Giúp tôi giải toán và làm văn


Ngọc Vĩ 20/08/2015 lúc 23:31
Báo cáo sai phạm

+)Trong tam giác ABC có : D là trung điểm của AB , E là trung điểm của AC

     => DE là đường trung bình => DE // BC hay DE // HM

     => tứ giác DEMH là hình thang (1)

mk chỉ cm đc 1 ý thui ak , sr ha ^^

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng 25/07/2016 lúc 07:45
Báo cáo sai phạm

Tam giác ABC có : AB=BC(gt)

Suy ra:tam giác ABC cân tại B

Suy ra:góc ABC=goc ACB(2 goc o day bang nhau cua tam giac can ABC)

Goc DAC= goc BAC(vi AC la tia phan giac cua goc A)

Suy ra:goc DAC= goc ACB(= goc BAC)

Suy ra:AD//BC(Vi gocDAC=gocACB hai goc so le trong)

Suy ra:ABCD là hình thang có đáy AD và BC

 Lik_e nha !

Đọc tiếp...
Oo Bản tình ca ác quỷ oO 25/07/2016 lúc 07:49
Báo cáo sai phạm

xét tam giác ABC có: AB = AC (gt)

=> tam giác ABC cân tại B

=> góc BAC = góc BCA

mà góc BAC = góc DAC (AC là phân giác của góc A)

=> góc DAC = góc BCA

=> AD//BC

=> tứ giác ABCD là hình thang

bài trong SGK dễ!!

57477677567568587876876968968976858467567856876989978056732524543

Đọc tiếp...
Trương Việt Hoàng 25/07/2016 lúc 07:47
Báo cáo sai phạm

Do ab=ac nên tam fiacs abc cân tại b suy ra góc BAC = góc BCA

Mà góc Bac = góc CAD (do AD là tia p/giác góc A)

Nên suy ra góc CAD = góc BCA

Mà hai góc này nằm ở vị trí so le trong của ad và bc cắt bởi ac nên ad // bc suy ra tứ giác abcd là hình thang

Đọc tiếp...
Phan Văn Hiếu 11/08/2016 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

vì ABCD là hình thang cân nên góc BCD = góc ADC = 600

ta có góc ABC + góc BCD = 1800 (2 góc kề bù)

         góc ABC                  = 120o

mà  DB là tia phân giác của góc ADC

nên góc ADB = góc BDC = 300

ta có góc ABD = góc BDC( 2 góc SLT;AB//CD)

nên góc ABD = 300

ta có góc DBA + góc DBC = góc ABC

 thay số 300 + góc DBC = 1200

                 góc DBC = 900

hay DB vuông góc với BC

b, xét \(\Delta\)ABD có  góc ADB = góc ABD = 300

\(\Rightarrow\Delta\)ABD cân tại A

nên AB=AD=4cm

vì ABCD là hình thang cân nên AB=BC=4cm

xét \(\Delta\)BCD vuông tại B có góc DBC = góc BDC + góc BCD(2 góc phụ nhau)

thay số 900 = 600 + góc BDC 

góc BDC =300

\(\Rightarrow BC=\frac{1}{2}DC\)(trong tam giác vuông cạnh đối diện với góc 300 bằng 1/2 cạnh huyền)

thay số \(4=\frac{1}{2}DC\)

DC=8

chu vi hình thang ABCD là

4+4+4+8=20(cm) 

Đọc tiếp...
Tên Gì Không Quan Trọng 22/09/2018 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

haizzzz nghe khó hiểu nhở

Đọc tiếp...
Eirlys 17/07/2018 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

a, Vì ABCD là hình thang cân (gt)

=> góc ADC = góc C = 60 độ

Vì DB là tia phân giác góc ADC (gt)

=> góc BDC = góc ADB = góc ADC/2 = 60 độ/2 = 30 độ

Xét tam giác BCD có: góc BDC + góc BCD + góc CBD = 180 độ (tổng 3 góc trg tam giác)

                            => 30 độ + 60 độ + góc CBD = 180 độ

                            => góc CBD = 180 độ - 60 độ - 30 độ = 90 độ

=> DB vuông góc với BC

b, Vì AB // CD (gt)

=> góc ABC + góc C = 180 độ (2 góc trg cùng phía)

=> góc ABC + 60 độ = 180 độ

=> góc ABC = 180 độ - 60 độ = 120 độ

Ta có: góc ABC - góc CBD = góc ABD

       => 120 độ - 90 độ = góc ABD

        => góc ABD = 30 độ

Xét tam giác ABD có: góc ADB = 30 độ (cm câu a)

                               góc ABD = 30 độ (cmt)

=> Tam giác ABD cân tại A (t/c)

=> AD = AB = 4cm

Vì ABCD là hình thang cân (gt)

=> AD = BC = 4cm (t/c)

Xét tam giác BCD có: góc CBD  = 90 độ

=> BC = 1/2 DC (trg tam giác vuông, cạnh đối diện với góc 30 độ bằng 1/2 cạnh huyền)

=> 4cm = 1/2 DC

=> DC = 8cm

Chu vi hình thang là: 4cm + 4cm + 4cm + 8cm = 20 (cm)

Vậy chu vi hình thang ABCD là 20cm                                     

Đọc tiếp...
Summer 19/06/2017 lúc 09:52
Báo cáo sai phạm

A B C D

+ Xét tam giác BCD

^CBD=180-^BCD-^BDC=180-60-30=90

=> tam giác BCD vuông tại B

=> BC=CD/2 (Trong tam giác vuông cạnh đối diện góc 30 độ =1/2 cạnh huyền)

=> CD=2.BC (1) + AB//CD

=> ^ABC+^BCD=^ABC+60=180 (Hai đường thẳng // bị cắt bởi 1 cát tuyến thì hai góc trong bù nhau)

=> ^ABC=180-60=120

=> ^ABD=^ABC-^CBD=120-90=30

+ Xét tam giác ABD có

^ADB=^ABD=30

=> t/g ABD cân tại A => AD=AB (2)

+ Do hình thang ABCD cân

=> AD=BC (3)

+ Chu vi hình thang = AB+BC+CD+AD (4)

Từ (1) (2) (3) (4) => CV hình thang ABCD=5.BC=20 cm

=> BC=20:5=4 cm

=> AB=BC=AD=4 cm

CD=2.BC=2.4=8 cm 

^ như này là góc nhé

Đọc tiếp...
Sóc 24/08/2016 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

sai đầu bài DB ko thể nào là phân giác của góc D 

Đọc tiếp...
Kurokawa Neko 16/08/2017 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

A B C D M E I F K N P Q S

1. Chứng minh: Tứ giác EFIK là hình thang cân:

Gọi P là trung điểm của AM và S là trung điểm của BM.

Xét \(\Delta\)ACM: E là trung điểm CM, P là trung điểm AM => EP là đường trung bình \(\Delta\)ACM

=> EP//AC (*)

Ta có: ^DMB=^CAM=600. Mà 2 góc này đồng vị => DM//AC (1)

Xét \(\Delta\)ADM: K là trung điểm AD, P là trung điểm AM

=> PK là đường trung bình \(\Delta\)ADM => PK//DM (2)

Từ (1) và (2) => PK//AC (**)

Từ (*) và (**) => 3 điểm E,K,P thẳng hàng

Tương tự: FS là đường trung bình \(\Delta\)CMB => FS//CM.

Mà CM//BD (Đồng vị) => FS//BD. Lại có: IS//BD => 3 điểm F,I,S thẳng hàng.

Xét  \(\Delta\)CMB: E là trung điểm CM, F là trung điểm BC

=> EF là đường trung bình của \(\Delta\)CMB => EF/MB => EF//AB (3)

Xét \(\Delta\)AMD: K là trung điểm AD, I là trung điểm DM

=> IK là đường trung bình \(\Delta\)AMD => IK//AM => IK//AB (4)

Từ (3) và (4) => EF//IK (5)

Do E,K,P thẳng hàng => ^EKI và ^EPS là 2 góc đồng vị. Mà IK//AB (KI//PS)

=> ^EKI=^EPS (6)

Tương tự F,I,S thẳng hàng; IK//PS => ^FIK=^FSP (Đồng vị) (7)

Ta thấy: EP//AC => ^EPS=^CAM=600;  FS//BD => ^FSP=^DBM=600

=> ^EPS=^FSP=600 (8)

Từ (6); (7) và (8) => ^EKI=^FIK=600 (9)

Từ (5) và (9) => Tứ giác EFIK là hình thang cân (đpcm)

2. Chứng minh KF=1/2CD:

Gọi N là trung điểm AB, Q là trung điểm AC.

Xét \(\Delta\)ADB: K là trung điểm AD, N là trung điểm AB

=> KN là đường trung bình của \(\Delta\)ADB => KN//BD và KN=1/2BD => KN=1/2DM (10)

PK là đường trung bình \(\Delta\)AMD (cmt) => PK=1/2DM (11)

Từ (10) và (11) => KN=PK

Xét \(\Delta\)ACM: Q là trung điểm AC, P là trung điểm AM

=> PQ là đường trung bình \(\Delta\)ACM => PQ//CM ;PQ=1/2CM (12)

NF là đường trung bình \(\Delta\)ABC => NF=1/2AC => NF=1/2CM (13)

Từ (12) và (13) => PQ=NF

Lại có: ^KPQ=^KNF=600 (Tự tính)

Xét \(\Delta\)QKP và \(\Delta\)FKN có:

KP=KN (cmt)

^KPQ=^KNF       => \(\Delta\)QKP=\(\Delta\)FKN (c.g.c)

PQ=NF (cmt)

=> KQ=KF (2 canh tương ứng) (14)

Xét \(\Delta\)CAD: Q là trung điểm AC, K là trung điểm AD

=> KQ là đường trung bình \(\Delta\)CAD => KQ=1/2CD (15)

Từ (14) và (15) => KF=1/2CD (đpcm).

Đọc tiếp...
robin 22/06/2016 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm
vex hinhf ddi rooif minhf lamf cho
Đọc tiếp...
Bùi Khánh Chi 25/06/2016 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

vẽ hình đi 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: