Giúp tôi giải toán và làm văn


thien ty tfboys 06/06/2015 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Giả sử ab là số hữu tỉ :ab =c (hữu tỉ ) 

\(\Rightarrow a=\frac{c}{b}\in Q\).Vô lí vì a là số vô tỉ

​Bài toán tương tự :\(a\in I;b\in Q\Rightarrow\frac{a}{b}\in I\)

 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 21/06/2017 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

\(\left(a-b\right)^2\left(b-c\right)^2+\left(b-c\right)^2\left(c-a\right)^2+\left(c-a\right)^2\left(a-b\right)^2\)

\(=\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)^2\)

\(\Rightarrow A=\sqrt{\frac{1}{\left(a-b\right)^2}+\frac{1}{\left(b-c\right)^2}+\frac{1}{\left(c-a\right)^2}}\)

\(=\sqrt{\frac{\left(a-b\right)^2\left(b-c\right)^2+\left(b-c\right)^2\left(c-a\right)^2+\left(c-a\right)^2\left(a-b\right)^2}{\left(a-b\right)^2\left(b-c\right)^2\left(c-a\right)^2}}\)

\(=\sqrt{\frac{\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)^2}{\left(a-b\right)^2\left(b-c\right)^2\left(c-a\right)^2}}\)

\(=\frac{\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

Vì \(a,b,c\in Q\)

\(\Rightarrow A\in Q\)

Đọc tiếp...
Lê Minh Đức 21/06/2017 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

Đặt \(a-b=x,b-c=y,c-a=z\)\(\Rightarrow x+y+z=a-b+b-c+c-a=0\)

Xét \(\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}+2\left(\frac{1}{xy}+\frac{1}{yz}+\frac{1}{zx}\right)\)

\(=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}+\frac{2\left(x+y+z\right)}{xyz}=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}=A\)

Khi đó A bằng giá trị tuyệt đối của \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\) là số hữu tỉ

Đọc tiếp...
Ác Mộng 09/06/2015 lúc 07:52
Báo cáo sai phạm

x.y=13/15

=>x và y cùng dấu(1)

y.z=11/3

=>y và z cũng cùng dấu(2)

Mà z.x=-3/11

=> x và z lại trái dấu(3)

Từ (1),(2) và (3) => 3 số x,y,z k tồn tại

Đọc tiếp...
thang Tran 11/06/2015 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

a, Để x dương=> 2m + 11 <0 => 2m <-11 => m <- 5,5 (vì -2010 < 0 và âm nhân âm dương) 

b, để x âm => 2m + 11 >0 => 2m >-11 => m > -5,5

Đọc tiếp...
kotori itsuka 17/08/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

cảm ơn thang Tran mk cũng đag cần bài này

Đọc tiếp...
Công chúa kẹo ngọt 03/06/2017 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

a) Để x là số dương thì:

=> m - 2011/2013 > 0 => m - 2011 > 0 => m>2011

Vì m>2011 nên x là số dương

b) Để là số âm thì :

=> m - 2011/2013 < 0 => m - 2011 < 0 => m<2011

Vì m<2011 nên để thỏa mãn điều kiện thì x là số âm 

c) Để x không là dương cũng không là âm thì:

m - 2011/2013 = 0 => m - 2011 =0 => m = 2011

Vì m=2011 nên x= 0

Đọc tiếp...
ST CTV 05/10/2017 lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

Từ a - b = 2a + 2b => a = -3b hay \(\frac{a}{b}=-3\) hay a + b = -1,5

=> \(\hept{\begin{cases}a-b=-3\\a+b=-1,5\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=\frac{-3-1,5}{2}=-2,25\\b=-1,5+2,25=0,75\end{cases}}}\)

Vậy...

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 02/10/2017 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{3}-\frac{3}{4}-\frac{-3}{5}+\frac{1}{72}-\frac{2}{9}-\frac{1}{36}+\frac{1}{15}\)

\(\Rightarrow A=\frac{1}{3}+\frac{-3}{4}+\frac{3}{5}+\frac{1}{72}+\frac{-2}{9}+\frac{-1}{36}+\frac{1}{15}\)

\(\Rightarrow A=\left(\frac{1}{3}+\frac{3}{5}+\frac{1}{15}\right)+\left(\frac{-3}{4}+\frac{-2}{9}+\frac{-1}{36}\right)+\frac{1}{72}\)

\(\Rightarrow A=1+\left(-1\right)+\frac{1}{72}\)

\(\Rightarrow A=0+\frac{1}{72}\)

\(\Rightarrow A=\frac{1}{72}\)

Đọc tiếp...
GV Quản lý 27/09/2017 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

a) Vì \(\frac{a}{b}< \frac{c}{d}\) và \(b.d>0\) nên suy ra \(ad< bc\).

Tách bất đẳng thức kép cần chứng minh thành 2 bất đảng thức  \(\frac{a}{b}< \frac{a+c}{b+d}\) và  \(\frac{a+c}{b+d}< \frac{c}{d}\)

Ta cần chứng minh:

     \(\frac{a}{b}< \frac{a+c}{b+d}\)

    \(\Leftrightarrow a\left(b+d\right)< \left(a+c\right)b\) (do b, d > 0)

    \(\Leftrightarrow ab+ad< ab+cb\)

   \(\Leftrightarrow ad< cb\)

Bất đẳng thức cuối đúng nên bất đẳng thức \(\frac{a}{b}< \frac{a+c}{b+d}\) đúng.

Ta cần chứng minh tiếp:

      \(\frac{a+c}{b+d}< \frac{c}{d}\)

     \(\Leftrightarrow\left(a+c\right)d< c\left(b+d\right)\) do b.d > 0

     \(\Leftrightarrow ad+cd< cb+cd\)

    \(\Leftrightarrow ad< cb\)

Bất đẳng thức cuối đúng do giả thiết.

Vậy bài toán được chứng minh

b) Áp dụng câu a ta có:

Từ \(\frac{-1}{3}< \frac{-1}{4}\) => \(\frac{-1}{3}< \frac{-1-1}{3+4}< \frac{-1}{4}\)

Ta lấy phân số xen giữa là \(-\frac{2}{7}\) và ta có: \(\frac{-1}{3}< \frac{-2}{7}< \frac{-1}{4}\)

Áp dụng tiếp kết quả câu a ta được:

  \(\frac{-1}{3}< \frac{-1-2}{3+7}< \frac{-2}{7}< \frac{-2-1}{7+4}< \frac{-1}{4}\)

Hay là:

  \(\frac{-1}{3}< \frac{-3}{10}< \frac{-2}{7}< \frac{-3}{11}< \frac{-1}{4}\)

Và 3 phân số xen giữa là: \(-\frac{3}{10};-\frac{2}{7};-\frac{3}{11}\)

Đọc tiếp...
OoO Ledegill2 OoO 27/09/2017 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

a, Ta chứng minh: \(\frac{a}{b}< \frac{a+c}{b+d}\), biết \(\frac{a}{b}< \frac{c}{d}\)

\(\frac{a}{b}< \frac{c}{d}\Rightarrow\frac{ad}{bd}< \frac{cd}{bd}\)vì \(b>0;d>0\Rightarrow ad< bc\)

\(\Rightarrow ad+ab< bc+ab\Rightarrow ab+d< ba+c\Rightarrow\frac{a+c}{b+d}\)

Tương tự: \(\frac{a}{b}< \frac{c}{d}\Rightarrow\frac{a+c}{b+d}< \frac{c}{d}\). Vậy \(\frac{a}{b}< \frac{a+c}{b+d}< \frac{c}{d}\)

b, \(\frac{-1}{3}=\frac{-16}{48}< \frac{-15}{48};\frac{-14}{48};\frac{-13}{48}< \frac{-12}{48}=\frac{-1}{4}\)

Vậy 3 số hữu tỉ đó là: \(\frac{-15}{48};\frac{-14}{48};\frac{-13}{48}\)

Đọc tiếp...
Hiếu Hồng Hữu 04/08/2016 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

a)\(333^{444}=\left(333^4\right)^{111};444^{333}=\left(444^3\right)^{111}\)

Lại có \(333^4=3^4.111^4=81.111^4;444^3=4^3.111^3=64.111^3\)

Nên \(333^4>444^3\)

Suy ra \(333^{444}>444^{333}\)

b)\(5^{202}=\left(5^2\right)^{101}=25^{101};2^{505}=\left(2^5\right)^{101}=32^{101}\)

Suy ra \(2^{505}>5^{202}\)

Đọc tiếp...
Vương Quốc Anh 23/06/2017 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

333^444>444^333

5^202>2^505

Đọc tiếp...
Ăn CHơi Éo sỢ mƯa rƠi 22/09/2016 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

a, Ta có: 333^444= 111^444 x 3^444 
444^333 = 111^333 x 4^333 
Tách: 3^444 = (3^4)^111 =81^111 <=>4^333 = (4^3)^111 = 64^111 
Mà: {111^444 > 111^333                                                                                                     (1) 
{81^111 > 64^111 hay: (3^4)^111 > (4^3)^111                                                                        (2) 
Từ (1) và (2) ta có:333^444 > 444^333 

b. 5^202 < 2^505

Đọc tiếp...
leminhduc 23/09/2017 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

230+330.430=230+(22.3)30=230+260.330=230.(1+230).330

3.2410=3.(3.23)10=3.310.230=311.230

Vì 230.(1+230).330 > 311.230

=> 230+330.430 > 3.2410

Đọc tiếp...
Nguyễn Bá Hoàng Minh 18/07/2017 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

b x-y=x.y

Suy ra x=x.y+y=y(x+1)

Lại có x:y=y(x+1):y=x+1

x-y=x+1 suy ra y =-1 x=-1/2=-0,5

Đọc tiếp...
Nguyễn Bá Hoàng Minh 18/07/2017 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

a x+y=x.y=x:y

x=x.y-y=y(x-1)

Suy ra x:y=y(x-1):y=x-1

Mà x:y=x+y

x+y-(x-1)=0 . x+y-x+1=0. y+1=0

y=0-1=-1

x=0,5=1/2

Đọc tiếp...
Nguyễn Trọng Hiếu 15/08/2016 lúc 11:34
Báo cáo sai phạm

Gọi 7 số hữu tỉ đó là a1; a2; a3; a4; a5; a6; a7 .
Theo đề bài ta có: a1a= a2a3 = a3a4 = a4a5 = a5a6 = a6a7 = a7a1 = 1/4
=> a1 = a3 = a5 = a7
     a2 = a4 = a6
Mà a1a2 = a7a1 => a2 = a7
=> a1 = a2 = a3 = a4 = a5 = a6 = a7
Mà a1a2 = 1/4 => a12 = 1/4 => a1 = 1/2 hay a1 = -1/2
Vậy các số hữu tỉ đó là 1/2 hay -1/2

Đọc tiếp...
tôi cô đơn 20/09/2017 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

bt chết liền...

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: