Giúp tôi giải toán và làm văn


︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 1 tháng 5 2019 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm

Giả sử 2018 + n2 là số chính phương thì 2018 + n2 = m2 (\(m\in N\))
Từ đó suy ra m2 - n2 = 2018
<=> (m + n)(m – n) = 2018
Như vậy trong 2 số m và n phải có ít nhất 1 số chẵn (1)
Mặt khác m + n + m – n = 2m
=> 2 số m + n và m – n cùng tính chẵn lẻ (2)
Từ (1) và (2)
=> m + n và m – n là 2 số chẵn.
=> (m + n) (m – n) chia hết cho 4 nhưng 2014 không chia hết cho 4(trái vs giả sử)
Vậy...

Đọc tiếp...
Boul đẹp trai_tán gái đổ 100% CTV 1 tháng 5 2019 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

Thiên tài củ lìn ơi x=1 đéo phải là nghiệm nhé :((

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 1 tháng 5 2019 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

Giả sử \(a_1< a_2< a_3< ...< a_{2016}\) do \(a_1,a_2,a_3,...,a_{2016}\) là các số nguyên dương

\(\Rightarrow a_1\ge1;a_2\ge2;...a_{2016}\ge2016\)

\(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+...+\frac{1}{a_{2016}}\le1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2016}\)

\(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+...+\frac{1}{a_{2016}}\le1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+...+\left(\frac{1}{1024}+\frac{1}{1025}+...\frac{1}{2016}\right)< 1+\frac{2.1}{2}+\frac{4.1}{4}+...+\frac{512.1}{512}+\frac{993.1}{1024}​​< \text{​​}\)

\(1+\frac{2.1}{2}+\frac{2^2.1}{2^2}+...+\frac{2^{10}.1}{2}=11< 300\)(trái với gt)

Vậy...

Đọc tiếp...
Đào Phạm Nhật Quỳnh 23 tháng 3 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{25^3\cdot5^5}{6\cdot5^{10}}=\frac{\left(5^2\right)^3\cdot5^5}{6\cdot5^{10}}=\frac{5^6\cdot5^5}{6\cdot5^{10}}=\frac{5^{11}}{5\cdot5^{10}}=\frac{5}{6}\)

\(B=\frac{2^5\cdot6^3}{8^2\cdot9^2}=\frac{2^5\cdot2^3\cdot3^3}{\left(2^3\right)^2\cdot\left(3^2\right)^2}=\frac{2^8\cdot3^3}{2^6\cdot3^4}=\frac{2^2}{3}=\frac{4}{3}\)

\(C=\frac{15^3+5\cdot15^2-5^3}{18^3+6\cdot18^2-6^3}=\frac{5^3\cdot3^3+5\cdot5^2\cdot3^2-5^3}{6^3\cdot3^3+6\cdot6^2\cdot3^2-6^3}=\frac{5^3\left(3^3+3^2-1\right)}{6^3\left(3^3+3^2-1\right)}=\frac{5^3}{6^3}\)

Đọc tiếp...
Lê Trọng Chương 30 tháng 7 2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{25^3.5^3}{6.5^{10}}=\frac{5^6.5^3}{6.5^{10}}=\frac{5^9}{6.5.5^9}=\frac{1}{30}\)
\(B=\frac{2^5.6^3}{8^2.9^2}=\frac{2^5.2^3.3^3}{2^6.3^4}=\frac{2^8.3^3}{2^6.3^4}=\frac{2^2}{3}=\frac{4}{3}\)
\(C=\frac{15^3+5.15^2-5^3}{18^3+6.18^2-6^3}=\frac{5^3\left(3^3+3^2-1\right)}{6^3\left(3^3+3^2-1\right)}=\frac{5^3}{6^3}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Quỳnh Anh 30 tháng 7 2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{2^5.6^3}{8^2.9^2}=\frac{2^5.2^3.3^3}{\left(2^3\right)^2.\left(3^2\right)^2}=\frac{2^8.3^3}{2^6.3^4}=\frac{4}{3}\)

Đọc tiếp...
Die Devil 11 tháng 8 2017 lúc 9:23
Báo cáo sai phạm

Vì cả a,b,c và \(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\) cũng viết dc dưới dạng phân số nhé

Đọc tiếp...
tôi là bánh trôi 12 tháng 11 2016 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

câu hỏi của mình cũng giống bạn nha

Đọc tiếp...
Minh 6 tháng 3 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{\left(-7^2\right)}+\sqrt{\frac{25}{16}}-\frac{3}{2}\)

\(=\sqrt{49}+\sqrt{\left(\frac{5}{4}\right)^2}-\frac{3}{2}\)

\(=7+\frac{5}{4}-\frac{3}{2}\)

\(=\frac{27}{4}\)

Đọc tiếp...
ღϮɦẩ๓ йǥųуệϮ ℓyღ 14 tháng 3 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

a)Ta có: \(m^3+3m^2+2m+5=m.\left(m^2+3m+2\right)+5\)

                                                       \(=m.\left[m.\left(m+1\right)+2.\left(m+1\right)\right]+5\)

                                                       \(=m.\left(m+1\right).\left(m+2\right)+5\)

Gọi \(d\) là ƯCLN của  \(m.\left(m+1\right).\left(m+2\right)+5\) và \(m.\left(m+1\right).\left(m+2\right)+6\) 

\( \implies\) \(m.\left(m+1\right).\left(m+2\right)+5\) chia hết cho d và \(m.\left(m+1\right).\left(m+2\right)+6\) chia hết cho \(d\)

\( \implies\) \(\left[m.\left(m+1\right).\left(m+2\right)+6\right]-\left[m.\left(m+1\right).\left(m+2\right)+5\right]\) chia hết cho \(d\)

\( \implies\) \(1\) chia hết cho \(d\) 

\( \implies\) \(d=1\) 

\( \implies\)  \(m.\left(m+1\right).\left(m+2\right)+5\) và \(m.\left(m+1\right).\left(m+2\right)+6\) nguyên tố cùng nhau 

Vậy \(A\) là phân số tối giản

b)Ta thấy : \(m;m+1;m+2\) là \(3\) số tự nhiên liên tiếp nên nếu \(m\) chia \(3\) dư \(1\) thì \(m+2\) chia hết cho \(3\) ; nếu  \(m\) chia \(3\) dư \(2\) thì \(m+1\) chia hết cho \(3\)

 Do đó : \(m.\left(m+1\right).\left(m+2\right)\) chia hết cho \(3\) . Mà \(6\) chia hết cho \(3\)

\( \implies\) \(m.\left(m+1\right).\left(m+2\right)+6\) có ước nguyên tố là \(3\) 

Vậy \(A\) là số thập phân vô hạn tuần hoàn 

Đọc tiếp...
Toan Phạm 26 tháng 4 2018 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

sao ko có câu trả lời vậy

đề nghị ad xem lại

Đọc tiếp...
Vũ Hoàng cúc 20 tháng 10 2016 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

sao mình k thấy nó hiện lên câu trả lời nhỉ ???

Đọc tiếp...
Mun Già 22 tháng 2 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

Gọi số gói tăm cả ba tổ đã mua là M,số gói tăm của ba tổ theo dự định lần lượt là \(x_1,y_1,z_1\)và khi chia lại là \(x_2,y_2,z_2\). Ta có :

  • \(\frac{x_1}{5}=\frac{y_1}{6}=\frac{z_1}{7}=\frac{x_1+y_1+z_1}{5+6+7}=\frac{M}{18}\)

\(\Rightarrow x_1=\frac{5M}{18},y_1=\frac{6M}{18}=\frac{M}{3},z_1=\frac{7M}{18}\)                                         (1)

  • \(\frac{x_2}{4}=\frac{y_2}{5}=\frac{z_2}{6}=\frac{x_2+y_2+z_2}{4+5+6}=\frac{M}{15}\)

\(\Rightarrow x_2=\frac{4M}{15},y_2=\frac{5M}{15}=\frac{M}{3},z_2=\frac{6M}{15}=\frac{2M}{5}\)                        (2)

So sánh (1) và (2),ta thấy chỉ có \(z_2>z_1\)

Vậy \(z_2-z_1=\frac{2M}{15}-\frac{7M}{18}=\frac{M}{90}\)

Vì \(z_2-z_1=4\)nên \(\frac{M}{90}=4\Rightarrow M=360\)

Vậy : \(x_2=\frac{4\cdot360}{15}=96,y_2=\frac{360}{3}=120,z_2=\frac{2\cdot360}{5}=144\)

Số gói tăm ba tổ đã mua là : 96(gói tăm),120(gói tăm),144(gói tăm)

Đọc tiếp...
cún con trong nhà 22 tháng 2 2016 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

Dãy số có 2 chữ số chia hết cho 3 là:[12,15,....,99] 

Khoảng cách của từng số hạng là 3

Số số hạng là: (99-12):3+1=30(số)

Vậy có 30 số có 2 chữ số chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 27 tháng 5 2015 lúc 9:30
Báo cáo sai phạm

Từ x - y = xy \(\Rightarrow\) x = xy + y = y(x + 1) \(\Rightarrow\) x : y = x + 1 (do \(y\ne0\))

Theo đề bài thì x : y = x - y \(\Rightarrow\) x + 1 = x - y  \(\Rightarrow\) x - (x + 1) = y \(\Leftrightarrow\) y = -1

Thay y = -1 vào x - y = xy được x - (-1) = x(-1) \(\Rightarrow\)  x - (-x) = 1 . (-1) \(\Leftrightarrow\) 2x = -1 \(\Rightarrow\) x = \(-\frac{1}{2}\)

Vậy \(x=-\frac{1}{2}\) ; y = -1

Đọc tiếp...
Ben 10 23 tháng 8 2017 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Đề như đã sửa thì cách giải như sau: 
Trong Tam giác ABC 
Có AM/AB = AN/AC 
Suy ra: MN // BC . 

Trong tam giác ABI 
có 
MK // BI do K thuộc MN 
Do đó : MK/BI =AM/AB (1) 

Tương tự trong tam giác AIC 
Có NK// IC nên NK/IC = AN/AC (2) 

Từ (1) (2) có NK/IC = MK/BI do AN/AC = AM/AB 
Lại có IC = IB ( t/c trung tuyến) 
nên NK = MK (ĐPCM) 

Bài 2: 
Bài này thứ tự câu hỏi hình như ngược mình giải lần lượt các câu b) d) c) a) 
Từ A kẻ đường cao AH ( H thuộc BC). 

b) Do tam giác ABC vuông tại A áp dụng pitago ta có 
BC=căn(AB mũ 2 + AC mũ 2)= 20cm 

d) Có S(ABC)= AB*AC/2= AH*BC/2 
Suy ra: AH= AB*AC/ BC = 12*16/20=9.6 cm 

c) Ap dung định lý cosin trong tam giác ABD và ADC ta lần lượt có đẳng thức: 

BD^2= AB^2 + AD^2 - 2*AB*AD* cos (45) 
DC^2= AC^2+ AD^2 - 2*AC*AD*cos(45) (2) 

Trừ vế với vế có: 
BD^2-DC^2=AB^2-AC^2- 2*AB*AD* cos (45)+2*AC*AD*cos(45) 
(BC-DC)^2-DC^2 = -112+4*Căn (2)* AD. 
400-40*DC= -112+................ 
Suy 128- 10*DC= Căn(2) * AD (3) 

Thay (3) v ào (2): rính được DC = 80/7 cm; 

BD= BC - DC= 60/7 cm; 


a) Ta có S(ABD)=AH*BD/2 
S(ADC)=AH*DC/2 
Suy ra: S(ABD)/S(ACD)= BD/DC = 60/80=3/4;

Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Huỳnh 23 tháng 8 2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm
•๖ۣۜLê☠๖ۣۜNɠọ¢☠๖ۣۜTυүềη☠(☠๖ۣۜTεαм☠๖ۣۜTαм☠๖ۣۜGĭá¢☠๖ۣۜQυỷ)• 24 tháng 12 2019 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

\(-\frac{2}{6}+\frac{-8}{6}=\frac{-1}{3}+\frac{-4}{3}=\frac{-5}{3}\)

\(\frac{8}{-9}-\frac{9}{-3}=-\frac{8}{9}-\frac{-9}{3}=-\frac{8}{9}-\frac{-27}{9}=\frac{19}{9}\)

\(\frac{2}{5}\cdot\frac{-2}{-5}=\frac{2}{5}\cdot\frac{2}{5}=\frac{4}{25}\)

\(\frac{6}{150}:\frac{6}{-150}=\frac{6}{150}\cdot\frac{-150}{6}=-1\)

Đọc tiếp...
BÙI THỊ YẾN NHI 5 tháng 11 2019 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

Đại thì chưa thi 

Đọc tiếp...
Bảo Trân 5 tháng 11 2019 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

_BÙI THỊ YẾN NHI_

Đại số ạ..!!

Đọc tiếp...
BÙI THỊ YẾN NHI 5 tháng 11 2019 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

hình hay đại

Đọc tiếp...
Nguyễn Huệ Lam 9 tháng 8 2016 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

Ta có

\(\text{|3x - 4| + |3y + 5| = 0}\)

\(\left|3x-4\right|\ge0;\left|3y-5\right|\ge0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\left|3x-4\right|=0\\\left|3y-5\right|=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}3x-4=0\\3y-5=0\end{cases}}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}3x=4\\3y=5\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{4}{3}\\y=\frac{5}{3}\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Ngọc Linh 9 tháng 8 2016 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

\(\left|3x-4\right|+\left|3y+5\right|=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}3x-4=0\\3y+5=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}3x=4\\3y=-5\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{4}{3}\\y=\frac{-5}{3}\end{cases}}\)

Vậy \(x=\frac{4}{3};y=\frac{-5}{3}\)

Đọc tiếp...
Thảo Linh 30 tháng 10 2019 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

!3x-4!+!3y+5!=0

=> 3x-4=0 và 3y-5=0

<=> 3x=0+4 và 3y =0+5

<=> 3x=4 và 3y=5 

=> x=4/3,y=5/3 

 Vậy x,y = { 4/3,5/3}

Đọc tiếp...
Dark boy 19 tháng 7 2019 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

1) \(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(=\left(1+\frac{1}{3}+..+\frac{1}{99}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{100}\right)\)

\(=\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}+\frac{1}{100}\right)-2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{100}\right)\)

\(=\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}+\frac{1}{100}\right)-\left(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{50}\right)\)

\(=\frac{1}{51}+\frac{1}{52}+...+\frac{1}{100}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
headsot96 19 tháng 7 2019 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

1)\(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{5.6}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-...-\frac{1}{100}\)

\(=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{100}-2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{100}\right)\)

\(=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{100}-1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-...-\frac{1}{50}\)

\(=\frac{1}{51}+\frac{1}{52}+...+\frac{1}{100}\)

2)\(A=\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{7.8}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(=\frac{7}{12}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{7.8}+...+\frac{1}{99.100}>\frac{7}{12}=\frac{25}{75}+\frac{25}{100}\)

Đọc tiếp...
Dark boy 19 tháng 7 2019 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

Bài này có lâu gì đâu mà phải sợ khóc lóc ko làm @@ đúng là hết nói

Đọc tiếp...
Dn_x҉K҉r҉a҉k҉e҉n҉Y҉T҉_[★] 11 tháng 6 2019 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-5}{3}< \frac{7}{6}-\left(x-1\right)\le\frac{11}{12}\)

\(\frac{-20}{12}< \frac{14}{12}-\frac{\left(12x-12\right)}{12}\le\frac{11}{12}\)

\(\Leftrightarrow-20< 14-\left(12x-12\right)\le\frac{11}{12}\)

\(\Leftrightarrow-20< 14-12x+12\le11\)

\(\Leftrightarrow-46< -12x\le-15\)

\(\Rightarrow x\in\left\{2;3\right\}\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
๖ۣۜK-๖ۣۜA๖L๖ۣۜ♡K♡ (Team TST 9) CTV 11 tháng 6 2019 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-5}{3}< \frac{7}{6}-\left(x-1\right)\le\frac{11}{12}\)

\(\Leftrightarrow\frac{-20}{12}< \frac{14}{12}-\frac{12\left(x-1\right)}{12}\le\frac{11}{12}\)

\(\Leftrightarrow-20< 14-12\left(x-1\right)\le11\)

\(\Leftrightarrow-20< 14-12x+12\le11\)

\(\Leftrightarrow-20< 26-12x\le11\)

\(\Leftrightarrow26-46< 26-12x\le26-15\)

\(\Leftrightarrow-46< 12x\le-15\)

\(\Leftrightarrow x\in\left\{2;3\right\}\)

Vậy x = 2 hoặc x = 3

Đọc tiếp...
nguyen thi thu 11 tháng 6 2019 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

ta có:\(\frac{-5}{3}\)<\(\frac{7}{6}\)-(x-1)<=\(\frac{11}{12}\)

=>\(\frac{-20}{12}\)<\(\frac{14}{12}\)-(x-1)<=\(\frac{11}{12}\)

=>\(\frac{-20}{12}\)<\(\frac{14}{12}\)-x+1<=\(\frac{11}{12}\)

=>\(\frac{-20}{12}\)<\(\frac{26}{12}\)-x<=\(\frac{11}{12}\)

=>\(\frac{26}{12}\)-x={-19/12,-18.12,-17/12......,11/12}

=>x={45/12,44/12,43/12........15/12}

=>x={45/12,22/6,43/12......5/4}

Vậy.............................

mik nghĩ zậy!!!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thủy Tiên 20 tháng 7 2015 lúc 9:03
Báo cáo sai phạm

\(x=\frac{a-3}{2}\)  => a>3 để x là số hữu tỉ dương 

                         a<3 để x là số hữu tỉ âm

                        a=3 để x là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương

            nhớ **** cho mình nha

Đọc tiếp...
Bùi Hương Giang 8 tháng 8 2015 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{-14}{35}=\frac{-26}{65}=\frac{34}{-85}=\frac{-2}{5}\)

\(\frac{-27}{63}=\frac{-36}{84}=\frac{-3}{7}\)

b) \(\frac{-3}{7}=\frac{-6}{14}=\frac{-9}{21}=\frac{-12}{28}\)

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 5 tháng 8 2017 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

Ta có :  Vậy các phân số  cùng biểu diễn một số hữu tỉ

Tương tự  cùng biểu diễn một số hữu tỉ

b) Ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ  là:

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hải 26 tháng 8 2015 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}\).(-100)+(5,6:8)

tick cho mình nha

Đọc tiếp...
Thảo 5 tháng 9 2016 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

= 1/2 x -100 + (5,6:8)

Điểm âm của mik chỉ còn 141 nữa thôi, các bn giúp mik nha~

Khi nào hết âm mik sẽ ra câu hỏi và giúp lại các bn =)

Cảm ơn trc =]

Đọc tiếp...
Võ Thạch Đức Tín 1 5 tháng 9 2016 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

giúp tớ nhé ,tớ mới bị từ 290 

ai giúp mình mình giúp lại 

cảm ơn trước 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: