Giúp tôi giải toán


SKT_NTT CTV Hôm qua lúc 15:48

bài này dài lắm

\(A=\frac{\frac{1}{1.101}+\frac{1}{2.102}+\frac{1}{3.103}+...+\frac{1}{25.125}}{\frac{1}{1.26}+\frac{1}{2.27}+\frac{1}{3.28}+...+\frac{1}{100.125}}\)

\(A=\frac{\frac{1}{100}.\left(1-\frac{1}{101}+\frac{1}{2}-\frac{1}{102}+\frac{1}{3}-\frac{1}{103}+...+\frac{1}{25}-\frac{1}{125}\right)}{\frac{1}{25}.\left(1-\frac{1}{26}+\frac{1}{2}-\frac{1}{27}+\frac{1}{3}-\frac{1}{28}+...+\frac{1}{100}-\frac{1}{125}\right)}\)

\(A=\frac{\frac{1}{100}.\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{25}-\frac{1}{101}-\frac{1}{102}-\frac{1}{103}-...-\frac{1}{125}\right)}{\frac{1}{25}.\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{100}-\frac{1}{26}-\frac{1}{27}-\frac{1}{28}-...-\frac{1}{125}\right)}\)

\(A=\frac{\frac{1}{100}.\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{25}-\frac{1}{101}-\frac{1}{102}-\frac{1}{103}-...-\frac{1}{125}\right)}{\frac{1}{25}.\left(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{25}+\frac{1}{26}+\frac{1}{27}+...+\frac{1}{100}-\frac{1}{26}-\frac{1}{27}-...-\frac{1}{100}-\frac{1}{101}-...-\frac{1}{125}\right)}\)

\(A=\frac{\frac{1}{100}.\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{25}-\frac{1}{101}-\frac{1}{102}-\frac{1}{103}-...-\frac{1}{125}\right)}{\frac{1}{25}.\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{25}-\frac{1}{101}-\frac{1}{102}-\frac{1}{103}-...-\frac{1}{125}\right)}\)

\(A=\frac{\left(\frac{1}{100}\right)}{\left(\frac{1}{25}\right)}=\frac{1}{4}\)

\(B=\frac{\frac{16}{9}-\frac{16}{127}+\frac{16}{2017}}{\frac{5}{2017}+\frac{5}{9}-\frac{5}{127}}-\frac{\frac{6000}{43}-\frac{6000}{257}-\frac{125}{42}}{\frac{2000}{43}-\frac{250}{252}-\frac{2000}{257}}\)

\(B=\frac{\frac{16}{9}-\frac{16}{127}+\frac{16}{2017}}{\frac{5}{2017}+\frac{5}{9}-\frac{5}{127}}-\frac{\frac{6000}{43}-\frac{6000}{257}-\frac{6000}{2016}}{\frac{2000}{43}-\frac{2000}{2016}-\frac{2000}{257}}\)

\(B=\frac{16.\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{127}+\frac{1}{2017}\right)}{5.\left(\frac{1}{2017}+\frac{1}{9}-\frac{1}{127}\right)}-\frac{6000.\left(\frac{1}{43}-\frac{1}{257}-\frac{1}{2016}\right)}{2000.\left(\frac{1}{43}-\frac{1}{2016}-\frac{1}{257}\right)}\)

\(B=\frac{16}{5}-3=\frac{1}{5}\)

Đặt \(C=\frac{1}{2007^2}+\frac{1}{2006^2}+\frac{1}{2005^2}+...+\frac{1}{7^2}+\frac{1}{6^2}+\frac{1}{5^2}\)

\(C=\frac{1}{5^2}+\frac{1}{6^2}+\frac{1}{7^2}+...+\frac{1}{2005^2}+\frac{1}{2006^2}+\frac{1}{2007^2}\)

\(C< \frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+...+\frac{1}{2004.2005}+\frac{1}{2005.2006}+\frac{1}{2006.2007}\)

\(=\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{2005}-\frac{1}{2006}+\frac{1}{2006}-\frac{1}{2007}\)

\(=\frac{1}{4}-\frac{1}{2017}\left(đpcm\right)\)

\(C>\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+\frac{1}{7.8}+...+\frac{1}{2005.2006}+\frac{1}{2006.2007}+\frac{1}{2007.2008}\)

\(=\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}+...+\frac{1}{2006}-\frac{1}{2007}+\frac{1}{2007}-\frac{1}{2008}\)

\(=\frac{1}{5}-\frac{1}{2008}\left(đpcm\right)\)

Vậy \(A>\frac{1}{2007^2}+\frac{1}{2006^2}+\frac{1}{2005^2}+...+\frac{1}{7^2}+\frac{1}{6^2}+\frac{1}{5^2}>B\)

thien ty tfboys 06/06/2015 lúc 19:48

Giả sử ab là số hữu tỉ :ab =c (hữu tỉ ) 

\(\Rightarrow a=\frac{c}{b}\in Q\).Vô lí vì a là số vô tỉ

​Bài toán tương tự :\(a\in I;b\in Q\Rightarrow\frac{a}{b}\in I\)

 

Lê Thị Bích Tuyền 04/12/2014 lúc 19:08

Do n không chính phương nên trong phân tích ra thừa số nguyên tố của n có ít nhất một thừa số p với số mũ lẻ, viết n=m^2.k với k không chia hết cho số chính phương nào, dễ thấy p chia hết k.

Vậy Căn (n) = m.Căn (k) do đó chỉ cần chứng minh Căn (k) vô tỷ.
Bây giờ giả sử Căn (k) = a/b với (a,b) = 1 => k.b^2 = a^2
=> p chia hết a^2, vì p nguyên tố nên p chia hết a, dẫn đến p^2 chia hết a^2.
Như vậy b^2 phải chia hết cho p vì k không chia hết cho p^2, dẫn đến p chia hết b, điều này chứng tỏ (a,b) = p > 1. (Mâu thuẫn)

Tóm lại Căn (k) là vô tỷ, nói cách khác Căn (n) vô tỷ.

Nguyễn Huệ Lam 09/08/2016 lúc 14:28

Ta có

\(\text{|3x - 4| + |3y + 5| = 0}\)

\(\left|3x-4\right|\ge0;\left|3y-5\right|\ge0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\left|3x-4\right|=0\\\left|3y-5\right|=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}3x-4=0\\3y-5=0\end{cases}}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}3x=4\\3y=5\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{4}{3}\\y=\frac{5}{3}\end{cases}}}\)

Hoàng Thị Ngọc Linh 09/08/2016 lúc 14:48

\(\left|3x-4\right|+\left|3y+5\right|=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}3x-4=0\\3y+5=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}3x=4\\3y=-5\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{4}{3}\\y=\frac{-5}{3}\end{cases}}\)

Vậy \(x=\frac{4}{3};y=\frac{-5}{3}\)

ngo vinh thien 24/03/2017 lúc 21:41

nguyễn hệ lâm sai rồi

Mai Phương Nguyễn 16/10/2014 lúc 19:41

Ta có : x + y = xy
<=> x = xy - y
<=> x = y(x - 1)
<=> x/y = x - 1
<
V=> x + y = x - 1
=> y = -1
Có y = -1 , ta có thể tính được x :
Ta co :
x + y = xy
<=> x - 1 = -x
<=> 2x = 1
=> x = 1/2
Vậy x = 1/2 ; y = -1

Phương Boice 07/08/2016 lúc 16:08

a)  \(x>0\Rightarrow\frac{a-4}{5}>0\Rightarrow x>\frac{4-4}{5}\Rightarrow a>4\) 

b) \(x< 0\Rightarrow\frac{a-4}{5}< 0\Rightarrow x< \frac{4-4}{5}\Rightarrow a< 4\) 

c) \(\Rightarrow\frac{a-4}{5}=0\Rightarrow x=\frac{4-4}{5}\Rightarrow a=4\)

Đặng Mỹ Lệ 14/04/2017 lúc 21:25

theo mình nếu a và b là hai số vô tỉ đối nhau, c là một số hữu tỉ thì tổng a+b+c vẫn là số hữu tỉ mà.

Đỗ Văn Hoài Tuân 06/07/2015 lúc 18:27

b/ Ta có: 291>290=(25)18=3218>2518=(52)18=536>535    =>     291>535

c/ Ta có: 2225=(23)75=875

              3150=(32)75=975

Vì 875<975 nên 2225<3150

đào tuân anh 24/01/2017 lúc 08:50

b,ta có ;câu này dễ lắm

Đỗ Thị Thùy Linh 14/11/2016 lúc 19:35

a)Ta có:  2^27=(2^3)^9=8^9

3^18=(3^2)^9=9^9

Vì  8^9 <9^9

2^27<3^18

d)Ta có :27^7=(3^3)^7=3^21

9^12=(3^2)^12=3^24

Vì 3^21<3^24

27^7<9^12

hang vu thi 11/12/2016 lúc 09:09

mk chịu 

nhưng kb với mk nha

tran tien dat 22/12/2016 lúc 14:37

co ai ket ban voi minh ko

Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 27/05/2015 lúc 09:30

Từ x - y = xy \(\Rightarrow\) x = xy + y = y(x + 1) \(\Rightarrow\) x : y = x + 1 (do \(y\ne0\))

Theo đề bài thì x : y = x - y \(\Rightarrow\) x + 1 = x - y  \(\Rightarrow\) x - (x + 1) = y \(\Leftrightarrow\) y = -1

Thay y = -1 vào x - y = xy được x - (-1) = x(-1) \(\Rightarrow\)  x - (-x) = 1 . (-1) \(\Leftrightarrow\) 2x = -1 \(\Rightarrow\) x = \(-\frac{1}{2}\)

Vậy \(x=-\frac{1}{2}\) ; y = -1

leethikhanhlinh 13/05/2017 lúc 11:33

khó quá vậy

sex 21/01/2017 lúc 18:14

x=1/2;y=-1

Minh Triều 20/08/2015 lúc 14:29

\(A=\left(\frac{1}{2^2}-1\right).\left(\frac{1}{3^2}-1\right).\left(\frac{1}{4^2}-1\right)...\left(\frac{1}{100^2}-1\right)\)

\(=\frac{-3}{4}.\frac{-8}{9}.\frac{-15}{16}...\frac{-9999}{10000}\)

\(=\left[\left(-1\right).\left(-1\right).\left(-1\right)...\left(-1\right)\left(\text{99 thừa số -1}\right)\right].\left(\frac{3}{4}.\frac{8}{9}.\frac{15}{16}...\frac{9999}{10000}\right)\)

\(=-\left(\frac{1.3}{2.2}.\frac{2.4}{3.3}.\frac{3.5}{4.4}...\frac{99.101}{100.100}\right)\)

\(=-\left(\frac{1.101}{2.100}\right)=-\frac{101}{200}<-\frac{100}{200}=-\frac{1}{2}\)

\(\text{Vậy }A<-\frac{1}{2}\)

 

than mau dung 27/05 lúc 20:38

A < 1/2

tích nha đúng đó tớ thử rồi

Lê Chí Hùng 20/06/2015 lúc 09:34

Ta có: a - b =2 nên a=b+2

thay vào ta được b+2+b=\((b+2)/b\) hay 2b+2=\((b+2)/b\)

Biến đổi ta được (2b+2)*b=b+2

hay 2b2 +2b=b+2 

Tương đương  2b2 +b-2=0

giải phuong trình ta được b = 0,78077...

                                      a=2.78077...

thang Tran 11/07/2015 lúc 14:08

a; Để x là số dương 

=> a - 3 / 2 >  0 => a - 3 > 0 => a > 3 

VẬy a > 3 => x dương

b;  x la số âm 

=> a - 3 / 2 < 0 => a - 3< 0 => a < 3 

VẬy a < 3 => x âm 

c,X không phải sô hữu tỉ âm và dương => a - 3 / 2 = 0 

=> a - 3 = 0 => a = 3 

Vậy a = 0 thì .........

Đúng cho mình nha 

lkklh 21/12/2016 lúc 14:44

số nguyên âm x để 1/x nguyên là x bằng bao nhiêu?

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: