Giúp tôi giải toán và làm văn


•ɮìŋɦ Ğøℓɗツ 27 tháng 10 lúc 8:44
Báo cáo sai phạm

Có \(B=n^4-27n^2+121\)

\(=n^4+22n^2+121-49n^2\)

\(=\left(n^2+11\right)^2-\left(7n\right)^2\)

\(=\left(n^2+11-7n\right)\cdot\left(n^2+11+7n\right)\)

Vì \(n\in N\)nên \(n^2+7n+11>11\)

Nếu \(n^2-7n+11< 0\Rightarrow B< 0\left(loại\right)\)

Nếu \(n^2-7n+11=0\Rightarrow B=0\left(loại\right)\)

Nếu \(n^2-7n+11>1\)(loại vì B là tích của 2 số nguyên dương > 1 nên ko là số nguyên tố)

Vậy nên \(n^2-7n+11=1\)

\(\Leftrightarrow n^2-7n+10=0\)

\(\Leftrightarrow n^2-2n-5n+10=0\)

\(\Leftrightarrow\left(n-2\right)\cdot\left(n-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}n-2=0\\n-5=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}n=2\\n=5\end{cases}}}\)

Vậy.............

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Huyền 7 tháng 10 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Do p là SNT>3 nên:

\(\Rightarrow\)p có dạng: 3k+1 hoặc 3k+2

+) Với p=3k+1 thì ta có:

    p+4=(3k+1)+4=3k+5(thỏa mãn)

    p+8=(3k+1)+8=3k+9(là hợp số; t/mãn)

+) Với p=3k+2 thì ta có:

    p+4=(3k+2)+4=3k+6 (hợp số, ko t/m)

(Vậy nếu p= 3k+1 thì t/m yêu cầu đề bài)

Học tốt nha^^

Đọc tiếp...
Dương Đức Thiên 30 tháng 6 2017 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

\(12=1\times12=2\times6=3\times4\)

ĐK: 2x-1 là số lẻ, y>3

=> 2x-1=1 hoặc 3; y+3=12 hoặc 4

2x-113
x12
y+3124
y91
Đọc tiếp...
Trương Minh Trọng 30 tháng 6 2017 lúc 8:24
Báo cáo sai phạm

Vì x và y là số tự nhiên nên: \(2x-1\ge-1,y+3\ge3\)(*)

Do đó ta có: \(12=1\cdot12=2\cdot6=3\cdot4=4\cdot3\)

Loại các trường hợp x và y mang giá trị không thỏa mãn điều kiện (*), giải ra ta được các cặp (x;y) = (1;9), (1,5;3), (2;1), (2,5;0)

Tiếp tục loại các cặp (x;y) không thuộc số tự nhiên, còn lại (1;9) và (2;1)

Kết luận....

Đọc tiếp...
OoO Kún Chảnh OoO 3 tháng 9 2017 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

Số p4 có 5 ước số tự nhiên là 1 , p, p2 , p3 , p4
Ta có : 1 + p + p2 + p3 + p4 = n2     (n  N)
Suy ra : 4n= 4p+ 4p+ 4p+ 4p + 4 > 4p+ 4p+ p= (2p+ p)2
Và  4n2 < 4p+ p2 + 4 + 4p+ 8p+ 4p = (2p+ p + 2)2.
Vậy : (2p+ p)< (2n) < (2p+ p + 2)2.
Suy ra :(2n)2 = (2p+ p + 2)2 = 4p+ 4p+5p+ 2p + 1

vậy 4p + 4p+5p+ 2p + 1 = 4p+ 4p+4p+4p + 4   (vì cùng bằng 4n2 )

=> p- 2p - 3 = 0  => (p + 1) (p - 3) = 0

do p > 1  => p - 3 = 0   => p = 3

Đọc tiếp...
Hàn Tử Hiên 9 tháng 1 2018 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

bạn ơi dòng thứ 6 là sao

Đọc tiếp...
Ninja_vip_pro 5 tháng 6 2015 lúc 7:44
Báo cáo sai phạm

 bổ đề: " Một số chính phương a^2 khi chia cho 5 chỉ có thể dư 0; 1 hoặc 4 " 

Chứng minh: Ta xét 5 trường hợp: 
+ a = 5k => a^2 = 25k^2, chia 5 dư 0 

+ a = 5k + 1 => a^2 = (5k + 1)^2 = 25k^2 + 10k + 1, chia 5 dư 1 

+ a = 5k + 2 => a^2 = (5k + 2)^2 = 25k^2 + 20k + 4, chia 5 dư 4 

+ a = 5k + 3 => a^2 = (5k + 3)^2 = 25k^2 + 30k + 9, chia 5 dư 4 

+ a = 5k + 4 => a^2 = 25k^2 + 40k + 16, chia 5 dư 1 

Vậy bổ đề được chứng minh 

Trở lại bài toán: Ta có (5^(2p)) + 1997 chia 5 dư 2 

(5^(2p^2)) + q^2 chia 5 dư q^2, áp dụng bổ đề ta được q^2 chia 5 chỉ có thể dư 0, 1 hoặc 4 chứ không thể dư 2 => 2 số (5^(2p))+1997 và (5^(2p^2))+q^2 khi chia cho 5 không bao giờ có cùng số dư, vậy nên chúng không thể bằng nhau 

=> không tồn tại 2 số nguyên tố p và q thỏa mãn yêu cầu bài toán 
 

 

chắc vậy

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Văn 5 tháng 6 2015 lúc 7:45
Báo cáo sai phạm

bổ đề: " Một số chính phương a^2 khi chia cho 5 chỉ có thể dư 0; 1 hoặc 4 " 

Chứng minh: Ta xét 5 trường hợp: 
+ a = 5k => a^2 = 25k^2, chia 5 dư 0 

+ a = 5k + 1 => a^2 = (5k + 1)^2 = 25k^2 + 10k + 1, chia 5 dư 1 

+ a = 5k + 2 => a^2 = (5k + 2)^2 = 25k^2 + 20k + 4, chia 5 dư 4 

+ a = 5k + 3 => a^2 = (5k + 3)^2 = 25k^2 + 30k + 9, chia 5 dư 4 

+ a = 5k + 4 => a^2 = 25k^2 + 40k + 16, chia 5 dư 1 

Vậy bổ đề được chứng minh 

Trở lại bài toán: Ta có (5^(2p)) + 1997 chia 5 dư 2 

(5^(2p^2)) + q^2 chia 5 dư q^2, áp dụng bổ đề ta được q^2 chia 5 chỉ có thể dư 0, 1 hoặc 4 chứ không thể dư 2 => 2 số (5^(2p))+1997 và (5^(2p^2))+q^2 khi chia cho 5 không bao giờ có cùng số dư, vậy nên chúng không thể bằng nhau 

=> không tồn tại 2 số nguyên tố p và q thỏa mãn yêu cầu bài toán 

Đọc tiếp...
Kẻ Bí Mật 5 tháng 6 2015 lúc 7:52
Báo cáo sai phạm

Một số chính phương a^2 khi chia cho 5 chỉ có thể dư 0; 1 hoặc 4 " 

Chứng minh: Ta xét 5 trường hợp: 
+ a = 5k => a^2 = 25k^2, chia 5 dư 0 

+ a = 5k + 1 => a^2 = (5k + 1)^2 = 25k^2 + 10k + 1, chia 5 dư 1 

+ a = 5k + 2 => a^2 = (5k + 2)^2 = 25k^2 + 20k + 4, chia 5 dư 4 

+ a = 5k + 3 => a^2 = (5k + 3)^2 = 25k^2 + 30k + 9, chia 5 dư 4 

+ a = 5k + 4 => a^2 = 25k^2 + 40k + 16, chia 5 dư 1 

Vậy bổ đề được chứng minh 

Trở lại bài toán: Ta có (5^(2p)) + 1997 chia 5 dư 2 

(5^(2p^2)) + q^2 chia 5 dư q^2, áp dụng bổ đề ta được q^2 chia 5 chỉ có thể dư 0, 1 hoặc 4 chứ không thể dư 2 => 2 số (5^(2p))+1997 và (5^(2p^2))+q^2 khi chia cho 5 không bao giờ có cùng số dư, vậy nên chúng không thể bằng nhau 

=> không tồn tại 2 số nguyên tố p và q thỏa mãn yêu cầu bài toán 

p/s: theo lời giải trên ta thấy có thể mở rộng bào toán cho trường hợp p và q là "các số nguyên" chứ không cần là số nguyên tố

Đọc tiếp...
Phan Trần Minh Đạt 16 tháng 6 2015 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

p.p (p2) không thể nào là số nguyên tố đâu! Nó có 3 ước: 1;p;p2

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 25 tháng 7 2015 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

p là số nguyên tố lớn hơn 3=>p=3k+1;3k+2.

xét p=3k+1=>p+2=3k+3=3(k+1) là hợp số(trái giả thuyết)

=>p=3k+2=>p=3k+3=3(k+1) chia hết cho 3

p là số nguyên tố lớn hơn 3=>2q+1=>p+1=2q+2=2(q+1) chia hết cho 2

vì (2;3)=1=>p+1 chia hết cho 6

=>đpcm

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 25 tháng 7 2015 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

lớn hơn 3 thì có 5, mà 5 + 1 = 6 => 6 chia hết cho 6 => ko bt cm

Đọc tiếp...
Đào Quý Thái 21 tháng 1 2018 lúc 9:15
Báo cáo sai phạm

bài đầu đúng rôi !Jocker gu vcl

Đọc tiếp...
hoang tin 26 tháng 7 2015 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

gọi số nguyên tố đó là p. ta có:

a+b=p , c-d=p với a,b,c,d là các số nguyên tố. giả sử a,b đều là các số nguyên tố lẻ => p chẵn (vô lí)

=> a hoặc b phải là số nguyên tố chẵn. giả sử đó là a=>a = 2

cmtt=> c=2.

vậy ta có: b=p-2 , c=p+2 => p, b,c là ba số nguyên tố liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị => đó là 3,5 7

Đọc tiếp...
Phạm Đào Trà My 24 tháng 2 2017 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

dễ thôi mà

Đọc tiếp...
Nuyễn thị thùy dung 20 tháng 1 2016 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

mình hỏi hoàng tin cm tt là gì

 

Đọc tiếp...
Trương Nguyên Đại Thắng 29 tháng 6 2015 lúc 8:57
Báo cáo sai phạm

băng 21 nhé 

**** cho tớ tớ **** lại cho

Đọc tiếp...
Huyền Trần 29 tháng 6 2015 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

Ta có = 42k+=2.3.7.k+rk,r∈N,0<r<42)

Vì p là số nguyên tố nên r không chia hết cho 2, 3,7

Các hợp số nhỏ hơn 42 và không chia hết cho 2 là 9, 15, 21, 25, 27, 33, 35, 39.

Loại đi các số chia hết cho 3, cho 7, chỉ còn 25.

Vậy r = 25.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 28 tháng 6 2015 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Nếu tìm số dư r thì r ước hợp số của 42.

Phân tích 42 = 2 . 3 . 7

=> r = 2 . 3 = 6 hoặc r = 2 . 7 = 14 hoặc r = 3 . 7 = 21

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 12 tháng 6 2015 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số đó là a,b,c ta có:

abc=5(a+b+c)

abc:5=a+b+c

-->abc chia hết cho 5

Mà a,b,c là số nguyên tố-->a,b hoặc c=5

Cho a=5 ta có:

5bc:5=5+b+c

bc=5+b+c

bc-b-c=5

b(c-1)-c+1=6

(c-1).(b-1)=6

Xét các tích=6(cái này làm hơi dài,ai có cách khác cho lên)

+(c-1).(b-1)=1.6=6

-> c-1=1->c=2 ; b-1=6-->b=7(tm)

 +(c-1).(b-1)=2.3=6 =>c-1=2-->c=3 ;b-1=3-->b=4(loại vì 4 phải tm là số nguyên tố)

Vậy 3 số cần tìm là 2,5,7

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 23 tháng 8 2017 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số đó là a,b,c ta có:

abc=5(a+b+c)

abc:5=a+b+c

-->abc chia hết cho 5

Mà a,b,c là số nguyên tố-->a,b hoặc c=5

Cho a=5 ta có:

5bc:5=5+b+c

bc=5+b+c

bc-b-c=5

b(c-1)-c+1=6

(c-1).(b-1)=6

Xét các tích=6(cái này làm hơi dài,ai có cách khác cho lên)

+(c-1).(b-1)=1.6=6

-> c-1=1->c=2 ; b-1=6-->b=7(tm)

 +(c-1).(b-1)=2.3=6 =>c-1=2-->c=3 ;b-1=3-->b=4(loại vì 4 phải tm là số nguyên tố)

Vậy 3 số cần tìm là 2,5,7

Ai trên 10 điểm hỏi đáp thì mình nha mình đang cần gấp chỉ còn 99 điểm là tròn rồi mong các bạn hỗ trợ mình sẽ đền bù xứng đáng

tích nha 

Đọc tiếp...
Vì quá yêu anh 15 tháng 8 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

vào câu hỏi tương tự mà tìm

Đọc tiếp...
vu quang anh 26 tháng 6 2015 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

5^125 là số lẻ trừ 1 là số chẵn=>5^125-1 là hợp số(1)

5^25 là số lẻ trừ 1 là số chẵn=>5^25-1 là hợp số(2)

mà 5^125-1 và 5^25-1 lớn hơn 2 (3)

từ (1),(2) và (3)

=>5^125-1

____________

5^25-1 là hợp số

Đọc tiếp...
Long Nguyen Tan 6 tháng 4 2016 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Bạn vu quang anh giải sai rồi, lỡ như 1 số chẵn không chia hết cho 1 số chẵn thì sao (chẳn hạn: 6/4=3/2 không là số nguyên)

Còn nữa: nếu như chia hết, nó ra 1 số lẻ (như 6/2 = 3 - là 1 số lẻ)

Đọc tiếp...
Le Thi Mai 30 tháng 10 2016 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

chứng minh chia hết kiểu j bạn

Đọc tiếp...
Công Chúa Giá Băng 19 tháng 8 2015 lúc 13:55
Báo cáo sai phạm

* Nếu a, b, c không có số nào là 3 
=> a² chia 3 dư 1 ; b² chia 3 dư 1; c² chia 3 dư 1 
=> a²+b²+c² chia hết cho 3 vô lí do gt nguyên tố và hẳn nhiên a²+b²+c² > 3 

* Hơn nữa còn thấy không thể có số 2, vì nếu có 1 số là 2, 2 số còn lại là lẻ 
=> a²+b²+c² chẳn => không nguyên tố 

*Vậy phải có 1 số là 3, và không có số 2 => 3 số ng tố liên tiếp chỉ có thể là 3,5,7 
Kiểm tra lại: 3²+5²+7² = 83 nguyên tố 

 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 25 tháng 11 2016 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

Đặt 525 = a thì

\(A=\frac{a^5-1}{a-1}=\frac{\left(a-1\right)\left(a^4+a^3+a^2+a+1\right)}{a-1}=a^4+a^3+a^2+a+1\)

\(=\left(a^2+3a+1\right)^2-5a\left(a+1\right)^2\)

\(=\left(a^2+3a+1\right)^2-5^{26}\left(a+1\right)^2\)

\(=\)[a2 + 3a + 1 + 513 (a + 1)][a2 + 3a + 1 - 513 (a + 1)]

Đây là tích hai số khác 1 nên A là hợp số

Đọc tiếp...
ngonhuminh 25 tháng 11 2016 lúc 9:19
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{5^{25.5}-1}{5^{25}-1}\)=\(\frac{a^5-1}{a-1}\) =\(\frac{\left(a-1\right)\left(a^4+a^3+a^2+a^1+1\right)}{a-1}\)=\(\left(a^4+a^3+a^2+a^1+1\right)\)

voi a=5^25

=> A co tan cung =4  luon chia het cho2 => A la hop so

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Hoài 25 tháng 11 2016 lúc 12:02
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn các bạn nhiều! 

Nhưng cho mình hỏi là vì sao khi p lẻ thì 2^p +1 chia hết cho 3?

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: