Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Đình Dũng 4 tháng 7 2015 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

144% - 100% = 44 5 Việt ah

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 4 tháng 7 2015 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh của hình vuông là a thì diện tích hình vuông là \(a^2\)

Nếu tăng a lên 20% được \(100\%a+20\%a=120\%a\).

Diện tích hình vuông mới là \(\left(120\%a\right)^2=144\%a^2\)

Vậy diện tích hình vuông tăng 144% - 100% = 40%

Đọc tiếp...
hội thích giải toán 4 tháng 2 2017 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

40% bạn nhé vì khi nhân thì nó lấy cạnh nhân cạnh nên nếu tăng 20% trăm thì 20%x2=40%

Đọc tiếp...
Tony Spicer 7 tháng 4 2015 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

Tổng số kg của tất cả các giỏ là: 65+71+58+72+93=359(kg)

Thử từng giỏi một; lấy 3 giỏ bất kì cộng lại rồi chia cho 3 sao cho ra kết quả là 1 trong 2 giỏ còn lại:

Đáp số: ... 

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 8 tháng 11 2015 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

Tổng số xoài và cam lúc đầu: 65+ 71+ 58+ 72+ 93 = 359 (kg) 

Vì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại nên tổng số xoài và cam còn lại 
là số chia hết cho 4, mà 359 chia cho 4 dư 3 nên giỏ cam bán đi có khối lượng chia cho 4 dư 3.

Trong các số 65; 71; 58; 72; 93 chỉ có 71 chia cho 4 dư 3 .

Vậy giỏ cam bán đi là giỏ 71 kg. 

Số xoài và cam còn lại : 359 - 71= 288 (kg) 

Số cam còn lại : 288:4 = 72(kg) 

Vậy: các giỏ cam là giỏ đựng 71 kg ; 72 kg .

các giỏ xoài là giỏ đựng 65 kg ; 58 kg; 93 kg.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 9 tháng 6 2015 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

x2 - 2y2 = 1

=> x2 - 1 = 2y2 => (x - 1).(x + 1) = 2y2 (1)

Xét tổng (x - 1) + (x + 1) = 2x là số chẵn => x - 1 ; x + 1 cùng tích chẵn hoặc lẻ. (2)

Từ (1), (2) => x - 1; x + 1 cùng là số chẵn.

=> (x - 1).(x + 1) là số chẵn <=> 2y2 là số chẵn <=> y2 là số chẵn.

Mà y là số nguyên tố => y = 2. Khi đó x = 1 + 2.22 = 9 => x = 3

                                Vậy x = 3 và y = 2

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 6 tháng 4 2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

x
2
 - 2y2
 = 1
=> x2
 - 1 = 2y2
 => (x - 1).(x + 1) = 2y2
 (1)
Xét tổng (x - 1) + (x + 1) = 2x là số chẵn => x - 1 ; x + 1 cùng tích chẵn hoặc lẻ. (2)
Từ (1), (2) => x - 1; x + 1 cùng là số chẵn.
=> (x - 1).(x + 1) là số chẵn <=> 2y2
 là số chẵn <=> y2
 là số chẵn.
Mà y là số nguyên tố => y = 2. Khi đó x = 1 + 2.22
 = 9 => x = 3
                                Vậy x = 3 và y = 2

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 6 tháng 4 2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

x
2
 - 2y2
 = 1
=> x2
 - 1 = 2y2
 => (x - 1).(x + 1) = 2y2
 (1)
Xét tổng (x - 1) + (x + 1) = 2x là số chẵn => x - 1 ; x + 1 cùng tích chẵn hoặc lẻ. (2)
Từ (1), (2) => x - 1; x + 1 cùng là số chẵn.
=> (x - 1).(x + 1) là số chẵn <=> 2y2
 là số chẵn <=> y2
 là số chẵn.
Mà y là số nguyên tố => y = 2. Khi đó x = 1 + 2.22
 = 9 => x = 3
                                Vậy x = 3 và y = 2

Đọc tiếp...
robert lewandoski 31 tháng 5 2015 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

Đặt đk ở đề bài là(*)

Vì x,y \(\in\) N* nên (x+y)^5 < 120y+3 < 120y+120x=120(x+y)

Ta có:

(x+y)^4 < 120 < 4^4

x+y < 4. Mà x+y > 2(vì x,y \(\in\) N*)

do đó:x+y=2 hoặc x+y=3

(1)x+y=2

=>x=y+1 thỏa mãn (*)

(2)x+y=3

=>x=1;y=2 hoặc x=2,y=1

x=1,y=1 thỏa mãn (*)

x=2,y=1 ko thỏa mãn (*)

Vậy x=1,y=1

và x=1,y=2

Đọc tiếp...
tth 10 tháng 8 2017 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

robert lewandoski giỏi quá! Làm đúng rồi

Dù mình chưa học bài toán trên nhưng mình nghĩ bạn làm đúng!

Bài làm trên thật xuất sắt

Đọc tiếp...
At the speed of light CTV 10 tháng 8 2017 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Bạn ấy làm đúng rồi 

Mặc dù mình không biết nhưng mk nghĩ bạn ấy đã làm đúng

Quá xuất sắc

Đọc tiếp...
Wanarot Sonthichai 25 tháng 7 2015 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Tổng số xoài và cam lúc đầu: 65+ 71+ 58+ 72+ 93 = 359 (kg) 

Vì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại nên tổng số xoài và cam còn lại 
là số chia hết cho 4, mà 359 chia cho 4 dư 3 nên giỏ cam bán đi có khối lượng chia cho 4 dư 3.

Trong các số 65; 71; 58; 72; 93 chỉ có 71 chia cho 4 dư 3 .

Vậy giỏ cam bán đi là giỏ 71 kg. 

Số xoài và cam còn lại : 359 - 71= 288 (kg) 

Số cam còn lại : 288:4 = 72(kg) 

Vậy: các giỏ cam là giỏ đựng 71 kg ; 72 kg .

các giỏ xoài là giỏ đựng 65 kg ; 58 kg; 93 kg.

Đọc tiếp...
Cà Thị Phượng 23 tháng 3 2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Tổng số xoài và cam lúc đầu là:

65 + 71 + 58 + 72 + 93 = 359 (kg)

Số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại thì tổng số xoài và cam còn lại là số chia hết cho 4, mà 359 chia cho 4 dư 3 nên giỏ cam bán đi có khối lượng chia cho 4 dư 3.

Trong các số 65; 71; 58; 72; 93 chỉ có 71 chia cho 4 dư 3.

Vậy giỏ cam bán đi là giỏ nặng 71kg.

Số xoài và cam còn lại là:

359 - 71= 288 (kg)

Số cam còn lại là:

288 : 4 = 72 (kg)

Vậy: các giỏ đựng cam nặng 71 kg và 72 kg.

Còn các giỏ đựng xoài nặng 65 kg ; 58 kg; 93 kg.

Đọc tiếp...
Lê tuấn dũng 15 tháng 4 2019 lúc 10:39
Báo cáo sai phạm

Tổng số xoài và cam lúc đầu: 65+ 71+ 58+ 72+ 93 = 359 (kg)

Vì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại nên tổng số xoài và cam còn lại là

số chia hết cho 4, mà 359 chia cho 4 dư 3 nên giỏ cam bán đi có khối lượng

chia cho 4 dư 3.

Trong các số 65; 71; 58; 72; 93 chỉ có 71 chia cho 4 dư 3 .

Vậy giỏ cam bán đi là giỏ 71 kg.

Số xoài và cam còn lại : 359 - 71= 288 (kg)

Số cam còn lại : 288:4 = 72(kg)

Vậy: các giỏ cam là giỏ đựng 71 kg ; 72 kg .

các giỏ xoài là giỏ đựng 65 kg ; 58 kg; 93 kg.

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 6 tháng 8 2015 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của 2 con là:

10+5=15 tuổi

Số năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của 2 con là:

36-15=21 năm

                        Đáp/Số: 21 năm

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 6 tháng 8 2015 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Ta có biểu thức: 36 + x = 15 + 2x 

                      2x - x = 36 - 15

                      x = 21

Vậy 21 năm nữa thì tuổi mẹ bằng tổng tuổi hai con

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 13 tháng 6 2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Giải:

Tổng số tuổi của con trai và con gái là:

10+5=15(tuổi)

Vậy sau số năm nữa thì tuổi mẹ bằng tổng tuổi 2 con là:

36-15=21(năm)

Đáp số: 21 năm

Đọc tiếp...
Người Vô Danh 9 tháng 3 2015 lúc 7:41
Báo cáo sai phạm

26 viên, chắc chắn 99,9% luôn

Đọc tiếp...
Trần Mai Dương 12 tháng 2 2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Nếu lấy ít nhất 25 viên bi, trong trường howpf xấu nhất, cả 25 viên đều là bi đỏ

Vậy phải bốc thêm 1 viên nữa để chắc chắn có cả bi đỏ và  bi xanh

Vậy cần lấy ít nhất là

25 + 1 = 26 ( viên bi )
     Đáp số : 26 viên

k nha, mk làm giỏi dạng này lắm, đúng 100%

Đọc tiếp...
Phạm Hữu Đức 27 tháng 3 2019 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

24 viên chế ko phải là 26 viên chắc luôn 100%

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 31 tháng 3 2015 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

Tổng khối lượng cam và xoài là: 59 + 71 + 65+ 74 + 97 = 366 kg

Sau khi bán 1 thùng cam thì khối lượng xoài gấp 4 lần khối lượng cam nên tổng khối lượng xoài và cam còn lại sẽ là một số chia hết cho 5

Mà 366 chia cho 5 dư 1 nên thùng cam đã bán đi sẽ có khối lượng là số chia cho 5 dư 1. Trong các số đó chỉ có số 71 chia cho 5 dư 1

Vậy thùng cam bán đi có khối lượng là 71 kg

Khối lượng cam và xoài còn lại là: 366 - 71 = 295 kg

Khối lượng cam cìn lại là: 295 : 5 = 59 kg

Vậy thùng xoài là thùng có khối lượng: 65kg;74kg;97kg

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 31 tháng 3 2015 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

Tổng khối lượng cả 5 thùng là 59 + 71 + 65 + 74 + 97 = 366 (kg)

- Sau khi bán đi 1 thùng cam thì số còn lại xoài gấp 4 lần cam. Nên số còn lại phải là số chia hết cho 5.

- Ta lấy tổng trừ lần lượt khối lượng từng thùng một:

366-59=307; 366-71=295; 366-65=301; 366-74=292;366-97=269

- Chỉ có trường hợp 295 chia hết cho 5. Vậy thùng cam đã bán đi là thùng ghi khối lượng 295 kg

* Số xoài còn lại gấp 4 lần số cam; mỗi thùng chỉ đựng một loại quả; các thùng còn lại gồm: 59kg;65kg;74kg;97kg. =>

- Số xoài còn lại gấp 4 lần số cam nên cam chỉ có thể là 1 thùng trong các thùng còn lại mà thôi. Tổng số xoài phải là số chia hết cho 4.

Ta lại lấy tổng 4 thùng còn lại là 295 kg trừ lần lượt đi mỗi thùng:

295-59=236 (Thoả mãn là số chia hết cho 4)

295-65=230; 295-74=221; 295-97=198(Tổng 3 thùng không thoả mãn vì không chia hết cho 4)

* Vậy thùng đựng cam là thùng: 71kg và thùng 59 kg.

Thùng đựng xoài là 3 thùng: 65kg; 74kg; 97kg.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: