Giúp tôi giải toán và làm văn


๖²⁴ʱ๖ۣۜKɦóĭঔ๖ۣۜTàη༉꧁๖ۣۜK๖ۣۜP꧂ 9 tháng 10 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Bài giải :

abc . 1001 = abc . 11 91 chia hết cho 11 ( đpcm )

Hok tốt

Đọc tiếp...
Teko 9 tháng 10 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Ta có :

abcabc = abc.1001

             = abc.11.91

Vì trong tích trên có 1 thừa số là 11

=> Tích chia hết cho 11

=> abcabc chia hết cho 11

P/s : Bạn k hiểu chỗ nào ạ ??

Đọc tiếp...
Đặng Quỳnh Như 9 tháng 10 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Ta có: abcabc = abc .1001 = abc .11.91

Vì \(11⋮11\)\(\Rightarrow\)abc . 11 . 91 \(⋮\)11 

Vậy abcabc \(⋮\)11

[Ở đây ta tách 1001 = 11 . 91 vì ta làm xuất hiện thừa số 11 chia hết cho 11 thì abc . 11 . 91 \(⋮\)11 (vì ta có tính chất: a\(⋮\)m, b\(⋮̸\)\(\Rightarrow\)   a. b \(⋮\)m)]

Đọc tiếp...
võ trường giang 31 tháng 7 2015 lúc 9:19
Báo cáo sai phạm

vì 10 : 5 = 2

nên x = 2y

vậy x = 2y

Đọc tiếp...
Cậů Cȟǚ Fäçeböøk 2 tháng 11 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

Trl

Vì 10x : 5y = 20y

=) 10x = 20y . 5y

=) 10x = 100y

=) 10x = (102)y

=) x = 2y

Hc tốt

Đọc tiếp...
I LOVE YOU 11 tháng 1 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

     10x : 5y = 20y

=> 10= 20× 5y

=> 10= 100y

=> 10x = (102)y

=>    x  = 2y

Đọc tiếp...
Lương Thế Quyền 1 tháng 9 2015 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

11111111-2222=1111.10000+1111.1+1111.2=1111.(10000-1+2)=1111.9999=3333.3333

Câu trả lời của bạn không đúng vì 1111.1000=1111000(7 chữ số) mà 11111111 có 8 chữ số. Bạn nhớ rút khinh nghiệm nhé

Đọc tiếp...
nhất sông núi 29 tháng 10 2017 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

Quy định: ^ là dấu mũ, / là dấu phân số hay phép chia, * là phép nhân, sqrt() là phép lấy căn bậc 2. Ta có: 
11111111 = 99999999 / 9 = (10^8 - 1) / 9 
2222 = 2 * 1111 = 2 * 9999 / 9 = 2 * (10^4 - 1) / 9 
=> 11111111 - 2222 = (10^8 - 1) / 9 - 2 * (10^4 - 1) / 9 
= [10^8 - 1 - 2 * 10^4 - 2 * (-1)] / 9 
= [(10^4)^2 - 2 * 10^4 * 1 + 1^2] / 9 (Hằng đẳng thức số 2: bình phương của một hiệu) 
= (10^4 - 1)^2 / 3^2 
=> sqrt (11111111 - 2222) = (10^4 - 1) / 3 = 9999 / 3 = 3333 
Hay kết quả phép trừ trên là tích của hai số bằng nhau: 3333

   
Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 5 tháng 8 2015 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

11111111 - 2222 = 1111.1000+1111-2.1111 = 1111.(1000+1-2) = 1111.1111 (đpcm)

Đọc tiếp...
ggjyurg njjf gjj 20 tháng 9 lúc 23:22
Báo cáo sai phạm

12 : ( \(\frac{3}{4}-\frac{5}{6}\)) = \(12:\left(\frac{-1}{12}\right)^2=12:\frac{1}{144}=1728\)

Đọc tiếp...
Bonking 18 tháng 9 2018 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là a, số dư và thương là b

=> a : 7 = b ( dư b )

=> a = 7b + b

=> a = 8b

Vậy, điều kiện của các số tự nhiên đó là a = 8b

Đọc tiếp...
Oline Math 18 tháng 9 2018 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

tham khảo 1 bài nè

tìm tất cả các số tự nhiên mà khi chia cho 5 ta được số dư bằng thương 

Số dư khi chia cho 5 là: 0; 1; 2; 3; 4

Thương = số dư thì:

+) 0 thương là 0 => số đó là 0

+) 1 thương là 1 => số đó là 6

+) 2 thương là 2 => số đó là 12

+) 3 thương là 3 => số đó là 18

+) 4 thương là 4 => số đó là 24

_chúc bạn hok tốt_

Đọc tiếp...
kim shi min 18 tháng 9 2018 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

tìm tất cả các số tự nhiên mà khi chia cho 7 ta được số dư bằng thương

Đọc tiếp...
suu 9 tháng 9 2016 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

Ta có 5 cách chọn hàng chục nghìn

         4 cách chọn hàng nghìn 

         3 cách chon hàng trăm

         2 cách chọn hang chục

         1 cách chọn hàng đơn vị

Nên có thể lập được:5*4*3*2*1=120 số có 5 chữ số

Đọc tiếp...
Nguyen Anh Tuan 18 tháng 12 2017 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

có số 0 trong 5 chữ số lập được 4.5.5.5.5=2500 số

không có số 0 lập được 5.5.5.5.5=3125 số

Đọc tiếp...
Natsu_Dragnell 3 tháng 9 2017 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

- 5 cách chọn chữ số hàng chục nghìn

- 4 cách chọn chữ số hàng nghìn

- 3 cách chọn chữ số hàng trăm

- 2 cách chọn chữ số hàng chục

- 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị

Vậy có thể lập :

5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 ( số )

Đáp số : 120 số

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 18 tháng 7 2017 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Vì \(\left(2x-5\right)^{2016}\ge0\forall x;\left(3y+4\right)^{2020}\ge0\forall y\)

\(\Rightarrow\left(2x-5\right)^{2016}+\left(3y+4\right)^{2020}\ge0\)

Mà đề lại cho \(\left(2x-5\right)^{2016}+\left(3y+4\right)^{2020}\le0\)

Nên \(\hept{\begin{cases}\left(2x-5\right)^{2016}=0\\\left(3y+4\right)^{2020}=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{5}{2}\\y=-\frac{4}{3}\end{cases}}}\)

Vậy ..........

Đọc tiếp...
chép mạng 3 tháng 3 lúc 9:39
Báo cáo sai phạm

a^xyz=(a^x)^yz=(bc)^yz=(b^y)^z.(c^z)^y
               =(ca)^z.(ab)^y=c^z.a^z.a^y.b^y
               =a^z+y.a^2.(b.c)=a^z+y+z.a^x=a^x+y+z+z
           =>xyz=x+y+z+2 (đpcm)​

Đọc tiếp...
luu mach chien 30 tháng 9 2016 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

x=5/2,y=-4/3

Đọc tiếp...
Iruko 15 tháng 8 2015 lúc 18:15
Báo cáo sai phạm

Nếu n ít hơn 4 chữ số thì S(n)+n<=999+27<2000

Nếu n nhiều hơn 4 chữ số thì S(n)+n>=10001+1><2000

Nên n có 4 chữ số

=>n có dạng 1000a+100b+10c+d

=>S(n)+n=1001a+101b+11c+2d=2000

a chỉ có thể bằng 1=>101b+11c+2d=999

11c+2d<=13*9=117

=>101b>=882 mà 101b<=999

=>b=9

=>11c+2d=999-909=90

2d<=18

=>11c>=72

Mà 11c<90

=>c=7 hoặc 8

c=7 không tìm được d

=>c=8=>d=6

=>n=1981

 

 

Đọc tiếp...
123456 15 tháng 5 2016 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Nếu n ít hơn 4 chữ số thì S(n)+n<=999+27<2000

Nếu n nhiều hơn 4 chữ số thì S(n)+n>=10001+1><2000

Nên n có 4 chữ số

=>n có dạng 1000a+100b+10c+d

=>S(n)+n=1001a+101b+11c+2d=2000

a chỉ có thể bằng 1=>101b+11c+2d=999

11c+2d<=13*9=117

=>101b>=882 mà 101b<=999

=>b=9

=>11c+2d=999-909=90

2d<=18

=>11c>=72

Mà 11c<90

=>c=7 hoặc 8

c=7 không tìm được d

=>c=8=>d=6

=>n=1981

Đọc tiếp...
minhanh 16 tháng 4 2017 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\) \(\frac{x+1}{10}\)+\(\frac{x+1}{11}\)+\(\frac{x+1}{12}\)-\(\frac{x+1}{13}\)-\(\frac{x+1}{14}\)= 0

\(\Leftrightarrow\)(x+1)(\(\frac{1}{10}\)+\(\frac{1}{11}\)+\(\frac{1}{12}\)-\(\frac{1}{13}\)-\(\frac{1}{14}\))= 0

\(\Leftrightarrow\)x + 1 = 0 ( vì  \(\frac{1}{10}\)+\(\frac{1}{11}\)+\(\frac{1}{12}\)-\(\frac{1}{13}\)-\(\frac{1}{14}\)\(\ne\)0)

\(\Leftrightarrow\)x = - 1

Tk mình nha m.n!!!>.<

Đọc tiếp...
Ad 7 tháng 10 2018 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Chào em !

\(\frac{x+1}{10}+\frac{x+1}{11}+\frac{x+1}{12}=\frac{x+1}{13}+\frac{x+1}{14}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+1}{10}+\frac{x+1}{11}+\frac{x+1}{12}-\frac{x+1}{13}-\frac{x+1}{14}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}-\frac{1}{13}-\frac{1}{14}\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}-\frac{1}{13}-\frac{1}{14}\right)\ne0\)

\(\Leftrightarrow x+1=0\Leftrightarrow x=-1\)

Vậy \(x=-1\)

Đọc tiếp...
top scorer 29 tháng 7 2015 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Ta có :
x(x+1)(x+2)(x+3)=57120
<=>(x^2+3x)(x^2+3x+2)=57120
<=>(x^2+3x)^2+2(x^2+3x)+1-57121=0
<=>(x^2+3x+1)^2-239^2=0
<=>(x^2+3x-238)(x^2+3x+240)=0
Vì x^2+3x+240>0
Nên x^2+3x-238=0
<=>x^2+17x-14x-238=0
<=>x(x+17)-14(x+17)=0
<=>(x-14)(x+17)=0
<=>x=14 hặc x=-17(loại)
Vậy bốn số tự nhiên liên tiếp đó là: 14;15;16;17.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Tung 20 tháng 3 2016 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

14;15;16;17

Đọc tiếp...
Trần Duy Anh 2 tháng 5 2016 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

14; 15; 16; 17

Đọc tiếp...
nguyễn thị phương uyên 7 tháng 10 2016 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

64 và 48

Đọc tiếp...
Đào Trọng Nghĩa 15 tháng 12 2016 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

64 và 48

k mình nha

Đọc tiếp...
Potter Harry 12 tháng 11 2014 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

1+2+3+4+....+n=378

(1+n).n:2=378

(1+n).n=378.2

(1+n).n=756

Ta thấy n và n+1 là 2 số tự nhiên liên tiếp mà 756=27.28

=>n=27

Đọc tiếp...
Thảo Anh Đinh 21 tháng 12 2017 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

1+2+3+4+...+n=378

(1+n).n:2=378

(1+n).n=378.2

(1+n).n-=756

Ta thấy (1+n) . n là tích của 2 số tự nhiên liên tiếp mà 756=27.28

nên n=27

Đọc tiếp...
Cửu vĩ linh hồ Kurama 5 tháng 9 2016 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

phần thứ nhất là:

10+11+12+1+2+3=39

phần thứ hai là:

4+5+6+7+8+9=39

vậy 2 phần bằng nhau.

k cho mình nhé!mình vừa bị trừ 50 điểm!mình rất muốn khôi phục lại điểm âm!cảm ơn trc!

Đọc tiếp...
KODOSHINICHI 20 tháng 9 2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Tổng các số ở mỗi phần đều bằng 39.   

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh 2 tháng 10 2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Tổng các số ở phần trên là :

       10 + 11 + 12 + 1 + 2 + 3 = 39

Tổng các số ở phần dưới là :

        4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 39

Tổng của cả 2 phần đều bằng nhau

Đọc tiếp...
★ Akiko Ichiko ♥ ⁀ᶜᵘᵗᵉ 4 tháng 9 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

Tích của 2 số tự nhiên liên tiếp chi 3 dư 0 hoặc 2

Mak \(3^{50}+1\)chia 3 dư 1

\(\Rightarrow\)\(3^{50}+1\)không là tích của 2 số tự nhiên liên tiếp

Đọc tiếp...
₤ệ Ƭḫü『²k⁷』 4 tháng 9 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

Tham khảo :

https://olm.vn/hoi-dap/detail/6632318508.html

~Std well~

#Lệ_Thu

Đọc tiếp...
Sakura Công chúa Hoa Anh Đào 13 tháng 5 2015 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

350 +1 chia 3 dư 1 nên nó không thể là tích của 2 số tự nhiên liên tiếp, vì nếu là tích của 2 số tự nhiên liên tiếp thì nó chia cho 3 dư 0 hoặc dư 2 

Đọc tiếp...
chuyên toán thcs 29 tháng 8 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Số lớn là :

( 2019 + 1 ) : 2 = 1010

Số bé là :

2019 - 1010 = 1009

Study well  

Đọc tiếp...
tran thi thuy 29 tháng 8 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

số thuwsnhaats là :1009

số thứ hai là:1010

chúc bạn hok tốt , đừng quên k cho mk nha

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ🆃🆄ấ🅽ঔ 🅽🅰🅼ঌ 29 tháng 8 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên lớn hơn là : x

Gọi số tự nhiên nhỏ hơn là : y

Ta có : 

\(\hept{\begin{cases}x-y=1\\x+y=2019\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{2019+1}{2}=1010\\y=1010-1=1009\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
chuyên toán thcs 26 tháng 8 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

Viết STN liền sau :

34 - 35

21 - 36

a - a + 1 ( a )

b  ( b  )

Viết STN liền trc :

24 - 23 

890 - 889

a -1 ( a  )

b +1 ( b  

Study well 

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 26 tháng 10 2017 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

 a ) 2 + 4 + 6 + .. + 2x = 210

Dãy trên có :    ( 2x - 2 ) : 2 + 1 = x - 1 + 1 = x ( số hạng )

=> ( 2x + 2 ) . x : 2 = 210 

=> ( x + 1 ) . x = 210

Mà 210 = 15 . 14

=> x = 14

b ) 1 + 3 + 5 + ... + ( 2x + 1 ) = 225

Dãy trên có : ( 2x + 1 - 1 ) : 2 + 1 = x + 1 ( số hạng )

( 2x + 1 + 1 ) . ( x + 1 ) : 2 = ( x + 1 ) . ( x + 1 ) = ( x + 1 )^2 = 225

Mà 225 = 15^2 

=> x + 1 = 15

    x = 15 - 1 

    x = 14

Đọc tiếp...
leminhduc 26 tháng 10 2017 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

a,   Trong dã số tự nhiên bắt đầu từ 1 thì số hạng thứ n là số n 
Chi 2 vế cho 2: 
1+2+3+....x=105 
(1+x).x/2=105 
(1+x).x=105.2=210 
Hai số tự nhiên liên tiếp có tích là 210 là 14,15 
Vậy x=14 
(Còn không thì giải PT bậc 2: x.(x+1)=210

b, Hình như đề là 1+3+....+(2x-1)=225

1+3+5+7+...+2n−1=2251+3+5+7+...+2n−1=225

=>(2n−1+1)n2=225=>(2n−1+1)n2=225

=>2n.n=450=>2n.n=450

=>n2=225=>n2=225

=>n=15

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 5 tháng 6 lúc 8:10
Báo cáo sai phạm

Ta thấy :

\(\frac{3}{10}>\frac{3}{15}\)

\(\frac{3}{11}>\frac{3}{15}\)

\(\frac{3}{12}>\frac{3}{15}\)

\(\frac{3}{13}>\frac{3}{15}\)

\(\frac{3}{14}>\frac{3}{15}\)

\(=>\frac{3}{10}+\frac{3}{11}+\frac{3}{12}+\frac{3}{13}+\frac{3}{14}>\)\(\frac{3}{15}+\frac{3}{15}+\frac{3}{15}+\frac{3}{15}+\frac{3}{15}\)

Hay  \(S>\frac{3}{15}\cdot5\)

\(S>1\)\(\left(1\right)\)

Lại thấy :

\(\frac{3}{10}=\frac{3}{10}\)

\(\frac{3}{11}< \frac{3}{10}\)

\(\frac{3}{12}< \frac{3}{10}\)

\(\frac{3}{13}< \frac{3}{10}\)

\(\frac{3}{14}< \frac{3}{10}\)

\(=>\frac{3}{10}+\frac{3}{11}+\frac{3}{12}+\frac{3}{13}+\frac{3}{14}\)\(< \frac{3}{10}+\frac{3}{10}+\frac{3}{10}+\frac{3}{10}+\frac{3}{10}\)

Hay  \(S< \frac{3}{10}\cdot5\)

\(S< \frac{15}{10}< \frac{20}{10}=2\)

\(=>S< 2\)\(\left(2\right)\)

Từ \(\left(1\right),\left(2\right)\)

\(=>1< S< 2\)

Mà 1 và 2 là hai số tự nhiên liên tiếp 

=> S không phải số tự nhiên 

Vậy S không phải số tự nhiên .

Đọc tiếp...
Xyz 5 tháng 6 lúc 8:04
Báo cáo sai phạm

Ta có :S =  \(\frac{3}{10}+\frac{3}{11}+\frac{3}{12}+\frac{3}{13}+\frac{3}{14}\)

\(3.\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}+\frac{1}{13}+\frac{1}{14}\right)\)

\(3.\left(\frac{1}{14}+\frac{1}{14}+\frac{1}{14}+\frac{1}{14}+\frac{1}{14}\right)\)

\(3\left(\frac{1}{14}.5\right)\)

\(3.\frac{5}{14}\)

\(\frac{15}{14}\)> 1 

=> S > \(\frac{15}{14}\)>1

=> S > 1 (1)

Lại có : S = \(\frac{3}{10}+\frac{3}{11}+\frac{3}{12}+\frac{3}{13}+\frac{3}{14}\)

\(3.\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}+\frac{1}{13}+\frac{1}{14}\right)\)

\(3.\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}\right)\)

\(3.\left(\frac{1}{10}.5\right)\)

\(3.\frac{1}{2}\)

\(\frac{3}{2}\)<2

=> S < \(\frac{3}{2}\)< 2

=> S < 2 (2)

Từ (1) và (2) ta có 

1 < S < 2

=> S không là số tự nhiên 

Đọc tiếp...
☘ Ngọc Nhi... 5 tháng 6 lúc 8:00
Báo cáo sai phạm

\(S>\frac{3}{15}+\frac{3}{15}+...\frac{3}{15}\left(5\right)số\frac{3}{15}\)

\(=\frac{15}{15}=1\)

\(S>\frac{3}{10}+...+\frac{3}{10}\left(5so\right)\)

\(=\frac{15}{10}< \frac{20}{10}=2\)

\(=>1< P< 2\)

Vậy P không phải là số tự nhiên.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: