Giúp tôi giải toán và làm văn


Đời Buồn Tênh 22/10/2017 lúc 08:56
Báo cáo sai phạm

cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC) M là trung điểm BC qua M kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC , AB lần lượt tại H và N  . Biết CH = a BN = b tính diện tích tam giác ABC

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 11/10/2017 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

Đoạn thẳng f: Đoạn thẳng [A, D] Đoạn thẳng g: Đoạn thẳng [A, B] Đoạn thẳng j: Đoạn thẳng [B, C] Đoạn thẳng k: Đoạn thẳng [D, C] Đoạn thẳng l: Đoạn thẳng [A, C] Đoạn thẳng p: Đoạn thẳng [B, E] Đoạn thẳng q: Đoạn thẳng [D, F] Đoạn thẳng b: Đoạn thẳng [H, B] Đoạn thẳng c: Đoạn thẳng [D, K] Đoạn thẳng d: Đoạn thẳng [C, K] Đoạn thẳng e: Đoạn thẳng [H, C] Đoạn thẳng f_1: Đoạn thẳng [H, K] A = (3.41, -6.39) A = (3.41, -6.39) A = (3.41, -6.39) D = (29.5, -6.48) D = (29.5, -6.48) D = (29.5, -6.48) B = (12.08, 5.05) B = (12.08, 5.05) B = (12.08, 5.05) Điểm C: Giao điểm đường của h, i Điểm C: Giao điểm đường của h, i Điểm C: Giao điểm đường của h, i Điểm E: Giao điểm đường của m, l Điểm E: Giao điểm đường của m, l Điểm E: Giao điểm đường của m, l Điểm F: Giao điểm đường của n, l Điểm F: Giao điểm đường của n, l Điểm F: Giao điểm đường của n, l Điểm H: Giao điểm đường của r, t Điểm H: Giao điểm đường của r, t Điểm H: Giao điểm đường của r, t Điểm K: Giao điểm đường của s, a Điểm K: Giao điểm đường của s, a Điểm K: Giao điểm đường của s, a

1/ Xét tam giác ABE và CDF có:

\(\widehat{AEB}=\widehat{CFD}=90^o\)

AB = CD (Hai cạnh đối của hình bình hành)

\(\widehat{BAE}=\widehat{DCF}\) (So le trong)

nên \(\Delta ABE=\Delta CDF\) (Cạnh huyền - góc nhọn)

\(\Rightarrow BE=DF\)

Lại có BE và DF cùng vuông góc với AC nên BE // DF

Xét tứ giác BEDF có BE // DF và BE = DF nên BEDF là hình bình hành,

2/ Ta có do BC// AD nên \(\widehat{HBC}=\widehat{BAD}\)  (Hai góc đồng vị)

Dó AB// CD nên \(\widehat{KDC}=\widehat{BAD}\)  (Hai góc đồng vị)

Vậy nên \(\widehat{KDC}=\widehat{HBC}\)

Suy ra \(\Delta CHB\sim\Delta CKD\left(g-g\right)\Rightarrow\frac{CH}{CK}=\frac{CB}{CD}\Rightarrow\frac{CH}{CK}=\frac{CB}{AB}\)  

Theo tính chất góc ngoài, ta có \(\widehat{ABC}=\widehat{BHC}+\widehat{HCB}=90^o+\widehat{HCB}\)

Do BC // AD; \(CK\perp AD\Rightarrow CK\perp BC\)

Suy ra  \(\widehat{KCH}=\widehat{KCB}+\widehat{HCB}=90^o+\widehat{HCB}\)

Vậy \(\widehat{ABC}=\widehat{KCH}\)

Xét tam giác ABC và KCH có:

\(\widehat{ABC}=\widehat{KCH}\)

\(\frac{CH}{CK}=\frac{CB}{AB}\)

nên \(\Delta ABC\sim\Delta KCH\left(c-g-c\right)\)

*)  Ta có \(\Delta ABE\sim\Delta ACH\left(g-g\right)\Rightarrow\frac{AB}{AC}=\frac{AE}{AH}\Rightarrow AB.AH=AC.AE\)

Tương tự \(\Delta AFD\sim\Delta AKC\left(g-g\right)\Rightarrow\frac{AF}{AK}=\frac{AD}{AC}\Rightarrow AD.AK=AC.AF\)

Suy ra \(AB.AH+AD.AK=AC.AE+AC.AF=AC\left(AE+AF\right)\)

Theo câu a, \(\Delta ABE=\Delta CDF\Rightarrow AE=CF\)

Vậy thì AE + AF = CF + AF = AC

Hay AB.AH + AD.AK = AC.AC = AC2

Đọc tiếp...
Hoàng_Linh_Nga 15/10/2017 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn nhiều ạ ! @Hoàng_Thị_Thu_Huyền ! 

Đọc tiếp...
oOo Lê Việt Anh oOo 24/05/2017 lúc 11:34
Báo cáo sai phạm

dựng tia Bx cắt cạnh AC tại D sao cho góc CBx = 20o 
có gócBCD = 80o => góc BDC = 180o-20o-80o = 80o = góc BCD 
=> tgiác BCD cân (tại B) ; gọi H là hình chiếu của A trên Bx 
có góc ABH = 80o - 20o = 60o => HAB là nửa tgiác đều 
=> BH = AB/2 = b/2 ; AH^2 = 3b^2/4 
BD = BC = a => DH = BH-BD = b/2 - a 
hai tgiác cân BCD và ABC đồng dạng => CD/BC = BC/AB 
=> CD = BC^2/AB = a^2/b 
=> AD = AC - CD = b - a^2/b 

 cho tgiác vuông HAD ta có: AD^2 = AH^2 + DH^2 
thay số từ các tính toán trên: 
(b - a^2/b)^2 = 3b^2/4 + (b/2 - a)^2 
<=> b^2 + a^4/b^2 - 2a^2 = 3b^2/4 + b^2/4 + a^2 - ab 
<=> a^4/b^2 = 3a^2 - ab 
<=> a^3/b^2 = 3a - b 
<=> a^3 = 3a.b^2 - b^3 
<=> a^3 + b^3 = 3a.b^2 đpcm 
 

Đọc tiếp...
Forever Love You 24/05/2017 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

tam giac ABC cân tại  A có góc BCA =20 độ nên ABC =ACB= 80 ĐỘ

TRÊN CẠNH AC lấy D sao cho ABD=60 độ, khi đó DBC =20 độ nên BDC =80 ĐỘ 

Đọc tiếp...
Thánh Ca 27/08/2017 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

tuổi con HN là :

50 : ( 1 + 4 ) = 10 ( tuổi )

tuổi bố HN là :

50 - 10 = 40 ( tuổi )

hiệu của hai bố con ko thay đổi nên hiệu vẫn là 30 tuổi

ta có sơ đồ : bố : |----|----|----|

                  con : |----| hiệu 30 tuổi

tuổi con khi đó là :

 30 : ( 3 - 1 ) = 15 ( tuổi )

số năm mà bố gấp 3 tuổi con là :

 15 - 10 = 5 ( năm )

       ĐS : 5 năm

mình nha

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Mạnh 07/08/2016 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Hình như đề câu b thiếu đúng không

Đọc tiếp...
Nguyễn Không Tên 08/08/2017 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

bạn tự vẽ hình nha mk vẽ rùi mà lâu quá nên mk xóa lun

a) Cm tam giác DEC đd vs BAC

tam giác DEC và tam giác BAC có

    C : góc chung

   EDC = ABC =90 độ

=> tam giác DEC đd vs tam giác BAC (g-g)

b) Cm AEC đd với BDC

từ câu a => \(\frac{EC}{DC}=\frac{AC}{BC}\) ( 1)

Lại có C : góc chung (2)

Nên từ (1) và (2) => tam giác DEC đồng dạng với tam giác BDC ( c-g)

c) mk nghĩ đã

Đọc tiếp...
hạnh vũ 24/02/2016 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

các bạn lấy vẽ hình ở đâu vậy,dạy mình với

Đọc tiếp...
Hoang Thi Huong Giang 21/03/2015 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

tam giác ADE đồng dạng với tam giác ACB vi

AD/AC =AE/AB =2/5

góc BAC chung

Đọc tiếp...
Mai Thanh Hải 07/07/2017 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

A B C P M H D N

                ( Điểm O là điểm M đúng ko )

a)

  • Xét \(\Delta ABC\)cân tại A  , H là trung điểm BC nên \(AH⊥BC\Rightarrow\widehat{AHC}=90^o\Rightarrow\widehat{AHP}+\widehat{CHP}=90^o\)

             Mà \(\Delta CHP\)vuông tại P \(\Rightarrow\widehat{HCP}+\widehat{CHP}=90^o\)

             Suy ra :  \(\widehat{HCP}=\widehat{AHP}\)

  • Xét \(\Delta HAP\)và  \(\Delta CHP\) có :  \(\widehat{APH}=\widehat{HPC}\left(=90^o\right)\)

                                                                           \(\widehat{AHP}=\widehat{HCP}\)

            Suy ra : \(\Delta AHP\)đồng dạng vs \(\Delta HCP\)( G-G )

             \(\Rightarrow\frac{AH}{HC}=\frac{HP}{CP}\Rightarrow AH.CP=HP.HC\)

  • Có : \(AH.CP=HP.HC\)

             \(\Rightarrow AH.CP=2HM.\frac{1}{2}BC\Rightarrow AH.CP=HM.BC\Rightarrow\frac{AH}{HM}=\frac{BC}{CP}\)

  • Xét \(\Delta BPC\)và  \(\Delta AMH\)có :  \(\frac{AH}{HM}=\frac{BC}{CP}\)

                                                                           \(\widehat{AHM}=\widehat{BCP}\)( Cùng phụ góc CHP )

              Suy ra : \(\Delta BPC\)đồng dạng vs \(\Delta AMH\)( C-G-C )              ( 1 )

b)

  • Gọi giao của BP và AM là N , BP và AH là D 
  • Từ ( 1 ) \(\Rightarrow\widehat{HAM}=\widehat{CBP}\)hay  \(\widehat{DAN}=\widehat{DBH}\)
  • Xét \(\Delta DAN\) và \(\Delta DBH\)có : \(\widehat{DAN}=\widehat{DBH}\)

                                                                          \(\widehat{ADN}=\widehat{BDH}\)( đối đỉnh )

             Suy ra : \(\Delta DAN\) đồng dạng với  \(\Delta DBH\)( G-G )

              \(\Rightarrow\widehat{AND}=\widehat{BHD}=90^o\)

              \(\Rightarrow AM⊥BP\)

Đọc tiếp...
leminhduc 17/07/2017 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

           a, Tam giác ABC có AB=AC (gt) => tam giác ABC cân tại A ( tính chất tam giác cân )

       do đó góc B = góc C ( hai góc ở đay )

  Ta có : góc ABC = góc ECN ( hai góc đối đỉnh )

Xet tam gic vg BDM va tam gic vg CEN co :

      BD=CE ( gt )

       góc ABD = góc ECN ( cùng bằng góc ACB ) 

=> tam giác vg BDM = tam giác vg ECN ( cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh ấy )

  Do đó DM = EN  ( hai cạnh tương ứng )

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: