Giúp tôi giải toán


Kurosaki Akatsu 20/07 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(x+1\right)\left(x-2\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+1>0\\x-2< 0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>-1\\x< 2\end{cases}}\Leftrightarrow-1< x< 2\) (đúng)

Hoặc \(\hept{\begin{cases}x+1< 0\\x-2>0\end{cases}}\) (vô lý)

=> \(-1< x< 2\)

b) \(\left(x-2\right)\left(x+\frac{2}{3}\right)>0\)

Bất đẳng thức xảy ra khi 2 thừa số đồng dấu .

\(\left(1\right)\hept{\begin{cases}x-2>0\\x+\frac{2}{3}>0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x>2\\x>\frac{-2}{3}\end{cases}}\Rightarrow x>2\)

\(\left(2\right)\hept{\begin{cases}x-2< 0\\x+\frac{2}{3}< 0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 2\\x< \frac{-2}{3}\end{cases}}\Rightarrow x< \frac{-2}{3}\)

Vậy \(\hept{\begin{cases}x>2\\x< -\frac{2}{3}\end{cases}}\) thì thõa mãn 

Bastkoo CTV 20/07 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

a) Để (x+1)(x-2)<0 khi x+1 và x-2 trái dấu 

Mà x+1 > x-2 nên \(\hept{\begin{cases}x+1>0\\x-2< 0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>-1\\x< 2\end{cases}}}\)

=> -1 < x < 2

Vậy -1 < x < 2

b) Đề \(\left(x-2\right)\left(x+\frac{2}{3}\right)>0\) khi x+2 và \(\frac{2}{3}\) cùng dấu

Với x+2 và \(x+\frac{2}{3}\) cùng dương : \(\hept{\begin{cases}x-2>0\\x+\frac{2}{3}>0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>2\\x>\frac{-2}{3}\end{cases}}\Rightarrow x>2\)

Với x+2 và \(x+\frac{2}{3}\) cùng âm : \(\hept{\begin{cases}x-2< 0\\x+\frac{2}{3}< 0\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}x< 2\\x< \frac{-2}{3}\end{cases}}\Rightarrow x< \frac{-2}{3}\)

Vậy x>2 hoặc x < \(\frac{2}{3}\)

Đinh Đức Hùng CTV 18/07/2017 lúc 13:48
Báo cáo sai phạm

\(A=1+\frac{1}{2}\left(1+2\right)+\frac{1}{3}\left(1+2+3\right)+.....+\frac{1}{2018}\left(1+2+3+...+2018\right)\)

\(=1+\frac{1}{2}\cdot\frac{2.\left(2+1\right)}{2}+\frac{1}{3}\cdot\frac{3.\left(3+1\right)}{2}+...+\frac{1}{2018}\cdot\frac{2018\left(2018+1\right)}{2}\)

\(=1+\frac{3}{2}+\frac{4}{2}+....+\frac{2019}{2}\)

\(=\frac{2+3+4+...+2019}{2}\)

\(=\frac{\frac{2019\left(2019+1\right)}{2}-1}{2}=1019594.5\)

Nguyễn Bá Hoàng Minh 18/07/2017 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

b x-y=x.y

Suy ra x=x.y+y=y(x+1)

Lại có x:y=y(x+1):y=x+1

x-y=x+1 suy ra y =-1 x=-1/2=-0,5

Nguyễn Bá Hoàng Minh 18/07/2017 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

a x+y=x.y=x:y

x=x.y-y=y(x-1)

Suy ra x:y=y(x-1):y=x-1

Mà x:y=x+y

x+y-(x-1)=0 . x+y-x+1=0. y+1=0

y=0-1=-1

x=0,5=1/2

Mai Phương Linh 17/07/2017 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi miềng k bt lm...

Hồ Khánh Ly 16/07/2017 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

TRỊNH THỊ THANH HUYỀN Hậu tạ nghĩa là trả ơn sau khi nhận được sự giúp đỡ.

TRỊNH THỊ THANH HUYỀN 14/07/2017 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

mk chưa hc tới bài này nên ko biết làm,thông cảm nha.Nhưng cho mk hỏi hậu tạ cái j z bạn

Lê Văn Quyết 27/08/2016 lúc 08:41
Báo cáo sai phạm

(2x-1)^6=(2x-1)^8'

=> (2x-1)=1 hoặc (2x-1)=0

(2x-1)=1 =>2x=2 =>x=1

(2x-1)=0 =>2x=1 =>x=0,5

Huỳnh Thị Minh Huyền 18/08/2015 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

\(x=\frac{-213}{300}=\frac{-71}{100}\)

\(y=\frac{18}{-25}=\frac{-72}{100}\)

vì -71 > -72 nên \(\frac{-71}{100}>\frac{-72}{100}\)

vậy x > y

thang Tran 18/08/2015 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

y = \(\frac{18}{-25}=-\frac{18.12}{25.12}=-\frac{216}{300}\)

Vì \(-216<-213\) => \(-\frac{216}{300}<-\frac{213}{300}\)

=> y < x 

SKT_NTT CTV 09/07/2017 lúc 06:31
Báo cáo sai phạm

giả sử tồn tại hai số hữu tỉ thỏa mãn đẳng thức :

\(\frac{1}{x+y}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{x+y}=\frac{y+x}{xy}\)

\(\Rightarrow xy=\left(x+y\right)\left(y+x\right)\)

\(\Rightarrow xy=\left(x+y\right)^2\)

Mà x và y là hai số trái dấu => ( x + y )2 > 0 còn xy < 0 

Vậy ...

Trần Duy Thanh 07/07/2017 lúc 23:16
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(\frac{1}{16}\right)^{25}\div\left(\frac{1}{2}\right)^{30}=\left(\frac{1}{2^4}\right)^{25}\div\left(\frac{1}{2}\right)^{30}=\left[\left(\frac{1}{2}\right)^4\right]^{25}\div\left(\frac{1}{2}\right)^{30}=\left(\frac{1}{2}\right)^{4.25}\div\left(\frac{1}{2}\right)^{30}\)

\(=\left(\frac{1}{2}\right)^{100}\div\left(\frac{1}{2}\right)^{30}=\left(\frac{1}{2}\right)^{100-30}=\left(\frac{1}{2}\right)^{70}\)

b) \(584^{100}\div292^{100}=\left(584-292\right)^{100}=292^{100}\)

c) \(125^4\cdot16^3=\left(5^3\right)^4\cdot\left(2^4\right)^3=5^{3\cdot4}\cdot2^{4\cdot3}=5^{12}\cdot2^{12}=\left(5+2\right)^{12}=7^{12}\)

Đinh thị hồng xuyến 25/07/2015 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

số hữu tỉlà số viết được dưới dạng phân số a/b với a,b thuộc z , b khác 0

nguyen hong son 25/07/2015 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

số hữu tỉ đc viết dưới dạng a/d với a,b thuộc z vá b khác 0

Nhok Silver Bullet 25/07/2015 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Trong toán học, số hữu tỉ là các số x có thể biểu diễn dưới dạng phân số(thương) a/b, trong đó a và b là các số nguyên nhưng b0. Tập hợp số hữu tỉ kí hiệu là 

Tập hợp số hữu tỉ là tập hợp đếm được.

Các số thực không phải là số hữu tỷ được gọi là các số vô tỷ.

Tuy nhiên, tập hợp các số hữu tỷ không hoàn toàn đồng nhất với tập hợp các phân số p/q,vì mỗi số hữu tỷ có thể biểu diễn bằng nhiều phân số khác nhau. Chẳng hạn các phân số 1/3,2/6,3/9... cùng biểu diễn một số hữu tỷ.

Trà My CTV 06/07/2017 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

x-y=xy => x=xy+y=y(x+1) => x:y=y(x+1):y=x+1

mà x-y=x:y => x-y=x+1 => y=-1

thay y=1 vào x-y=xy ta được x-(-1)=x.(-1) <=> x+1=-x <=> 2x=-1 => x=-1/2

vậy x=-1/2 và y=-1

Minh Triều 20/08/2015 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(\frac{1}{2^2}-1\right).\left(\frac{1}{3^2}-1\right).\left(\frac{1}{4^2}-1\right)...\left(\frac{1}{100^2}-1\right)\)

\(=\frac{-3}{4}.\frac{-8}{9}.\frac{-15}{16}...\frac{-9999}{10000}\)

\(=\left[\left(-1\right).\left(-1\right).\left(-1\right)...\left(-1\right)\left(\text{99 thừa số -1}\right)\right].\left(\frac{3}{4}.\frac{8}{9}.\frac{15}{16}...\frac{9999}{10000}\right)\)

\(=-\left(\frac{1.3}{2.2}.\frac{2.4}{3.3}.\frac{3.5}{4.4}...\frac{99.101}{100.100}\right)\)

\(=-\left(\frac{1.101}{2.100}\right)=-\frac{101}{200}<-\frac{100}{200}=-\frac{1}{2}\)

\(\text{Vậy }A<-\frac{1}{2}\)

 

than mau dung 27/05/2017 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

A < 1/2

tích nha đúng đó tớ thử rồi

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: