Giúp tôi giải toán


Đỗ Văn Hoài Tuân 06/07/2015 lúc 18:27

b/ Ta có: 291>290=(25)18=3218>2518=(52)18=536>535    =>     291>535

c/ Ta có: 2225=(23)75=875

              3150=(32)75=975

Vì 875<975 nên 2225<3150

đào tuân anh 24/01/2017 lúc 08:50

b,ta có ;câu này dễ lắm

Đỗ Thị Thùy Linh 14/11/2016 lúc 19:35

a)Ta có:  2^27=(2^3)^9=8^9

3^18=(3^2)^9=9^9

Vì  8^9 <9^9

2^27<3^18

d)Ta có :27^7=(3^3)^7=3^21

9^12=(3^2)^12=3^24

Vì 3^21<3^24

27^7<9^12

Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 27/05/2015 lúc 09:30

Từ x - y = xy \(\Rightarrow\) x = xy + y = y(x + 1) \(\Rightarrow\) x : y = x + 1 (do \(y\ne0\))

Theo đề bài thì x : y = x - y \(\Rightarrow\) x + 1 = x - y  \(\Rightarrow\) x - (x + 1) = y \(\Leftrightarrow\) y = -1

Thay y = -1 vào x - y = xy được x - (-1) = x(-1) \(\Rightarrow\)  x - (-x) = 1 . (-1) \(\Leftrightarrow\) 2x = -1 \(\Rightarrow\) x = \(-\frac{1}{2}\)

Vậy \(x=-\frac{1}{2}\) ; y = -1

sex 21/01/2017 lúc 18:14

x=1/2;y=-1

Minh Triều 20/08/2015 lúc 14:29

\(A=\left(\frac{1}{2^2}-1\right).\left(\frac{1}{3^2}-1\right).\left(\frac{1}{4^2}-1\right)...\left(\frac{1}{100^2}-1\right)\)

\(=\frac{-3}{4}.\frac{-8}{9}.\frac{-15}{16}...\frac{-9999}{10000}\)

\(=\left[\left(-1\right).\left(-1\right).\left(-1\right)...\left(-1\right)\left(\text{99 thừa số -1}\right)\right].\left(\frac{3}{4}.\frac{8}{9}.\frac{15}{16}...\frac{9999}{10000}\right)\)

\(=-\left(\frac{1.3}{2.2}.\frac{2.4}{3.3}.\frac{3.5}{4.4}...\frac{99.101}{100.100}\right)\)

\(=-\left(\frac{1.101}{2.100}\right)=-\frac{101}{200}<-\frac{100}{200}=-\frac{1}{2}\)

\(\text{Vậy }A<-\frac{1}{2}\)

 

Lê Chí Hùng 20/06/2015 lúc 09:34

Ta có: a - b =2 nên a=b+2

thay vào ta được b+2+b=\((b+2)/b\) hay 2b+2=\((b+2)/b\)

Biến đổi ta được (2b+2)*b=b+2

hay 2b2 +2b=b+2 

Tương đương  2b2 +b-2=0

giải phuong trình ta được b = 0,78077...

                                      a=2.78077...

thang Tran 11/07/2015 lúc 14:08

a; Để x là số dương 

=> a - 3 / 2 >  0 => a - 3 > 0 => a > 3 

VẬy a > 3 => x dương

b;  x la số âm 

=> a - 3 / 2 < 0 => a - 3< 0 => a < 3 

VẬy a < 3 => x âm 

c,X không phải sô hữu tỉ âm và dương => a - 3 / 2 = 0 

=> a - 3 = 0 => a = 3 

Vậy a = 0 thì .........

Đúng cho mình nha 

lkklh 21/12/2016 lúc 14:44

số nguyên âm x để 1/x nguyên là x bằng bao nhiêu?

Huynhchikiet 30/09/2016 lúc 21:47

X+(-31/12)^2 = (49/12)^2 -x=y

(-31/12)^2 - (49/12)^2 = -x-x = y

961/144 - 2410/144 = -2x

-10=-2x

10=2x

10:2=x

5=x

X+961/144=y^2

5+961/144=y^2

1681/144=y^2

=>y=41/144

Dấu phân số mình ký hiệu là / đó nha

Nguyễn Tuấn Minh 06/09/2016 lúc 21:43

Giả sử tồn tại x,y trái dấu thỏa mãn

Khi đo ta có \(\frac{1}{x+y}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{x+y}{xy}\)

=> (x+y)2=xy 

Đẳng thức trên là vô lí vì (x+y)2\(\ge\)0

Còn xy nhỏ hơn 0 vì x,y trái dấu

Vậy ko có x,y trái dấu thỏa mãn đề bài

Dương Tuệ Nhiên 06/09/2016 lúc 21:43

1/x+y=1/x+1/y
1/x+y=x+y/xy( nhân vào như bài toán bình thường)
=>(x+y)(x+y)=1.xy
=>(x+y)2=xy
x, y cùng dấu thì phép tính mới dương

Ăn CHơi Éo sỢ mƯa rƠi 06/09/2016 lúc 21:49

\(\frac{1}{x+y}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\)\(\Rightarrow\frac{1}{x+y}=\frac{x+y}{xy}\)

=> (x+y)2=xy

Vì (x+y)2 \(\ge\)0                                     (1)

Mà xy < 0( vì x,y trái dấu)                          (2)

Từ (1) và (2)=> Ko tồn tại x,y thỏa mãn đề bài

Nguyễn Thị BÍch Hậu 17/06/2015 lúc 13:57

để so sánh, ta xét hiệu a/b và a+n/b+n có: \(\frac{a}{b}-\frac{a+n}{b+n}=\frac{ab+an-ab-bn}{b\left(b+n\right)}=\frac{n\left(a-b\right)}{b\left(b+n\right)}\)

ta có mẫu gồm các số >0 => mẫu dương. n>0. nếu a>b => a-b>0 <=> \(\frac{n\left(a-b\right)}{b\left(b+n\right)}>0\Rightarrow\frac{a}{b}>\frac{a+n}{b+n}\). nếu a<b <=> a-b<0 => \(\frac{n\left(a-b\right)}{b\left(b+n\right)}<0\Rightarrow\frac{a}{b}<\frac{a+n}{b+n}\)

áp dụng từ đó ta có thể so sánh. 

ví dụ: 2/7 và 4/9

ta thấy 2<7 => \(\frac{2}{7}<\frac{2+2}{7+2}=\frac{4}{9}\)

cứ thế làm tiếp nha. ở 3 ví dụ này mình thấy a đều nhỏ hơn b đó. vậy là đều nhỏ hơn rồi

Hoàng Phúc CTV 22/11/2016 lúc 16:47

x+y=2 => x=2-y

\(x.y=\left(2-y\right).y=2y-y^2=-y^2+2y=-\left(y^2-2y+1-1\right)=-\left[\left(y-1\right)^2-1\right]=1-\left(y-1\right)^2\le1\) Dấu "="  xảy ra <=> x=y=1

Nguyễn Thị Lan Hương 22/11/2016 lúc 13:01

Đặt x = 1 + m

y = 1 - m thì x + y = 2

Ta có : xy = ( 1 + m ) ( 1 - m ) = 1 - m2 < hoặc = 1 ( vì m2 > hoặc = 0 ) ( dấu = <=> x = y = 1 ) 

Hoàng Tony 22/11/2016 lúc 12:52

không thể cm được 

__cho_mình_nha_chúc_bạn_học _giỏi__ 

MC Cô Nàng Kẹo Ngọt 22/11/2016 lúc 18:44

lưu ý: Số nguyên a trong ví dụ trên là số nguyên lớn nhất ko vượt quá x. Ta gọi a là phần nguyên của x, kí hiệu là [ x ]. Số ko âm b nói trên gọi là phần lẻ của x, kí hiệu là { x }

ngonhuminh 22/11/2016 lúc 09:58

ko hieu noi " so nguyen b khong am nho hon 1" => khong ton tai b

Vongola Tsuna 05/11/2016 lúc 21:01

3 cách viết nè \(\frac{-3}{5}\)=\(\frac{3}{-5}\)=-0.6

trục số thì cậu tự vẽ nha 

Nguyễn Thị Thanh Nga 31/10/2016 lúc 19:39

Làm như thế nèo?

hà minh thuật 17/11/2016 lúc 20:14

có 3 cách viết:

-3/5; 3/-6 và 0,6

soyeon_Tiểu bàng giải CTV 04/11/2016 lúc 20:01

a) xy + x + 8y + 8

= x.(y + 1) + 8.(y + 1)

= (y + 1).(x + 8)

b) \(x^2-x-\frac{2}{3}.x+\frac{2}{3}\)

\(=x.\left(x-1\right)-\frac{2}{3}.\left(x-1\right)\)

\(=\left(x-1\right).\left(x-\frac{2}{3}\right)\)

c) x2 - 1

= x2 + x - x - 1

= x.(x + 1) - (x + 1)

= (x + 1).(x - 1)

Nguyễn Văn Anh Kiệt 04/11/2016 lúc 20:02

a) (xy+x) +(8y+8)=x(y+1)+8(y+1)=(x+8)(y+1)

b) (x2-x) -(2/3x-2/3)=x(x-1)+2/3(x-1)=(x+2/3)(x-1)

c) x2-1= (x-1)(x+1)

Phan Thanh Tịnh 19/02/2017 lúc 13:03

A B C D 30 m 675 m^2 E

Đặt các điểm như hình trên thì AB = 0,6 CD ; AB + 30 m = CD (BE = 30 m) ; SABCD + 675 m2 = SAECD (SBEC = 675 m2)

AECD là hình chữ nhật nên CE là đường cao tam giác BEC ; CE = AD 

=> AD = 2 x SBEC : BE = 2 x 675 : 30 = 45 (m)
AB + 30 m = CD mà AB = 0,6 CD nên 0,6 CD + 30 m = CD => 0,4 CD = 30 m => CD = 75 m => AB = 45 m 

=> SABCD = (AB + CD) x AD : 2 = (75 + 45) x 45 : 2 = 2700 (m2)

Trà My CTV 30/11/2016 lúc 20:59

Đầu tiên bạn đi chứng minh bài toán:a>b thì \(\frac{a}{b}>\frac{a+m}{b+m}\) 

rồi áp dụng vào bài toán này

\(\frac{2^{2006}+7}{2^{2004}+7}>\frac{2^{2006}+7+1}{2^{2004}+7+1}=\frac{2^{2006}+8}{2^{2004}+8}=\frac{2^3\left(2^{2003}+1\right)}{2^3\left(2^{2001}+1\right)}=\frac{2^{2003}+1}{2^{2001}+1}\)

Vậy \(\frac{2^{2006}+7}{2^{2004}+7}>\frac{2^{2003}+1}{2^{2001}+1}\)

Đấy thế là xong!

Soo Yi 13/08/2016 lúc 14:34
  • 3​. Ta có 10^6 - 5^7 = 2^6 . 5^6 - 5^6 .5 = 5^6.( 2^6 - 5) = 5^6 . 59​​
    Ta
  • ​Ta thấy 59 chia hết cho 59 nên 5^6 . 59 chia hết cho 59
  • ​Vậy: 10^6 - 5^7 chia hết cho 59

​âu

Nguyễn Sơn Lâm 23/06/2015 lúc 09:32

Hữu tỉ âm nhỏ nhất có 3 chữ số 1 là:-111

Hữu tỉ âm  lớn nhất có 3 chữ số 1 là:-111

Ta có:

-111:(-111)=1

Đáp số:1

Ác Mộng 23/06/2015 lúc 09:30

-111:\(-\frac{1}{11}\)=1221

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: