Giúp tôi giải toán và làm văn


dam quang tuan anh 15/11 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái số bé ta được số lớn 

=> Số lớn hơn số bé 300 đơn vị

Số lớn là : ( 390 + 300 ) : 2= 345

Số bé là : 345 - 300 = 45

Đọc tiếp...
Công chúa ánh dương 15/11 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

cậu làm số ra đi tớ ko hiểu

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 15/11 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Gọi số bé là :ab

Thì số lớn là :3 ab

(ab có dấu gạch ngang trên đầu nhé)

Theo đề bài, ta có:

3ab+ab=390

300+ab+ab=390

2ab=390-300=90

ab=90:2=45

=>Số bé là 45

Số lớn là 345

Đ s:

Đọc tiếp...
Đặng Hồng Nhung 02/11/2017 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

     Đổi: 3,5 km=3500m

 Nửa chu vi khu rừng là:

    3500:2= 1750 (m)

Tóm tắt: Chiều dài 3 phần

              Chiều rộng 2 phần

Chiều dài khu rừng là:

     1750:(3+2)x3=1050 (m)

Chiều rộng khu rừng là:

     1750-1050=700 (m)

Diện rích khu rừng là:

    1050x700=735000 (m2)

              Đổi: 735000m2= 73,5 ha

                                Đáp số: 73,5 ha;  735000 m2

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 02/11/2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi khu đất hcn đó là

3,5:2=1.75(km)

gấp rưỡi là gấp 2/3

chiều dài khu đất hcn là

1.75:(2+3)x3=1.05(km)

chiều rộng khu đất hcn là

1.75-1.05=0.7(km)

diện tk khu đất là

1.05x0.7=0.735)km2)

đổi : 0.735km2=735000m2

        0.735km2=73.5ha

tham khảo nha

Đọc tiếp...
kudo shinichi 02/11/2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

                                      Bài giải

   Đổi : 3,5 km = 3500 m ; gấp rưỡi = 3/2

Nữa chu vi khu rừng hình chữ nhật là :

                   3500 : 2 = 1750 ( m )

Chiều rộng khu rừng là :

                   1750 : (3 + 2) x 2 = 700 ( m )

Chiều dài khu rừng là: 

                   1750 - 700 = 1050 ( m )

Diện tích khu rừng là :

                     700 x 1050 = 735000 ( m2 )

                                         = 73,5 ha

                                 Đáp số : ...

Đọc tiếp...
nguyen thu hang 07/10/2014 lúc 08:27
Báo cáo sai phạm

buổi tối bán được số lít mật ong là:

[45+60+15]:2 = 60 [l mật ong ]

       đáp số : 60 l mật ong

Đọc tiếp...
phan nguyễn thảo ngân 06/10/2014 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

 


Số lít mât ong buổi tối bán được là:

(45 + 60 + 15): 2 =60 (l mật)

Đáp số:60 l mật ong

Đọc tiếp...
Vũ Mạnh Hùng 21 giờ trước (14:20)
Báo cáo sai phạm

60 lít nha bạn

Đọc tiếp...
Kaito_Kid 02/10/2017 lúc 12:34
Báo cáo sai phạm

x + 25 = 64

x         = 64 - 25

x         = 39

Vậy x = 39

Đọc tiếp...
Đỗ Bá Long 17/07/2014 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

Vì 1/3 số thứ nhất bằng 1/5 số thứ hai nên tỉ số giữa số thứ nhất và số thứ hai là: 1/5 : 1/3 = 3/5

Coi số thứ nhất là 3 phần bằng nhau thì số thứ hai là 5 phần như thế.

Số thứ nhất là:

                     760 : (3+5) x 3 = 285

Số thứ hai là :

                     760 - 285 = 475

                                    Đ/S: Số thứ nhất: 285   

                                           Số thứ hai: 475

Đọc tiếp...
OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa 12/10/2017 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

ta coi số thứ nhất là 3 phần số thứ hai là 5 phần thì

tổng số phần bằng nhau là:

3+5=8(phần)

số thứ nhất là :

760:8x5=475

số thứ hai là

760-475=285

d/s:....

chắc chắn 100% tk cho mk nhaPhùng Minh Hằng

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 22/01/2015 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất bằng 3/5 số thứ hai.

tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

số thứ nhất là:

760 : 8 x 3 = 285

số thứ hai là:

760 - 285 = 475

đáp số: số thứ nhất : 285.

            số thứ hai : 475.

Đọc tiếp...
nguyenducanha 30/11/2016 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

số đó là 123 ý bạn ấy là vậy

đúng không nobi nobita

k cho tớ nhé !

Đọc tiếp...
nobi nobita 30/11/2016 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

so

do

la

1

2

3

Đọc tiếp...
Phạm Thị Khánh Huyền 21/10/2017 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

123 là kết quả đấy

Đọc tiếp...
GV Quản lý 11/10/2017 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

Vẽ sơ đồ như sau:

53 53 A B C D

Số cần tìm là cả đoạn thẳng AB, lấy AC = 1/3 AB, thêm AC 53 đơn vị thì được AD và AD kém AB 53 đơn vị => CD = DB

Vậy số cần tìm là AB = 3 x 53 = 159

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 11/10/2017 lúc 12:38
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{3}\)số cần tìm và số cần tìm là:

1 - \(\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\)

Hiệu của \(\frac{1}{3}\)số cần tìm và số cần tìm là:

53 + 53 = 106

Số cần tìm là:

106 : \(\frac{2}{3}\)= 159

Đ/S: 159

Đọc tiếp...
nguyễn văn an 28/10/2017 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

help me = hiếp me

Đọc tiếp...
TiT TvT TiT 10/09/2016 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có sơ đồ:

   TÁO   |____|____|                          

   CAM   |____|                        } 18 QUẢ

   XOÀI  |____|____|____|  

            Tổng số phần bằng nhau là: 

                  2 + 1 +3 = 6 ( phần)

                 Cam có số quả là:

                   18 : 6 = 3 (quả)   

                 Táo có số quả là:

                 3 : 1/2 = 6 (quả)

                  Xoài có số quả là:

                  3 . 3 = 9 (quả) 

Đ/S: cam: 3 qu . Táo 6 qu.     xòa 9 qu

tks

Đọc tiếp...
nhất sông núi 07/11/2017 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Ta có sơ đồ chỉ tổng số quả táo, quả cam và quả xoài như sau :

Số quả cam : !_____!

Số quả táo  : !_____!_____!

Số quả xoài : !_____!_____!_____!

Nhìn vào sơ đồ vẽ trên, ta thấy tổng số phần bằng nhau là :

1 + 2 + 3 = 6 ( phần )

Số quả cam có tất cả là :

18 : 6 x 1 = 3 ( quả )

Số quả táo có tất cả là :

18 : 6 x 2 = 6 ( quả )

Số quả xoài có tất cả là :

18 - ( 3 + 6 ) = 9 ( quả )

Đáp số : Số cam có : 3 quả.

             Số táo có : 6 quả.

             Số xoài có : 9 quả.

  
Đọc tiếp...
lê quang dũng 29/10/2017 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

số quả cam : \(\frac{1}{2}\)táo.

Số quả xoài gấp 3 lần cam tức là xoài : \(\frac{3}{1}\)cam.

    \(\Leftrightarrow\)Coi số cam là 1 phần thì số táo là 2 phần và số xoài là 3 phần.

                          Tổng số phần = nhau là :

                                  \(1+2+3=6\left(ph\right)\)

                           Số quả cam là :

                                  \(18:6\times1=3\left(quả\right)\)

                         Số quả táo là :

                                  \(18:6\times2=6\left(quả\right)\)

                       Số quả xoài là :

                                   \(18-\left(3+6\right)=9\left(quả\right)\)

                                          Đáp số :  cam : 3 quả cam

                                                         táo : 6 quả táo

                                                        xoài : 9 quả xoài.

Đọc tiếp...
Lưu Thu Thủy 21/11/2014 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Gọi số tuổi của chị là a ,tuổi em là b Suy ra hiệu số tuổi 2 chị em là a-b

Theo bài ra : *  b - (a - b) =12 (tuổi)  <1>

                    *a.2-(a+b)=3(tuổi)

                     a.2-a-b=3(tuổi)

                     a-b=3(tuổi)

         Suy ra ;Hiệu số tuổi 2 chị em là 3 tuổi

        Mà từ <1> ta có :     b-(a-b)=12(tuổi)

                       Suy ra:     b-3=12(tuổi)

                                       b=12+3(tuổi)

                                       b=15 tuổi

                                       a=15+3=18(tuổi)

                           Vậy tuổi chị là 18 tuổi ,tuổi em là 15 tuổi.

           

Đọc tiếp...
Nguyễn Giang Nam 08/03/2017 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

chi 18 em 15

Đọc tiếp...
Nguyễn Kiều Trâm 13/10/2016 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

Tuổi chị là 18 tuổi và tuổi em là 15 tuổi

Đọc tiếp...
tth 03/10/2017 lúc 18:28
Báo cáo sai phạm

Sửa đề: Tìm một số tự nhiên biết rằng nếu viết thêm chữ số 5 vào bên trái số đó thì số đó tăng thêm 545 đơn vị.

 Gọi số tự nhiên là A. Ta có sơ đồ:

A ban đầu:              I---------------------------------------------I  5 đơn vị                               (1)

A sau khi thêm 5:   I---------------------------------------------I-----------I                                (2)

Ta có: (1) - (2) = 545 đơn vị

Vậy nếu không thêm 5 đơn vị thì số 545  ->  45 đơn vị

545 gấp 45 số lần là:

545 : 45 = 12 lần

Vậy số đó là: 12 x 5 = 60

Đs: 60

Ps: Nếu bạn để đề như cũ thì không bao giờ giải ra đâu!

Đọc tiếp...
Sang Trần Pokemon Tran 03/10/2017 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó la x

Theo baì ra ta có số mới bằng x5( xin lỗi máy mình không viết được gạch mũ)

Ta có 

a5=a +545

a0+5=a+5459(phân tích ra)

10*a+5=a+545

9*a=540

a=540/9

a=60

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Mai Lâm 26/10/2014 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

số thứ 1  : 85

số thứ 2   : 28

số thứ 3   : 9

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Việt Hà 08/10/2014 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

ta vẽ sơ đồ 

số 1 là 3 phần

số thứ 2 là 3 phần từ đó giải rễ rồi

Đọc tiếp...
Phạm Thị Khánh Huyền 21/10/2017 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

st1 = 85

st2 = 28

st3 = 9

Đọc tiếp...
Dang minh nhat 25/09/2016 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

gọi số lớn là a , số bé là b (a, b thuộc N, b khác 0)

theo đề cho : a = 11b + 12 

mặt khác : a -b = 862 

        suy ra : 11b + 12 - b = 862

                          10b + 12 =862

                             10b = 862 -12

                                  10b =850

                                b = 850 : 10

                                 b = 85

khi đó a = 862 + 85 = 947

Vậy số lớn bằng 947 , số bé bằng 85

Đọc tiếp...
Đinh Quang Huy 25/09/2016 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

đặt 2 số là x và y

ta có x-y=862 (1)

x:y=11 dư 12

(x-12):y=11

x-12=11*y

x     =11*y +12 (2)

thế (2) vào (1) ta có:

11*y +12 - y =862

11*y - y =862 -12

10* y   =850

y       = 85

suy ra x - 85 = 862

                x=497

Đọc tiếp...
Trịnh Văn Đại 25/09/2016 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm
Pham Minh Anh 13/10/2014 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

bang 62 dung hk

 

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 14/09/2017 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ta có :

\(A-9=\left(A+38+45+67\right):4\)

\(\Rightarrow A-9=\left(A+150\right):4\)

\(\Rightarrow A-9=A:4+150:4\)

\(\Rightarrow A-9=\frac{A}{4}+37.5\)

\(\Rightarrow A-9-37,5=\frac{A}{4}\)

\(\Rightarrow A-46,5=\frac{A}{4}\)

\(\Rightarrow4\left(A-46,5\right)=A\)

\(\Rightarrow4A-186=A\)

\(\Rightarrow3A=186\)

\(\Rightarrow A=186:3=62\)

Vậy số A phải tìm là 62

Đọc tiếp...
sciu Nguyễn 14/09/2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

kq là 62 à

Đọc tiếp...
Hoàng Nghĩa Thắng 30/09/2014 lúc 08:33
Báo cáo sai phạm

 

Số thứ nhất: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Số thứ hai:   ----------------------------------------------------------------------------------------------------/-----------30-------------

Số thứ ba:   -----------------------------------------------------------------------------------------------------/--------------------------/-----15----

 

Số thứ nhất: (615 - 30 - 45) : 3 = 180

Số thứ  hai: 180 + 30 = 210

Số thứ ba:  210 + 15 = 225

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Linh 12/11/2015 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

Đầu tiên bn vẽ sơ đồ nha

số thứ nhất

(615-30-15):3= 180

ĐS/180 

Mk lm có đúng ko zậy

Đọc tiếp...
tranthihuongly 09/11/2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm
cham the ai lam duoc
Đọc tiếp...
Dương Thị Mỹ Hạnh 28/10/2014 lúc 22:31
Báo cáo sai phạm

bài này mình làm rồi, số thứ nhất là 185

số thứ hai là 215

và số thứ ba là 230

nói chung là tớ làm đúng câu hơi cua violympic toán nhueng hãy thử lại ha, đúng nhớ like đó nghen

Đọc tiếp...
i love hattori 24/09/2017 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất là 185 

Số thứ hai là 215

Số thứ  ba là 230 

k cho mk nha thanks so much

Đọc tiếp...
gv 21/09/2014 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

A : B = 3 dư 8 => A = 3xB + 8

A + B = 72

Ta có sơ đồ:

B A 8 72

B: 1 phần

A: 3 phần và 8 đơn vị

Tổng A + B là 4 phần và 8 đơn vị = 72

=> 4 phần = 72 - 8 = 64

=> 1 phần = 64 : 4 = 16

=> B = 16

      A = 3 x 16 + 8 = 56

Đọc tiếp...
phan linh trang anh 18/09/2016 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

bạn ơi bài này mình nghĩ không cần phải giải bằng sơ đồ đâu

Đọc tiếp...
Vũ Minh Quân 17/10/2017 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

giai ko can so do di xem nao

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: