Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Quốc Việt 25 phút trước (22:05)
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{a}{b}=\frac{b}{c}\Rightarrow ac=b^2\)

Thay \(ac=b^2\) vào \(\frac{a^2+b^2}{b^2+c^2}\), ta có:

\(\frac{a^2+ac}{ac+c^2}=\frac{a\left(a+c\right)}{c\left(a+c\right)}=\frac{a}{c}\)

Vậy \(\frac{a^2+b^2}{b^2+c^2}=\frac{a}{c}\)khi \(\frac{a}{b}=\frac{b}{c}\)

Đọc tiếp...
Bùi Hoàng Hải 1 giờ trước (21:27)
Báo cáo sai phạm

=7/3 x (-7/13-6/13)+4/3

=7/3*(-1)+4/3

=-7/3+4/3

=-1

ez:)))))

Đọc tiếp...
Oline Math 1 giờ trước (21:14)
Báo cáo sai phạm

x=3

y=-4

~~~~~~~~
^_^

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thu Hảo 41 phút trước (21:49)
Báo cáo sai phạm

Vì \(\left|x-3\right|^{2017}\ge0\) Với mọi x

\(\left|y+4\right|^{2018}\ge0\)với mọi y

\(\Rightarrow\left|x-3\right|^{2017}=0\)                                     và                                      \(\left|y+4\right|^{2018}=0\)

\(x-3=0\)                                                                                                  \(y+4=0\)

\(x=3\)                                                                                                           \(y=-4\)
Vậy y = -4, x = 3

Đọc tiếp...
Đình Sang Bùi 1 giờ trước (21:25)
Báo cáo sai phạm

\(D=\frac{2.2012}{1+\frac{2}{2.\left(1+2\right)}+\frac{2}{2\left(1+2+3\right)}+\frac{2}{2\left(1+2+3+4\right)}+...+\frac{2}{2\left(1+2+..+2012\right)}}\)

\(=\frac{2.2012}{1+\frac{2}{6}+\frac{2}{12}+\frac{2}{20}+...+\frac{2}{4050156}}\)

\(=\frac{2.2012}{1+2\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+...+\frac{1}{4050156}\right)}\)

\(=\frac{2.2012}{1+2\left(\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{2012.2013}\right)}\)

\(=\frac{2.2012}{1+2.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{2012}-\frac{1}{2013}\right)}\)

\(=\frac{2.2012}{1+2.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2013}\right)}\)

\(=\frac{2.2012}{1+\frac{2.2011}{2.2013}}\)

\(=\frac{2.2012}{1+\frac{2011}{2013}}\)

\(=\frac{4024}{\frac{4024}{2013}}\)

\(=2013\)

Vậy D=2013

Đọc tiếp...
Goda Takeshi 1 giờ trước (21:12)
Báo cáo sai phạm

Tính biểu thức D

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thu Hảo 53 phút trước (21:36)
Báo cáo sai phạm

\(D=\frac{2\cdot2012}{1+\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+\frac{1}{1+2+3+4}+...+\frac{1}{1+2+3+...+2012}}\)

\(D=\frac{2.2012}{1+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{10}+...+\frac{1}{2025078}}\)

\(D=\frac{4024}{1+2\cdot\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+...+\frac{1}{4050156}\right)}\)

\(D=\frac{4024}{2\cdot\left(\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+...+\frac{1}{2012\cdot2013}\right)}\)

\(D=\frac{4024}{1+2\cdot\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2012}-\frac{1}{2013}\right)}\)

\(D=\frac{4024}{1+2\cdot\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2013}\right)}\)

\(D=\frac{4024}{1+2.\left(\frac{2013-2}{4026}\right)}\)

\(D=\frac{4024}{1+2\cdot\frac{2011}{4026}}\)

\(D=\frac{4024}{1+\frac{2011}{2013}}\)

\(D=\frac{4024}{\frac{4024}{2013}}\)

\(D=\frac{1}{2013}\)

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thu Hảo 1 giờ trước (21:16)
Báo cáo sai phạm

+) Vì AB // CD nên :

\(\widehat{A}+\widehat{D}=180^o\)( 2 góc trong cùng phía )

Có : \(\widehat{A}=3\widehat{D}\)

\(\Rightarrow3\widehat{D}+\widehat{D}=180^o\)

\(4\widehat{D}=180^o\)

\(\widehat{D}=\frac{180^o}{4}=45^o\)

\(\Rightarrow\widehat{A}=45^o\cdot3=135^o\)

+) Vì AB // CD ta có :

\(\widehat{B}+\widehat{C}=180^o\)( hai góc trong cùng phía )

Mà \(\widehat{B}-\widehat{C}=30^o\)

\(\Rightarrow\widehat{B}=\left(180+30\right)\div2=105^o\)

\(\Rightarrow\widehat{C}=105^o-30^o=75^o\)

Đọc tiếp...
Fullmoon 1 giờ trước (21:02)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(|3x-5|+|3x-7|\)

\(=|3x-5|+|7-3x|\)

\(\ge|3x-5+7-3x|\)

\(=2\)

Dấu "=" xảy ra khi \(\left(3x-5\right)\left(7-3x\right)\ge0\Leftrightarrow\frac{5}{3}\le x\le\frac{7}{3}\)

Đọc tiếp...
Bonking 1 giờ trước (20:53)
Báo cáo sai phạm

\(\left|x-5\right|+\left|x-11\right|=3x\)

Vì GTTĐ luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x

\(\Rightarrow3x\ge0\Rightarrow x\ge0\)

\(\Leftrightarrow x-5+x-11=3x\)

\(\Leftrightarrow2x-16=3x\)

\(\Leftrightarrow-16=3x-2x\)

\(\Leftrightarrow x=-16\)

Vậy x = -16

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 1 giờ trước (20:52)
Báo cáo sai phạm

\(F=\left|2018-x\right|+\left|2019-x\right|\)

     \(=\left|2018-x\right|+\left|x-2019\right|\)

Ta có :

\(\left|2018-x\right|+\left|x-2019\right|\ge\left|2018-x+x-2019\right|\)

=> \(F\ge\left|-1\right|\)

=> \(F\ge1\)

Dấu = xảy ra khi : ( 2018 - x ) ( x - 2019 ) > 0

TH1 : \(\hept{\begin{cases}2018-x>0\\x-2019>0\end{cases}}\)

=> \(\hept{\begin{cases}x< 2018\\x>2019\end{cases}}\)

=> 2019 < x < 2018 ( vô lí - loại )

TH2 : \(\hept{\begin{cases}2018-x< 0\\x-2019< 0\end{cases}}\)

=> \(\hept{\begin{cases}x>2018\\x< 2019\end{cases}}\)

=> 2018 < x < 2019

Vậy giá trị nhỏ nhất của F là 1 khi x thỏa mãn 2018 < x < 2019

Đọc tiếp...
Song tử 7b LTV 1 giờ trước (20:50)
Báo cáo sai phạm

có |của một số|>0

==>giá trị nhỏ nhất của F =1

=> x=2018

Đọc tiếp...
Bonking 1 giờ trước (20:50)
Báo cáo sai phạm

Vì GTTĐ luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x; y

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-y-2=0\\y+3=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x+3=2\\y=-3\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=-1\\y=-3\end{cases}}\)

Vậy x = -1, y = -3

Đọc tiếp...
Bonking 1 giờ trước (20:48)
Báo cáo sai phạm

Vì \(\left(x-1\right)^2\)và \(\left(y+2\right)^2\)đều \(\ge0\forall x;y\)

\(\Rightarrow E\ge0\forall x;y\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-1=0\\y+2=0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=1\\y=-2\end{cases}}}\)

Vậy Emin = 0 <=> x = 1; y = -2

Đọc tiếp...
Oline Math 1 giờ trước (20:39)
Báo cáo sai phạm

>

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
^_^

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Khánh Vân 1 giờ trước (20:43)
Báo cáo sai phạm

3444 và 4333

Ta có:

   3444=(34)111=81111

  4333=(43)111=64111

Vì 81111>64111\(\Rightarrow\)3444>4333

k mik nhé

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đại Nghĩa 1 giờ trước (20:43)
Báo cáo sai phạm

3444 = (34)111

4333=(43)111

         do 34>43

=> 3444>4333

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thu Hảo 1 giờ trước (20:41)
Báo cáo sai phạm

Có : \(x^2+x+1=0\)

\(x^2\ge0\)( với mọi x )

\(\Rightarrow x^2+x+1>0\)( với mọi x )
\(\Rightarrow x\)không tồn tại

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: