Giúp tôi giải toán và làm văn


Tái Hiện Cổ Tích 22 tháng 4 2015 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Khi quên viết chữ số 0 số 9,05 là số 9,5.
Vậy số đó đã tăng thêm là:            9,5 – 9,05 = 0,45 .
Thừa số nhân với 9,05 là:              5,76 : 0,45 = 12,8
Vậy tích đúng là:                           12,8 x 9,05 = 115,84

Đọc tiếp...
Trần Vân Anh 14 tháng 2 2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

115,84 đúng 10000000000000000000000000000%

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 13 tháng 3 2016 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

Bài giải:
Khi quên viết chữ số 0 số 9,05 là số 9,5.
Vậy số đó đã tăng thêm là:            9,5 – 9,05 = 0,45 .
Thừa số nhân với 9,05 là:              5,76 : 0,45 = 12,8
Vậy tích đúng là:                           12,8 x 9,05 = 115,84
Đáp số: 115,84

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Tín 20 tháng 12 2014 lúc 6:48
Báo cáo sai phạm

Ta có : A = 21+22+23+24+...+22010
              = (2+22) + (23+24) + .......+(22009+22010)
              = (2x1+2x2)+(23x1+23x2)+.......+(22009x1=22009 x2)
               = 2x(1+2)+23x(1+2)+........+22009x(1+2)
               = 2x3+23x3+..............+22009x3
               => chia hết cho 3
Và ta lại có : A = 21+22+23+....+22010
                       = (21+22+23) + (24+25+26)+.....+ (22008+22009+22010)
                       = (2x1 + 2x2+2x22)  +(24x1+24x2+24x22)+...........+(22008x1+22008x2+22008x22)
                       = 2x(1+2+4)+ 24x(1+2+4)+.....+22008x(1+2+4)
                       =2x7+24x7+........+22008x7
                      => chia hết cho 7 
        Vậy A = 21+22+23+24+...+22010 chia hết cho cả 3 và 7

Đọc tiếp...
Ạnh Bùi Đức 12 tháng 12 2016 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

chia hết cho 3 là gộp 2 số lại

chia hết cho 7 là gộp 3 số lại

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuyết Mai 20 tháng 12 2014 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

làm chia hết cho 7 như thế nào z dạy mình vs bạn j ơi

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 18 tháng 1 2018 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

a) Xét 3(x + 4y) = 3x + 12y = (3x + 5y) + 7y
Nếu 3x + 5y chia hết cho 7 thì (3x + 5y) + 7y chia hết cho 7 tức 3(x + 4y) chia hết cho 7, mà (3;7) = 1. Nên x + 4y chia hết cho 7
Điều ngược lại đúng. Bạn tự lập luận nhé!
b) Xét 9(2x + 3y) = 18x + 27y = 2(9x + 5y) + 17y. Rồi lập luận tương tự câu a) nhé!

:D

Đọc tiếp...
Seu Vuon 30 tháng 11 2014 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

a) Xét 3(x + 4y) = 3x + 12y = (3x + 5y) + 7y

Nếu 3x + 5y chia hết cho 7 thì (3x + 5y) + 7y chia hết cho 7 tức 3(x + 4y) chia hết cho 7, mà (3;7) = 1. Nên x + 4y chia hết cho 7

Điều ngược lại đúng. Bạn tự lập luận nhé!

b) Xét 9(2x + 3y) = 18x + 27y = 2(9x + 5y) + 17y. Rồi lập luận tương tự câu a) nhé!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Nam 25 tháng 1 2019 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

kết quả là 20000000000000000000000000000000000

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Văn Hùng 21 tháng 7 2015 lúc 7:36
Báo cáo sai phạm

Trong tích đã cho ta có các thừa số tận cùng bằng 0 là:  10, 20, 30, 40, 50 và tận cùng bằng 5 là: 5, 15, 25, 35, 45.
- Tích  10 x 20 x 30 x 40 tận cùng bằng 4 chữ số 0.
Tích của 50 và một số chẵn ( 50 x 2 chẳng hạn )tận cùng bằng 2 chữ số 0.
- Tích 25 x 24 tận cùng bằng 2 chữ số 0.
- Mỗi số 5, 15, 35, 45 nhân với một số chẵn ( ngoài những số đã lấy ở trên ) cho một số tận cùng bằng một chữ số 0.
Thí dụ: 5 x 6; 15 x 8; 35 x 34; 45 x 44; đều tận cùng bằng 1 chữ số 0.
Ngoài ra, không còn có hai thừa số nào có tích tận cùng bằng 0.
Ta có:
4 + 2 + 2 + 4 = 12 chữ số 0
Đáp số:
12 chữ số 0 tick đúng nha

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 21 tháng 7 2015 lúc 7:33
Báo cáo sai phạm

Trong tích đã cho ta có các thừa số tận cùng bằng 0 là:  10, 20, 30, 40, 50 và tận cùng bằng 5 là: 5, 15, 25, 35, 45.
- Tích  10 x 20 x 30 x 40 tận cùng bằng 4 chữ số 0.
Tích của 50 và một số chẵn ( 50 x 2 chẳng hạn )tận cùng bằng 2 chữ số 0.
- Tích 25 x 24 tận cùng bằng 2 chữ số 0.
- Mỗi số 5, 15, 35, 45 nhân với một số chẵn ( ngoài những số đã lấy ở trên ) cho một số tận cùng bằng một chữ số 0.
Thí dụ: 5 x 6; 15 x 8; 35 x 34; 45 x 44; đều tận cùng bằng 1 chữ số 0.
Ngoài ra, không còn có hai thừa số nào có tích tận cùng bằng 0.
Ta có:
4 + 2 + 2 + 4 = 12 chữ số 0
Đáp số:
12 chữ số 0 tick đúng nha

Đọc tiếp...
Trần Nguyễn Yến Nhi 2 tháng 10 2016 lúc 9:08
Báo cáo sai phạm

từ 41 đén 50 có tận cùng bao nhiêu chữ số 0

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Thảo 4 tháng 3 2016 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Khi đặt phép nhân 1 số tự nhiên với 2009, bạn Lan sơ ý quên viết 2 chữ số 0 của số 2009 nên số đó sẽ là 29 và hiệu giữa 2009 và 29 là:

2009 - 29 = 1980

Thừa số còn lại trong phép nhân là:

346500 : 1980 = 175

Tích đúng của phép nhân là:

175 * 2009 = 351575

Đáp số: 357515

Đọc tiếp...
nguyenhongphuc 13 tháng 7 2018 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

mk bit làm

Đọc tiếp...
minaco amino 22 tháng 6 2018 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

làm hộ mình nhanh những câu tiếng anh này nhé ! mình đang cần gấp !

1. he / going / home / of / souvernirs .

2. how far / it / there / HA Noi.

3. did/ to bed / 7.00 pm?/ not / no , she .

4.you / at/ home / night ?

5.often / you / badminton ? / twice / three time / week.

6.long / it / take /here /there /bus?

BÀi 2 : tìm các từ sai.

1.we are going to visit HUONG pagoda(....)

2. miss CHI does english exercise in the class room now (...)

3. how often did you go cycling ? (...)

4.you should brush your teeth before meals (...)

5.you should not eat too much candies because they are not for your teeth (...)

Đọc tiếp...
Mạc Anh Thư 4 tháng 11 2016 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

A=n5-5n3+4n

 =n(n4-5n2+4)

 =n(n4-4n2-n2+4)

 =n[n2(n2-1)-4(n2-1)]

 =n(n2-4)(n2-1)

 =n(n-1)(n+1)(n+2)(n-2)

A là tích 5 số tự nhiên liên tiếp nên A chia hết cho 5

A có 1 số chia hết cho 3 nên A chia hết cho 3

A là tích 2 số chẵn liên tiếp nên A chia hết cho 8

Suy ra: A chia hết cho (3;5;8)

Suy ra: A chia hết cho 120

Suy ra: n5-5n3+4n chia hết cho 120

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 7 tháng 2 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

 C1: 2019 x 7895 + 2019 x 234578

= 2019 x ( 7895 + 234578 )

=  2019 x 242473

= 489552987

C2: 2019 x 7895 + 2019 x 234578

= 15940005 + 473612982

=489552987

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Chi 7 tháng 2 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

C1:2019x(7895+234578)

=2019x31373

=63342078

C2:2019x7895+2019x234578

=15940005     + 473612982

Đọc tiếp...
•Ğїɾℓ❄ċá❄էíŋɦ⁀ᶜᵘᵗᵉ 7 tháng 2 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

C1:2019.7895+2019.234578

=2019.(7895+234578)

=2019.242473

=489552987

C2;:2019.7895+2019.234578

=15940005+473612982

=489552987

Đọc tiếp...
Trần Hương Thảo 7 tháng 2 lúc 11:11
Báo cáo sai phạm

   1+2-3-4+5+6-.....+97+98-99-100

 = (99 + 1) - (98 + 2) - (97 + 3) - ... - 100

 =   100    -    100     -   100    - ... - 100

 =                         0                            

Đọc tiếp...
phạm khánh linh 5 tháng 2 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

=1+(2-3-4+5)+(6-7-8+9)+......+(97+98-99-100)

=1+0+0+...+(-4)

=1+(-4)=-3

Đọc tiếp...
hoangthiminhngoc 2 tháng 2 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

Ta có: 234.8(a.b-a.b).a= 234.8.0.a=0

Kết quả là 0

.

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAĭ ɠɦéт ๖ۣۜO๖ۣۜL๖ۣۜM тɦì ๖ۣۜTĭ¢ƙ ¢ɦσ тυĭ мộт ๖ۣۜDĭʂ๖ۣۜLĭƙε ηɦα !⁀ᶦᵈᵒᶫ 2 tháng 2 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

Hello bạn

Chúng ta có thể làm bạn không ?

Mình mới tham gia OLM nên không có nhiều bạn .

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng 1 tháng 8 2016 lúc 12:10
Báo cáo sai phạm

tìm giá trị của biểu thức ax-ay+bx-by biết a+b =10 và x-y=-5

ax - ay + bx - by = a( x-y ) + b( x-y )

 = ( a+b) . ( x-y)

= 10 . (-5)

 = -50

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 1 tháng 8 2016 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

tìm giá trị của biểu thức ax-ay+bx-by biết a+b =10 và x-y=-5

ax - ay + bx - by = a( x-y ) + b( x-y )

 = ( a+b) . ( x-y)

= 10 . (-5)

 = -50

Đọc tiếp...
Trần Thị Hà Phương 3 tháng 3 2015 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

ax - ay + bx - by = a( x-y ) + b( x-y )

                          = ( a+b) . ( x-y)

                          = 10 . (-5)

                          = -50

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 18 tháng 5 2015 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

a) \(S=\left(\frac{a}{c}+\frac{b}{c}\right)+\left(\frac{b}{a}+\frac{c}{a}\right)+\left(\frac{c}{b}+\frac{a}{b}\right)\)

\(\Leftrightarrow S=\left(\frac{a}{c}+\frac{c}{a}\right)+\left(\frac{b}{c}+\frac{c}{b}\right)+\left(\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\right)\)

Tổng của hai phân số dương nghịch đảo bao giờ cũng lớn hơn hoặc bằng 2 nên :

\(\frac{a}{c}+\frac{c}{a}\ge2\)  ;   \(\frac{b}{c}+\frac{c}{b}\ge2\)   ;    \(\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\ge2\)

\(\Rightarrow S\ge2+2+2=6\)

b) \(S\ge6\) nên GTNN của S là 6 ( \(\Leftrightarrow\) a = b =c )

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 18 tháng 5 2015 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

a] Ta có : \(S=\left(\frac{a}{c}+\frac{b}{c}\right)+\left(\frac{b}{a}+\frac{c}{a}\right)+\left(\frac{c}{b}+\frac{a}{b}\right)\)\(S=\left(\frac{a}{c}+\frac{c}{a}\right)+\left(\frac{b}{c}+\frac{c}{b}\right)+\left(\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\right)\)

\(\Rightarrow S\ge2+2+2=6\)

b] Ta có \(S=6\Leftrightarrow a=b=c\)

GTNN của S =6

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 18 tháng 5 2015 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

Em trả lời trước nhé nhưng chưa hiện lên O-L-M đừng chọn bạn kia vội !

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 23 tháng 8 2015 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Số đó là:

5120:(5+1+4)=512

Tích đúng là:

512x145=74240

Đáp số:74240

Đọc tiếp...
nguyễn phương anh 2 tháng 3 2016 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

74240

cô giáo mình dạy rồi

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 23 tháng 8 2015 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

VÌ học sinh đó sơ ý đặt các tích riêng thẳng cột với nhau rồi cộng các tích riêng như cộng các số tự nhiên tức là học sinh đó không thực hiện phép tính nhân với 145 mà thực hiện nhân với 1+4+5 hay nhân với 10

=> Thừa số còn lại là:

5120:10=512

Tích đúng là: 512x145=74240

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Thuận 21 tháng 4 2019 lúc 7:12
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất: 720: 180= 4

số thứ hai: 80: 4= 20

số thứ ba: 720: 80= 9

Đọc tiếp...
NGUYỄN ĐOAN HẠNH 30 tháng 12 2014 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số chẵn: 64 x 2 = 128

Giữa chúng có 21 số chẵn tức là có 21 khoảng cách, mỗi khoảng là 2 đơn vị, hai số chẵn cần tìm tạo thành 1 khoảng cách là 2 đơn vị nữa. Vậy hiệu của hai số chẵn cần tìm là:

   22 x 2 = 44 (đơn vị)

Số lớn: (128 + 44) : 2 = 86

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜMilky ๖ۣۜGirl - ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFσɾεʋεɾ ๖ۣۜAℓσηε♡ 6 tháng 1 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

số thứ 1; 720:180=4

số thứ 2; 80:4=20

số thứ 3; 720:80=9

Đọc tiếp...
0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 25 tháng 7 2017 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số tự nhiên cần tìm là a , b .

Ta có a. b = 65\(\Rightarrow\)a = 65/b

Vì nếu một số tăng 30 đơn vị và giữ nguyên số kia thì tích mới là 215 nên ta có: ( a + 30 ) . b = 215\(\Leftrightarrow\)( 65/b + 30 ). b = 215 \(\Leftrightarrow\)65 + 30b = 215

\(\Rightarrow\)30b = 150\(\Rightarrow\)b = 5

Thay b = 5 vào ta có a = 13

Vậy 2 số cần tìm là 13 và 5

Đọc tiếp...
Bùi Đình Hải 25 tháng 7 2017 lúc 9:45
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số tự nhiên cần tìm là a ,b. 

Ta có a.b= 65 (1) =>a=65/b . 
Vì nếu một số tăng 30 đơn vị và giữ nguyên số kia thì tích mới là 215 ta có (a +30).b=215 <=> (65/b+30).b=215 <=> 65 + 30b = 215 =>30b=150 => b= 5 
Thay b=5 vào (1) ta có a=13 
Vậy 2 số cần tìm là 13 và 5 

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Thảo 1 tháng 1 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

Khi tăng thêm thừa số thứ nhất lên 30 đơn vị thì tích mới hơn tích cũ: 215 - 65 = 150( đơn vị)

Khi tăng thừa số thứ nhất lên 30 đơn vị thì thừa số thứ nhất tăng lên 30 lần. Vậy số thứ nhất là: 150: 30= 5

Số thứ hai là: 65: 5= 13

Đ/S: Số thứ nhất: 5

Số thứ hai: 13

Đọc tiếp...
Ngo Bao Chau 16 tháng 2 2015 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

=> S=-a+b=b-a

vì a>b nên b-a<0

do đó : |S|=-(b-a)=a-b

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 30 tháng 12 2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

S = - ( a - b - c ) + ( - c + b + a ) - ( a + b )

= - a + b + c - c + b + a - a - b

= ( -a + a - a ) + ( b + b - b ) + ( c - c )

= -a + b + 0

= b - a

Vì a>b nên |S| = a-b

  
Đọc tiếp...
thang Tran 22 tháng 6 2015 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

5555 + 6767 +7878

= 55 x101 +67x101 + 78x 101

= 101 x( 55 + 6 7 +78 )

=101 x 200

Đọc tiếp...
Messi Của Việt Nam 9 tháng 9 2016 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

  5555 + 6767 + 7878

= 55 x 101 + 67 x 11 + 78 x 11

= 101 x ( 55 + 67 +78 )

= 101 x 200 

= 20200

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 11 tháng 4 2018 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

5555 + 6767 +7878

= 55 x101 +67x101 + 78x 101

= 101 x( 55 + 6 7 +78 )

=101 x 200

Đọc tiếp...
phạm thị thu trang 7 tháng 5 2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

   24,24 + 28,28 + 48,48
= 4 x 6,06 + 4 x 7,07 + 4 x 12,12
= 4 x ( 6,06 + 7,07 + 12,12 )
= 4 x 25,25

Đọc tiếp...
nguyen mai phuong 17 tháng 4 2018 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

tui còn cách dễ hơn nè

24,24+28,28+48,48

=24x1,01+28x1,01+48x1,01

=(24+28+48)x1,01

=100x1,01

dễ hơn ko

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 14 tháng 4 2018 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

24,24+28,28+48,48

=4x6,06+4x7,07+4x12,12

=4x(6,06+7,07+12,12)

=4x25,25

đơn giản mà.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Tiến 10 tháng 4 2015 lúc 12:28
Báo cáo sai phạm

Số bị trừ : 32,7

Số trừ : 18,5

Đọc tiếp...
Lê Duy Khang 9 tháng 4 2015 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

Giải

Số bị trừ là :

   65,4 : 2 = 32,7 

Tổng của số trừ và hiệu cũng là 32,7 vì Số bị trừ = số trừ + hiệu  

Số trừ là :

   ( 32,7 + 4,3 ) : 2 = 18,5 

Đ/s : Số bị trừ : 32,7

        Số trừ : 18,5

Đọc tiếp...
Trần Ái LInh 6 tháng 1 2019 lúc 8:30
Báo cáo sai phạm

so bi tru la : 65,4: 2 =32,7                                                                                                                                                                              so tru la : ( 32,7 + 4,3 ) : 2 =18,5                       

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: