Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Quang Phúc 17 tháng 6 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

Thùy Linh làm sai vì thiếu điều kiện và sai đề nhé. 

b) |x+3| - 3x = 6

<=> |x+3| = 6 + 3x

TH1: x>= -3 => x+3 = 6 + 3x

<=> 2x = -3

<=> x = -3/2 (thỏa mãn đk)

TH2: x<-3 => x+3 = -6 - 3x

<=> 4x = -9

<=> x = -9/4 (không tmđk)

Vậy S = {-3/2}

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 17 tháng 6 lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Đối với những bài này ta sẽ xét 2 TH

a,TH 1

2|x+1/2|+2x=3

2x+1/2         =3

    4x           =5/2

TH 2:

2|x+1/2|+2x=3-2

2x+1/2        =-5x

2x+1/2        =-1/2

          7x     =5/70

Mk ko chắc, đừng ném gạch nha.

Tại mk chỉ mới học dạng này thôi

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 17 tháng 6 lúc 9:13
Báo cáo sai phạm

\(b,\)\(|x-3|-3x+6\)

\(\Rightarrow|x-3|=3x+6\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-3=-3x-6\\x-3=3x+6\end{cases}}\)

Nếu \(x-3=-3x-6\)

\(\Rightarrow4x=9\)

\(\Rightarrow x=\frac{9}{4}\)

Nếu \(x-3=3x+6\)

\(\Rightarrow2x=-9\)

\(\Rightarrow x=\frac{-9}{2}\)

KL....

Đọc tiếp...
NCTK (Team TST 9) CTV 16 tháng 6 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4}{7}< \left|x-\frac{8}{7}\right|< \frac{5}{7}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\frac{4}{7}< x-\frac{8}{7}< \frac{5}{7}\\\frac{-4}{7}>\frac{8}{7}>\frac{-5}{7}\end{cases}}\)

\(TH1:\)\(\orbr{\frac{4}{7}< x-\frac{8}{7}< \frac{5}{7}\Leftrightarrow\frac{12}{7}< x< \frac{13}{7}}\)

\(TH2:\)\(\orbr{\frac{-4}{7}>x-\frac{8}{7}>\frac{-5}{7}\Leftrightarrow\frac{4}{7}>x>\frac{3}{7}}\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Gia Bảo 16 tháng 6 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

Bài này bạn xét 2 trường hợp: 
TH1: \(x-\frac{8}{7}\ge0 \Rightarrow x\ge\frac{8}{7}\) 
Khi đó: 
     \(\frac{4}{7}< x-\frac{8}{7}< \frac{5}{7}\)
 \(\Leftrightarrow\frac{4}{7}+\frac{8}{7}< x-\frac{8}{7}+\frac{8}{7}< \frac{5}{7}+\frac{8}{7}\) (Cộng 8/7 vào mỗi vế)
\(\Leftrightarrow\frac{12}{7}< x< \frac{13}{7}\)     (thỏa mãn điều kiện x > 8/7)

TH2: \(x-\frac{8}{7}\le0 \Rightarrow x\le\frac{8}{7}\)
Khi đó:
               \(\frac{4}{7}< \frac{8}{7}-x< \frac{5}{7} \)
    \(\frac{4}{7}-\frac{8}{7}< -x< \frac{5}{7}-\frac{8}{7}\)
           \(-\frac{4}{7}< -x< -\frac{3}{7}\)
                 \(\frac{3}{7}< x< \frac{4}{7}\) (thỏa mãn x < 8/7)                 (*bất đẳng thức đổi chiều*)

Vậy: ......

Theo mik nghĩ thì bài này nên dành cho h/s lớp 8, vì lớp 7 chưa học bất đẳng thức đổi chiều...

Đọc tiếp...
Phương Thảo 16 tháng 6 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

a)Để A > 0

=> x(x - 2) > 0

\(\Rightarrow\) \(\hept{\begin{cases}x>0\\x-2\ge0\end{cases}}\)\(\Rightarrow x\ge2\)

Vậy x .....

b)Để A < 0

=> x(x - 2) < 0

=> x và x - 2 trái dấu

TH1:

\(\hept{\begin{cases}x< 0\\x-2>0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x< 0\\x>2\end{cases}}\) ( Vô lí)

TH2 :

\(\hept{\begin{cases}x>0\\x-2< 0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x>0\\x< 2\end{cases}\Rightarrow}0< x< 2}\)(Chọn)

Vậy ....

Đọc tiếp...
Ck Tiểu Ngư ( Team TST 23 ) 16 tháng 6 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

Để \(A\ge0\)

\(\Leftrightarrow x.\left(x-2\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-2\ge0\\x< 0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x\ge2\\x< 0\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Ck Tiểu Ngư ( Team TST 23 ) 16 tháng 6 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

Đù CÁC bạn à phần A lớn hơn hoặc bằng 0 còn 1 TH là cả 2 số <0 mà 

Đọc tiếp...
Nhật Hạ 15 tháng 6 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: \(4x\ge0\) 

\(\Rightarrow\left|2x+1\right|\ge0;\left|x+8\right|\ge0\)

\(\Rightarrow\left|2x+1\right|+\left|x+8\right|\ge0\) 

\(\Rightarrow2x+1+x+8=4x\)

\(\Rightarrow2x+x-4x=-1-8\)

\(\Rightarrow-x=-9\)

\(\Rightarrow x=9\)

Vậy...

P/s: Ko chắc :( 

Đọc tiếp...
trần khánh vy 15 tháng 6 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

I2x + 1I + Ix + 8 I > 0 => 4x > 0 => x > 0 => 2x + 1 > 0 và x + 8 > 0

Do đó I2x + 1I = 2x + 1; Ix + 8I = x + 8

Ta có: 2x + 1 + x + 8 = 4x => 3x + 9 = 4x => 9 = 4x - 3x => 9 = x

Vậy x=9

Đọc tiếp...
Dn_x҉K҉r҉a҉k҉e҉n҉Y҉T҉_[★] 11 tháng 6 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-5}{3}< \frac{7}{6}-\left(x-1\right)\le\frac{11}{12}\)

\(\frac{-20}{12}< \frac{14}{12}-\frac{\left(12x-12\right)}{12}\le\frac{11}{12}\)

\(\Leftrightarrow-20< 14-\left(12x-12\right)\le\frac{11}{12}\)

\(\Leftrightarrow-20< 14-12x+12\le11\)

\(\Leftrightarrow-46< -12x\le-15\)

\(\Rightarrow x\in\left\{2;3\right\}\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
๖ۣۜK-๖ۣۜA๖L๖ۣۜ♡K♡ (Team TST 9) CTV 11 tháng 6 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-5}{3}< \frac{7}{6}-\left(x-1\right)\le\frac{11}{12}\)

\(\Leftrightarrow\frac{-20}{12}< \frac{14}{12}-\frac{12\left(x-1\right)}{12}\le\frac{11}{12}\)

\(\Leftrightarrow-20< 14-12\left(x-1\right)\le11\)

\(\Leftrightarrow-20< 14-12x+12\le11\)

\(\Leftrightarrow-20< 26-12x\le11\)

\(\Leftrightarrow26-46< 26-12x\le26-15\)

\(\Leftrightarrow-46< 12x\le-15\)

\(\Leftrightarrow x\in\left\{2;3\right\}\)

Vậy x = 2 hoặc x = 3

Đọc tiếp...
nguyen thi thu 11 tháng 6 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

ta có:\(\frac{-5}{3}\)<\(\frac{7}{6}\)-(x-1)<=\(\frac{11}{12}\)

=>\(\frac{-20}{12}\)<\(\frac{14}{12}\)-(x-1)<=\(\frac{11}{12}\)

=>\(\frac{-20}{12}\)<\(\frac{14}{12}\)-x+1<=\(\frac{11}{12}\)

=>\(\frac{-20}{12}\)<\(\frac{26}{12}\)-x<=\(\frac{11}{12}\)

=>\(\frac{26}{12}\)-x={-19/12,-18.12,-17/12......,11/12}

=>x={45/12,44/12,43/12........15/12}

=>x={45/12,22/6,43/12......5/4}

Vậy.............................

mik nghĩ zậy!!!!!

Đọc tiếp...
Song Ngư (๖ۣۜO๖ۣۜX๖ۣۜA) 11 tháng 6 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x-\frac{1}{2}\right).\left(3x-\frac{1}{3}\right)< 0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-\frac{1}{2}< 0;3x-\frac{1}{3}>0\\2x-\frac{1}{2}>0;3x-\frac{1}{3}< 0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x< \frac{1}{2};3x>\frac{1}{3}\\2x>\frac{1}{2};3x< \frac{1}{3}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x< \frac{1}{2}:2;x>\frac{1}{3}:3\\x>\frac{1}{2}:2;x< \frac{1}{3}:3\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x< \frac{1}{4};x>\frac{1}{9}\\x>\frac{1}{4};x< \frac{1}{9}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\frac{1}{9}< x< \frac{1}{4}\\\frac{1}{4}< x< \frac{1}{9}\left(loai\right)\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu ( Team TST 23 ) 11 tháng 6 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\left(2x-\frac{1}{2}\right).\left(3x-\frac{1}{3}\right)< 0\)

TH1: \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2x-\frac{1}{2}< 0\\3x-\frac{1}{3}>0\end{cases}}\)     \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2x< \frac{1}{2}\\3x>\frac{1}{3}\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 1\\x>3\end{cases}}}\)( loại )

TH2: \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2x-\frac{1}{2}>0\\3x-\frac{1}{3}< 0\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2x>\frac{1}{2}\\3x< \frac{1}{3}\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>1\\x< 3\end{cases}\Leftrightarrow}1< x< 3}\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Vậy x=2

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu ( Team TST 23 ) 11 tháng 6 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

ek bài tui chia sai rồi bài bạn bên dưới đúng đó

Đọc tiếp...
Boul đẹp trai_tán gái đổ 100% CTV 1 tháng 5 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

Thiên tài củ lìn ơi x=1 đéo phải là nghiệm nhé :((

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 1 tháng 5 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm

Giả sử 2018 + n2 là số chính phương thì 2018 + n2 = m2 (\(m\in N\))
Từ đó suy ra m2 - n2 = 2018
<=> (m + n)(m – n) = 2018
Như vậy trong 2 số m và n phải có ít nhất 1 số chẵn (1)
Mặt khác m + n + m – n = 2m
=> 2 số m + n và m – n cùng tính chẵn lẻ (2)
Từ (1) và (2)
=> m + n và m – n là 2 số chẵn.
=> (m + n) (m – n) chia hết cho 4 nhưng 2014 không chia hết cho 4(trái vs giả sử)
Vậy...

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 1 tháng 5 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

Giả sử \(a_1< a_2< a_3< ...< a_{2016}\) do \(a_1,a_2,a_3,...,a_{2016}\) là các số nguyên dương

\(\Rightarrow a_1\ge1;a_2\ge2;...a_{2016}\ge2016\)

\(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+...+\frac{1}{a_{2016}}\le1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2016}\)

\(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+...+\frac{1}{a_{2016}}\le1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+...+\left(\frac{1}{1024}+\frac{1}{1025}+...\frac{1}{2016}\right)< 1+\frac{2.1}{2}+\frac{4.1}{4}+...+\frac{512.1}{512}+\frac{993.1}{1024}​​< \text{​​}\)

\(1+\frac{2.1}{2}+\frac{2^2.1}{2^2}+...+\frac{2^{10}.1}{2}=11< 300\)(trái với gt)

Vậy...

Đọc tiếp...
Khuyển Dạ Xoa 21 tháng 4 lúc 9:38
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(\frac{5}{1.2.3}+\frac{5.2}{2.3.4}+....+\frac{5.2014}{2014.2015.2016}\right)+\left(\frac{2}{1.2.3}+\frac{2}{2.3.4}+....+\frac{2}{2014.2015.2016}\right)\)

\(A=\left(\frac{5}{2.3}+\frac{5}{3.4}+...+\frac{5}{2015.2016}\right)+\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+....+\frac{1}{2014.2015}-\frac{1}{2015.2016}\right)\)

\(A=5.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+....+\frac{1}{2015}-\frac{1}{2016}\right)+\frac{1}{2}-\frac{1}{2015}+\frac{1}{2016}\)

\(A=\frac{5}{2}-\frac{5}{2016}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2015}+\frac{1}{2016}=3-\frac{1}{504}-\frac{1}{2015}\)

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 28 tháng 9 2016 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Ta đã biết công thức: \(1+2+3+......+n-1+n=\frac{n\left(n+1\right)}{2}\).
Vậy:\(1+2=\frac{2\left(2+1\right)}{2}=\frac{2.3}{2}\)\(1+2+3=\frac{3\left(3+1\right)}{2}=\frac{3.4}{2}.\)a có:
Thay vào bài toán ta có:
\(1+\frac{1}{2}\left(1+2\right)+\frac{1}{3}\left(1+2+3\right)+.....+\frac{1}{20}\left(1+2+3+....+20\right)\)
\(=1+\frac{1}{2}.\frac{3.2}{2}+\frac{1}{3}.\frac{3.4}{2}+\frac{1}{4}.\frac{4.5}{2}+....+\frac{1}{20}.\frac{20.21}{2}\)
\(=1+\frac{3}{2}+\frac{4}{2}+\frac{5}{2}+....+\frac{21}{2}\)
\(=\frac{2+3+4+......+20+21}{2}=\frac{21\left(21+1\right)-1}{2}=\frac{461}{2}.\)

Đọc tiếp...
Vũ Mai Linh 2 tháng 3 2018 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Phương Uyên 15 tháng 1 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Số hữu tỉ là gì?

Số hữu tỉ là tập hơn các số có thể viết được dưới dạng phân số (thương) a/b, trong đó a và b là các số nguyên nhưng b phải khác 0

Số hữu tỉ bao gồm số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, tập hợp số nguyên.

Tập hợp các số hữu tỉ không hoàn toàn đồng nhất với tập hợp các phân số a/b, vì mỗi số hữu tỉ có thể biểu diễn bằng nhiều phân số khác nhau. Ví dụ như là 1/3,2/6,3/9 ... cùng biểu diễn một số hữu tỉ.

Tập hợp số hữu tỉ kí hiệu là Q

Tập hợp số hữu tỉ là tập hợp đếm được.

Tính chất của số hữu tỉ là:
 

  • Nhân số hữu tỉ có dạng a/b * c/d = a.c/ b.d
  • Chia số hữu tỉ có dạng a/ b : c/d = a.d/ b.c


Ví dụ:

Nhân số hữu tỉ: 2/3 * 4/5 = 2.4/ 3.5 = 8/15
Chia số hữu tỉ: 2/3 : 4/5 = 2.5/ 4.3= 10/ 12


Số vô tỉ là gì?

Số vô tỉ là tập hợp các số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Trong toán học thì các số thực không phải là số hữu tỉ mà được gọi là các số vô tỉ, nghĩa là các bạn không thể biểu diễn được dưới dạng tỉ số a/ b (a, b là các số nguyên).

Tập hợp số vô tỉ là tập hợp không đếm được.

Tập hợp số vô tỉ kí hiệu là I

Ví dụ:

Số √ 2 (căn 2)
Số thập phân vô hạn có chu kỳ thay đổi: 0.1010010001000010000010000001... 
Số = 1,41421 35623 73095 04880 16887 24209 7…
Số pi = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944…
Số lôgarít tự nhiên e = 2,71828 18284 59045 23536…
 

Đọc tiếp...
Nguyễn Bá Hoàng Minh 18 tháng 7 2017 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

b x-y=x.y

Suy ra x=x.y+y=y(x+1)

Lại có x:y=y(x+1):y=x+1

x-y=x+1 suy ra y =-1 x=-1/2=-0,5

Đọc tiếp...
Nguyễn Bá Hoàng Minh 18 tháng 7 2017 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

a x+y=x.y=x:y

x=x.y-y=y(x-1)

Suy ra x:y=y(x-1):y=x-1

Mà x:y=x+y

x+y-(x-1)=0 . x+y-x+1=0. y+1=0

y=0-1=-1

x=0,5=1/2

Đọc tiếp...
HTDT-cold~ 13 tháng 1 lúc 8:10
Báo cáo sai phạm

Ta co:\(a-b=2\left(a+b\right)\)

\(\Rightarrow a-b=2a+2b\)

\(\Rightarrow a-2a=b+2b\)

\(\Rightarrow-a=3b\)

hay \(a=-3b\)

Ta lai co:

\(a-b=a:b\)

\(\Rightarrow-3b-b=-3b:b\)

\(\Rightarrow-4b=-3\)

\(\Rightarrow b=\frac{3}{4}\)

Ma \(a=-3b\Rightarrow a=-3.\frac{3}{4}=-\frac{9}{4}\)

Vay:\(a=-\frac{9}{4};b=\frac{3}{4}\)

HTDT

Đọc tiếp...
Bexiu 22 tháng 8 2017 lúc 5:40
Báo cáo sai phạm

c)
x2 - x - 6 = x2 +2x - 3x - 6
= x(x + 2) - 3(x + 2)
= (x + 2)(x - 3)
d)
x+ 4 = x4 + 4x2 + 4 - 4x2
= (x2 + 2)2 - (2x)2
= (x2 + 2 - 2x)(x2 + 2 + 2x

Đọc tiếp...
Phương Boice 7 tháng 8 2016 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

a)  \(x>0\Rightarrow\frac{a-4}{5}>0\Rightarrow x>\frac{4-4}{5}\Rightarrow a>4\) 

b) \(x< 0\Rightarrow\frac{a-4}{5}< 0\Rightarrow x< \frac{4-4}{5}\Rightarrow a< 4\) 

c) \(\Rightarrow\frac{a-4}{5}=0\Rightarrow x=\frac{4-4}{5}\Rightarrow a=4\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: