Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hương Giang 04/01/2018 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

a)            Gọi ƯCLN (b;a-b) là d

                thì :   b chia hết cho d

                       a-b chia hết cho d

             suy ra : a chia hết cho d   

             suy ra : d thuộc ước chung của a và b

             Mà ƯCLN (a,b)=1

              ƯC (a,b) = Ư(1)=1

              Suy ra d=1

       Vậy b và a-b nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Làm Quen Xin Đừng Hỏi Tên 04/01/2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

mk giải câu b thôi nha câu a có người giải r

gọi ƯCLN(a^2+b^2 và ab) là d 

Ta có : 

ab \(⋮\)d Nên :

TH1 : a \(⋮\)d => a^2 chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => b chia hết cho d 

TH2 : b chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => a^2 chia hết cho d => a chia hết cho d 

TH3 : a chia hết cho d và b chia hết cho d 

Từ các trường hợp trên ta đề có được a chia hết cho d và b chia hết cho d => d thuộc ước chung của a^2 + b^2 và ab 

mà ước chung lớn nhất của a và b là 1 Nên ước chung của a^2 + b^2 và ab là 1 => hai số này là hai số nguyên tố

* LƯU Ý : 

 1. Tớ hơi làm biếng nên chỗ mấy kí hiệu tớ ghi ra luôn không ghi tắt nên mấy chỗ ước chung ; ước chung lớn nhất ; chia hết bạn nhớ viết thành kí hiệu 

 2. ab chia hết cho d tớ chia ra 3 th rằng a chia hết cho d ... chỗ đó vì trong một tích nếu muốn tích đó chia hết cho 1 số thì chắc chắn trong tích đó luôn luôn có một thừa số chia hết cho số đó hoặc cả hai số đều chia hết thì tích mới chia hết cho số này .

 3.Vì a chia hết cho d nên a^2 chia hết cho d vì a^2 = a.a mà a chia hết cho d nên tích a^2 chia hết cho d (đã giải thích lưu ý 2 ) trong một tổng nếu a + b chia hết cho c mà a chia hết cho c thì b phải chia hết cho c hay nói cách khác a^2 + b^2 chia hết cho d mà a ^2 chia hết cho d thì b^2 chia hết cho d . Lại có b^2 = b.b nên sẽ có một thừa số chia hết cho d mà hai thừa số đều là b nên b chia hết cho d ( TƯƠNG TỰ TH2 CX VẬY NHA )

 4. Bài làm của mình chưa được đẹp lắm bạn cố gắng trình bày rõ ràng hơn giúp mình 

                                                                                                             CẢM ƠN BẠN 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 04/01/2018 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

b)             Giả sử a^2 +b^2 và ab không nguyên tố cùng nhau

                 Khi đó ƯCLN (a^2+b^2 ,ab)=d thuộc N  (d khác 1)

                 Do vậy d chia hết cho p (với p là số nguyên tố)

                 Suy ra a^2 + b^2 chia hết cho p và ab chia hết cho p  

                 Suy ra a chia hết cho p hoặc b chia hết cho p

                 TH1:

                  a chia hết cho p suy ra a^2 chia hết cho p mà a^2 +b^2 chia hết cho p

                  Suy ra b^2 chia hết cho p. Vậy b chia hết cho p

                  Suy ra p thuộc  ƯC(a,b)

                  Mà a và b nguyên tố cùng nhau nên p=1

                  Mà p là số nguyên tố nên p không thể bằng 1. Trường hợp này vô lí

                  TH2: Làm tương tự như TH1  nhưng đổi thành b chia hết cho p rồi chứng minh TH2 vô lí.

                  Vậy điều giả sử là sai 

                  Suy ra a^2 +b^2 và ab nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
OoO Kún Chảnh OoO 03/09/2017 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

Số p4 có 5 ước số tự nhiên là 1 , p, p2 , p3 , p4
Ta có : 1 + p + p2 + p3 + p4 = n2     (n  N)
Suy ra : 4n= 4p+ 4p+ 4p+ 4p + 4 > 4p+ 4p+ p= (2p+ p)2
Và  4n2 < 4p+ p2 + 4 + 4p+ 8p+ 4p = (2p+ p + 2)2.
Vậy : (2p+ p)< (2n) < (2p+ p + 2)2.
Suy ra :(2n)2 = (2p+ p + 2)2 = 4p+ 4p+5p+ 2p + 1

vậy 4p + 4p+5p+ 2p + 1 = 4p+ 4p+4p+4p + 4   (vì cùng bằng 4n2 )

=> p- 2p - 3 = 0  => (p + 1) (p - 3) = 0

do p > 1  => p - 3 = 0   => p = 3

Đọc tiếp...
Hàn Tử Hiên 09/01/2018 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

bạn ơi dòng thứ 6 là sao

Đọc tiếp...
Trương Nguyên Đại Thắng 29/06/2015 lúc 08:57
Báo cáo sai phạm

băng 21 nhé 

**** cho tớ tớ **** lại cho

Đọc tiếp...
Huyền Trần 29/06/2015 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

Ta có = 42k+=2.3.7.k+rk,r∈N,0<r<42)

Vì p là số nguyên tố nên r không chia hết cho 2, 3,7

Các hợp số nhỏ hơn 42 và không chia hết cho 2 là 9, 15, 21, 25, 27, 33, 35, 39.

Loại đi các số chia hết cho 3, cho 7, chỉ còn 25.

Vậy r = 25.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 28/06/2015 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Nếu tìm số dư r thì r ước hợp số của 42.

Phân tích 42 = 2 . 3 . 7

=> r = 2 . 3 = 6 hoặc r = 2 . 7 = 14 hoặc r = 3 . 7 = 21

Đọc tiếp...
robert lewandoski 01/06/2015 lúc 08:06
Báo cáo sai phạm

Vì q là số nguyên tố lớn hơn 3 nên q có dạng 3k+1 hoặc 3k+2(k \(\in\) N)

Nếu q=3k+1 thì p=3k+3 nên p chia hết cho 3.Loại vì p là số nguyên tố lớn hơn 3.

Khi q=3k+2 thì p=3k+4

Vì q là số nguyên tố lớn hơn 3 nên k lẻ

Ta có p+q=6(k+1), chia hết cho 12 vì k+1 chẵn

Vậy số dư khi chia p+q cho 12 =0

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 01/06/2015 lúc 08:07
Báo cáo sai phạm

p;q là các số nguyên tố >3 =>q=3k+1;3k+2

xét q=3k+1 =>p=3k+3=3(k+1) chia hết cho 3   (trái giả thuyết)

=>q=3k+2=>p=3k+2+2=3k+4

=>p+q=3k+2+3k+4=6k+6=6(k+1)

q= 3k+2 không chia hết cho 2

=>3k không chia hết cho 2

=>k không chia hết cho 2

=>k+1 chia hết cho 2=>k+1=2a

=>p+q=6(k+1)=6.2a=12a chia hết cho 12

vậy p+q chia hết cho 12

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 30/03/2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Vì q là số nguyên tố lớn hơn 3 nên q có dạng 3k+1 hoặc 3k+2﴾k ∈ N﴿

Nếu q=3k+1 thì p=3k+3 nên p chia hết cho 3.

Loại vì p là số nguyên tố lớn hơn 3.

Khi q=3k+2 thì p=3k+4 Vì q là số nguyên tố lớn hơn 3 nên k lẻ

Ta có p+q=6﴾k+1﴿, chia hết cho 12 vì k+1 chẵn

Vậy số dư khi chia p+q cho 12 =0 

Đọc tiếp...
Hà Trọng Hoàng 22/03/2016 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

p nguyên tố > 3

=> 10p không chia hết cho 3, gt có 10p+1 không chia hết cho 3 

10p, 10p+1, 10p+2 là 3 số nguyên liên tiếp nên phải có 1 số chia hết cho 3 
Từ các lí luận trên => 10p+2 = 2(5p+1) chia hết cho 3 (*) mà 2 và 3 đều là những số nguyên tố nên từ (*)

=> 5p+1 chia hết cho 3 
Mặt khác p > 3 và nguyên tố nên p là số lẻ => 5p+1 là số chẳn => chia hết cho 2 
Vậy 5p+1 chia hết cho 2 và 3 là 2 số nguyên tố cùng nhau 
=> 5p+1 chia hết cho 2*3 = 6 

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Hoàng 01/11/2016 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

gt là gì đấy bạn

Đọc tiếp...
Huỳnh Phước Lộc 14/01 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

p nguyên tố > 3

=> 10p không chia hết cho 3, gt có 10p+1 không chia hết cho 3 

10p, 10p+1, 10p+2 là 3 số nguyên liên tiếp nên phải có 1 số chia hết cho 3 
Từ các lí luận trên => 10p+2 = 2(5p+1) chia hết cho 3 (*) mà 2 và 3 đều là những số nguyên tố nên từ (*)

=> 5p+1 chia hết cho 3 
Mặt khác p > 3 và nguyên tố nên p là số lẻ => 5p+1 là số chẳn => chia hết cho 2 
Vậy 5p+1 chia hết cho 2 và 3 là 2 số nguyên tố cùng nhau 
=> 5p+1 chia hết cho 2*3 = 6 

Đọc tiếp...
zZz Phan Cả Phát zZz CTV 10/01/2017 lúc 22:55
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra , ta có : 

111...12111...1 nếu số chữ số 1 ở cả 2 bên như nhau thì nó là hợp số vì ( gọi số chữ số 1 là n ) :

111...12111...1 (n chữ số \(\frac{1}{n}\) chữ số 1 ) = 111...1000...0 ( n chữ số \(\frac{1}{n+1}\) chữ số 0 ) + 111...1 ( n chữ số 1 ) 

Vì tổng trên có 2 số hạng trên đều chia hết cho 111...1 ( n chữ số 1 ) nên số 111...12111...1 ( n chữ số\(\frac{1}{n}\)chữ số 1 ) chia hết cho 111...1 ( n chữ số 1 ) và nó lớn hơn 111...1 (n chữ số 1) nên nó là hợp số.   

 Vậy có đpcm 

Chúc bạn học tốt =))

Đọc tiếp...
phạm Moonie 04/04/2015 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

111...12111...1 = (111...1000...0 + 111...1) chia hết cho 111...1 nên 111...12111...1 là hợp số

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 14/01/2018 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra , ta có : 
111...12111...1 nếu số chữ số 1 ở cả 2 bên như nhau thì nó là hợp số vì ( gọi số chữ số 1 là n ) :
111...12111...1 (n chữ số
n
1  chữ số 1 ) = 111...1000...0 ( n chữ số
n + 1
1 chữ số 0 ) + 111...1 ( n chữ số 1 

tk cho mk nha $_$

Đọc tiếp...
WHY DO YOU LIE TO ME 08/04/2017 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

Đến già mk cũng chưa nghĩ ra

Đọc tiếp...
Đỗ Thùy Dương 08/04/2017 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

đánh đố con người à ?

Đọc tiếp...
Sakura 13/01/2018 lúc 07:31
Báo cáo sai phạm

cho p2+q2+r=A là số nguyên tố

giả sử p<q<r 

do p, q,r là các số nguyên tố, nên A=p2+q2+r2 >3 nên

nếu p,q,r đếu không chia hết cho 3, khi đó p2, q2,r2 khi chia hết cho 3 dư 1 hoặc 2 thì:

A chia hết cho 3 mà Alớn hơn 3 nên A trái với hợp  số, trái với giả thiết(loại)

vậy p chia hết cho 3, vì p là số nguyên nên p=3 suy ra q=5, r=7

khi đó 3+72+52=9+49+25=83 là số nguyên tố

vậy p=3, q=5,r=7 thì tổng của chúng cũng là số nguyên tố

Đọc tiếp...
Lê Minh Đức 16/07/2017 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

Ta có \(x^2=6y^2+1\) là số lẻ nên đặt \(x=2k+1\left(k\in N\right)\), ta có:

\(\left(2k+1\right)^2=6y^2+1\Rightarrow4k^2+4k+1=6y^2+1\Rightarrow4k^2+4k=6y^2\)

\(\Rightarrow2k\left(k+1\right)=3y^2\Rightarrow3y^2⋮2\Rightarrow y⋮2\Rightarrow y=2\) (vì y là số nguyên tố)

Thay y=2 vào đẳng thức ban đầu ta được: \(x^2=6.2^2+1=25\Rightarrow x=5\)

Vậy \(\left(x;y\right)=\left(5;2\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Ngọc 16/07/2017 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

Chi tiết cách giải ạ?

Đọc tiếp...
Thanh Hằng Nguyễn 16/07/2017 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

x = 5; y = 2

Đọc tiếp...
Tranngochoang 06/01/2015 lúc 09:11
Báo cáo sai phạm

*TH1: neu p=2 thi p+2=2+2=4(loai)

*TH2: neu p=3 thi p+2=3+2=5 va p+10=3+10=13 (chon)

 • Neu p>3 thi p khong chia het cho 3

Suy ra p chia 3 se du 1 hoac 2.

Neu p: 3 du 1 thi p=3.k+1 thi p+2=3k+3(la hop so)

                                          p+10=3k+11(la hop so)

Suy ra p=3k+1 loai

Neu p: 3 du 2 thi p=3k+2 thi p+10=3k+12(la hop so)

Suy ra p=3k+2 loai 

vay p khong the lon hon 3

Suy ra p chi co the bang 3

 

                                         

 

  Đọc tiếp...
  Việt Anh 25/10/2016 lúc 09:49
  Báo cáo sai phạm

  Xét trường hợp p= 2=> p+10= 12(không phải là số nguyên tố)

  Xét trường hợp p= 3=> p+ 10= 13; p+ 14= 17 (đều là số nguyên tố)

  Xét p>3=> p có một trong 2 dang 3k+1; 3k- 1

  +)Với p= 3k+1=> p+14= 3k+1+14=3k+15 chia hết cho 3

  +)Với p= 3k-1=> p- 10= 3k- 1+ 10= 3k+9 chia hết cho 3

  Vậy p= 3 thì p+10 và p+14 cũng là số nguyên tố

  Đọc tiếp...
  I love music 06/01/2015 lúc 12:25
  Báo cáo sai phạm

  p=3 câu hỏi dễ quá trong violimpic cũng có nên mình giải quên rùi
   

  Đọc tiếp...
  Nguyễn Văn An 07/08/2016 lúc 08:31
  Báo cáo sai phạm

  a. Gọi d là ƯC của 7n+10 và 5n+7 ta có:

  7n+10 chia hết cho d suy ra 35n+50 chia hết cho d

  5n+7 chia hết cho d suy ra 35n+49 chia hết d

  suy ra (35n+50)-(35n+49) chia hết d

  suy ra 1 chia hết d

  suy ra d=1

  suy ra 7n+10 và 5n+7 nguyên tố cùng nhau

  b tương tự như a

  ƯC(2n+3,4n+8)=d

  2n+3 chia hết d 

  4n+8 chia hết d suy ra 2n+4 chia hết d

  suy ra (2n+4)-(2n+3) chia hết d

  suy ra 1 chia hết d 

  suy ra d=1

   suy ra 2n+3 và 4n+8 nguyên tố cùng nhau

  Đọc tiếp...
  0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 08/08/2017 lúc 20:50
  Báo cáo sai phạm

  Gọi d là ƯC của 7n + 10 và 5n + 7 . Ta có :

  7n + 10 \(⋮\)cho d . Suy ra 35n + 50 \(⋮\)cho d

  5n + 7 \(⋮\)cho d . Suy ra 35n + 49 \(⋮\)cho d

  \(\Rightarrow\)( 35n + 50 ) - ( 35n + 49 )\(⋮\)cho d

  \(\Rightarrow\)1 chia hết cho d . Suy ra d = 1

  \(\Rightarrow\)7n + 10 và 5n + 7 là nguyên tố cùng nhau .

  Đọc tiếp...
  Trần Đặng Phan Vũ 10/01/2018 lúc 21:45
  Báo cáo sai phạm

  a) gọi d là \(\text{Ư}CLN_{\left(7n+10;5n+7\right)}\) ta có :

  \(\hept{\begin{cases}7n+10⋮d\\5n+7⋮d\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}5\left(7n+10\right)⋮d\\7\left(5n+7\right)⋮d\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}35n+50⋮d\\35n+49⋮d\end{cases}}}\)

  \(\Rightarrow35n+50-\left(35n+49\right)⋮d\)

  \(\Rightarrow35n+50-35n-49\)  \(⋮d\)

  \(\Rightarrow1\)                                               \(⋮d\)

  \(\Rightarrow d=1\)

  vậy 2 số \(7n+10\) và     \(5n+7\) là 2 số nguyên tố cùng nhau

  b) gọi d là \(\text{Ư}CLN_{\left(2n+3;4n+8\right)}\) ta có:

  \(\hept{\begin{cases}2n+3⋮d\\4n+8⋮d\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}2\left(2n+3\right)⋮d\\4n+8⋮d\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}4n+6⋮d\\4n+8⋮d\end{cases}}}\)

  \(\Rightarrow4n+8-\left(4n+6\right)⋮d\)

  \(\Rightarrow4n+8-4n-6\)  \(⋮d\)

  \(\Rightarrow2\)                                   \(⋮d\)

  \(\Rightarrow d\in\text{Ư}_{\left(2\right)}=\text{ }\left\{1;2\right\}\)

  +) với \(d=2\) ta có :

  \(2n+3⋮2\) ( vô lí ; vì \(2n⋮2\) còn \(3\) không chia hết cho 2 )

  vậy \(d=1\)

  vậy 2 số \(2n+3\) và \(4n+8\) là 2 số nguyên tố cùng nhau

  Đọc tiếp...
  Thầy Giáo Toán 21/08/2015 lúc 07:14
  Báo cáo sai phạm

  +) Trong ba số nguyên liên tiếp, có một số chia hết cho 3. Vì \(p,p+2\) là các số nguyên tố lớn hơn 3, suy ra \(p+1\)  chia hết cho 3. Vậy \(p+\left(p+2\right)=2\left(p+1\right)\vdots3.\)

  +) \(p,p+2\) là các số nguyên tố lẻ nên chia cho 4 chỉ có thể dư là 1 hoặc 3.

  Nếu \(p=4k+1\to p+2=4k+3\to p+\left(p+2\right)=2\left(p+1\right)=4\left(2k+1\right)\vdots4.\)

  Nếu \(p=4k+3\to p+2=4k+5\to p+\left(p+2\right)=2\left(p+1\right)=4\left(k+2\right)\vdots4.\)

  Vậy tổng \(p+\left(p+2\right)\)  vừa chia hết cho \(3\) vừa chia hết cho \(4\), nên chia hết cho \(12\).

  Đọc tiếp...
  Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 16/11/2016 lúc 17:20
  Báo cáo sai phạm

  Xét 3 số tự nhiên tiếp : \(4p\) , \(4p+1\) , \(4p+2\) . Trong ba số này ắt hẳn ta sẽ tìm được duy nhất một số chia hết cho 3         (1)

  Ta xét : 

  + Vì p là số nguyên tố ( p > 5 ) nên p không chia hết cho 3 . Do vậy 4p không chia hết cho 3      (2)

  + Vì 2p+1 là số nguyên tố và p > 5 nên \(2p+1>3\) . Suy ra \(2p+1\) không chia hết cho 3 . Mà \(4p+2=2\left(2p+1\right)\) => \(4p+2\) không chia hết cho 3           (3)              

  Từ (1) , (2) , (3) ta suy ra được \(4p+1\) chia hết cho 3 . Mà p > 5 =>\(4p+1>3\) không thể là số nguyên tố , hay nói cách khác \(4p+1\) là hợp số.

  Đọc tiếp...
  Nguyễn Đăng Khoa 16/11/2016 lúc 19:10
  Báo cáo sai phạm

  Đừng lo tớ xẽ giúp cậu

  vì p>5=>p>3

  mà những số nguyên tố lớn hơn 3 sẽ có dạng 3k+1 hay 3k+2

  Ở bài trên thì p có dạng 3k+2(Vì nếu p=3k+1=>2p+1=2(3k+1)+1=6k+3 chia hết cho 3[ko là số nguyên tố])

  =>4p+1=4(3k+2)+1=12k+9(là hợp số)

  Vậy 4p+1 là hợp số

  mình làm đúng rồi xúc tích mà ngắn gọn=>bạn tk mình nha

  Đọc tiếp...
  alibaba nguyễn 16/11/2016 lúc 17:00
  Báo cáo sai phạm

  Số nguyên tố lớn hơn 5 có dạng 3k + 1 và 3k + 2

  Nếu số p = 3k + 1 thì 2p + 1 = 2(3k + 1) = 6k + 3 chia hết cho 3 

  => p phải có dạng 3k + 2

  Khi đó 4p + 1 = 4(3k + 2) + 1 = 13k + 9 chia hết cho 3

  => 4p + 1 là hợp số

  Đọc tiếp...
  Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 08/01/2018 lúc 14:25
  Báo cáo sai phạm

  Trước hết, ta chứng minh rằng với mọi số n lớn hơn hoặc bằng 5, điều kiện của đề bài không thỏa mãn.

  Thật vậy, với \(n\ge5\), ta có:

  + Nếu n = 5k thì n + 15 chia hết 5. Vậy n + 15 là hợp số.

  + Nếu n = 5k + 1 thì n + 9 chia hết cho 5. Vậy n + 9 là hợp số.

  + Nếu n = 5k + 2 thì n + 3 chia hết cho 5. Vậy n + 3 là hợp số.

  + Nếu n = 5k + 3 thì n + 7 chia hết cho 5. Vậy n + 7 là hợp số.

  + Nếu n = 5k + 4 thì n + 1 chia hết cho 5. Vậy n + 1 là hợp số.

  Vậy n < 5.

  Để n + 1, n + 3, n + 7, n + 9, n + 13 và n + 15 đều là số nguyên tố thì n phải là số chẵn. Vì nếu n là số lẻ thì các số trên là số chẵn lớn hơn 2, và là hợp số.

  Vậy n = 2 hoặc n = 4.

  Với n = 2, ta thấy ngay n + 7 = 2 + 7 = 9, là hợp số.

  Với n = 4, ta có các số 5, 7, 11, 13, 17, 19 đều là số nguyên tố.

  Vậy số cần tìm là n = 4.

    

  Đọc tiếp...

  ...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

  ....

  Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

  Có thể bạn quan tâm


  Tài trợ

  Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

  Công thức: