Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Xuân Kiên 12/03/2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

HỀ MI CỤG LÊN ĐÂYAK

Đọc tiếp...
Cấn Dương Minh Trân Hôm qua lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

so wrong

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Linh Chi Quản lý 12/11 lúc 06:51
Báo cáo sai phạm

Chứng minh

b) Thiếu đề với p>3. nhé!. Vì p=3 thì p+100=103 là số nguyên tố

p là số nguyên tố nên  có dạng 3k+1, 3k+2, thuộc N

Với p=3k+1 => p+8=3k+9 \(⋮3\)loại vì p+8 là số nguyen tố

Với p=3k+2=> p+100=3k+2+100=3k+102 =3(k+34) chia hết cho 3

=> p+100 là hợp số.

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 12/11 lúc 06:24
Báo cáo sai phạm

1 . p =3

2. chịu

Hk tốt

Đọc tiếp...
Ác Mộng 12/06/2015 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

a)2x+y=7(2x+y)=14x+7y

Do 2x+9 chia hết cho 9 =>14x+7y chia hết cho 9

9x chia hết cho 9 =>14x+7y-9x=5x+7y chia hết cho 9

b)p và p+2 là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p+p+2=2p+2 chia hết cho 2

p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên

*)P=3k(loại vì 3k là hợp số  có ước là 3 và k)

*)p=3k+1(loại vì số nguyên tố lớn hơn 3 là số lẻ =>3k+1 là số chẵn)

*)p=3k+2(TM)

=>2p+2=6k+4+2=6k+6 chia hết cho 3

2p+2 chia hết cho 2 và 3=>2p+2 chia hết cho 6

=>(2p+2).1/2=p+1 chia hết cho 6

Đọc tiếp...
RONADO VIET NAM 22/02/2018 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

^.^

^-^

^_^

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 04/08/2015 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

n = p.q => các ước của n và khác n là 1 ; p; q

n là số hoàn chỉnh nên n = 1+ q + p

=> 1+ p + q = p.q => pq - p -q = 1 => p.(q -1) - (q-1) = 2 => (p -1). (q-1) = 2

=> p - 1 là ước của 2 => p -1 = 1 hoặc p - 1 = 2 

+) p - 1 = 1 => q - 1 =2 => p = 2 và q = 3 là số ngt => n = 2.3 = 6

+) p - 1 = 2 => q - 1= 1 => q= 2 và p = 3 => n = 2.3 = 6

Vậy n = 6

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 30/10/2017 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

n = p.q => các ước của n và khác n là 1 ; p; q

n là số hoàn chỉnh nên n = 1+ q + p

=> 1+ p + q = p.q => pq - p -q = 1 => p.(q -1) - (q-1) = 2 => (p -1). (q-1) = 2

=> p - 1 là ước của 2 => p -1 = 1 hoặc p - 1 = 2 

+) p - 1 = 1 => q - 1 =2 => p = 2 và q = 3 là số ngt => n = 2.3 = 6

+) p - 1 = 2 => q - 1= 1 => q= 2 và p = 3 => n = 2.3 = 6

Vậy n = 6

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 04/08/2015 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

6 ; 10 ; 15 ;.............

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 02/01/2015 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

Vì 2k luôn là số chẵn nên nếu k là số lẻ thì trong hai số a + k và a + 2k sẽ có một số chẵn và 1 số lẻ. Mà số chẵn lớn hơn 3 thì chia hết cho 2 => Không là số nguyên tố. Vậy k phải là số chẵn (tức là k chia hết cho 2).

Lý luận tương tự, k phải chia hết cho 3, vì nếu k chia 3 dư 1 hoặc 2 thì 2k chia cho 3 dư 2 hoặc 1 => Trong 3 số a, a +k, a +2k khi chia cho 3 chắc chắn có 1 số chia hết cho 3

(vì nếu a chia hết cho 3 thì trong 3 số đó, số đầu tiên là a chia hết cho 3; 

nếu a chia 3 dư 1 thì a + k hoặc a + 2k phải có 1 số chia hết cho 3 vì trong 2 số k và 2k có 1 số chia cho 3 dư 1 và số kia chia cho 3 dư 2

nếu a chia 3 dư 2 thì a + k và a + 2k phải có 1 số chia hết cho 3 vì trong 2 số k và 2k có 1 số chia cho 3 dư 1 và số kia chia cho 3 dư 2).

Vậy k chia hết cho 2 và cho 3 => k chia hết cho 6. 

Đọc tiếp...
hung 03/01/2015 lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

Vì 2k luôn là số chẵn nên nếu k là số lẻ thì trong hai số a + k và a + 2k sẽ có một số chẵn và 1 số lẻ. Mà số chẵn lớn hơn 3 thì chia hết cho 2 => Không là số nguyên tố. Vậy k phải là số chẵn (tức là k chia hết cho 2).

tương tự, k phải chia hết cho 3, vì nếu k chia 3 dư 1 hoặc 2 thì 2k chia cho 3 dư 2 hoặc 1 => Trong 3 số a, a +k, a +2k khi chia cho 3 chắc chắn có 1 số chia hết cho 3

(vì nếu a chia hết cho 3 thì trong 3 số đó, số đầu tiên là a chia hết cho 3; 

nếu a chia 3 dư 1 thì a + k hoặc a + 2k phải có 1 số chia hết cho 3 vì trong 2 số k và 2k có 1 số chia cho 3 dư 1 và số kia chia cho 3 dư 2

nếu a chia 3 dư 2 thì a + k và a + 2k phải có 1 số chia hết cho 3 vì trong 2 số k và 2k có 1 số chia cho 3 dư 1 và số kia chia cho 3 dư 2).

Vậy k chia hết cho 2 và cho 3 => k chia hết cho 6. 

Đọc tiếp...
My 14/08/2016 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

a)-     nếu p= 2 => p là HS (loại)

   -    nếu p= 3=> p+2= 3+ 2= 5 ( SNT) => t/m

                      p+4= 3+4= 7  (SNT) => t/m

  -    Nếu p nguyên tố> 3 => P:3 dư1 => P= 3k+1

                                        P:3 dư 2 => P= 3k +2

       +   P= 3k +1 =>p+2 = (3k+1)+2 =3k+3 chia hết cho 3  ( t/m)

       + P= 3k +2 =>p+4 = (3k+2)+ 4 =3k + 6 chia hết cho 3   (t/m )

                    Vậy P=3

Đọc tiếp...
Việt Anh 06/11/2016 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

a)-     nếu p= 2 => p là HS (loại)

   -    nếu p= 3=> p+2= 3+ 2= 5 ( SNT) => t/m

                      p+4= 3+4= 7  (SNT) => t/m

  -    Nếu p nguyên tố> 3 => P:3 dư1 => P= 3k+1

                                        P:3 dư 2 => P= 3k +2

       +   P= 3k +1 =>p+2 = (3k+1)+2 =3k+3 chia hết cho 3  ( t/m)

       + P= 3k +2 =>p+4 = (3k+2)+ 4 =3k + 6 chia hết cho 3   (t/m )

                    Vậy P=3

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 25/09/2016 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

Tìm số nguyên tố p sao cho

A. p, p+2, p+4 là các số nguyên tố

B. p+10,p+14 là các số nguyên tố

C. p+2,p+6,p+8,p+14 là các số nguyên tố

a)-     nếu p= 2 => p là HS (loại)

   -    nếu p= 3=> p+2= 3+ 2= 5 ( SNT) => t/m

                      p+4= 3+4= 7  (SNT) => t/m

  -    Nếu p nguyên tố> 3 => P:3 dư1 => P= 3k+1

                                        P:3 dư 2 => P= 3k +2

       +   P= 3k +1 =>p+2 = (3k+1)+2 =3k+3 chia hết cho 3  ( t/m)

       + P= 3k +2 =>p+4 = (3k+2)+ 4 =3k + 6 chia hết cho 3   (t/m )

                    Vậy P=3

Đọc tiếp...
shitbo 04/11/2018 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

\(A=2001.2002.2003.2004Maf1.2.3.4=24\left(tận\right)cùng\)

\(\Rightarrow Tậncungfcuaa=4+1=5⋮5\left(làhopso\right)\)

b,\(Tacó:333331:3\left(dư1\right)\left(3+3+3+3+3+1\right):3\left(dư1\right)\)

\(121212121:3\left(dư1\right)VÌtheocách1\)

\(1231231231cx\left(vậy\right)\)

\(\Rightarrow B⋮3\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Tài Minh Huy 09/04/2015 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

Hợp số

Đọc tiếp...
Trần Quang Minh 04/11/2018 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

\(\text{Hợp số nha bạn}\)

\(\text{k mik nhé}\)

Đọc tiếp...
Trần Kiều Trinh 04/11/2018 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

HỢP SỐ NHA.

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 13/06/2015 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

 Trong 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100 có chứa một số nguyên tố chẵn duy nhất là 2, còn 24 số nguyên tố còn lại là số lẻ. Do đó tổng của 25 số nguyên tố là số chẵn.

Đọc tiếp...
Night Fury 13/06/2015 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Trời tự hỏi tự lik.e còn ai k bít nữa k

Đọc tiếp...
Trần Văn Hiếu 15/01/2017 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

tong se la so chan

Đọc tiếp...
Trần Thanh An 15/11/2016 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

sao cậu dott thẻ bài dễ thế này mà không làm được trên lớp phải chú ý nghe cô giảng 

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 14/11/2016 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

Ta có :

p = 5

Thay vào :

p + 2 = 5 + 2 = 7 ( đúng )

p + 6 = 5 + 6 = 11 ( đúng )

p + 8 = 5 + 8 = 13 ( đúng )

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 03/11/2018 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

goi so can tim la p

vi p thuoc so nguyen to nen

p thuoc[2;3;5;7;...]

vi p+4,p+8=so nguyen to nen cac tong cua p deu la so

ta co

p=3;p=5,p=7;p=11;...

th1:p=3

3+4=9[L]

th2:p=5

4+5=9[L]

ngoai ra con rat nhieu truong hop nen suy ra:

p=3;p=...

Đọc tiếp...
nguyenthingochan 03/11/2018 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

1,p=3 =>3+4=7

           3+8=11

2,p=1 => 1+4=5

                1+6=7

                1+10=11

                1+12=13

                1+16=17

nhớ k nha

Đọc tiếp...
Lê Quỳnh Anh 03/11/2018 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

bạn ơi cho mình lòi giải với

Đọc tiếp...
An Hoà 03/11/2016 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Ví p là SNT > 3

=> p có dạng 3q + 1 hoặc 3p + 2

+ Xét p = 3p + 2

Ta có :

p + 4 = 3p + 2 + 4 = 3 p + 6 = 3 ( p + 2 )

Vì 3 ( p + 2 ) chia hết cho 3 nên p + 4 là hợp số

=> loại p = 3p + 2

Vậy p = 3q + 1

Ta có :

p + 8 = 3q + 1 + 8 = 3q + 9 = 3 ( q + 3 )

Ví 3 ( q + 3 ) chia hết cho 3

Mà p + 8 > 3

=> p + 8 là hợp số

Vậy p + 8 là hợp số

Đọc tiếp...
adba 03/11/2018 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

Trong olm có ai ở Sài gòn không? ở quận mấy?

có ai ở long xuyên không?

có ai ở Đà lạt không?

Nếu có hãy nhắn tin vs mình nhé! Mình đã đọc nội qui.vui lòng ko đăng cái  thứ nhảm loz ấy lên đây=))

Đọc tiếp...
Lionel Messi 01/11/2018 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Với p1=2 =>p2=3,p3=5,p4=7(do p1<p2<p3<p4)                (1)

Với p1>2 suy ra tất cả chúng đều lẻ.Suy ra tổng của chúng là số chẵn lớn hơn 2 nên chia hết cho 2 hay là hợp số

Suy ra chúgn lần lượt là.........(1)

Đọc tiếp...
Đặng Yến Ngọc 01/11/2018 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

p1=2

p2=3

p3=5

p4=7

p1+p2+p3+p4=2+3+5+7=17 là số nguyên tố

đúng thì tk nha

Đọc tiếp...
Họ hàng của abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 02/11/2018 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn mấy bạn nhìu nhaaaaaaaaaaa

Mình sẽ k cho các bạn

Mà có bạn bảo với mình là k các bạn bằng cách bấm vào nút đúng ở dưới câu trả lời

Thế có đúng ko???? Mình muốn k cho các bạn cái kiểu mà nó sẽ hiện ra dòng chữ đỏ "Họ hàng của blah blah blah đã chọn câu trả lời này là đúng" ý

(Hihi, mình mù công nghệ, các bạn thông cảm)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 19/06/2015 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

Vì trong phân tích số a đều chứa các thừa số 2;3;4;...;101 nên

a + 2 có thừa số chung là 2 < (a +2 )

a + 3 chứa thừa số chung là 3 < (a +3)

....

a + 101 chứa thừa số chung là 101 < (a+ 101)

=> tất cả các số đó đều là hợp số

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 04/11/2017 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

đô rê mon

tất cả đề là hợp số nha

k tui nha

thank

Đọc tiếp...
Hồ Anh Thông 15/09/2017 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

tất nhiên là phải

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: