Số hữu tỉ - Hỏi đáp và thảo luận về Số hữu tỉ - Giúp tôi giải toán - Học toán với OnlineMath

Giúp tôi giải toán và làm văn


Bonking Hôm qua lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

Bằng cách nhân chéo ta có đẳng thức : 

( x + 2 ) ( x - 2 ) = 5 = 5 . 1 = 1 . 5 = ( -1 ) . ( -5 ) = ( -5 ) . ( -1 )

Ta có bảng :

x + 215-1-5
x - 251-5-1
x-13-3-7
x73-31

Vậy x = 3 hoặc -3

Đọc tiếp...
Kẻ Dấu Mặt Hôm qua lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+2}{5}=\frac{1}{x-2}\)

\(\Rightarrow\left(x+2\right).\left(x-2\right)=5\)

Th1 :

\(\left(x+2\right).\left(x-2\right)=-1.\left(-5\right)\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+2=-1\Leftrightarrow x=-3\\x-2=-5\Leftrightarrow x=-3\end{cases}\left(tm\right)}\)

Th2 :

\(\left(x+2\right).\left(x-2\right)=-5.\left(-1\right)\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+2=-5\Leftrightarrow x=-7\\x-2=-1\Leftrightarrow x=1\end{cases}\left(loại\right)}\)

Th3 : 

\(\left(x+2\right).\left(x-2\right)=1.5\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+1=1\\x-2=5\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=0\\x=7\end{cases}\left(loại\right)}\)

Th4 :

\(\left(x+2\right).\left(x-2\right)=5.1\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+2=5\\x-2=1\end{cases}\Leftrightarrow x=3}\left(tm\right)\)

\(\text{Vậy x = -3 hoặc x = 3}\)

Đọc tiếp...
lê quang dũng Hôm qua lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+2}{5}=\frac{1}{x-2}\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2\right)\times\left(x-2\right)=1\times5\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2\right)\times\left(x-2\right)=5\)

bạn giải tiếp nha!

k tui nha!

Đọc tiếp...
nguyễn bá lương Hôm qua lúc 08:18
Báo cáo sai phạm

ta có VT = |x+1|+|x-10|

               = |x+1| + |10-x| > |x+1+10-x| = 11

đẳng thức |x+1| + |x-10| = 11 <=> VT=VP=11 <=> (x+1)(10-x) > 0 <=> -1 < 0 < 10

               

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 15/08 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+4}{2000}+\frac{x+3}{2001}=\frac{x+2}{2002}+\frac{x+1}{2003}\)

<=>  \(\frac{x+4}{2000}+1+\frac{x+3}{2001}+1=\frac{x+2}{2002}+1+\frac{x+1}{2003}+1\)

<=>  \(\frac{x+2004}{2000}+\frac{x+2004}{2001}=\frac{x+2004}{2002}+\frac{x+2004}{2003}\)

<=>  \(\frac{x+2004}{2000}+\frac{x+2004}{2001}-\frac{x+2004}{2002}-\frac{x+2004}{2003}=0\)

<=>  \(\left(x+2004\right)\left(\frac{1}{2000}+\frac{1}{2001}-\frac{1}{2002}-\frac{1}{2003}\right)=0\)

<=>  \(x+2004=0\)  (do  1/2000 + 1/2001 - 1/2002 - 1/2003 khác 0)

<=>   \(x=-2004\)

Đọc tiếp...
Tớ Đông Đặc ATSM 09/08/2018 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

\(|y|=\frac{1}{4}-y\)(1)

TH1 : \(\frac{1}{4}\ge y\)

(1) <=>  \(y=\frac{1}{4}-y\)\(\Leftrightarrow2y=\frac{1}{4}\)\(\Leftrightarrow y=\frac{1}{8}\)(tm)

TH2 \(\frac{1}{4}< y\)

(1) <=> \(-y=\frac{1}{4}-y\)\(\Leftrightarrow0y=\frac{1}{4}\)( vô lý)

=> y = \(\frac{1}{8}\)

Đọc tiếp...
Kẻ Dấu Mặt 14/08 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

\(\left|x\right|+x=\frac{1}{3}\)\(\left(1\right)\)

\(\left|x\right|=\frac{1}{3}-x\)

\(\text{TH1: }\)\(\frac{1}{4}\ge x\)

\(\left(1\right)\Leftrightarrow x=\frac{1}{3}-x\Leftrightarrow2x=\frac{1}{3}\Leftrightarrow x=\frac{1}{6}\)\(\text{(tm)}\)

\(\text{TH2:}\)\(\frac{1}{4}< x\)

\(\left(1\right)\Leftrightarrow-x=\frac{1}{3}-x\Leftrightarrow0x=\frac{1}{3}\)\(\text{( vô lí )}\)

\(\text{Vậy:}\)\(x=\frac{1}{6}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Quỳnh Anh 30/07/2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{2^5.6^3}{8^2.9^2}=\frac{2^5.2^3.3^3}{\left(2^3\right)^2.\left(3^2\right)^2}=\frac{2^8.3^3}{2^6.3^4}=\frac{4}{3}\)

Đọc tiếp...
Lê Trọng Chương 30/07/2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{25^3.5^3}{6.5^{10}}=\frac{5^6.5^3}{6.5^{10}}=\frac{5^9}{6.5.5^9}=\frac{1}{30}\)
\(B=\frac{2^5.6^3}{8^2.9^2}=\frac{2^5.2^3.3^3}{2^6.3^4}=\frac{2^8.3^3}{2^6.3^4}=\frac{2^2}{3}=\frac{4}{3}\)
\(C=\frac{15^3+5.15^2-5^3}{18^3+6.18^2-6^3}=\frac{5^3\left(3^3+3^2-1\right)}{6^3\left(3^3+3^2-1\right)}=\frac{5^3}{6^3}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Quỳnh Anh 30/07/2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{25^3.5^5}{6.5^{10}}=\frac{\left(5^2\right)^3.5^5}{6.5^{10}}=\frac{5^6.5^5}{6.5^{10}}=\frac{5^{11}}{6.5^{10}}=\frac{5}{6}\)

Đọc tiếp...
Jaki Nastumi 21/07/2018 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

a, \(3|x-0,5|-2x=x+0,4.\)

\(\Leftrightarrow3|x-0,5|=3x+0,4\)

 \(\Leftrightarrow|x-0,5|=x+0,4\)

  \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-0,5=-\left(x+0,4\right)\\x-0,5=x+0,4\end{cases}}\)   => x không tồn tại ( ở đay có chút sơ suất ngoặc nhọn đổi thành ngoặc vuông)

 b, \(\frac{5}{6}.|\frac{3}{8}-x|-\left(\frac{-7}{8}+\frac{11}{12}-\frac{5}{6}\right)=1\)

 ,<=> \(|\frac{3}{8}-x|-\left(\frac{-7}{8}+\frac{1}{12}\right)=\frac{6}{5}\)

<=>\(|\frac{3}{8}-x|-\frac{-19}{24}=\frac{6}{5}\)

<=>\(|\frac{3}{8}-x|=\frac{49}{120}\)

=>\(\orbr{\begin{cases}\frac{3}{8}-x=\frac{49}{120}\\\frac{3}{8}-x=\frac{-49}{120}\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{-1}{30}\\x=\frac{47}{60}\end{cases}}\)

  Phần a mình chưa chắc chắn

Đọc tiếp...
Jenny_2690 23/07/2018 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Jaki Natsumi  giải giúp mn bài này đc ko?

Đọc tiếp...
Jaki Nastumi 22/07/2018 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

thank you very much

Đọc tiếp...
nguyễn bá lương 21/07/2018 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

nếu x - 5/6 > 0 => |x - 5/6 | = x - 5/6

=> x- 5/6 = 2x + 1

=> -1 - 5/6 = 2x - x

=> x = - 11/6 ( loại ) vì x-5/6<0

nếu x - 5/6 < 0 => | x - 5/6 | = 5/6 - x

=> 5/6 - x = 2 x + 1

=> 5/6 - 1 = 2x + x

=> -1/6 = 3x 

=> x = -1/18 ( t/m)

vậy x = -1/18

Đọc tiếp...
Jenny_2690 21/07/2018 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

Cản ơn bạn nha! Có đúng ko đó!

Đọc tiếp...
Thanh Trang 19/07/2018 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

A=\([\)\(\frac{2}{7}\)\(\times\)(\(\frac{1}{4}-\frac{1}{3}\))\(]\)\(\div\)\([\)(\(\frac{2}{7}\times\)(\(\frac{3}{9}-\frac{2}{5}\))\(]\)
  =(\(\frac{2}{7}\times\)\(\frac{-1}{12}\))\(\div(\)\(\frac{2}{7}\times\)\(\frac{-1}{15}\))
=\(\frac{-1}{42}\)\(\div\)\(\frac{-2}{35}\)
=\(\frac{-1}{42}\)\(\times\)\(\frac{35}{-2}\)
=\(\frac{5}{12}\)

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 17/07/2018 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

\(x=\frac{-11}{a+7}\)

Để x nguyên \(\Rightarrow-11⋮a+7\)

\(a+7\in\left(-11;1;11;-1\right)\)

\(a\in\left(-18;-6;4;-8\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Linh 17/07/2018 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

Để x là số nguyên thì -11\(⋮\)a+7

<=> a+7\(\in\){1,-11,-1,11}

<=> a\(\in\){-6,-18,-8,4}

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: