Giúp tôi giải toán và làm văn


truong xom 20/05/2018 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

Darling frank xxx

Đọc tiếp...
đàm anh quân lê 19/05/2018 lúc 22:26
Báo cáo sai phạm

Giả sử a≤b≤c⇒ab+bc+ca≤3bc. Theo giả thiết abc<ab+bc+ca (1) nên abc<3bc⇒a<3mà a là số nguyên tố nên a = 2. Thay a = 2 vào (1) được 2bc<2b+2c+bc⇒bc<2(b+c) (2)

Vì b≤c⇒bc<4c⇒b<4. Vì b là số nguyên tố nên b = 2 hoặc b = 3. Với b = 2 thay vào (2) được 2c < 4 + 2c đúng với mọi c là số nguyên tùy ý. Với b = 3 thay vào (2) được c < 6 nên c = 3 hoặc c = 5

Vậy (2; 2; c), (2; 3; 3), (2; 3; 5) với c là số nguyên tố tùy ý

Đọc tiếp...
truong xom 19/05/2018 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

sao ko ai trả lời zợ ? Muoón biết thì zô link http://yeuapk.com/xem-hon-500-kenh-truyen-hinh-k-18-viet-nam-mien-phi-cho-android/

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 28/04/2018 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

\(a,\)Số cần tìm là :

   \(1:\frac{41}{20}=\frac{20}{41}\)

Vậy.................

b,Ta có :abcd \(⋮9\)và a+b+c+d chia hết cho 9

\(\Rightarrow1000a+100b+10c+d⋮9\)

\(\Rightarrow999a+99b+9c+d+a+b+c⋮9\)

\(=9\left(111a+11b+c\right)+a+b+c+d⋮9\)

Đọc tiếp...
Asuna Kirito Kaya 07/12/2016 lúc 13:56
Báo cáo sai phạm

20abc < 30(ab + bc + ac) < 21abc <=> 2/3 < (ab + bc + ac) / abc < 7/10 
<=> 2/3 < 1/a + 1/b + 1/c < 7/10 
Gọi A là số nhỏ nhất, C là số lớn nhất trong 3 số nguyên tố a,b,c và B là số còn lại.Ta có 
2/3 < 1/A + 1/B + 1/C < 7/10.Có các TH sau : 
a) A = 2 
..+B = 3 hoặc 5.Khi đó 1/A + 1/B +1/C > 7/10 (loại) 
..+B = 7.Khi đó 1/A + 1/B = 1/2 + 1/7 = 9/14.Do đó 2/3 - 9/14 < 1/C < 7/10 - 9/14 hay 1/42 < 1/C < 2/35 => 17,5 < C < 42.Vì C là số nguyên tố nên C thuộc {19; 23; 29; 31; 37; 41} 
..+B = 11.Khi đó 1/A + 1/B = 13/22.Do đó 2/3 - 13/22 < 1/C < 7/10 - 13/22 hay 5/66 < 1/C < 6/55 => 55/6 < C < 66/5.Vì C là số nguyên tố và A,B,C phân biệt nên C = 13 
..+B >= 13.Khi đó 1/A + 1/B + 1/C <= 1/2 + 1/13 + 1/17 < 2/3 (loại) 
b) A = 3 
..+B = 5.Khi đó 1/A + 1/B = 8/15.Do đó 2/3 - 8/15 < 1/C < 7/10 - 8/15 hay 2/15 < 1/C < 1/6 => 6 < C < 15/2 => C =7 
..+B >= 7.Khi đó 1/A + 1/B + 1/C <= 1/3 + 1/7 + 1/11 < 2/3 (loại) 
c) A >= 5 
...Khi đó 1/A + 1/B + 1/C <= 1/5 + 1/7 + 1/11 < 2/3 (loại) 
Tóm lại có các TH sau 
 A = 2, B = 7, C = 19 
 A = 2, B = 7, C = 23 
 A = 2, B = 7, C = 29 
 A = 2, B = 7, C = 31 
 A = 2, B = 7, C = 37 
 A = 2, B = 7, C = 41 
 A = 2, B = 11, C = 13 

 A = 3, B = 5, C = 7 
Ứng với mỗi TH lại có thể tìm được 6 bộ 3 số nguyên tố a,b,c khác nhau.Vd ứng với TH đầu tiên ta có 
(a,b,c) = (2,7,19); (2,19,7); (7,2,19); (7,19,2); (19,2,7); (19,7,2) 
Vậy có tất cả 48 bộ 3 số nguyên tố a,b,c thỏa mãn điều kiện đầu bài . 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 06/12/2016 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

Ta có

\(20abc< 30\left(ab+bc+ca\right)< 21abc\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{3}< \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}< \frac{7}{10}\)

Không mất tính tổng quát ta giả sử \(a< b< c\)

\(\Rightarrow\frac{2}{3}< \frac{3}{a}\Rightarrow a=\left(2,3\right)\)(vì a nguyên tố)

Thế lần lược các giá trị a vào rồi làm tương tự như bước trên sẽ tìm được b, c (nhớ loại giá trị không đúng nhé)

Vai trò a, b, c là như nhau nên các giá trị a, b, c có thể đổi vị trí cho nhau nên chú ý để không bỏ xót nghiệm nhé

Đọc tiếp...
Freya 06/12/2016 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

20abc < 30(ab + bc + ac) < 21abc <=> 2/3 < (ab + bc + ac) / abc < 7/10 
<=> 2/3 < 1/a + 1/b + 1/c < 7/10 
Gọi A là số nhỏ nhất, C là số lớn nhất trong 3 số nguyên tố a,b,c và B là số còn lại.Ta có 
2/3 < 1/A + 1/B + 1/C < 7/10.Có các TH sau : 
a) A = 2 
..+B = 3 hoặc 5.Khi đó 1/A + 1/B +1/C > 7/10 (loại) 
..+B = 7.Khi đó 1/A + 1/B = 1/2 + 1/7 = 9/14.Do đó 2/3 - 9/14 < 1/C < 7/10 - 9/14 hay 1/42 < 1/C < 2/35 => 17,5 < C < 42.Vì C là số nguyên tố nên C thuộc {19; 23; 29; 31; 37; 41} 
..+B = 11.Khi đó 1/A + 1/B = 13/22.Do đó 2/3 - 13/22 < 1/C < 7/10 - 13/22 hay 5/66 < 1/C < 6/55 => 55/6 < C < 66/5.Vì C là số nguyên tố và A,B,C phân biệt nên C = 13 
..+B >= 13.Khi đó 1/A + 1/B + 1/C <= 1/2 + 1/13 + 1/17 < 2/3 (loại) 
b) A = 3 
..+B = 5.Khi đó 1/A + 1/B = 8/15.Do đó 2/3 - 8/15 < 1/C < 7/10 - 8/15 hay 2/15 < 1/C < 1/6 => 6 < C < 15/2 => C =7 
..+B >= 7.Khi đó 1/A + 1/B + 1/C <= 1/3 + 1/7 + 1/11 < 2/3 (loại) 
c) A >= 5 
...Khi đó 1/A + 1/B + 1/C <= 1/5 + 1/7 + 1/11 < 2/3 (loại) 
Tóm lại có các TH sau 
@ A = 2, B = 7, C = 19 
@ A = 2, B = 7, C = 23 
@ A = 2, B = 7, C = 29 
@ A = 2, B = 7, C = 31 
@ A = 2, B = 7, C = 37 
@ A = 2, B = 7, C = 41 
@ A = 2, B = 11, C = 13 
@ A = 3, B = 5, C = 7 
Ứng với mỗi TH lại có thể tìm được 6 bộ 3 số nguyên tố a,b,c khác nhau.Vd ứng với TH đầu tiên ta có 
(a,b,c) = (2,7,19); (2,19,7); (7,2,19); (7,19,2); (19,2,7); (19,7,2) 
Vậy có tất cả 48 bộ 3 số nguyên tố a,b,c thỏa mãn ĐK bài toán.

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

TK MÌNH  NHÉ

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 29/07/2015 lúc 08:20
Báo cáo sai phạm

*p = 2 thì p\(^2\)+2 = 6(loại vì 6 không phải là số nghuyên tố)
* p = 3 thì p\(^2\)+2 = 11(chọn vì 11 là số nghuyên tố)
\(\Rightarrow\) p\(^3\) + 2 = 3\(^3\)+2 = 29 (là số nghuyên tố)
* p >3
Vì p là số nguyên tố \(\Rightarrow\)p ko chia hết cho 3 (1)
p thuộc Z \(\Rightarrow p^2\)là số chính phương (2)
từ (1),(2) \(\Rightarrow p^2\) chia 3 dư 1
\(\Rightarrow p^2\)+2 chia hết cho 3 (3)
Mặt khác p>3
\(\Rightarrow p^2>9\)
\(\Rightarrow p^2\)+2 > 11 (4)
Từ (3),(4) \(\Rightarrow p^2\)+2 ko là số nguyên tố (trái với đề bài)

Đọc tiếp...
Trần Nam Hải 12/05/2018 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Mình nhầm

a^b+1 chứ ko phải a^b

Đọc tiếp...
TXT Channel Funfun 12/05/2018 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

Ta thấy ab chia hết cho a với mọi a, b \(\inℕ\)và ab > a => ab không thể là số nguyên tố => a, b vô nghiệm

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 12/06/2015 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số đó là a,b,c ta có:

abc=5(a+b+c)

abc:5=a+b+c

-->abc chia hết cho 5

Mà a,b,c là số nguyên tố-->a,b hoặc c=5

Cho a=5 ta có:

5bc:5=5+b+c

bc=5+b+c

bc-b-c=5

b(c-1)-c+1=6

(c-1).(b-1)=6

Xét các tích=6(cái này làm hơi dài,ai có cách khác cho lên)

+(c-1).(b-1)=1.6=6

-> c-1=1->c=2 ; b-1=6-->b=7(tm)

 +(c-1).(b-1)=2.3=6 =>c-1=2-->c=3 ;b-1=3-->b=4(loại vì 4 phải tm là số nguyên tố)

Vậy 3 số cần tìm là 2,5,7

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 23/08/2017 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số đó là a,b,c ta có:

abc=5(a+b+c)

abc:5=a+b+c

-->abc chia hết cho 5

Mà a,b,c là số nguyên tố-->a,b hoặc c=5

Cho a=5 ta có:

5bc:5=5+b+c

bc=5+b+c

bc-b-c=5

b(c-1)-c+1=6

(c-1).(b-1)=6

Xét các tích=6(cái này làm hơi dài,ai có cách khác cho lên)

+(c-1).(b-1)=1.6=6

-> c-1=1->c=2 ; b-1=6-->b=7(tm)

 +(c-1).(b-1)=2.3=6 =>c-1=2-->c=3 ;b-1=3-->b=4(loại vì 4 phải tm là số nguyên tố)

Vậy 3 số cần tìm là 2,5,7

Ai trên 10 điểm hỏi đáp thì mình nha mình đang cần gấp chỉ còn 99 điểm là tròn rồi mong các bạn hỗ trợ mình sẽ đền bù xứng đáng

tích nha 

Đọc tiếp...
nguyen thi phuong anh 15/03/2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

ko dai may dau bn

Đọc tiếp...
Trần Nhữ Yến Nhi 07/06/2015 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Giải:

 a) Mọi số nguyên tố p lớn hơn 2 đều không chia hết cho 2 ---> p có dạng 2k+1 (k thuộc N, k > 0) 
...Xét 2 TH : 
...+ k chẵn (k = 2n) ---> p = 2k+1 = 2.2n + 1 = 4n+1 
...+ k lẻ (k = 2n-1) ---> p = 2k+1 = 2.(2n-1) + 1 = 4n-1 
...Vậy p luôn có dạng 4n+1 hoặc 4n-1 

b) Mọi số nguyên tố p lớn hơn 3 đều ko chia hết cho 3 ---> p có dạng 3k+1 hoặc 3k-1 
...Nếu k lẻ thì p sẽ chẵn và nó ko phải là số nguyên tố (vì p > 3). 
...Vậy k phải chẵn, k = 2n với n > 0 (để p > 3).Xét 2 TH : 
...+ p = 3k+1 = 3.2n + 1 = 6n+1 
...+ p = 3k-1 = 3.2n -1 = 6n - 1 
...Vậy p luôn có dạng 6n+1 hoặc 6n-1.

 

 

 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 07/06/2015 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

Cách 2:

a) Mỗi số tự nhiên chia cho 4 có thể dư 0; 1;2;3

=> có thể có các dạng sau: 4n - 1; 4n ; 4n + 1 ; 4n + 2

Vì p là số nguyên tố nên p > 2 nên p lẻ => p không thể bằng 4n hoặc 4n + 2

Vậy p có thể có dạng 4n - 1 hoặc 4n + 1

b) Tương tự, mọi số tự nhiên đều có thể viết dạng: 6n - 2; 6n - 1; 6n ; 6n + 1;  6n + 2; 6n + 3

Vì p là số nguyên tố > 3 => p không chia hết cho 2 và 3

=> p không thể = 6n - 2; 6n; 6n + 2 ; 6n + 3

Vậy p có thể có dạng 6n - 1 hoặc 6n + 1

 

Đọc tiếp...
Mai Chi 11/01/2015 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

gọi chung các số nguyên tố lớn hơn 2 hoặc 3 là p

p là số nguyên tố lớn hơn 2 và 3 nên khi chia p cho 6 sẽ xảy ra các trường hợp sau: p chia hết cho 6, p : 6 dư 1, p : 6 dư 2, p : 6 dư 3, p : 6 dư 4, p : 6 dư 5

=> p sẽ có các dạng sau: 6m; 6m + 1; 6m + 2; 6m + 3; 6m + 4; 6m +5 hay 6m - 1

Ta thấy: 6m chia hết cho 6; 6m + 2 và 6m + 4 chia hết cho 2; 6m + 3 chia hết cho 3; các dạng trên là hợp số

Mà p là số nguyên tố lơn hơn 2 và 3 => p chỉ có 1 trong 2 dạng : 6m + 1 và 6m - 1

Vậy các số nguyên tố lớn hơn 2 hoặc 3 đều có thể viết được dưới dạng 6m+1 hoặc 6m-1

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 12/01/2015 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

Các số nguyên tố khác 2 và 3 có thể dạng:

6m+1

6m+2

6m+3

6m+4

6m+5

Thấy: 6m-1 cũng có dạng 6m+5

Vì 6m+2,6m+4 chia hết cho 2 nên bỏ

Vì 6m+3 chia hết cho 3 nên bỏ nốt

Còn 6m+1 và 6m +5 hay còn là 6m+1 và 6m-1

Từ đó ta có thể khẳng định: mọi số nguyên tố khác 2 và 3 đều  có dạng 6m+1 hoặc 6m-1

Đọc tiếp...
Phạm Hà Sơn 24/01/2018 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

con cho mai chi da sai lai con nhang

Đọc tiếp...
Hà Trọng Hoàng 22/03/2016 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

p nguyên tố > 3

=> 10p không chia hết cho 3, gt có 10p+1 không chia hết cho 3 

10p, 10p+1, 10p+2 là 3 số nguyên liên tiếp nên phải có 1 số chia hết cho 3 
Từ các lí luận trên => 10p+2 = 2(5p+1) chia hết cho 3 (*) mà 2 và 3 đều là những số nguyên tố nên từ (*)

=> 5p+1 chia hết cho 3 
Mặt khác p > 3 và nguyên tố nên p là số lẻ => 5p+1 là số chẳn => chia hết cho 2 
Vậy 5p+1 chia hết cho 2 và 3 là 2 số nguyên tố cùng nhau 
=> 5p+1 chia hết cho 2*3 = 6 

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Hoàng 01/11/2016 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

gt là gì đấy bạn

Đọc tiếp...
Huỳnh Phước Lộc 14/01/2018 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

p nguyên tố > 3

=> 10p không chia hết cho 3, gt có 10p+1 không chia hết cho 3 

10p, 10p+1, 10p+2 là 3 số nguyên liên tiếp nên phải có 1 số chia hết cho 3 
Từ các lí luận trên => 10p+2 = 2(5p+1) chia hết cho 3 (*) mà 2 và 3 đều là những số nguyên tố nên từ (*)

=> 5p+1 chia hết cho 3 
Mặt khác p > 3 và nguyên tố nên p là số lẻ => 5p+1 là số chẳn => chia hết cho 2 
Vậy 5p+1 chia hết cho 2 và 3 là 2 số nguyên tố cùng nhau 
=> 5p+1 chia hết cho 2*3 = 6 

Đọc tiếp...
Mai Trung Nguyên 20/02/2018 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

A+C , Số cần tìm là 3: Bởi vì nếu số cần tìm là p\(\ne\)3

Thì p chia 3 dư 1 hoặc 2

Ta có p = 3n +1 hoặc p= 3n +2 

=> p + 2 = 3n+1+2 =3n +3( chia hết cho 3 không phải là số nguyên tố)

p + 4 = 3n +2 + 4=3n+6 ( chia hết cho 3 không phải là số nguyên tố)

p+ 10= 3n+2 +10= 3n+12 ( chia hết cho 3 không phải là số nguyên tố)

p + 14=3n +1+14 = 3n+15( chia hết cho 3 không phải là số nguyên tố)

B) Câu B đề hơi lạ nên mình đoán đại luôn ^^ ( nếu có thêm p+14 là số nguyên tố thì giải tương tự câu A và C )

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 20/02/2018 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

bài lm của Nguyễn Phườn Uyên   

a, xét p = 2

=> p + 2 = 2 + 2 = 4 ∉ P

=> p = 2 loại

xét p = 3

=> p + 2 = 3 + 2 = 5 ∈ P

     p + 10 = 3 + 10 = 13 ∈ P

=> p = 3 chọn

xét p > 3

=> p = 3k+1 hoặc 3k+2       (k ∈ N*)

+) p = 3k+1 

=> p + 2 = 3k+1+2 = 3k+3 ⋮ 3 (là hợp số)

=> p = 3k+1 loại

+) p = 3k+2

=> p + 10 = 3k+2+10 = 3k+12 ⋮ 3 (là hợp số)

=> p = 3k+2 loại

vậy p = 3

b, xét p = 2

=> p + 10 = 2 + 10 = 12 ∉ P

=> p = 2 loại

xét p = 3 

=> p + 10 = 3 + 10 ∈ P

     p + 20 = 3 + 20 = 23 ∈ P

=> p = 3 chọn

xét p > 3

=> p = 3k+1 hoặc p = 3k+2           (k ∈ N*)

+) p = 3k+1

=> p+20 = 3k+1+20 = 3k + 21 ⋮ 3  (là hợp số)

=> p = 3k+1 loại

+) p = 3k+2

=> p + 10 = 3k+2+10 = 3k+12 ⋮ 3  (là hợp số)

=> p = 3k+1 loại

vậy p = 3

c, xét p = 2

=> p + 2 = 2 + 2 = 4 ∉ P

=> p = 2 lại

xét p = 3

=> p + 6 = 3 + 6 = 9 ∉ P 

=> p = 3 loại

xét p = 5

=> p + 2 = 5 + 2 = 7 ∈ P

     p + 6 = 5 + 6 = 11 ∈ P

     p + 8 = 5 + 8 = 13 ∈ P

     p + 12 = 5 + 12 = 17 ∈ P

     p + 14 = 5 + 14 = 19 ∈ P

=> p = 5 chọn

xét p > 5

=> p = 5k+1; p = 5k+2; p = 5k+3; p = 5k+4         (k ∈ N*)

+) p = 5k+1 

=> p+14 = 5k+1 + 14 = 5k+15 ⋮ 5 (là hợp số)

=> p = 5k+1 loại

+) p = 5k+2

=> p + 8 = 5k+2+8 = 5k+10 ⋮ 5 (là hợp số)

=> p = 5k+2 loại

+) p = 5k+3

=> p + 2 = 5k+3+2 = 5k+5 ⋮ 5 (là hợp số)

=> p = 5k+3 loại

+) p = 5k+4

=> p + 6 = 5k+4+6 = 5k+10 ⋮ 5 (là hợp số)

=> p = 5k+2 loại

vậy p = 5

 từ đó suy ra Mai Trung Nguyên làm sai :))

Đọc tiếp...
Tiệp Vũ 20/02/2018 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

a, hợp số

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 22/07/2015 lúc 08:42
Báo cáo sai phạm

Đặt biểu thức n3 – n2– 7n + 10 bằng A 

A= n3 – 2n2 + n2 – 2n – 5n +10

A= (n – 2)(n2 + n – 5).
 Để n3-n2-7n+10 là số nguyên tố thì  
* n = 3 =>  A = 7.
* n = 2 =>A = 0 (loại).
Vậy n = 3 là giá trị cần tìm.

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 31/05/2015 lúc 12:44
Báo cáo sai phạm

Gọi p là số nguyên tố phải tìm.

Ta có: p chia cho 60 thì số dư là hợp số $\Rightarrow$=> p = 60k + r = 22.3.5k + r  với k,r $\in$\(\in\) N ; 0 < r < 60 và r là hợp số.

Do p là số nguyên tố nên r không chia hết các thừa số nguyên tố của p là 2 ; 3 và 5.

Chọn các hợp số nhỏ hơn 60, loại đi các số chia hết cho 2 ta có tập hợp A =  {9 ; 15 ; 21 ; 25 ; 27 ; 33 ; 35 ; 39 ; 45 ; 49 ; 21 ; 55 ; 57}

Loại ở tập hợp A các số chia hết cho 3 ta có tập hợp B = {25 ; 35 ; 49 ; 55}

Loại ở tập hợp B các số chia hết cho 5 ta có tập hợp C = {49}

Do đó r = 49. Suy ra p = 60k + 49. Vì p < 200 nên k = 1, khi đó p = 60.1 + 49 = 109 hoặc k = 2, khi đó p = 60.2 + 49 = 169.

Loại p = 169 = 132 là hợp số.$\Rightarrow$=> chỉ có p = 109

                                          Vậy số nguyên tố phải tìm là 109.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 31/05/2015 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

Gọi p là số nguyên tố phải tìm.

Ta có: p chia cho 60 thì số dư là hợp số  p = 60k + r = 22.3.5k + r  với k,r  N ; 0 < r < 60 và r là hợp số.

Do p là số nguyên tố nên r không chia hết các thừa số nguyên tố của p là 2 ; 3 và 5.

Chọn các hợp số nhỏ hơn 60, loại đi các số chia hết cho 2 ta có tập hợp A =  {9 ; 15 ; 21 ; 25 ; 27 ; 33 ; 35 ; 39 ; 45 ; 49 ; 21 ; 55 ; 57}

Loại ở tập hợp A các số chia hết cho 3 ta có tập hợp B = {25 ; 35 ; 49 ; 55}

Loại ở tập hợp B các số chia hết cho 5 ta có tập hợp C = {49}

Do đó r = 49. Suy ra p = 60k + 49. Vì p < 200 nên k = 1, khi đó p = 60.1 + 49 = 109 hoặc k = 2, khi đó p = 60.2 + 49 = 169.

Loại p = 169 = 132 là hợp số  chỉ có p = 109

Đọc tiếp...
Katherine Lilly Filbert 31/05/2015 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

@Đinh Tuấn Việt: Cậu đánh máy nhanh nhỉ

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 17/05/2015 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

Xét các trường hợp:

-Nếu p = 2, khi đó p + 20 = 22 không phải số nguyên tố, loại

-Nếu p = 3 thì p + 20 = 23 ; p + 40 = 43 ; p + 80 = 83 đều là các số nguyên tố.

-Nếu p > 3 thì p có dạng 3k + 1 hoặc 3k + 2

   +) Với p = 3k + 1 thì p + 20 = (3k + 1) + 20 = 3k + 21 = 3k + 3.7 = 3.(k + 7), số này lớn hơn 3 mà chia hết cho 3 nên không phải số nguyên tố, loại

   +) Với p = 3k + 2 thì p + 40 = (3k + 2) + 40 = 3k + 42 = 3k + 3.14 = 3.(k + 14), số này lớn hơn 3 mà chia hết cho 3 nên không phải số nguyên tố, loại.

  Vậy suy ra điều phải chứng minh với p = 3

Đọc tiếp...
nguyễn hoàng hương quỳnh 15/08/2015 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

do p nguyên tố mà p>3 nên p=3k+1 và p=3k+2

Trường hợp 1: p=3k+1 thì p+8=3k+9 (chia hết cho 3)

Trường hợp 2: p=3k+2 thì p+4=3k+6 (là hợp số) Loại.

-> p và p+4 là nguyên tố thì p+8 là hợp số.

 

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 15/08/2015 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Lê Chí Cường p>3 cơ màk

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Linh 16/01/2017 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

P>3 thì sao?

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 08/01/2018 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm
Dương Hoàng Anh Văn 18/06/2017 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

n là số 4

vì 4+1=5 là số nguyên tố

4+3=7 là số nguyên tố

4+7=11 là số nguyên tố

4+9=13 là số nguyên tố

4+13=17 là số nguyên tố

4+15=19 là số nguyên tố.

tk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 14/07/2017 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

Vì: n + 1; n + 3; n + 7; n + 9; n + 13 và n + 15 đều là số nguyên tố. Suy ra: n phải là số chẵn (2 là số nguyên tố chẵn duy nhất)
Nếu n = 2 thì n + 13 = 15 là hợp số (loại)
Nếu n = 4 thì n + 1 = 5; n + 3 = 7; n + 9 = 11; n + 13 = 17; n + 15 = 19 đều là các số nguyên tố (nhận)
Vậy: Số tự nhiên nhỏ nhất để n + 1; n + 3; n + 7; n + 9; n + 13 và n + 15 đều là số nguyên tố là: n = 4

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 25/07/2015 lúc 09:19
Báo cáo sai phạm

Bạn clink chuột vào đây có bài này tớ làm rồi  Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Nhok Silver Bullet 25/07/2015 lúc 09:23
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn Đinh Tuấn Việt nhiều!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Trần Đạt 23/04/2018 lúc 12:03
Báo cáo sai phạm

bấm vào đâu vậy bạn???

Đọc tiếp...
ttttttttttttttttt 31/03/2018 lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Đọc tiếp...
Trần Thi Hiền 02/03/2017 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

x=5, y=2

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Minh 20/04/2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Có x2-2x+1=6y2-2x+2

=>x2=6y2+1

=>x2-1=6y2

=>6y2=(x-1)(x+1)

Do (x+1)-(x-1)=2 nên x+1 và x-1 cùng chẵn hoặc cùng lẻ 

=>x+1 và x-1 cùng chẵn

=>x+1 và x-1 là 2 số chẵn liên tiếp

=>(x+1)(x-1) chia hết cho 8

6y2 chia hết cho 8

=> 3y2 chia hết cho 4

=> ychia hết cho 4

=> y chia hết cho 2

=>y=2 ( do y nguyên tố)

Thay y=2, ta có

x2-2x+1=6.22-2x+2

=>(x-1)2=24-2(x-1)

=>(x-1)2+2(x-1)=24

=>(x-1)[(x-1]+2]=24

=>(x-1)(x+1)=24=4.6=(5-1)(5+1)

=>x=5

Vậy y=2, x=5

Đọc tiếp...
Vũ Mai Linh 02/03/2018 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: