Giúp tôi giải toán


Phạm Thế Mạnh 24/11/2016 lúc 17:53

3/4 số hình dán của Hoa là:

     5 + 16 = 21 (hình dán)

Lúc đầu Hoa có số hình dán là:

    21 : 3 x 4 = 28 ( hình dán )

  đáp số 28 hình dán

mong ji 10/11/2016 lúc 17:47

Tổng số dầu có số phần là :

2+5=7 ( phần )

Số dầu ngày 3 bán chiếm số phần tổng số dầu là :

2:7=2 / 7 ( tổng số dầu )

Số dầu ngày 1 bán chiếm số phần tổng số dầu là :

1- ( 2/7 + 4/15 )= 47/105 ( tổng số dầu )

Tổng số dầu bán trong 3 ngày là :

329 : 47 / 105 = 735 ( L )

            Đáp số : 735 L dầu

alibaba nguyễn 10/11/2016 lúc 10:23

Gọi số dầu bàn được trong 3 ngày là x

Số đầu bán được trong ngày đầu là 329

Số đầu bán được trong ngày thứ 2 là \(\frac{4x}{15}\)

Số đầu bán được trong ngày thứ 3 là \(\left(329+\frac{4x}{15}\right)\frac{2}{5}\)

Số dầu bán trong 3 ngày là

\(329+\frac{4x}{15}+\frac{2}{5}\left(329+\frac{4x}{15}\right)=\frac{2303}{5}+\frac{28x}{75}=x\)

\(\Rightarrow x=735\left(l\right)\)

Vậy số đầu bán được trong 3 ngày là 735 l 

Nguyễn Minh Tuấn 10/11/2016 lúc 19:31

cho mình nha 

735 l bạn ơi

a@olm.vn Quản lý 29/10/2016 lúc 09:59

Tổng 3 số là: 72 x 3 = 216

Ta có sơ đồ sau:

số thứ nhất số thứ hai 9 216 số thứ ba

Nếu tăng số thứ ba lên 9 đơn vị để bằng số thứ hai thì tổng 3 số là: 216 + 9 = 225.

Theo sơ đồ: 225 sẽ ứng với 5 lần số thứ nhất.

Vậy số thứ nhất là: 225 : 5 = 45

Số thứ hai là: 45 x 2 = 90

Số thứ ba là: 90 - 9 = 81

Trần Nguyễn Quốc Tuấn 28/10/2016 lúc 23:16

số thứ nhất =45

số thứ hai =90

số thứ ba=81

Trần Nguyễn Quốc Tuấn 28/10/2016 lúc 23:15

gọi a là số thứ nhất.

số thứ 2 là ax2

số thứ 3 là ax2-9

TBC là (a+ax2+ax2-9):3=72

a+ax2+ax2-9=216

5a-9=216

a=(216+9):5=45

Phuong Hang Nguyen 22/10/2016 lúc 19:47

Tỉ số giữa số bi của An và Bình là:

\(\frac{2}{5}\):\(\frac{1}{3}\)=\(\frac{6}{5}\)

Tổng số phần bằng nhau là:

6+5 =11 (phần)

Gía trị của mỗi phần là:

33:11=3

Số bi của An là:

3.6=18(viên)

Số bi của Bình là:

3.5=15(viên)

Đặng Thị Ngọc Ánh 02/12/2016 lúc 20:52

1=1 vì 1+0=1+0 mà 1+0 = 1 vậy 1=1

k mình nha

nguyễn ngọc anh 25/09/2016 lúc 15:43

là sao

Dang minh nhat 25/09/2016 lúc 11:21

gọi số lớn là a , số bé là b (a, b thuộc N, b khác 0)

theo đề cho : a = 11b + 12 

mặt khác : a -b = 862 

        suy ra : 11b + 12 - b = 862

                          10b + 12 =862

                             10b = 862 -12

                                  10b =850

                                b = 850 : 10

                                 b = 85

khi đó a = 862 + 85 = 947

Vậy số lớn bằng 947 , số bé bằng 85

Đinh Quang Huy 25/09/2016 lúc 11:20

đặt 2 số là x và y

ta có x-y=862 (1)

x:y=11 dư 12

(x-12):y=11

x-12=11*y

x     =11*y +12 (2)

thế (2) vào (1) ta có:

11*y +12 - y =862

11*y - y =862 -12

10* y   =850

y       = 85

suy ra x - 85 = 862

                x=497

Trịnh Văn Đại 25/09/2016 lúc 11:15

558

304

Trần Thị Ngọc Ánh 23/09/2015 lúc 19:37

Số lớn là số có 5 chữ số có dạng **215 (không thể 6 chữ số và cũng không thể có 4 chữ số).

Gạch bỏ các chữ số đó đi thì ta được chính số bé nên số lớn gấp 1000 lần số bé và thêm 215 đơn vị>

Ta có sơ đồ:

Số lớn:             |---|---|…….…..|---|       215 đơn vị

                              1000 phần

Số bé:              |---|                                                           Tổng 2 số:  78293

Tổng số phần bằng nhau: 1000 + 1 = 1001 (phần)

Số bé là:   (78293 – 215) : 1001 = 78

Số lớn là:  78215   (hoặc  78293 – 78 = 78215)

Đỗ Duy Hào 10/06/2015 lúc 18:08

abcde+ab=78293
=> xx215 + xx=78293
Lấy 3 số cuối của tổng trừ đi 215
 293-215=78 
Vậy: 
Số lớn là: 78215 
Số nhỏ là: 78

Phạm Lan Hương 03/09/2016 lúc 20:27

ALATA! .Xin chào mọi người. Mùng 2/9 thế nào? vui hông? Mình vui lắm.(Mình hay hỏi vài thứ trước khi vào học. HiHiHi) Giờ vào vấn đề chính nha. Bài thế này:

Ta gọi : 

x là Số nhỏ; 
____ 
x215 là Số lớn. 


Theo đề, ta có: 
____ 
x215 + x = 78293 
= (1000x + 215) + x = 78293 
= 1001x = 78293 - 215 
= 1001x = 78078 
=> x = 78. 

Vậy, 
số nhỏ = 78; 
số lớn = 78215. 

(78215 + 78 = 78293) 

Hơi khó hỉu chút. Thông cảm nha!

tống khánh ly 24/04/2015 lúc 21:40

Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
                                      …2 phần…

Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi
)

Nguyen ngoc dat 23/09/2016 lúc 15:56

 Hiện nay tổng số tuổi của 2 anh em là 63 tuổi. Biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi em hồi đó chỉ bằng nửa tuổi anh hiện nay. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
                                      …2 phần…

Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi)

Bui Quang Huy 17/03/2016 lúc 19:51

Ta có sơ đồ:
Hiện nay:
em: |____________|
Anh:|____________|___|
Trc đây,khi tuổi anh = tuổi em h.nay,thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay:
em: |________|……|
anh: |________|____|……|…2 phần…
Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiệnnay tuổi em là 3 phần.
Hiện nay:
Em: |____|____|____|
Anh:|____|____|____|____| 63 tuổi
Ta thấy, tuổi anh có 4 phần,tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3phần thì tuổi em có 2 phần và bằng½ tuổi anh hiện nay.Tổng số phần bằng nhau: 3 + 4 = 7(phần)
Tuổi của em hiện nay:
63 : 7 x 3= 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:
63 – 27 =36 (tuổi)
Vẽ sơ đồ ra giấy sẽ thấy đc liền luôn

Trần Văn Thành 17/09/2016 lúc 14:53

Số thứ nhất:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Số thứ hai:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐/‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐30‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Số thứ ba: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐/‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐/‐‐‐‐‐15‐‐‐‐

Số thứ nhất: ﴾615 ‐ 30 ‐ 45﴿ : 3 = 180

Số thứ hai: 180 + 30 = 210

Số thứ ba: 210 + 15 = 225

Dương Thị Mỹ Hạnh 28/10/2014 lúc 22:31

bài này mình làm rồi, số thứ nhất là 185

số thứ hai là 215

và số thứ ba là 230

nói chung là tớ làm đúng câu hơi cua violympic toán nhueng hãy thử lại ha, đúng nhớ like đó nghen

Trần Thị Ngọc Ánh 23/09/2015 lúc 19:37

Số lớn là số có 5 chữ số có dạng **215 (không thể 6 chữ số và cũng không thể có 4 chữ số).

Gạch bỏ các chữ số đó đi thì ta được chính số bé nên số lớn gấp 1000 lần số bé và thêm 215 đơn vị>

Ta có sơ đồ:

Số lớn:             |---|---|…….…..|---|       215 đơn vị

                              1000 phần

Số bé:              |---|                                                           Tổng 2 số:  78293

Tổng số phần bằng nhau: 1000 + 1 = 1001 (phần)

Số bé là:   (78293 – 215) : 1001 = 78

Số lớn là:  78215   (hoặc  78293 – 78 = 78215)

Đỗ Duy Hào 10/06/2015 lúc 18:08

abcde+ab=78293
=> xx215 + xx=78293
Lấy 3 số cuối của tổng trừ đi 215
 293-215=78 
Vậy: 
Số lớn là: 78215 
Số nhỏ là: 78

Phạm Lan Hương 03/09/2016 lúc 20:27

ALATA! .Xin chào mọi người. Mùng 2/9 thế nào? vui hông? Mình vui lắm.(Mình hay hỏi vài thứ trước khi vào học. HiHiHi) Giờ vào vấn đề chính nha. Bài thế này:

Ta gọi : 

x là Số nhỏ; 
____ 
x215 là Số lớn. 


Theo đề, ta có: 
____ 
x215 + x = 78293 
= (1000x + 215) + x = 78293 
= 1001x = 78293 - 215 
= 1001x = 78078 
=> x = 78. 

Vậy, 
số nhỏ = 78; 
số lớn = 78215. 

(78215 + 78 = 78293) 

Hơi khó hỉu chút. Thông cảm nha!

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: