Giúp tôi giải toán


Hiếu Hồng Hữu 04/08/2016 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

a)\(333^{444}=\left(333^4\right)^{111};444^{333}=\left(444^3\right)^{111}\)

Lại có \(333^4=3^4.111^4=81.111^4;444^3=4^3.111^3=64.111^3\)

Nên \(333^4>444^3\)

Suy ra \(333^{444}>444^{333}\)

b)\(5^{202}=\left(5^2\right)^{101}=25^{101};2^{505}=\left(2^5\right)^{101}=32^{101}\)

Suy ra \(2^{505}>5^{202}\)

Vương Quốc Anh 23/06/2017 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

333^444>444^333

5^202>2^505

Ăn CHơi Éo sỢ mƯa rƠi 22/09/2016 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

a, Ta có: 333^444= 111^444 x 3^444 
444^333 = 111^333 x 4^333 
Tách: 3^444 = (3^4)^111 =81^111 <=>4^333 = (4^3)^111 = 64^111 
Mà: {111^444 > 111^333                                                                                                     (1) 
{81^111 > 64^111 hay: (3^4)^111 > (4^3)^111                                                                        (2) 
Từ (1) và (2) ta có:333^444 > 444^333 

b. 5^202 < 2^505

leminhduc 23/09 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

230+330.430=230+(22.3)30=230+260.330=230.(1+230).330

3.2410=3.(3.23)10=3.310.230=311.230

Vì 230.(1+230).330 > 311.230

=> 230+330.430 > 3.2410

Nguyễn Bá Hoàng Minh 18/07/2017 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

b x-y=x.y

Suy ra x=x.y+y=y(x+1)

Lại có x:y=y(x+1):y=x+1

x-y=x+1 suy ra y =-1 x=-1/2=-0,5

Nguyễn Bá Hoàng Minh 18/07/2017 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

a x+y=x.y=x:y

x=x.y-y=y(x-1)

Suy ra x:y=y(x-1):y=x-1

Mà x:y=x+y

x+y-(x-1)=0 . x+y-x+1=0. y+1=0

y=0-1=-1

x=0,5=1/2

Nguyễn Trọng Hiếu 15/08/2016 lúc 11:34
Báo cáo sai phạm

Gọi 7 số hữu tỉ đó là a1; a2; a3; a4; a5; a6; a7 .
Theo đề bài ta có: a1a= a2a3 = a3a4 = a4a5 = a5a6 = a6a7 = a7a1 = 1/4
=> a1 = a3 = a5 = a7
     a2 = a4 = a6
Mà a1a2 = a7a1 => a2 = a7
=> a1 = a2 = a3 = a4 = a5 = a6 = a7
Mà a1a2 = 1/4 => a12 = 1/4 => a1 = 1/2 hay a1 = -1/2
Vậy các số hữu tỉ đó là 1/2 hay -1/2

tôi cô đơn 20/09/2017 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

bt chết liền...

Phương Boice 07/08/2016 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

a)  \(x>0\Rightarrow\frac{a-4}{5}>0\Rightarrow x>\frac{4-4}{5}\Rightarrow a>4\) 

b) \(x< 0\Rightarrow\frac{a-4}{5}< 0\Rightarrow x< \frac{4-4}{5}\Rightarrow a< 4\) 

c) \(\Rightarrow\frac{a-4}{5}=0\Rightarrow x=\frac{4-4}{5}\Rightarrow a=4\)

Despacito 18/09/2017 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x-1\right)^6=\left(2x-1\right)^8\)

\(\left(2x-1\right)^6-\left(2x-1\right)^8=0\)

\(\left(2x-1\right)^6-\left(2x-1\right)^6.\left(2x-1\right)^2=0\)

\(\left(2x-1\right)^6.\left[1-\left(2x-1\right)^2\right]=0\)

\(\left(2x-1\right)^6.\left[\left(1-2x+1\right)\left(1+2x-1\right)\right]=0\)

\(\left(2x-1\right)^6.\left[\left(2-2x\right).2x\right]=0\)

\(\left(2x-1\right)^6.\left[4x\left(1-x\right)\right]=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(2x-1\right)^6=0\\4x\left(1-x\right)=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-1=0\\4x=0hoac1-x=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\x=0hoacx=1\end{cases}}\)

vay \(x=\frac{1}{2}\)hoac \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x=1\end{cases}}\)

\(\frac{\left(2-3x\right)^4}{\left(3x-2\right)^5}=\frac{-\left(3x-2\right)^4}{\left(3x-2\right)^5}=\frac{-1}{3x-2}\)

NTH 18/09/2017 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

mik nghĩ x=0,5 k mik nha

 chs bạn học giỏi^_^

Lê Văn Quyết 27/08/2016 lúc 08:41
Báo cáo sai phạm

(2x-1)^6=(2x-1)^8'

=> (2x-1)=1 hoặc (2x-1)=0

(2x-1)=1 =>2x=2 =>x=1

(2x-1)=0 =>2x=1 =>x=0,5

Trần Tuấn Trọng 17/09/2017 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

M= \(\frac{\sqrt{x}+6}{\sqrt{x}+1}=\frac{5}{\sqrt{x}+1}+1\)

Để M nguyên \(\Leftrightarrow\)\(\frac{5}{\sqrt{x}+1}+1\)nguyên 

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{5}{\sqrt{x}+1}\)nguyên

\(\Leftrightarrow5⋮\left(\sqrt{x}+1\right)\)\(\Leftrightarrow\)\(\left(\sqrt{x}+1\right)\in\)Ư(5)={1;5;-1;-5}

Ta có bảng :

\(\sqrt{x}+1\)-5-115
\(x\)ko có giá trị thỏa mãnko có giá trị thỏa mãn02

Vậy các số hữu tỉ a thõa mãn là (0 ;2 )

Nguyễn Thị Phương Hoa 17/09/2017 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Mở sách nâng cao và phát triển toán 7 ra tìm

Ở trong sách đấy có nhiều dạng toán đa dạng và nâng cao lắm

NTH 15/09/2017 lúc 12:36
Báo cáo sai phạm

mik ko biết làm nhưng bạn có thể vào câu hỏi tương tự

Đỗ Phạm Ngọc Phước 29/07/2015 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

(x-1)^5 = -32

(-2)^5=-32

=>x-1=-2

=>x=-1

**** cho mik nhé

Hatsune Miku 29/07/2015 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

(x-1)^5=-2^5

(x-1)=-2

x=-2+1

x=-1

kotori itsuka 07/08/2017 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

Trần Tuấn Anh hình như bạn nhầm rôi nếu x=3 thì kết quả sẽ bằng 32 nhưng đề bài cho là bằng -32 mà

trần thị yến nhi 10/09/2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

a, C1 : E = 5,5.( 2 - 3,6 )

= 5,5. ( -1.6 )

= -8,8

C2 : E = 5,5.( 2- 3,6 )

= 5,5.2 - 5,5.3,6

= 11 - 19,8

= -8,8

b, C1 = -3,1. ( 3 - 5,7 )

= -3,1. ( -2,7 )

= 8,37

C2 = -3,1.(3 - 5,7)

= -3,1.3 - ( -3,1. 5,7 )

= -9,3 - ( -17,67 )

= -9,3 + 17,67

= 8,37

robert lewandoski 17/06/2015 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Kéo xuống đi, tôi có trả lời câu này cho Như Khánh

Ngô Dương Kiều Trân 03/08/2016 lúc 07:50
Báo cáo sai phạm

theo đề bài : x<y=> a/m<b/m

cộng hai vế a/m ta có:

=> a/m+a/m<b/m+a/m

a+a/m <b+a/m

2a/m<a+b/m

nhân 2 vế với 1/2 

2*a/m*1/2<a+b/m*1/2

a/m<a+b/2m

x<z(1)

+)theo đề bài x<y

=>a/m<b/m

cộng hai vế với b/m

=> a/m+b/m<b/m+b/m

a+b/m<b+b/m

a+b/m<2b/m

nhân 2 vế với 1/2

a+b/m*1/2<2b/m*1/2

a+b/2m<b/m

z<y(2)

từ (1)và (2)=> x<z<y

Michiel Girl Mít ướt 17/06/2015 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

bn thấy nhầm lẫn gì ko Lê Chí Cường?

Công chúa kẹo ngọt 03/06/2017 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

a) Để x là số dương thì:

=> m - 2011/2013 > 0 => m - 2011 > 0 => m>2011

Vì m>2011 nên x là số dương

b) Để là số âm thì :

=> m - 2011/2013 < 0 => m - 2011 < 0 => m<2011

Vì m<2011 nên để thỏa mãn điều kiện thì x là số âm 

c) Để x không là dương cũng không là âm thì:

m - 2011/2013 = 0 => m - 2011 =0 => m = 2011

Vì m=2011 nên x= 0

Thiên Thần Bé Nhỏ 28/08/2016 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Ví dụ cho dễ hiểu:

Có 1/3 và 2/3 liền kề nhau.

Nhưng khi nhân cả mẫu và tử lên cùng 1 số:

2/6 và 4/6.

Suy ra ta có 1/2 ở giữa.

Cách chứng minh:

Gọi 2 số hữu tỉ là a/b và (a+1)/b.(cách nhau 1/b)

2a/2b và 2(a+1)/2b

2a/2b và (2a+2)/2b.

=>Ta có (2a+1)/2b ở giữa.

Chúc em học tốt^^

Thiên Thần Bé Nhỏ 28/08/2016 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Ví dụ cho dễ hiểu:

Có 1/3 và 2/3 liền kề nhau.

Nhưng khi nhân cả mẫu và tử lên cùng 1 số:

2/6 và 4/6.

Suy ra ta có 1/2 ở giữa.

Cách chứng minh:

Gọi 2 số hữu tỉ là a/b và (a+1)/b.(cách nhau 1/b)

2a/2b và 2(a+1)/2b

2a/2b và (2a+2)/2b.

=>Ta có (2a+1)/2b ở giữa.

Chúc em học tốt^^

Thiên Thần Bé Nhỏ 28/08/2016 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

Ví dụ cho dễ hiểu:

Có 1/3 và 2/3 liền kề nhau.

Nhưng khi nhân cả mẫu và tử lên cùng 1 số:

2/6 và 4/6.

Suy ra ta có 1/2 ở giữa.

Cách chứng minh:

Gọi 2 số hữu tỉ là a/b và (a+1)/b.(cách nhau 1/b)

2a/2b và 2(a+1)/2b

2a/2b và (2a+2)/2b.

=>Ta có (2a+1)/2b ở giữa.

Chúc em học tốt^^

Mai Thanh Xuân 09/09/2017 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Để \(x\in Z\)

\(\Rightarrow\frac{a-5}{a}\in Z\)

\(1-\frac{5}{a}\in Z\)

\(\Rightarrow\frac{5}{a}\in Z\Leftrightarrow a\inƯ\left(5\right)\)

\(\Rightarrow a\in\left\{-5;-1;1;5\right\}\)( thỏa mãn điều kiện xác định )

Vậy \(a\in\left\{-5;-1;1;5\right\}\)thì \(x\in Z\)

không cần biết 08/06/2015 lúc 08:33
Báo cáo sai phạm

        \(\frac{a}{b}<\frac{c}{d}\)

=> \(\frac{ad}{bd}<\frac{cb}{db}\)

=> ad < cb (vì có chung mẫu số là db

 

Nguyễn Triệu Khả Nhi 05/09/2017 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

Giả sứ tổng của một số hữu tỉ và một số vô tỉ là một số hữu tỉ

=>a+b=c, trong đó a,c là số hữu tỉ,b là số vô tỉ=>b=c-a mà a,c là số hữu tỉ=>c-a là số hữu tỉ=>b là số hữu tỉ(trái với đề bài)

=>Giả sứ sai=> đpcm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: