Giúp tôi giải toán và làm văn


ngonhuminh 17 tháng 4 2017 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{n\left(n+1\right)}{2};B=2n+1\\ \)

gọi d là ước lớn nhất của A và B

ta có

\(8A-B^2=4n^2+4n-\left(4n^2+4n+1\right)=1\)

Vậy \(d=+-1\) => A,B có ước lớn nhất là 1 =>dpcm 

Đọc tiếp...
Nguyen Duy Anh Hôm qua lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

mình mới lớp 5 nên mình ko hiểu lắm

Đọc tiếp...
hauvetinhtutraidat 6 tháng 5 2017 lúc 8:19
Báo cáo sai phạm

xin lỗi mình mới học lớp 5

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Kiên 12 tháng 3 2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

HỀ MI CỤG LÊN ĐÂYAK

Đọc tiếp...
Forever Miss You 17 tháng 1 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

mik ko hỉu ý bạn cho lắm.ý mik là thế này:

gọi d là \(ƯCLN\left(2^n-1,2^n+1\right)\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2^n+1⋮d\\2^n-1⋮d\end{cases}}\)

\(\Rightarrow2^n+1-2^n+1⋮d\)

\(\Rightarrow d=2\)

dễ thấy d=1

Vậy \(\left(2^n+1,2^n-1\right)=1\)

Đọc tiếp...
tth CTV 18 tháng 1 lúc 7:15
Báo cáo sai phạm

Không hẵn là cách khác nhưng xem cho vui:

Xét thấy: \(2^n\) luôn là số chẵn với mọi n (\(n\ne0\))

Điều này luôn đúng,vì theo đề bài n > 2

Suy ra \(2^n-1\);\(2^n+1\)  là hai số lẻ liên tiếp.

Nên nguyên tố cùng nhau. (chứng minh: Câu hỏi của Clean Master ,bài làm của Đinh Tuấn Việt)

Vậy \(2^n-1\) và \(2^n+1\) có thể đồng thời là hai số nguyên tố

Đọc tiếp...
nguyễn thị trinh 13 tháng 2 2018 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

vì p nguyên tố mà p>3 =>p ko chia hết cho 3, vậy p có dạng là 3k+1 hoặc 3k+2

Th1;Nếu p bằng 3k+2 thì p+ 4=3k+2+4=3k+6=3(k+2) chia hết cho 3 (ko thoả mãn)

Th2;Nếu p=3k+1 thì p+8=3k+1+8=3k+9=3(k+3) chia hết cho 3(thoả mãn)

Vậy p+8 là hợp số

Đọc tiếp...
Trịnh hà linh 22 tháng 10 2017 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

vì p ngtố mà p>3 nên p ko chia hết cho 3 ó dạng 3k+1 hoặc 3k+2 (k \(\in\)N*)

  • nếu p=3k+2 thì p + 4 = 3k+2+4=3k + 6= 3(k+2)\(⋮\)3

p+4>3 nên p là hợp số \(\Rightarrow\)mâu thuẫn với đề bài

  • nếu p=3k+1 thì p+8=3k+1+8=3k+9=3(k+3)\(⋮\)3

p+8>p nên p+8 là hợp số .

           vậy p+8 là hợp số

Đọc tiếp...
Siêu Sao Bóng Đá 16 tháng 1 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

Nếu p = 3 => 8p-1 = 23: nguyên tố, 8p+1 = 25 là hợp số : thỏa 

* Xét: p # 3 

Thấy: p-1, p, p+1 là 3 số nguyên liên tiếp, nên phải có 1 số chia hết cho 3 

p nguyên tố khác 3 nên p-1 hoặc p+1 chia hết cho 3 => (p-1)(p+1) chia hết cho 3 

Vậy: 

(8p-1)(8p+1) = 64p²-1 = 63p² + p² -1 = 3.21p² + (p-1)(p+1) chia hết cho 3 

vì 8p-1 là số nguyên tố lớn hơn 3 => 8p+1 chia hết cho 3, hiển nhiên 8p+1 > 3 

=> 8p+1 là hợp số 

---------- 

Cách khác: 

phân tích: 8p-1 = 9p - (p+1) ; 8p+1 = 9p - (p-1) 

xét 3 số nguyên liên tiếp: p-1, p, p+1 

p và p+1 không thể chia hết cho 3 (xét riêng p = 3 như trên)

Đọc tiếp...
LƯƠNG HOÀNG ANH 16 tháng 1 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

 Nếu p = 3 => 8p-1 = 23: nguyên tố, 8p+1 = 25 là hợp số : thỏa 

* Xét: p # 3 
Thấy: p-1, p, p+1 là 3 số nguyên liên tiếp, nên phải có 1 số chia hết cho 3 
p nguyên tố khác 3 nên p-1 hoặc p+1 chia hết cho 3 => (p-1)(p+1) chia hết cho 3 

Vậy: 
(8p-1)(8p+1) = 64p²-1 = 63p² + p² -1 = 3.21p² + (p-1)(p+1) chia hết cho 3 
vì 8p-1 là số nguyên tố lớn hơn 3 => 8p+1 chia hết cho 3, hiển nhiên 8p+1 > 3 
=> 8p+1 là hợp số 
---------- 
Cách khác: 
phân tích: 8p-1 = 9p - (p+1) ; 8p+1 = 9p - (p-1) 
xét 3 số nguyên liên tiếp: p-1, p, p+1 
p và p+1 không thể chia hết cho 3 (xét riêng p = 3 như trên) 
=> p-1 chia hết cho 3 => 8p+1 = 9p - (p-1) chia hết cho 3

Đọc tiếp...
shitbo 16 tháng 1 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Siêu sao bóng đá sai rồi 

sao cậu có thể xét:

p=3 đc

trong khi p>3?????

Đọc tiếp...
Ninja_vip_pro 5 tháng 6 2015 lúc 7:44
Báo cáo sai phạm

 bổ đề: " Một số chính phương a^2 khi chia cho 5 chỉ có thể dư 0; 1 hoặc 4 " 

Chứng minh: Ta xét 5 trường hợp: 
+ a = 5k => a^2 = 25k^2, chia 5 dư 0 

+ a = 5k + 1 => a^2 = (5k + 1)^2 = 25k^2 + 10k + 1, chia 5 dư 1 

+ a = 5k + 2 => a^2 = (5k + 2)^2 = 25k^2 + 20k + 4, chia 5 dư 4 

+ a = 5k + 3 => a^2 = (5k + 3)^2 = 25k^2 + 30k + 9, chia 5 dư 4 

+ a = 5k + 4 => a^2 = 25k^2 + 40k + 16, chia 5 dư 1 

Vậy bổ đề được chứng minh 

Trở lại bài toán: Ta có (5^(2p)) + 1997 chia 5 dư 2 

(5^(2p^2)) + q^2 chia 5 dư q^2, áp dụng bổ đề ta được q^2 chia 5 chỉ có thể dư 0, 1 hoặc 4 chứ không thể dư 2 => 2 số (5^(2p))+1997 và (5^(2p^2))+q^2 khi chia cho 5 không bao giờ có cùng số dư, vậy nên chúng không thể bằng nhau 

=> không tồn tại 2 số nguyên tố p và q thỏa mãn yêu cầu bài toán 
 

 

chắc vậy

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Văn 5 tháng 6 2015 lúc 7:45
Báo cáo sai phạm

bổ đề: " Một số chính phương a^2 khi chia cho 5 chỉ có thể dư 0; 1 hoặc 4 " 

Chứng minh: Ta xét 5 trường hợp: 
+ a = 5k => a^2 = 25k^2, chia 5 dư 0 

+ a = 5k + 1 => a^2 = (5k + 1)^2 = 25k^2 + 10k + 1, chia 5 dư 1 

+ a = 5k + 2 => a^2 = (5k + 2)^2 = 25k^2 + 20k + 4, chia 5 dư 4 

+ a = 5k + 3 => a^2 = (5k + 3)^2 = 25k^2 + 30k + 9, chia 5 dư 4 

+ a = 5k + 4 => a^2 = 25k^2 + 40k + 16, chia 5 dư 1 

Vậy bổ đề được chứng minh 

Trở lại bài toán: Ta có (5^(2p)) + 1997 chia 5 dư 2 

(5^(2p^2)) + q^2 chia 5 dư q^2, áp dụng bổ đề ta được q^2 chia 5 chỉ có thể dư 0, 1 hoặc 4 chứ không thể dư 2 => 2 số (5^(2p))+1997 và (5^(2p^2))+q^2 khi chia cho 5 không bao giờ có cùng số dư, vậy nên chúng không thể bằng nhau 

=> không tồn tại 2 số nguyên tố p và q thỏa mãn yêu cầu bài toán 

Đọc tiếp...
Kẻ Bí Mật 5 tháng 6 2015 lúc 7:52
Báo cáo sai phạm

Một số chính phương a^2 khi chia cho 5 chỉ có thể dư 0; 1 hoặc 4 " 

Chứng minh: Ta xét 5 trường hợp: 
+ a = 5k => a^2 = 25k^2, chia 5 dư 0 

+ a = 5k + 1 => a^2 = (5k + 1)^2 = 25k^2 + 10k + 1, chia 5 dư 1 

+ a = 5k + 2 => a^2 = (5k + 2)^2 = 25k^2 + 20k + 4, chia 5 dư 4 

+ a = 5k + 3 => a^2 = (5k + 3)^2 = 25k^2 + 30k + 9, chia 5 dư 4 

+ a = 5k + 4 => a^2 = 25k^2 + 40k + 16, chia 5 dư 1 

Vậy bổ đề được chứng minh 

Trở lại bài toán: Ta có (5^(2p)) + 1997 chia 5 dư 2 

(5^(2p^2)) + q^2 chia 5 dư q^2, áp dụng bổ đề ta được q^2 chia 5 chỉ có thể dư 0, 1 hoặc 4 chứ không thể dư 2 => 2 số (5^(2p))+1997 và (5^(2p^2))+q^2 khi chia cho 5 không bao giờ có cùng số dư, vậy nên chúng không thể bằng nhau 

=> không tồn tại 2 số nguyên tố p và q thỏa mãn yêu cầu bài toán 

p/s: theo lời giải trên ta thấy có thể mở rộng bào toán cho trường hợp p và q là "các số nguyên" chứ không cần là số nguyên tố

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 14 tháng 2 2015 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

Ta thấy 3nchắc chắn chia hết cho 3. Mà 18 chia hết cho 3 nên 3n+18 chia hết cho 3 với mọi giá trị nguyên của n , 3n+18 không thể là số nguyên tố.

Vậy không có giá trị của n.

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Hải 14 tháng 2 2015 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

Đáp án phải là 0 chứ

 

Đọc tiếp...
Mai Kim Thái Bào 14 tháng 1 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

sai thì đừng ném đá nghen

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Phương 28 tháng 11 2016 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

a,  -12.(x-5)+7.(3-x)=5

=>-12x+60+21-7x-5=0

=>-19x+76=0

=>-19x=-76

=>x=4

b,   30.(x+2)-6.(x-5)-24x=100

=>30x+60-6x+30-24x-100=0

=>10

ai tích mk mk sẽ tích lại

Đọc tiếp...
Phan Anh Duc 26 tháng 1 2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

x=4 thử lại coi nha

Đọc tiếp...
Lạnh Lùng Boy 11 tháng 1 lúc 23:09
Báo cáo sai phạm

a) Vì: m là số nguyên tố 

=> m>1

=> 7m>7 và chia hết cho 7 (do 7 chia hết cho 7)

=> Là hợp số 

=> Vô lí

Vậy ko có SNT m nào t/m.

b) Vì: n thuộc N hay n là SNT cx ok nhá

=> n-2<n^2+4

Vì SNT đc phân tích thành 1 và chính nó

=> n-2=1

=> n=3

c) Giải thích tương tự câu b

=> Tìm đc n=2

=> m=1.7=7

d) Phân tích thành nhân tử r lm giống như câu b,c thoy

Đọc tiếp...
❣️ ๖ۣۜ ➻❥»⇝ะƵü₥ßiє¹sէ«ω๖ۣۜ ❣️ 11 tháng 1 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

choa mị tham khảo vs

Đọc tiếp...
PTAN-Phạm Tuấn Đạt CTV 11 tháng 1 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

\(n^3-2n+2n^2-4=m\)

\(\Rightarrow n^2\left(n+2\right)-2\left(n+2\right)=m\)

\(\Rightarrow\left(n^2-2\right)\left(n+2\right)=m\)

Do m là SNT

=> ko có m => ko có n

Đọc tiếp...
vu quang anh 26 tháng 6 2015 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

5^125 là số lẻ trừ 1 là số chẵn=>5^125-1 là hợp số(1)

5^25 là số lẻ trừ 1 là số chẵn=>5^25-1 là hợp số(2)

mà 5^125-1 và 5^25-1 lớn hơn 2 (3)

từ (1),(2) và (3)

=>5^125-1

____________

5^25-1 là hợp số

Đọc tiếp...
Long Nguyen Tan 6 tháng 4 2016 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Bạn vu quang anh giải sai rồi, lỡ như 1 số chẵn không chia hết cho 1 số chẵn thì sao (chẳn hạn: 6/4=3/2 không là số nguyên)

Còn nữa: nếu như chia hết, nó ra 1 số lẻ (như 6/2 = 3 - là 1 số lẻ)

Đọc tiếp...
Le Thi Mai 30 tháng 10 2016 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

chứng minh chia hết kiểu j bạn

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 25 tháng 11 2016 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

Đặt 525 = a thì

\(A=\frac{a^5-1}{a-1}=\frac{\left(a-1\right)\left(a^4+a^3+a^2+a+1\right)}{a-1}=a^4+a^3+a^2+a+1\)

\(=\left(a^2+3a+1\right)^2-5a\left(a+1\right)^2\)

\(=\left(a^2+3a+1\right)^2-5^{26}\left(a+1\right)^2\)

\(=\)[a2 + 3a + 1 + 513 (a + 1)][a2 + 3a + 1 - 513 (a + 1)]

Đây là tích hai số khác 1 nên A là hợp số

Đọc tiếp...
ngonhuminh 25 tháng 11 2016 lúc 9:19
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{5^{25.5}-1}{5^{25}-1}\)=\(\frac{a^5-1}{a-1}\) =\(\frac{\left(a-1\right)\left(a^4+a^3+a^2+a^1+1\right)}{a-1}\)=\(\left(a^4+a^3+a^2+a^1+1\right)\)

voi a=5^25

=> A co tan cung =4  luon chia het cho2 => A la hop so

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Hoài 25 tháng 11 2016 lúc 12:02
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn các bạn nhiều! 

Nhưng cho mình hỏi là vì sao khi p lẻ thì 2^p +1 chia hết cho 3?

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 21 tháng 6 2015 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

làm rồi thì làm đi Đinh Tuấn Việt

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 11 tháng 1 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

\(p^2-2q^2=1\)

\(\Rightarrow p^2=2q^2+1\)

Do \(2q^2+1\)lẻ

\(\Rightarrow p^2\)là số chính phương lẻ

Đặt \(p=2k+1\)

\(\Rightarrow\left(2k+1\right)^2=2q^2+1\)

\(\Rightarrow4k^2+4k+1=2q^2+1\)

\(\Rightarrow2k^2+2k=q^2\)

\(\Rightarrow2k\left(k+1\right)=q^2\)

Do q là số chính phương => k hoặc k + 1 bằng 2

=> k => p => q

Kết luận.....

Đọc tiếp...
Lê Minh Tú 18 tháng 12 2017 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(p^2-2q^2=1\Rightarrow p^2=2q^2\)mà p lẻ. Đặt p = 2k + 1 (k là số tự nhiên)

Ta có: 

\(\left(2k+1\right)^2=2q^2+1\Rightarrow q^2+1=2k\left(k+1\right)\Rightarrow q=2\)(vì q là số nguyên tố) tìm được p = 3

Vậy: \(\left(p;q\right)\in\left\{3;2\right\}\)

Đọc tiếp...
Đặng Công Thành 11 tháng 12 2016 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

bài của nguyễn quang đức sai rồi mình sửa lại bổ sung thêm nèk

vì x là SNT lớn hơn 2=>x lẻ=> x-1, x+1 chẵn

=>(x-1)(x+1) chia hết cho 4=> 2p^2 chia hết cho 4=> p^2 chia hết cho2 mà p là sô nguyên tố => p = 2 thoả

tự làm tiếp  

đúng ko nguyễn quang đức trẻ trâu gà vl

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Đức 4 tháng 12 2016 lúc 8:52
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra, ta có : x2 - 2y2 - 1 = 0 <=> x2 = 1 + 2y2 => x>2 mà x nguyên tố => x lẻ => y chẵn (do 2y2 chẵn) mà y nguyên tố nên y = 2

Khi đó x- 2y2 - 1 = 0 <=> x2 - 2.22 = 1 <=> x2 - 8 = 1 <=> x2 = 9 <=> x = 3

Vậy x=3 , y=2

Đọc tiếp...
phung viet hoang 27 tháng 12 2014 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

Biến đổi bt tương đương : (x^2-1)/2 =y^2 
Ta có: vì x,y là số nguyên dương nên 
+) x>y và x phải là số lẽ. 
Từ đó đặt x=2k+1 (k nguyên dương); 
Biểu thức tương đương 2*k*(k+1)=y^2 (*); 
Để ý rằng: 
Y là 1 số nguyên tố nên y^2 sẽ là 1 số nguyên dương mà nó có duy nhất 3 ước là : 
{1,y, y^2} ; 
từ (*) dễ thấy y^2 chia hết cho 2, dĩ nhiên y^2 không thể là 2, vậy chỉ có thể y=2 =>k=1; 
=>x=3. 
Vậy ta chỉ tìm được 1 cặp số nguyên tố thoả mãn bài ra là x=3 và y=2 (thoả mãn).

Đọc tiếp...
Bui Manh Tan 8 tháng 11 2016 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

bai dung

Đọc tiếp...
LÊ HUY THẮNG 28 tháng 4 2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm
Ta có x22y2=1x21=2y2 (*)

+ Nếu x chia hết cho 3 thì x=3 (vì x là số nguyên tố). Thay vào (*) ta có 

321=2y2=8y2=4y=2

+ Nếu x không chia hết cho 3 thì x có dạng 3k+1 hoặc 3k+2 (k  N)
 

Với x=3k+1 thì 2y2=x21=(x1)(x+1)=(3k+11)(3k+1+1)=3k(3k+2)3

Với x= 3k+2 thì 2y2=x21=(x1)(x+1)=(3k+21)(3k+2+1)=(3k+1)(3k+3)=3(3k+1)(k+1)3

Như vậy với mọi x không chia hết cho 3 thì x2132y23. Mà (2;3)= 1

Nên y23. Do 3 là số nguyên tố nên y3. Mà y là số nguyên tố nên y=3

Thay y=3 vào (*) ta có:

Đọc tiếp...
Nguyen Thi VY 6 tháng 1 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

La cac so nguyen to lon hon 3 ma ban 

Xem lai de di thoi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Nam 5 tháng 1 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

xem lại đề đi sai rồi

Đọc tiếp...
Flow Come 5 tháng 1 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Nếu 8n-1 va n là số nguyên tố thì 8n+1 là hợp số

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn An 7 tháng 8 2016 lúc 8:31
Báo cáo sai phạm

a. Gọi d là ƯC của 7n+10 và 5n+7 ta có:

7n+10 chia hết cho d suy ra 35n+50 chia hết cho d

5n+7 chia hết cho d suy ra 35n+49 chia hết d

suy ra (35n+50)-(35n+49) chia hết d

suy ra 1 chia hết d

suy ra d=1

suy ra 7n+10 và 5n+7 nguyên tố cùng nhau

b tương tự như a

ƯC(2n+3,4n+8)=d

2n+3 chia hết d 

4n+8 chia hết d suy ra 2n+4 chia hết d

suy ra (2n+4)-(2n+3) chia hết d

suy ra 1 chia hết d 

suy ra d=1

 suy ra 2n+3 và 4n+8 nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 8 tháng 8 2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ƯC của 7n + 10 và 5n + 7 . Ta có :

7n + 10 \(⋮\)cho d . Suy ra 35n + 50 \(⋮\)cho d

5n + 7 \(⋮\)cho d . Suy ra 35n + 49 \(⋮\)cho d

\(\Rightarrow\)( 35n + 50 ) - ( 35n + 49 )\(⋮\)cho d

\(\Rightarrow\)1 chia hết cho d . Suy ra d = 1

\(\Rightarrow\)7n + 10 và 5n + 7 là nguyên tố cùng nhau .

Đọc tiếp...
Trần Đặng Phan Vũ 10 tháng 1 2018 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

a) gọi d là \(\text{Ư}CLN_{\left(7n+10;5n+7\right)}\) ta có :

\(\hept{\begin{cases}7n+10⋮d\\5n+7⋮d\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}5\left(7n+10\right)⋮d\\7\left(5n+7\right)⋮d\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}35n+50⋮d\\35n+49⋮d\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow35n+50-\left(35n+49\right)⋮d\)

\(\Rightarrow35n+50-35n-49\)  \(⋮d\)

\(\Rightarrow1\)                                               \(⋮d\)

\(\Rightarrow d=1\)

vậy 2 số \(7n+10\) và     \(5n+7\) là 2 số nguyên tố cùng nhau

b) gọi d là \(\text{Ư}CLN_{\left(2n+3;4n+8\right)}\) ta có:

\(\hept{\begin{cases}2n+3⋮d\\4n+8⋮d\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}2\left(2n+3\right)⋮d\\4n+8⋮d\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}4n+6⋮d\\4n+8⋮d\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow4n+8-\left(4n+6\right)⋮d\)

\(\Rightarrow4n+8-4n-6\)  \(⋮d\)

\(\Rightarrow2\)                                   \(⋮d\)

\(\Rightarrow d\in\text{Ư}_{\left(2\right)}=\text{ }\left\{1;2\right\}\)

+) với \(d=2\) ta có :

\(2n+3⋮2\) ( vô lí ; vì \(2n⋮2\) còn \(3\) không chia hết cho 2 )

vậy \(d=1\)

vậy 2 số \(2n+3\) và \(4n+8\) là 2 số nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 12 tháng 7 2015 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

a) Số nguyên tố  p khi chia cho 6 có thể dư 1;2; 3; 4; 5

=> p có thể có dạng 6k + 1; 6k + 2; 6k + 3; 6k + 4; 6k + 5  

Mà 6k + 2  chia hết cho 2; 6k + 3 chia hết 3; 6k + 4 chia hết cho 2; và p > 3

=> p không thể có dạng 6k + 2; 6k + 3; 6k + 4

Vậy p có thể có dạng 6k + 1; 6k + 5

b) Ta có 8p; 8p + 1; 8p + 2 là  3 số tự nhiên liên tiếp => Tích của chúng chia hết cho 3

Mà p là số nguyên tố; 8 không chia hết cho  => 8p không chia hết cho 3

8p + 1 là snt => không chia hết cho 3

=> 8p + 2 chia hết cho 3 ; 8p + 2= 2.(4p + 1) => 4p + 1 chia hết cho 3 Hay 4p + 1 là hợp số 

 

 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: