2 (định lý Pytago)

=> AH2 + 122 = 132 => AH2 = 25 => AH = 5

c, Ta có: ABK + ABC = 180o (2 góc kề bù)

ACI + ACB = 180o (2 góc kề bù)

Mà ABC = ACB (cmt)

=> ABK = ACI

Xét △ABK và △ACI 

Có: AB = AC (cmt)

    ABK = ACI (cmt)

      BK = CI (gt)

=> △ABK = △ACI (c.g.c)

d, Xét △MBK vuông tại M và △NCI vuông tại N

Có: BK = CI (gt)

    MKB = NIC (△ABK = △ACI)

=> △MBK = △NCI (ch-gn)

Đọc tiếp...
Nhật Hạ CTV 14 giờ trước (18:32)
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 4 + 6 + 8 + 10 + .... + 2012

SSH: (2012 - 4) : 2 + 1 = 1005

=> A = (2012 + 4) . 1005 : 2 = 1013040

\(\Rightarrow1013040.\frac{1}{1000}\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{4}+\frac{5}{6}\right)=1013040.\frac{1}{1000}.\frac{25}{12}=1013040.\frac{1}{480}=\frac{4221}{2}\)

Đọc tiếp...
Mr.Tết⁀ᶜᵘᵗᵉ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ ) 20 giờ trước (12:35)
Báo cáo sai phạm

Từ \(\left(a+2c\right)\left(b+d\right)=\left(a+c\right)\left(b+2d\right)\)

\(\Rightarrow\frac{a+2c}{b+2d}=\frac{a+c}{b+d}\)

Đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=bk\\c=dk\end{cases}\Rightarrow\frac{a+2c}{b+2d}=\frac{a+c}{b+d}\Leftrightarrow\frac{bk+2dk}{b+2d}=\frac{bk+dk}{b+d}}\)

Xét VT \(\frac{bk+2dk}{b+2d}=\frac{k\left(b+2d\right)}{b+2d}=k\left(1\right)\)

Xét VP \(\frac{bk+dk}{b+d}=\frac{k\left(b+d\right)}{b+d}=k\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left(a+2c\right)\left(b+d\right)=\left(a+c\right)\left(b+2d\right)\left(đpcm\right)\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
战哥 21 giờ trước (12:26)
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{2c}{2d}=\frac{a+c}{b+d}=\frac{a+2c}{b+2d}\)(Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau)

\(\Leftrightarrow\left(a+2c\right)\left(b+d\right)=\left(a+c\right)\left(b+2d\right)\)(Nhân chéo)

(Đpcm)

Đọc tiếp...
Mr.Tết⁀ᶜᵘᵗᵉ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ ) 21 giờ trước (12:26)
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu: Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn tiếng Anh của mỗi học sinh lớp 7A.

Số các giá trị của dấu hiệu là: 44

Các giá trị khác nhau là: 9

Bảng tần số: 

Giá trị(x)

4369751021
Tần số(n)1478117141

N = 44

Nhận xét: Có 4 lỗi chính tả là cao nhất và 1 lỗi chính tả là thấp nhất

- Không có bạn nào có 0 lỗi chính tả

Biểu đồ đoạn thẳng: bạn tự vẽ nhé! 

P/s: Mình làm theo ý hiểu của mình và mình cũng không chắc nhé, mong bạn thông cảm!

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Mr.Tết⁀ᶜᵘᵗᵉ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ ) 21 giờ trước (12:12)
Báo cáo sai phạm

D. Thay \(f\left(2\right)\)vào hàm số ta có: 

\(y=f\left(2\right)=2^2-4=4-4=0\)

Vậy kết quả D. \(f\left(2\right)=0\)là kết quả đúng.

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Harekai Lurai 21 giờ trước (12:09)
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi D. f(2)=0

Đọc tiếp...
Mr.Tết⁀ᶜᵘᵗᵉ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ ) 21 giờ trước (12:07)
Báo cáo sai phạm

A. Thay \(f\left(0\right)\)vào hàm số ta có: 

\(y=f\left(0\right)=0^2-4=-4\)

B. Thay \(f\left(-5\right)\)vào hàm số ta có: 

\(y=f\left(-5\right)=\left(-5\right)^2-4=25-4=21\)

C. Thay \(f\left(-2\right)\)vào hàm số ta có: 

\(y=f\left(-2\right)=\left(-2\right)^2-4=4-4=0\)

D. Thay \(f\left(2\right)\)vào hàm số ta có: 

\(y=f\left(2\right)=2^2-4=4-4=0\)

Vậy không có kết quả nào đúng.

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: