Giúp tôi giải toán và làm văn


Songoku Sky Fc11 Hôm qua lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra, a không là số nguyên tố cũng không là hợp số nên suy ra a = 1 (a là số ở hàng nghìn nên a khác 0).

- 105:12 = 8 dư 9 nên b = 9.

- Số nguyên tố lẻ nhỏ nhất là 3 nên c = 3.

- Trung bình cộng của b và c là: (9 + 3):2 = 6 nên d = 6.

Vậy abcd = 1936 hay máy bay ra đời vào năm 1936.

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết Hôm qua lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Vì a không phải là số nguyên tố cũng chẳng phải hợp số nên a là 1

Vì b là số dư trong phép chia 105 cho 12 nên b là 9

Vì c là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất nên c là 3

Vì d là trung bình cộng của b và c nên ta có :

   ( 9 + 3 ) : 2 = 6

Vậy máy bay trực thăng ra đời vào năm 1936

Đọc tiếp...
Dương công việt anh 22 giờ trước (19:46)
Báo cáo sai phạm

aa không là số nguyên tố cũng không là hợp số thì a=0a=0 hoặc a=1a=1.

Vì ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abcdabcd¯ là một số có bốn chữ số nên a≠0a≠0 . Do đó a=1a=1.

Dư trong phép chia 105105 cho 1212 là 99 nên b=9b=9.

Số nguyên tố lẻ nhỏ nhất là 33. Vậy c=3c=3.

 d=b+c2=9+32=6d=b+c2=9+32=6

Vậy máy bay trực thăng ra đời năm 1936

Đọc tiếp...
boydep_111 Hôm qua lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

2 số nguyên tố cùng nhau là 2 số só ước chung là 1

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 Hôm qua lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Trong toán học, các số nguyên a và b được gọi là nguyên tố cùng nhau (tiếng Anh: coprime hoặc relatively prime) nếu chúng có Ước số chung lớn nhất  1. Ví dụ 6 và 35 là nguyên tố cùng nhau vì chúng có ước chung lớn nhất  1, nhưng 6 và 27 khôngnguyên tố cùng nhau vì chúng có Ước chung lớn nhất  3.

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a Hôm qua lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

hai sô ngtố cùng nhau là hai số ngtố có cùng chung ước lớn nhất là1

mk nghĩ vậy

:1

Đọc tiếp...
dam quang tuan anh 15/11/2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Trường hợp p = 2 thì 2^p + p^2 = 8 là hợp số. 
Trường hợp p = 3 thì 2^p + p^2 = 17 là số nguyên tố. 
Trường hợp p > 3. Khi đó p không chia hết cho 3 và p là số lẻ. Suy ra p chia cho 3 hoặc dư 1 hoặc dư 2, do đó p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1) chia hết cho 3. Lại vì p lẻ nên 2^p + 1 chia hết cho 3. Thành thử (2^p + 1) + (p^2 - 1) = 2^p + p^2 chia hết cho 3; suy ra 2^p + p^2 ắt hẳn là hợp số. 
Vậy p = 3. 
2. 
Giả sử f(x) chia cho 1 - x^2 được thương là g(x) và dư là r(x). Vì 1 - x^2 có bậc là 2 nên r(x) có bậc tối đa là 1, suy ra r(x) = ax + b. Từ đó f(x) = (1 - x^2)g(x) + ax + b, suy ra f(1) = a + b và f(-1) = -a + b; hay a + b = 2014 và -a + b = 0, suy ra a = b = 1007. 
Vậy r(x) = 1007x + 1007. 
3. 
Với a,b > 0, dùng bất đẳng thức CauChy thì có 
(a + b)/4 >= can(ab)/2 (1), 
2(a + b) + 1 >= 2can[2(a + b)]. 
Dùng bất đẳng thức Bunhiacopski thì có 
can[2(a + b)] >= can(a) + can(b); 
thành thử 
2(a + b) + 1 >= 2[can(a) + can(b)] (2). 
Vì các vế của (1) và (2) đều dương nên nhân chúng theo vế thì có 
[(a + b)/4][2(a + b) + 1] >= can(ab)[can(a) + can(b)], 
hay 
(a + b)^2/2 + (a + b)/4 >= acan(b) + bcan(a). 
Dấu bằng đạt được khi a = b = 1/4.

Đọc tiếp...
Trần Thành Nhân 17/11/2017 lúc 08:19
Báo cáo sai phạm

Đáp số : 3

Đọc tiếp...
Tiểu Thư Họ Dương 09/11/2017 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

1009 , 1013 , 1019 , 1021 , 1031 , 1033 , 1039 , 1049 , 1051 , 1061 , ........... , 7879 , 7883 , 7901 , 7907 , 7919 .

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Kiên 09/11/2017 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

1003;1007;1009;1013

Đọc tiếp...
Mai Tuấn Anh 09/11/2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

1003;1009;1013;1021

Đọc tiếp...
TXT Channel Funfun 20/11 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số lẻ liên tiếp là 2k + 1 và 2k + 3 (k thuộc N)

Gọi d = (2k + 1, 2k + 3)

=> 2k + 1 chia hết cho d, 2k + 3 chia hết cho d => 2 chia hết cho d => d = 1; 2

MÀ số lẻ không chia hết cho 2 nên d = 1. Vậy 2 số lẻ liên tiếp là 2 số nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 05/11/2017 lúc 18:15
Báo cáo sai phạm

bạn kia làm đúng rồi

ktui nha

thank

Đọc tiếp...
Kaito Kid 05/11/2017 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

ban kia lam dung roi do

k tui nha 

thanks

Đọc tiếp...
Trần Thành Nhân 17/11/2017 lúc 08:23
Báo cáo sai phạm

Là 2 số có ƯCLN là 1

VD : 9 và   8

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 24/10/2017 lúc 05:01
Báo cáo sai phạm

Với p bằng 2 suy ra p+4 bằng 6 là hợp số (loại)

Với p bằng 3 suy ra p+4 bằng 7 là SNT

                                p+8 bằng 11 là SNT (thỏa mãn)

Với p > 3 suy ra p có dạng 3k+1 hoặc 3k+2 (k thuộc N)

Nếu p bằng 3k+1 suy ra p+8 bằng 3k+1+8 bằng 3k+9 chia hết cho 3

Suy ra p+8 là hợp số (loại)

Nếu p bằng 3k+2 suy ra p+4 bằng 3k+2+4 bằng 3k+6 chia hết cho 3

Suy ra p+4 là hợp số (loại)

Kết luận: Vậy p bằng 3.

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 26/10/2017 lúc 05:59
Báo cáo sai phạm

Mình sửa lại cho Lê Quang Phúc nha:

Nếu k > 1 hay k < 1 thì 5.k là hợp số

Mà k \(\in\)N* nên k = 1

Vậy để 5.k là số nguyên tố thì k = 1

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 26/10/2017 lúc 05:54
Báo cáo sai phạm

Nếu k < 1 thì 5.k là hợp số

(vì chia hết cho 5 và k)

Mà k \(\in\)N* => k = 1.

Vậy để 5.k là số nguyên tố thì k = 1.

Đọc tiếp...
Le Thanh Thien 30/10/2017 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

k = 1 

Dạng này mình vừa học ở trên lớp xong 

Đọc tiếp...
hjvnbv b 11/11/2017 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

1 và 3 và 7 và 9

Đọc tiếp...
Hoang 11/11/2017 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

3 hoặc 9

Đọc tiếp...
Trần Ánh Ngọc 11/11/2017 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm

để 23a   thì a là 3'9                             

Đọc tiếp...
camilecorki 22/10/2017 lúc 07:47
Báo cáo sai phạm

Xét p = 3 : 

8p - 1 = 3 . 8 - 1 = 23    ;     8p + 1 = 3 . 8 + 1 = 25 là hợp số                   ( thỏa )

Xét p khác 3 hay p ko chia hết cho 3  :

=> 8p ko chia hết cho 3 

Trong 3 STN liên tiếp là 8p - 1 ; 8p ; 8p + 1 có 8p - 1 ko chia hết cho 3  và 8p ko chia hết cho 3 nên 8p + 1 chia hết cho 3 .

Nên 8p + 1 là hợp số .

Vậy 8p + 1 là hợp số . 

Đọc tiếp...
Trần Duy Hải Hoàng 22/10/2017 lúc 07:37
Báo cáo sai phạm

gọi UCLN(p và 8p-1) là d

Ta có p chia hết cho d suy ra 16p chia hết cho d

      và 8p-1 chia hết cho d

suy ra 16p - (8p-1) chia hết cho d

suy ra 16p - 8p +1 chia hết cho d hay 8p +1 chia hết cho d

vạy 8p+1 chia hết cho 8p+1 ,1,d

nên 8p+1 là hợp số

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Minh Vy 22/10/2017 lúc 07:30
Báo cáo sai phạm

Xét p = 2 => 8p - 1 = 16 - 1= 15 ( Là hợp số, loại )

Xét p = 3 => 8p - 1 = 24 - 1= 23 ( Là số nguyên tố, nhận )

=> 8p +1 = 25 ( Hợp số )

Xét p > 3 vì p là số nguyên tố => p có hai dạng p = 3k + 1 và 3k + 2

- Với 3k +1 => 8p - 1 = 8.(3k+1) - 1 = 8.3k + 8 - 1 = 8.3k +7

=> 8p + 1= 8.(3k + 1) +1 = 8.3k + 8 + 1 = 8.3k + 9= 3.(8k +3) ( Là hợp số)

- Với p = 3k +2 => 8p -1 = 8. ( 3k + 2) -1 = 8.3k + 16 - 1= 8.3k + 15= 3.(8k + 5) ( Là hợp số , loại)

Vậy, với p là số nguyên tố thì 8p + 1 là Hợp số.

K CHO MK NHA !

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: