Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Quỳnh 12 tháng 6 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

+) \(p=2\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}p+1=2+1=3\\3p+1=3.2+1=7\end{cases}}\)

Vì \(3\) và \(7\)là các số nguyên tố nên \(p=2\) (thỏa mãn)

Với \(p\) là số nguyên tố lớn hơn \(2\)\(\Rightarrow p\)có dạng \(2k+1\)   \(\left(k\inℕ^∗\right)\)

+) \(p=2k+1\Rightarrow p+1=2k+2⋮2\)

Vì \(2k+2>2\) nên \(2k+2\) là hợp số

\(\Rightarrow p=2k+1\)  (loại)

Vậy \(p=2\).

Đọc tiếp...
TRẦN NAM ANH 12 tháng 6 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn rất nhiều

Đọc tiếp...
Dương Thị Anh Thư 21 tháng 4 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm
40362<213900 vậy 961 mũ 42 nhỏ hơn 100 nhân 23 mũ 93
Đọc tiếp...
Nguyên Văn Đàn 27 tháng 3 lúc 9:03
Báo cáo sai phạm

mk học lớp 5

Đọc tiếp...
shitbo CTV 18 tháng 3 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

\(\text{bạn tự thử từ n=2 đến n=5}\)

\(+,n>5\text{ n có 1 trong các dạng:}5k+1;5k+2;5k+3;5k+4\left(k\text{ là số nguyên dương}\right)\)

\(.n=5k+1\Rightarrow n^4\text{ chia 5 dư 1}\Rightarrow n^4+4\text{ chia hết cho 5 và lớn hơn 5 nên là hợp số}\)

\(.n=5k+2\Rightarrow n^4\text{ chia 5 dư 1}\Rightarrow n^4+4\text{ chia hết cho 5 và lớn hơn 5 nên là hợp số}\)

\(.n=5k+3\Rightarrow n^4\text{ chia 5 dư 3}\Rightarrow n^4+4\text{ chia hết cho 5 và lớn hơn 5 nên là hợp số}\)

\(.n=5k+4\Rightarrow n^4\text{ chia 4 dư }1\Rightarrow n^4+4\text{ chia hết cho 5 và lớn hơn 5 nên là hợp số}\)
Vậy: n=5

bạn có thể chứng minh bài toán phụ sau: với n là số tự nhiên và n không chia hết cho 5 thì n^4 chia 5 dư 1

Đọc tiếp...
shitbo CTV 18 tháng 3 lúc 16:18
Báo cáo sai phạm

\(n^{2003}+n^{2002}+1=n^{2003}-n^2+n^{2002}-n+n^2+n+1\)

\(=n^2\left(n^{2001}-1\right)+n\left(n^{2001}-1\right)+n^2+n+1\)

chia hết cho n2+n+1 nên là hợp số khi n>1

thử lại n=1 thỏa mãn

Đọc tiếp...
Thanh Tùng DZ CTV 15 tháng 3 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

đặt \(p^{2m}+q^{2m}=a^2\)

Xét p,q cùng lẻ thì \(p^{2m}\)chia 4 dư 1 ; \(q^{2m}\)chia 4 dư 1

\(\Rightarrow p^{2m}+q^{2m}\)chia 4 dư 2

\(\Rightarrow a^2\)chia 4 dư 2 ( vô lí vì SCP chia 4 ko thể dư 2 hoặc 3 )

\(\Rightarrow\)ít nhất 1 trong 2 số p,q có 1 số bằng 2

giả sử p = 2

\(\Rightarrow4^m=a^2-q^{2n}=\left(a-q^n\right)\left(a+q^n\right)\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a-q^n=4^x\\a+q^n=4^y\end{cases}\Rightarrow2.q^n=4^y-4^x⋮4}\)

\(\Rightarrow q^n⋮2\)

\(\Rightarrow q⋮2\)

\(\Rightarrow q=2\)

Thay p = q = 2 vào, ta được :

\(4^m+4^n=a^2\)

giả sử \(m\ge n\)

Đặt \(m=n+z\)

Ta có : \(4^{n+z}+4^n=4^n\left(4^z+1\right)=a^2\)

vì \(4^n\)là số chính phương nên \(4^z+1\)là số chính phương

Dễ thấy \(4^z+1=\left(2^z\right)^2+1\)không là số chính phương nên suy ra phương trình vô nghiệm

Đọc tiếp...
Tiến Nguyễn Minh 26 tháng 3 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Đặt \(p^{2m}+q^{2n}=a^2\)\(\left(a\in Z\right)\)(1)

Nếu p,q lẻ suy ra \(p^{2m}\equiv q^{2n}\equiv1\)(mod 4)

\(\Rightarrow a^2\equiv2\)(mod 4), vô lý.

Suy ra trong p,q có 1 số = 2

Không mất tính tổng quát, giả sử p=2

\(\left(1\right)\Leftrightarrow2^{2m}+q^{2n}=a^2\)(2)

Nếu q khác 3 \(\Rightarrow\)q không chia hết cho 3\(\Rightarrow\)\(q^2\equiv1\)(mod 3)\(\Rightarrow\)\(q^{2n}\equiv1\)(mod 3)

Mà \(2^{2m}=4^m\equiv1^m\equiv1\)(mod 3)

Suy ra \(2^{2m}+q^{2n}\equiv2\)(mod 3)\(\Rightarrow\)vô lý.

Do đó q=3.

(2) trở thành \(2^{2m}+3^{2n}=a^2\)\(\Leftrightarrow\)\(3^{2n}=\left(a-2^m\right)\left(a+2^m\right)\)

\(\Rightarrow\)\(a-2^m\)và \(a+2^m\)là lũy thừa của 3.

Mà 2 số trên không cùng chia hết cho 3 (vì hiệu của chúng không chia hết cho 3)

\(\Rightarrow\)Có 1 số không chia hết cho 3\(\Rightarrow\)Có 1 số bằng 1 mà \(a-2^m< a+2^m\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a-2^m=1\\a+2^m=3^{2n}\end{cases}}\Rightarrow2\cdot2^m=3^{2n}-1\Rightarrow2^{m+1}=\left(3^n-1\right)\left(3^n+1\right)\)

\(\Rightarrow\)\(3^n-1\)và \(3^n+1\)đều là lũy thừa của 2.

Mà 2 số này không cùng chia hết cho 4 (do hiệu của chúng = 2 không chia hết cho 4).

\(\Rightarrow\)Có 1 số không chia hết cho 4.

Mà 2 số cùng tính chẵn lẻ\(\Rightarrow\)2 số cùng chẵn\(\Rightarrow\)Có 1 số = 2.

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}3^n-1=2\\3^n+1=2m\end{cases}}\)(do \(3^n-1< 3^n+1\))\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}n=1\\m=2\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}p=2\\q=3\end{cases}.}}\)

P/S: Bài dài viết lại mỏi quá.

Đọc tiếp...
Tiến Nguyễn Minh 24 tháng 3 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Đáp số nè: m=2, n=1, p=2, q=3 và các hoán vị.

Nếu ai cần thì cứ nhắn tin vs mik nha.

Đọc tiếp...
cường xo 7 tháng 3 lúc 5:54
Báo cáo sai phạm

Nhận xét : 6y là số chẵn 

 =) 7. x2 + 14 phải là số chẵn 

mà tao có : 7 . chẵn = chẵn 

                   7 . lẻ = lẻ

nên x2 phải chẵn =) x chẵn 

mà x là số nguyên tố nên x = 2

=) 7. 22 + 14 = 6y

=) 7. 4 + 14 = 6y

=) 42 = 6( vô lí ) 

Vậy x,y\(\in\)\(\varnothing\)

Đọc tiếp...
cường xo 7 tháng 3 lúc 6:12
Báo cáo sai phạm

à quên x còn có thể bằng -2 nữa nha 

nhớ đặng kí kênh của V-I-S

Đọc tiếp...
╰Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học)ッ2K҉8⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ 22 tháng 2 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

+)Theo bài ta có:(n+3).(n+1) là số nguyên tố

=>n+3=1 hoặc n+1=1

=>n+3\(\ne\)n+1

=>n+1=1

=>n    =1-1

=>n    =0

Vậy n=0 thì (n+1).(n+1) là số nguyên  tố

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
hoàng hữu bình 18 tháng 2 lúc 22:35
Báo cáo sai phạm

anh cho em hỏi phẩy là cái gì ạ ??????/

Đọc tiếp...
Hà Lê Tuân Minh 18 tháng 2 lúc 22:31
Báo cáo sai phạm

Tiểu học không biết đừng nói. Bài lớp 6 đấy

Đọc tiếp...
hoàng hữu bình 18 tháng 2 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

phẩy là sao ??????

Đọc tiếp...
Lê Hoàng 15 tháng 3 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

Không thể có p và p + 1 đều là hai số nguyên tố lớn hơn 3 được vì một trong hai số p và p + 1 là số chẵn mà lại lớn hơn 2, cho nên một trong hai số ấy không thể là số nguyên tố mà lớn hơn 3 được.

Đọc tiếp...
cường xo 18 tháng 2 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

dạng này mình lười làm lắm sr nhiều nha !

Đọc tiếp...
Anime lover :DD 6 tháng 2 lúc 0:08
Báo cáo sai phạm

a) 4ab -3(a+b)= 299

Dễ dàng thấy 299 lẻ , 4ab chẵn

suy ra 3(a+b) lẻ

Suy ra a+b lẻ

Suy ra a hoặc b là số nguyên tố chẵn

Nếu a =2 

8b - 3(2+b)=299

8b-3b-6=299

5b-6=299

5b=305

b=61

Nếu b=2

8a - 3(a+2)=299

8a-3a-6=299

5a-6=299

a=61

Vậy (a;b) =( 61;2) (2;61) hoặc là bạn chỉ cần tính 1 TH và ghi 2 số đảo ngược nhau vì nó có vai trò như nhau có thể hoán vị

Đọc tiếp...
Thiên Bình Đáng Yêu 5 tháng 2 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

kin

kb nha

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi CTV 3 tháng 2 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Đặt \(p-4=a^4\)với \(a\inℕ\). Dễ thấy \(p>5\)thì a>1

\(\Rightarrow p=a^4+4=\left(a^2\right)^2+2a^2+2a^2+4-4a^2\)

\(=\left(a^2+2\right)^2-\left(2a\right)^2=\left(a^2+2-2a\right)\left(a^2+2+2a\right)\)

Với \(a>1\)thì \(a^2+2-2a>1\)và \(a^2+2+2a>1\)nên

\(\left(a^2+2-2a\right)\left(a^2+2+2a\right)\)là hợp số hay p là hớp số ( vô lí vì \(p\in P\))
Do đó p là snt lớn hơn 5 thì p-4 không thể là lũy thừa bậc 4 của 1 số tự nhiên 

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 4 tháng 1 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Đặt: \(780.a=1716.b=x\)

=> \(\hept{\begin{cases}x⋮780\\x⋮1716\end{cases}}\) ( 1)

 và a, b nhận giá trị nhỏ nhất nên x có giá trị nhỏ nhất  thỏa mãn (1)

=> x = BCNN ( 780; 1716 ) 

Có: 780 = 2\(^2\).5.3.13    và   1716 = 2\(^2\).3.13.11

=> x = 2\(^2\).5.3.13.11 = 8580

=> 780 . a = 8580 => a = 11

     1716 . b = 8580 => b = 5.

Đọc tiếp...
lê đức anh 4 tháng 1 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

em cảm ơn cô

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Nghĩa (team ngọc rồng) 3 tháng 1 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

Theo bài ta có:p là số nguyên tố,p>3

=>p\(⋮̸\)3

=>p chia 3 dư 1 hoặc p chia 3 dư 2

=>p=3k+1 hoặc p=3k+2(k\(\in\)N*)

TH1:p=3k+1(k\(\in\)N*)

=>p2+3p+2=(3k+1)2+3.(3k+1)+2=9k2+1+9k+3+2=9k2+9k+3+2+1=9k2+9k+6=3.(3k2+3k+2)\(⋮\)3

 Mà p2+3p+2 lớn hơn 3 (do p>3)

=>p2+3p+2 là hợp số

p=3k+1(thỏa mãn)

TH2:p=3k+2(k\(\in\)N*)

=>p2+3p+2=(3k+2)2+3.(3k+2)+2=9k2+4+9k+6+2=9k2+9k+4+6+2=9k2+9k+12=3.(3k2+3k+4)\(⋮\)3

Mà p2+3p+2 >3(do p>3)

=>p2+3p+2 là hợp số

Vậy p là số nguyên tố,p>3 thì p2+3p+2 là hợp số

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: