Giúp tôi giải toán và làm văn


Antoine Griezmann 28 tháng 8 2016 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

các cặp số là:-1/7va1/7;-2/7va2/7

(chắc chắn 100 phần trăm)

Đọc tiếp...
Phương Boice 7 tháng 8 2016 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

a)  \(x>0\Rightarrow\frac{a-4}{5}>0\Rightarrow x>\frac{4-4}{5}\Rightarrow a>4\) 

b) \(x< 0\Rightarrow\frac{a-4}{5}< 0\Rightarrow x< \frac{4-4}{5}\Rightarrow a< 4\) 

c) \(\Rightarrow\frac{a-4}{5}=0\Rightarrow x=\frac{4-4}{5}\Rightarrow a=4\)

Đọc tiếp...
Lê Hà Phương 29 tháng 8 2015 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{2002}{2003}v\text{à}\frac{14}{13}\)

\(\frac{2002}{2003}<1;\frac{14}{15}>1\)

\(\Rightarrow\frac{2002}{2003}<\frac{14}{15}\)

b) \(\frac{-27}{463}v\text{à}\frac{-1}{-3}\)

\(\frac{-27}{463}<0;\frac{-1}{-3}=\frac{1}{3}>0\)

\(\Rightarrow\frac{-27}{463}<\frac{-1}{-3}\)

c) \(\frac{-33}{37}v\text{à}\frac{-33}{35}\)

Với phân số âm, phân số nào cùng tử mà khác mẫu, mẫu nào lớn hơn thì lớn hơn

\(\Rightarrow\frac{-33}{37}>\frac{-33}{35}\)

Đọc tiếp...
♥tran nguyen viet hoang [English club]♥ 6 tháng 8 lúc 8:40
Báo cáo sai phạm

11/-25 =-1364/3100

-25/124=-625/3100

do -1364/3100<-625/3100 suy ra 11/-25<-25/124

Đọc tiếp...
o0O_Thiên Ân_O0o 27 tháng 6 2018 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

\(-\frac{11}{25}>-\frac{25}{25}\) ; \(-\frac{25}{25}>-\frac{25}{124}\)

Suy ra \(-\frac{11}{25}>-\frac{25}{124}\)

Đọc tiếp...
Huy hoàng indonaca 29 tháng 7 2017 lúc 6:54
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}< \frac{c}{d}\)\(\Rightarrow ad< bc\)\(\Rightarrow ad+ab< bc+ab\)\(\Rightarrow a.\left(b+d\right)< b.\left(a+c\right)\)

\(\Rightarrow\frac{a}{b}< \frac{a+c}{b+d}\)

\(\frac{a}{b}< \frac{c}{d}\)\(\Rightarrow ad< bc\)\(\Rightarrow ad+cd< bc+cd\)\(\Rightarrow d.\left(a+c\right)< c.\left(b+d\right)\)

\(\Rightarrow\frac{a+c}{b+d}< \frac{c}{d}\)

Đọc tiếp...
Kagamine Rin_Len 23 tháng 6 2018 lúc 8:54
Báo cáo sai phạm

Có \(\frac{a}{b}< \frac{c}{d}\left(b,d>0\right)\)

\(\Rightarrow ad< bc\)

\(\Rightarrow ab+ad< ab+bc\)

\(\Rightarrow a\left(b+d\right)< b\left(a+c\right)\)

\(\Rightarrow\frac{a}{b}< \frac{a+c}{b+d}\) (vì b, b + d > 0) (1)

Có \(ad< bc\)

\(\Rightarrow ad+cd< bc+cd\)

\(\Rightarrow d\left(a+c\right)< c\left(b+d\right)\)

\(\Rightarrow\frac{a+c}{b+d}< \frac{c}{d}\) (vì b + d, d > 0) (2)

Từ (1)(2) => \(\frac{a}{b}< \frac{a+c}{b+d}< \frac{c}{d}\)

Đọc tiếp...
HUỲNH HƯƠNG LƯU 21 tháng 6 2015 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

theo minh thi

neu a<b thi ta co a(b+n) va b(a+n)

       ab+an và ab + bn

vi a<b nen a(b+n)<b(a+n) suy ra a/b < a+n/b+n

neu a>b thi ta co a(b+n) va b(a+n)

      ab+an va ab+bn

vì a>b nen a(b+n)>b(a+n) suy ra a/b>a+n/b+n

neu a=b thi a(b+n) và b(a+n)

       ab+an và ab+ bn

vì a=b nên a(b+n) = b(a+n) suy ra a/b=a+n/b+n

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Tuyet Ngan 19 tháng 6 2015 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

a bé hơn b

a+n<b+n
 

 

Đọc tiếp...
Tống Yến Nhi 28 tháng 8 2016 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

a/ để x là số hữu tỉ thì mẫu  khác 0. 

\(\Rightarrow\)b-15 \(\ne\)\(\Rightarrow\)\(\ne\)15.

b/ để x là số hữu tỉ dương thì 12 và b-15 phải cùng dấu. \(\Rightarrow\)ta có:

 vì 12 mang dấu + nên b-12 cũng phải mang dấu + => b-12 >0 => b>12.

c/ để x là số hữu tỉ âm thì 12 và b-15 phải khác dấu với nhau => ta có:

vì 12 mang dấu + nên b-15 phải mang dấu - => b-15<0 => b<15.

d/ vì  x=-1 nên 12/b-15 =-1

=> 12/b-15 =-1/1

=> 12.1=(b-15).-1

      12= -(b-15)

      12= -b+15

       12-15=-b 

        -3=-b

        3=b.

e/ để x >1 hay 12/b-15>1 thì 12 và b-15 cùng dấu =>b-15 >0 =>b>15.(câu này chưa chắc lắm)

f/ để x>0 thì 12/b-15 cùng dấu (1) và để x <1 thì b-15<12

                                                               

Kết hợp cả (1) và (2), => b>27.

NHỚ CHỌN CHO MIK NHÉ!:)))))))))

Đọc tiếp...
khong co ten 26 tháng 8 2016 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

ai giup minh voi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 21 tháng 9 2018 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

a . Để x là 1 số hữu tỉ thì b -15 \(\ne\)0

                                          b       \(\ne\)15

Vậy x là số hữu tỉ khi b \(\ne\)15

b . Để x là số hữu tỉ dương thì \(\frac{12}{b-15}\)> 0

=> b -15 > 0 

           b > 15

Vậy x là số hữu tỉ khi b > 15

c. Để x là số hữu tỉ âm thì \(\frac{12}{b-15}\)< 0 

=> b -15 < 0

         b < 15

Vậy x là số hữu tỉ âm khi b < 15

d . Ta có : \(\frac{12}{b-15}\)= -1

12 : ( b - 15  ) =  -1 

         b - 15     = -12

               b       = 3 

Vậy b = 3

e . Để x > 1 thì \(\frac{12}{b-15}\)> 1 

=> \(\frac{12}{b-15}< \frac{12}{12}\)=> b - 15 < 12 

                                        => b < 12 + 15

                                          => b < 27

Vậy b < 27 và b \(\ne\)15 thì x < 1

f . 0 < x < 1

hay \(0< \frac{12}{b-15}< \frac{12}{12}\)

      => b - 15 > 12 

        => b > 12 + 15

          = > b > 27

Vậy b > 27

Đọc tiếp...
thang Tran 11 tháng 6 2015 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

a, Để x dương=> 2m + 11 <0 => 2m <-11 => m <- 5,5 (vì -2010 < 0 và âm nhân âm dương) 

b, để x âm => 2m + 11 >0 => 2m >-11 => m > -5,5

Đọc tiếp...
kotori itsuka 17 tháng 8 2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

cảm ơn thang Tran mk cũng đag cần bài này

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương 27 tháng 7 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

So sánh bình thường như so sánh 2 số cùng tử ấy thôi:

\(\frac{2013}{2104}< \frac{2013}{2014}\)

~ Rất vui vì giúp đc bn ~

Đọc tiếp...
Đào Xuân Hải Hà 27 tháng 7 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

so sánh: 2012/2013 và 2013/2014

Ta so sánh: 1-2012/2013 và 1 - 2013/2014

1/2013     >     1/2014

=> 2012/2013 > 2013/2014

Đọc tiếp...
Daisy Hoàng 27 tháng 7 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

sory mn

ss: 2012/2013 và 2013/2014

Đọc tiếp...
Trà Châu Giang 6 tháng 6 2017 lúc 13:56
Báo cáo sai phạm

278/37=7+19/37

287/46=6+11/46

Vì 7+19/37>6+11/46

=>278/37>287/46

k mình nha Nguyễn Thanh Thư

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 6 tháng 6 2017 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

278/37=7+19/37

287/46=6+11/46

Vì 7+19/37>6+11/46

=>278/37>287/46

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Thư 6 tháng 6 2017 lúc 14:10
Báo cáo sai phạm

Mấy bạn giúp mình trả lời câu b và c lun đi

Đọc tiếp...
♈♐ Shizu _ 석진 _ 다원 20 tháng 7 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

\(5^2=25\)

\(7^2=49\)

\(\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{2^2}{3^2}=\frac{4}{9}\)

~Study well~

#KSJ

Đọc tiếp...
Khánh Ly 20 tháng 7 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

52 = 25

72 = 49

\(\frac{2}{3}\))2 = \(\frac{4}{9}\)

Đọc tiếp...
Đại Nam {Team mafia áo đen} 20 tháng 7 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

5^2=25

7^2=49

(\(\frac{2}{3}\) )^2=\(\frac{4}{9}\)

Đọc tiếp...
Dark boy 19 tháng 7 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

1) \(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(=\left(1+\frac{1}{3}+..+\frac{1}{99}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{100}\right)\)

\(=\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}+\frac{1}{100}\right)-2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{100}\right)\)

\(=\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}+\frac{1}{100}\right)-\left(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{50}\right)\)

\(=\frac{1}{51}+\frac{1}{52}+...+\frac{1}{100}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
headsot96 19 tháng 7 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

1)\(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{5.6}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-...-\frac{1}{100}\)

\(=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{100}-2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{100}\right)\)

\(=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{100}-1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-...-\frac{1}{50}\)

\(=\frac{1}{51}+\frac{1}{52}+...+\frac{1}{100}\)

2)\(A=\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{7.8}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(=\frac{7}{12}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{7.8}+...+\frac{1}{99.100}>\frac{7}{12}=\frac{25}{75}+\frac{25}{100}\)

Đọc tiếp...
Dark boy 19 tháng 7 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

Bài này có lâu gì đâu mà phải sợ khóc lóc ko làm @@ đúng là hết nói

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: