Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 7


1/2.x-2/5=1/2.x-1/3 => -2/5=-1/3 (vô lý) => x thuộc rỗng
Đọc tiếp...

Ta có: 1/2x - 2/5 = 1/2x - 1/3

           1/2x = -2/5 + 1/3

           1/2x = -1/15

               x= -2/15

Đọc tiếp...
Xyz CTV

Khi x = 9 

=> x + 1 = 10

Khi đó P(9) = x50 - (x + 1)x49 + (x + 1)x48 - (x + 1)x47 + ... + (x + 1)x - 1

= x50 - x50 - x49 + x49 + x48 - x48 - x47 + ... + x2 + x - 1

= x - 1 

= 9 - 1 = 8 

Đọc tiếp...

Ta có : 

Khi x = 9 

P(9) = x50 - ( x + 1 ) x^49 + ( x + 1 ) x48 - ( x + 1 )x47 + ... + ( x + 1 )x - 1

= x50 - x50 - x49 + x49 + x48 - x48 - x47 + ... + x2 + x - 1

= x - 1

= 9 - 1 

= 8

Đọc tiếp...

3 mũ 5 nhân 6 mũ 8 chia (4/3) mũ 4 = 129140163

Đọc tiếp...

\(3a^2b^6\ge0\Rightarrow-2a^5b^2\ge0\Rightarrow a^5b^2\le0\)

Mà \(b^2\ge0\Rightarrow a^5\le0\Rightarrow a\le0\)

Đọc tiếp...

a) Gọi hai số cần tìm là a và b. Giả sử a > b. Ta có :ƯCLN(a ; b) = 28 ⇒ a = 28m và b = 28n (m,n ∈ N* và m > n)Do đó a - b = 28m - 28n = 28.(m - n)Mà 300 < b < a < 400 nên 11 < n < m < 14⇒ n = 12 và m = 13.Do đó a = 28 . 13 = 364b = 28 . 12 = 336Vậy hai số đó là 364 và 336

Đọc tiếp...

mình nhầm câu b: =-7/24.480/7=20

Đọc tiếp...

Mn giúp mik với ,mk cần gấp

Đọc tiếp...

a)=1/12+1/7=19/84

b)=-7/24.480/7=230400/49

c)=1/2+1/3+2/5+5/6+1/6-4/35=37/30+5/6+1/6-4/35=67/30-4/35=89/42

Đọc tiếp...

Gọi x là tử số cần tim, phân số trở thành: \({x \over 7}\) 

Ta có: \({3 \over 9}<{x \over 7}<{35 \over 9}\)

Ta quy đồng mẫu số, ta có: \({21 \over 63}<{9x \over 63}<{245 \over 63}\)

Lần lượt thay x = 1, 2, 3,....., 27

Ta thấy thỏa điều kiện bài toán có x = 3 => 27>21 và x= 27 => 243<245

Vậy từ số 3 đến số 27 có 25 số

Vậy có 25 số hữu tỉ thỏa mãn yêu cầu bài toán

Đọc tiếp...

Vì n và 2n có tổng các chữ số bằng nhau nên ta có: n và 2n có cùng số dư khi chia cho 9

<=> 2n - n chia hết cho 9

<=> n chia hết cho 9

Đọc tiếp...

A B C D O 1 2 3 4

TA CÓ  \(\widehat{AOC}=\widehat{BOD}=\frac{130^0}{2}=65^0\left(\text{ do hai góc đối đỉnh nên bằng nhau}\right)\)

\(\widehat{AOD}=\widehat{BOC}=180^0-\widehat{AOB}=180^0-65^0=115^0\)

Đọc tiếp...

 Câu 4. Nghiệm của đa thức Q(x) = 4x2 + 4 là:                                                                                 …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 5. Biểu thức nào sau đây là đơn thức: 

 Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 6. Đa thức x2 +2mx – 8 có nghiệm x = - 2  khi…………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 7.   Điền vào chỗ trống (…) đơn thức thích hợp. 6xy – (…) = 7xy  …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 8. Bậc của đơn thức  - x4y7 là:    …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 10. Biểu thức đại số biểu thị cho hiệu  của 2x và y là:  A. 2x + y B. 2x – y C.  D. 2xy   Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 11. Giá trị của biểu thức 3x2 – xy + 2y2 – 3x + y – 2  tại x = -1; y = 2 là:  A. 13         B.  15 C.  14   D. 16 Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 12. Giá trị của biểu thức  F(x)= 2x2 - x + 3 tại x = 3 là:         A. 18                   B. 16       C. 20                    D. 21 Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 13. Viết đơn thức -5x2y5(-3)x2y2(-4) thành đơn thức thu gọn là: A. 60x4y6 B. – 60x6y7 C. 60x4y7 D. – 60x4y7 Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 14. Kết quả phép tính    là: A.  B.     C.              D. -6  Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 15 Bậc của đa thức    là: A. 3 B. 4    C. 5     D. 6 Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 16. Tính (3x - 2y) + (x + 2y) bằng:  A. 4x  B. 4y    C. -4x D. -4y Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 17. Tính  (3x2 + 2y2 + x – 1) – (x + 3 + y2 + 3x2) bằng: A. -x2 - 2y2 - 2 B. y2 – 4    C. 2x2 + y2 + 2 D. 3y2 - 3x2 - 4 Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 18. Chọn câu trả lời đúng. Cho P(x) = 3x2 - 2x + 2; Q(x) = 2x2 + x - 3 thì  P(x) – Q(x) = A. 5x2 + x - 1                                                        B. x2  - 3x + 5. C. x2 + x - 1               D. x2 - x - 1 Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 19.  Cho đa thức P(x) = 5x3 + 2x4 – x2 – 5x3 – x4 + 1 +3x2 + 5x2. Hệ số cao nhất là hệ số tự do của đa thức lần lượt là: A. 3 và 1 B. 5 và 1 C. 1 và 1 D. 2 và 0 Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 20. Biểu thức đại số diễn đạt ý : “Bình phương của tổng a và b’’ là: A. (a + b)2 B. a2 + b2 C. a2 + b D. a + b2 Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 21. Kết quả của phép tính 2x3 + (-3x3) + 5x3  là : A. 4x3 B. 4x9 C.  10x3 D. -10x3 Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 22. Trong các đa thức sau, đa thức nào  có bậc cao nhất? A.   B.  0x8  - 2x2  + 3 C. 2x 6 – 2x3 + 3 – 2x6 D. 2x2 + 3x - 1 Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 24. Cho A, B là hai đơn thức, A = 2x2y biết A + B = - x2y, vậy đơn thức B là : A. -x2y B. 3 x2y C. -3 x2y D. x2y Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 25.  Tổng ba đơn thức 23x2yz; 2x2yz và -5x2yz là một đơn thức có bậc là: A. 6 B. 4 C. 8 D. 10 Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… Câu 26. Bậc của đơn thức  (a là hằng số) A. 14 B. 10 C. 8 D. 12 Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. Câu 28.  Chọn câu đúng x =  (-2)/3  là nghiệm của đa thức nào? A.  3x2 + 2x B.  9x4 + 4 C.  x2  +  2 D. 3x – 2 Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 29. Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến  H = 3x3 – 4x4  + 2x – 1 H= 4x4 – 3x3 + 2x -1 C. H = - 4x4 + 3x3 + 2x – 1 H = 1 – 2x + 3x3 – 4x4 D. H =  -1 + 2x + 3x3 – 4x4 Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 30. Một người đi xe máy với vận tốc 30km/h trong x giờ, sau đó tăng vận tốc thêm 5km/h trong y giờ . Tổng quãng đường người đó đi được là : A.  30x  5 y       B.  30x  30  5 y C.  30  x  y   35 D.  30x  35 x  y  Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 31.  Cho ABC vuông tại A, có AB = 3 cm; BC = 5 cm. Độ dài cạnh AC là: A. AC = 4 cm       B. AC = 6 cm C. AC = 8 cm     D. AC = 10 cm. Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu  32. Nếu I là một điểm nằm trong tam giác ABC và cách đều B và C thì A. I thuộc phân giác của góc A.           B. I thuộc đường cao hạ từ A của ABC.     C. I thuộc trung tuyến xuất phát từ đỉnh A.             D. I thuộc trung trực của BC Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 33. Cho tam giác ABC có A ̂  = 500,   B ̂ = 800  thì A. AB = AC < BC.                                  B. AB = BC > AC.                    C. CA = CB > AB.                                  D. BA = BC < AC.  Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 34. Tam giác ABC có CF là đường trung tuyến và G là trọng tâm. Khẳng định nào sau đây là đúng? A.  B.  C.  D.   Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 35. Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây không là độ dài ba cạnh của một tam giác ? A. 6cm; 8cm; 10cm.                         B. 6cm; 10cm; 14cm. C. 7cm; 5cm; 9cm.                         D. 6cm; 5cm; 11cm. Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… Câu 36. Tam giác ABC có, A ̂  = 900   B ̂ >  C ̂ . Khẳng định nào sau đây đúng? A. AB > AC > BC.        B. AC > AB > BC. C. BC > AB > AC.   D. BC > AC > AB. Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………. Câu 37. Cho điểm A là điểm nằm trên trung trực của MN. Biết MA = 8cm. Độ dài đoạn thẳng AN bằng: A. AN = 4cm.            B. AN = 16cm.            C. AN = 8cm.        D. AN = 12cm.                       Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 38. Cho đoạn thẳng AB. M là điểm nằm trên trung trực của AB. Gọi I là trung điểm của AB. Biết MI = 8cm, MA = 10cm. Độ dài đoạn thẳng AB bằng: A. AB = 12cm.            B. AB = 6cm.            C. AB = 8cm.        D. AB = 16cm.                       Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 39: Tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là một điểm trên cạnh AC. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. BM > BC. B. BM < BC. C. AM > BC D. AB > BM. Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 40. Một tam giác cân có độ dài hai cạnh là 3cm và 12cm.Vậy chu vi của tam giác là: A. 27cm         B. 18cm     C. 21cm D. 15cm Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  Câu 41. Trực tâm của tam giác là điểm nào trong các điểm chung của: A. Ba đường trung tuyến B. Ba đường trung trực C. Ba đường cao D. Ba đường phân giác Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu  42.    cân tại A có A ̂  = 800   , Gọi H là trực tâm  . Tính góc    A. 450 B.    C.    D.    Câu 43: Cho tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng 10cm. Độ dài mỗi cạnh góc vuông là: A.  cm B.  cm C.  cm D. 6 cm Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 44: Trong một tam giác cân, số đo góc ở đỉnh bằng   thì số mỗi góc ở đáy là    A.                           B.                     C.                    D.   Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 45:  Đường cao xuất phát từ đỉnh của một tam giác cân có đáy  5 cm, cạnh bên 6,5 cm bằng: A.  5 cm B.  6,5 cm C.  5,5 cm D.  6 cm Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 46: Ở hình vẽ bên số đo góc BAC bằng  A.  111, 50 B.  112,50 C.  110,50 D.  113,50 Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… Câu 47: Ở hình vẽ bên. Số đo góc DCx  bằng: A     B  x    D  A.  730 B.  740 C.  720 D.  75o Câu 48:  Cho hình sau. Cần bổ sung thêm điều kiện gì để tam giác ACP bằng tam giác ABN theo trường hợp cạnh  – góc – cạnh            A              C          B    AN = AP B.  CP = BN C.  MP = MN và CP = BN D.  AN = AP và CP = BN Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 49 :  Tìm x trên hình vẽ sau,biết góc B = 900 khi đó  x bằng:            A                    B       3,5           C            8       D  A.  7 B.  10 C.  6 D. Câu 50:  Điền kết quả thích hợp vào chỗ …. trong câu sau:      Giá trị của đa thức  với x2 + y2 = 5  bằng:  Giải …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………giúp mik nha cảm ơn nhiều . mng lm đc câu nào thì lm k bắt buộc phải giải hết đâu
Đọc tiếp...

3

Câu 4:

\(4x^2+4\)

\(\Leftrightarrow4x^2+4=0\)

\(\Leftrightarrow4\left(x^2+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+1=0\)

\(\Leftrightarrow x^2=-1\)

Vậy đa thức không nghiệm

Đọc tiếp...

Câu 6:

\(x^2-2mx-8\) có nghiệm \(x=-2\) khi:

\(\left(-2\right)^2-2m\left(-2\right)-8=0\)

\(\Leftrightarrow4+4m-8=0\)

\(\Leftrightarrow4m=4\)

\(\Leftrightarrow m=1\)

Đọc tiếp...

Câu 7:

\(6xy-\left(...\right)=7xy\)

\(...=6xy-7xy\)

\(...=-1xy\)

Câu 8:

Bậc của đơn thức \(-x^4y^7\) là \(11\)

Đọc tiếp...

\(-2x^2-8x=0\)

\(\Leftrightarrow-2x\left(x+4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x=0\\x+4=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-4\end{cases}}}\)

#H

Đọc tiếp...

\(\frac{\left|x-1\right|+3}{\left|x-1\right|+5}=\frac{5}{7}\Leftrightarrow7\left[\left|x-1\right|+3\right]=5\left[\left|x-1\right|+5\right]\)

\(\Leftrightarrow7\left|x-1\right|+21=5\left|x-1\right|+25\Leftrightarrow2\left|x-1\right|=4\)

\(\Leftrightarrow\left|x-1\right|=2\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=2\\x-1=-2\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\\x=-1\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: