Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Văn Thành 12 tháng 10 2016 lúc 12:14
Báo cáo sai phạm

a﴿ n không chia hết cho 3 => n chia cho 3 dư 1 hoặc 2

+﴿ n chia cho 3 dư 1 : n = 3k + 1 => n 2 = ﴾3k +1﴿.﴾3k +1﴿ = 9k 2 + 6k + 1 = 3.﴾3k 2 + 2k﴿ + 1 => n 2 chia cho 3 dư 1

+﴿ n chia cho 3 dư 2 => n = 3k + 2 => n 2 = ﴾3k +2﴿.﴾3k+2﴿ = 9k 2 + 12k + 4 = 3.﴾3k 2 + 4k +1﴿ + 1 => n 2 chia cho 3 dư 1

Vậy...

b﴿ p là số nguyên tố > 3 => p lẻ => p 2 lẻ => p 2 + 2003 chẵn => p 2 + 2003 là hợp số 

k minh nha

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 8 tháng 11 2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Tran van thanh dung do

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 31 tháng 7 2017 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

Trường hợp p = 2 thì 2^p + p^2 = 8 là hợp số. 
Trường hợp p = 3 thì 2^p + p^2 = 17 là số nguyên tố. 
Trường hợp p > 3. Khi đó p không chia hết cho 3 và p là số lẻ. Suy ra p chia cho 3 hoặc dư 1 hoặc dư 2, do đó p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1) chia hết cho 3. Lại vì p lẻ nên 2^p + 1 chia hết cho 3. Thành thử (2^p + 1) + (p^2 - 1) = 2^p + p^2 chia hết cho 3; suy ra 2^p + p^2 ắt hẳn là hợp số. 
Vậy p = 3. 

Đọc tiếp...
nguyễn ngô trà my 16 tháng 3 2016 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

chỉ có P=3 

dài lắm

Đọc tiếp...
Trần Tiến Đạt 24 tháng 2 2018 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

P = 3

mà làm thì dài lắm

cho mk 1 tk đi

Đọc tiếp...
Phạm Trần Trà My 25 tháng 7 2015 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

nhiều nhưng ko có lời giải

Đọc tiếp...
nguyen dang duc kiet 7 tháng 5 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Cái này nhiều lắm đấy

Đọc tiếp...
Black Rock Shooter 24 tháng 8 2016 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

nhiệm lắm ví dụ như : 4 , 5 , 6 , 7 , 8, 9 v.v...

  • Yêu cầu, gợi ý các bạn khác chọn (k) đúng cho mình
Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung CTV 14 tháng 11 2016 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

\(n^3-n^2+n-1=n^2\left(n-1\right)+\left(n-1\right)=\left(n^2+1\right)\left(n-1\right)\)

Số nguyên tố chỉ có 2 ước dương là 1 và chính nó

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}n^2+1=1\\n-1=1\end{cases}}\)

Mà \(n^2+1>n-1\Rightarrow n-1=1\Rightarrow n=2\)

Thử lại : \(n^3-n^3+n=1=\left(n^2+1\right).1=4+1=5\)(Thỏa mãn)

Vậy ...

Đọc tiếp...
nhất sông núi 28 tháng 10 2017 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

Các bạn làm quá chuẩn!!!!

Đọc tiếp...
Black Dragon 16 tháng 11 2016 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Thank nha !

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 7 tháng 11 2014 lúc 7:36
Báo cáo sai phạm

Các số nguyên tố lớn hơn 3 khi chia cho 12 thì dư 11; 7; 5 hoặc 1; mà 5 + 7 = 1 + 11 = 12 chia hết cho 12 nên nếu chia 4 số dư này thành 2 nhóm là (5; 7) và (1; 11) thì với ba số bất kì đang có khi chia cho 12 sẽ có số dư thuộc 1 trong 2 nhóm trên. (nguyên lí Dirichlet)

 

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 15 tháng 9 2017 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

Một số tư nhiên n  khi chia cho 12 chỉ có thể có số dư là 0;1:2;3:4;5;6;7;8;9;10;11.


Do n nguyên tố lớn hơn 3 nên n khi chia cho 12 chỉ có thể có số dư là 1:5;7;11


Mặt khác cho 5 số nguyên tố nên theo nguyên lí Đi-rích-lê tồn tại 2 số có chung số dư khi chia cho 12


\(\Rightarrow\) Tồn tại 2 số có hiệu chia hết cho 12

Đọc tiếp...
Đỗ Quang Thắng 2 tháng 12 2018 lúc 8:44
Báo cáo sai phạm

Óc chó

Đọc tiếp...
mai nho cac ban 1 tháng 2 2017 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

ban ngonhuminh sai rui do con TH b = 7 va = 9 nua

Đọc tiếp...
mai nho cac ban 22 tháng 11 2016 lúc 22:26
Báo cáo sai phạm

hinh nhu ket qua cua bn ko dung

Đọc tiếp...
ngonhuminh 22 tháng 11 2016 lúc 11:12
Báo cáo sai phạm

b^2=cd+b-c=10c+d+b-c

b^2=9c+b+d

b(b+1)=9c+d (b,c phai le=> d phai le)

9c+d<=27=> b<5=> b=(1,3)

TH1": b=1 => 2=9c+d=> loai b=1

TH2: b=3=> 12=9c+d=> d phai chia het cho 3=> d=(3.9); d=9=> 12=9(c+1) loai d=9

=> d=3; c=1

a3; a1 nguyen to=> a=1,4,7

ds: 1313;4313;7313

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 5 tháng 8 2015 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

1) n+ 4 = (n+ 4n+ 4) - 4n= (n2 + 2)- (2n)= (n2 + 2 + 2n).(n+ 2 - 2n)

Ta có n + 2n + 2 = (n+1)+ 1 > 1 với n là số tự nhiên 

n- 2n + 2 = (n -1)2  + 1 \(\ge\) 1 với n là số tự nhiên

Để  n4 + 4 là số nguyên tố =>  thì  n4 + 4 chỉ có 2 ước là chính nó và 1 

=> n + 2n + 2  = n4 + 4 và n- 2n + 2 = (n -1)2  + 1  = 1 

(n -1)2  + 1  = 1 => n - 1= 0 => n = 1

Vậy n = 1 thì nlà số nguyên tố

Đọc tiếp...
trần như 5 tháng 8 2015 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

mấy bn này toàn bình luận, trong khi đó bài mk...

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 5 tháng 8 2015 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

2) n1994 + n1993 + 1 = n2. (n1992 - 1) + n. (n1992 - 1) + (n+ n + 1)

Áp dụng hằng đẳng thức a- b = (a - b). (an-1 + an-2. b + ...+ bn-1

=> n1992 - 1 = (n3)664 - 1664 = (n - 1).A(n) = (n-1).(n+ n + 1). A(n) = (n+ n + 1). A'(n)

=> n1992 - 1  chia hết cho n+ n + 1

=> n2. (n1992 - 1) + n. (n1992 - 1) + (n+ n + 1) đều chia hết cho  (n+ n + 1) 

=> n1994 + n1993 + 1 chia hết cho ( n+ n + 1) \(\ge\) 1  với mọi số tự nhiên n

Để n1994 + n1993 + 1 là số nguyên tố thì n+ n + 1 = 1 hoặc n+ n + 1 =  n1994 + n1993 + 1 

+) Nếu n+ n + 1 = 1 => n.(n + 1) = 0 => n = 0 (do n + 1> 0) => n1994 + n1993 + 1 = 1 không là số ngt

+) Nếu n+ n + 1 =  n1994 + n1993 + 1 => n+ n  =  n1994 + n1993  => n.(n +1)  -  n1993. (n +1) = 0 

=> n(n +1). (1 - n1992) = 0 

=> 1 - n1992 = 0 => n1992 = 1 => n = 1 thỏa mãn

Vậy n = 1

 

Đọc tiếp...
Trần Phúc Khang 27 tháng 4 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

Ta có \(n^4-3n^2+1=\left(n^4-2n^2+1\right)-n^2\)

                                        \(=\left(n^2-1\right)^2-n^2\)

                                        =(n^2-n-1)(n^2+n-1)

   Để B là số nguyên tố thì 

  n^2-n-1=1,n^2+n-1 là số nguyên tố 

=>n=2 thỏa mãn

Vậy n=2

   

Đọc tiếp...
Lê Châu Linh 2 tháng 12 2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

mình cũng không biết

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 9 tháng 6 2015 lúc 11:23
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số nguyên tố liên tiếp cần tìm là p, q, r.

Ta có p2 + q2 + r2 = A là số nguyên tố.

Giả sử p < q < r

 Do p, q, r là các số nguyên tố nên A = p2 + q2 + r2 > 3 nên

Nếu p, q, r đều không chia hết cho 3 khi đó p2 ; q2 ;r2  khi chia cho 3 dư 1 hoặc dư 2.

=> A chia hết cho hết cho 3 mà A > 3 nên A là hợp số trái với giả thiết (loại)

Vậy p chia hết cho 3, vì  p nguyên tố nên p = 3 \(\Rightarrow\) q = 5 ; r = 7

Khi đó 32 + 52 + 72 = 83 là số nguyên tố

                    Vậy 3 số nguyên tố cần tìm chỉ có 3 ; 5 ; 7 thỏa mãn.

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 9 tháng 6 2015 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

Đinh Tuấn Việt nhầm rồi:

Sửa lại: p; q;r là số nguyên tố > 3 => chúng có dạng 3k + 1 hoặc 3k + 2

=> p2; q2; r2 chia cho 3 đều dư 1

=> p2 + q2+  rchia hết cho 3 => A chia hết cho 3

..................... 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đồng Minh Anh 29 tháng 10 2016 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

đinh tuấn việt nhầm rồi ; 1 SNT ko chia hết cho 3 khi bình phương lên chia 3 dư 1 nên mới suy ra được là A chia hết cho 3

Đọc tiếp...
phung viet hoang 27 tháng 12 2014 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

Biến đổi bt tương đương : (x^2-1)/2 =y^2 
Ta có: vì x,y là số nguyên dương nên 
+) x>y và x phải là số lẽ. 
Từ đó đặt x=2k+1 (k nguyên dương); 
Biểu thức tương đương 2*k*(k+1)=y^2 (*); 
Để ý rằng: 
Y là 1 số nguyên tố nên y^2 sẽ là 1 số nguyên dương mà nó có duy nhất 3 ước là : 
{1,y, y^2} ; 
từ (*) dễ thấy y^2 chia hết cho 2, dĩ nhiên y^2 không thể là 2, vậy chỉ có thể y=2 =>k=1; 
=>x=3. 
Vậy ta chỉ tìm được 1 cặp số nguyên tố thoả mãn bài ra là x=3 và y=2 (thoả mãn).

Đọc tiếp...
Bui Manh Tan 8 tháng 11 2016 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

bai dung

Đọc tiếp...
LÊ HUY THẮNG 28 tháng 4 2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm
Ta có x22y2=1x21=2y2 (*)

+ Nếu x chia hết cho 3 thì x=3 (vì x là số nguyên tố). Thay vào (*) ta có 

321=2y2=8y2=4y=2

+ Nếu x không chia hết cho 3 thì x có dạng 3k+1 hoặc 3k+2 (k  N)
 

Với x=3k+1 thì 2y2=x21=(x1)(x+1)=(3k+11)(3k+1+1)=3k(3k+2)3

Với x= 3k+2 thì 2y2=x21=(x1)(x+1)=(3k+21)(3k+2+1)=(3k+1)(3k+3)=3(3k+1)(k+1)3

Như vậy với mọi x không chia hết cho 3 thì x2132y23. Mà (2;3)= 1

Nên y23. Do 3 là số nguyên tố nên y3. Mà y là số nguyên tố nên y=3

Thay y=3 vào (*) ta có:

Đọc tiếp...
robert lewandoski 1 tháng 6 2015 lúc 8:06
Báo cáo sai phạm

Vì q là số nguyên tố lớn hơn 3 nên q có dạng 3k+1 hoặc 3k+2(k \(\in\) N)

Nếu q=3k+1 thì p=3k+3 nên p chia hết cho 3.Loại vì p là số nguyên tố lớn hơn 3.

Khi q=3k+2 thì p=3k+4

Vì q là số nguyên tố lớn hơn 3 nên k lẻ

Ta có p+q=6(k+1), chia hết cho 12 vì k+1 chẵn

Vậy số dư khi chia p+q cho 12 =0

Đọc tiếp...
Lê Minh Việt 31 tháng 1 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Vì q là số nguyên tố lớn hơn 3 nên q có dạng 3k+1 hoặc 3k+2﴾k ∈ N﴿

Nếu q=3k+1 thì p=3k+3 nên p chia hết cho 3.

Loại vì p là số nguyên tố lớn hơn 3.

Khi q=3k+2 thì p=3k+4 Vì q là số nguyên tố lớn hơn 3 nên k lẻ

Ta có p+q=6﴾k+1﴿, chia hết cho 12 vì k+1 chẵn

Vậy số dư khi chia p+q cho 12 =0 

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 1 tháng 6 2015 lúc 8:07
Báo cáo sai phạm

p;q là các số nguyên tố >3 =>q=3k+1;3k+2

xét q=3k+1 =>p=3k+3=3(k+1) chia hết cho 3   (trái giả thuyết)

=>q=3k+2=>p=3k+2+2=3k+4

=>p+q=3k+2+3k+4=6k+6=6(k+1)

q= 3k+2 không chia hết cho 2

=>3k không chia hết cho 2

=>k không chia hết cho 2

=>k+1 chia hết cho 2=>k+1=2a

=>p+q=6(k+1)=6.2a=12a chia hết cho 12

vậy p+q chia hết cho 12

Đọc tiếp...
Trần Sơn Việt 15 tháng 8 2016 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

Trong 3 số liên tiếp có 1 số chẵn mà 2 số còn lại là lẻ => Số ở giữa chẵn

Trong 3 số liên tiếp có 1 số chia hết cho 3 mà 2 số kia lại là số nguyên tố => số ở giữa chia hết cho 3 

=> số đó chia hết cho 6

Đọc tiếp...
Duy Gaming 26 tháng 10 2017 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

con p thi tu tim nha co r roi

Đọc tiếp...
Duy Gaming 26 tháng 10 2017 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

ta co p = 30k+r = 2.3.5k+r (k,r € N ; 0<r<30)

vi p la so nguyen to nen r khong chia het cho ca 2,3,5

cac so khong phai hop so nho hon 30 va khong chia het cho 2 la {1;3;5;7;9;11;13;15;17;21;19;23;27;29} va r khong phai la so nguyen to 

=> r = 1!

Đọc tiếp...
trần như 24 tháng 3 2015 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

a) n ko có giá trị nào

b) n^2 + 2006 là hợp số

Đọc tiếp...
bui thi hue 9 tháng 4 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

a) Không có giá trị nào thích hợp

b) n2 + 2006 là hợp số

Đọc tiếp...
nguyen van 12 tháng 5 2017 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

A n ko co gia ch nao minh chi biet con a thoi 

Đọc tiếp...
SKT_NXS 19 tháng 11 2016 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

 Ta thấy để p là nguyên tố thì n-2 =1 hoặc n^2 +n -1 =1 
Vì nếu 2 số lớn hơn 1 thì p là hợp số 

do luôn có n^2 +n - 1 > n -2 

=> n-2 =1 => n=3 

=> p =11

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: