Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Linh Chi 03/04/2016 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Giả sử chiều dài hình chữ nhật là 100 %, chiều rộng là 100 %, thì diện tích bằng :

                                 100 x 100 = 10000

Khi tăng chiều dài lên 10 % và giảm chiều rộng đi 10 % thì diện tích mới là :

                                    120 x 80 = 9600 

                                                  = 96 %

Vậy diện tích hình chữ nhật giảm đi số lần là :

                                        100 % - 96 % = 4 %

                                                            Đáp số : 4 %

( Nếu sai thì báo cho mình bít nha các bạn )

Đọc tiếp...
Đinh Thị Bằng Thuận 05/04/2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

giảm 1% nhé bn

Đọc tiếp...
Lê nam hoàng 19/03/2015 lúc 22:43
Báo cáo sai phạm

ví dụ:bạn lấy trung điểm cạnh này nối với trung điểm cạnh kia thì cạnh của hình vuông mới sẽ bằng 1/2 hình vuông cũ nên diện tích hình vuông mới bằng 1/2 lần hình vuông cũ.

 

Đọc tiếp...
akabane karma 27/05/2018 lúc 18:24
Báo cáo sai phạm

chu vi của hinh tròn là

    1 x 2 x 3,14 = 6,28 ( cm2 )

diện tích của hình tròn là

  1 x 1 x 3,14 = 3,14 ( cm2 )

         Đ/S : chu vi : 6,28 cm2

                   diện tích : 3,14 cm2

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 27/05/2018 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình tròn là : 

   1 × 2 × 3.14 = 6.28 ( cm )

Diện tích hình tròn là : 

  1 × 1 × 3.14 = 3.14 ( cm2 ) 

     Đáp số : 

Chúc bạn học giỏi !!!

Đọc tiếp...
Nijino Yume 27/05/2018 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

ghi đàng hoàng dùm cái

Đọc tiếp...
Haibara Ai 27/05/2018 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

S hình chữ nhật = a x b

S hình vuông = a x a

S hình tròn = r x r x 3,14

S hình bình hành = a x b

S hình thoi = m x n : 2

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 28/05/2018 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

S chữ nhật = a.b (dài x rộng cùng đơn vị đo)

S vuông = a.a (cạnh x cạnh)

S tròn = d x 3,14 (đường kính x số pi)

S bình hành = a x h (đáy x chiều cao cùng đơn vị đo)

S thoi = a x b : 2 (tích 2 đường chéo : 2 cùng đơn vị đo)

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 27/05/2018 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

Hình chữ nhật :

 chiều dài x chiều rộng

Hình vuông :

cạnh x cạnh

hình tròn :

bán kính x 3,14

hình bình hành 

a x h ( h độ dài đường cao hạ xuống cạnh a )

hình thoi 

1/2 tích 2 đường chéo

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 10/05/2015 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

A B C D E F G H M N K S

Nối G với E; G với C

Cạnh hình vuông ABCD là: 200 : 4 = 50 cm

SABCD = 50 x 50 = 2500 cm2; S ADE = S ABF = 50 x 25 : 2 = 625 cm2; SCEF = 25 x 25 : 2 = 312,5 cm2;

SBCD = 50 x 50 : 2 = 1250 cm2

+) Nhận xét:

SGED = SGEC (do chung chiều cao hạ từ đỉnh G xuống DC và đáy DE = EC)

SGCF = SGFB (do chung chiều cao hạ từ đỉnh G xuống cạnh BC và đáy BF = FC)

=>  SBCD =  SGED +SGEC + SGCF + SGFB = 2 x SGEC + 2 x SGCF = 2 x (SGEC + SGCF) = 2 x SGECF = 1250

=> S GECF = 1250 : 2 = 625 cm2

=> SGEF = S GECF - SCEF = 625 - 312,5 = 312,5 cm2

=> SGEF = SCEF mà 2 tam giác này chung đáy là FE nên chúng có chiều cao GM = CN

+) Nhận xét: GM + CN = CK => GM = \(\frac{1}{2}\) x CK

Mà CK = AS (do SABD = SBCD ; có chung đáy BD)

=> GM = \(\frac{1}{2}\) x AS

=> SEHG\(\frac{1}{2}\) x SAHG => SEHG\(\frac{1}{3}\)x SAEG

+) Tính SAECF = S ABCD - SADE - SABF  = 2500 - 625 - 625 = 1250 cm2

=> SAEG = SAECF - SGECF = 1250 - 625 = 625 cm2

=>  SEHG\(\frac{1}{3}\)x SAEG\(\frac{1}{3}\)x 625 =625/3 cm2

+) Vậy SHGFE = SEHG + SGEF = 625/3 + 312,5 = 3125/6 cm2

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 10/05/2015 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình vuông ABCD: 200 : 4 = 50 (cm)

Vậy AB = BC = CD = AD = 50 cm

SBCD = CD x BC : 2 = 50 x 50 : 2 = 1250 (cm2)

Ta có: DE = EC = DC : 2 = 50 : 2 = 25 (cm2)

SEFC = 25 x 25 : 2 = 312,5 (cm2)

SDEFB = SBCD - SEFC = 1250 - 312,5 = 937,5 (cm2)

Nhìn hình ta thấy DH = HG = BG = \(\frac{1}{3}\) BD

Vậy DH = HG = BG = ......

 

 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 12/06/2015 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

Nối B với E; A với G; C với E; D với G

Diện tích tam giác AEB là: 36 x 40 : 2 = 720 m2

Diện tích tam giác CED là: 63 x 5 : 2 = 157,5 m2

Diện tích hình thang ABCD là: (36 + 63) x 45 : 2 = 2227,5 m2

=> Diện tích tam giác BEG cộng diện tích tam giác CEG là: 

2227,5 - (720 + 157.5) = 1350 m2

Mà : Tam giác BEG và tam giác CEG có chung đáy EG; chiều cao của tam giác BEG là AE = 40 m gấp 9 lần chiều cao DE  của tam giác CEG

=> Diện tích tam giác BEG gấp 9 lần diện tích tam giác CEG

Bài toán tổng - tỉ

Diện tích tam giác BEG là: 1350 : (9 +1) x 9 = 1215 m2

Diện tích tam giác CEG là: 1350 : (9+1) x 1 = 135 m2

Vậy diện tích hình thang BGE là: 720 + 1215 = 1935 m2

Diện tích hình thang DEGC là: 157,5 + 135 = 292,5 m2

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 24/02/2017 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

Diện tích tam giác BEG : 1215 m2

Diện tích tam giác CEG : 135 m2

Diện tích hình thang BGE : 1935 m2

Diện tích hình thang DEGC : 292,5 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 06/09/2015 lúc 08:14
Báo cáo sai phạm

Ta có : 314 : 3,14 = 100 = 10 x 10 

=> Bán kính hình tròn là 10 cm

Đường kình hình tròn là : 

10 x 2 = 20 ( cm )

Vi đường kính hình tròn // cạnh hình vuông nên cạnh hình vuông bằng 20 cm

Diện tích hình vuông là :

20 x 20 = 400 ( cm2)

Diện tích phần tô đậm là :

400 - 314 = 86 ( cm2)

       Đáp số : 86 cm2

Cảm ơn bằng hình động đi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 21/03/2017 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 86 cm2.

Đúng 100% luôn!

Chúc các bạn học giỏi.

Bấm đúng cho mình nha.

Đọc tiếp...
Pretty 06/09/2015 lúc 08:15
Báo cáo sai phạm

Tính bán kính hình tròn  314 / 3,14 = 100 . 10 x 10 =100cm vậy thì bán kính hình tròn bằng 10cm

cạnh hình vuông gấp đôi bán kính. cạnh hình vuông bằng 10x2= 20 cm

diện tích hình vuông 20x20= 400 cm2

diện tích phần tô đậm: 400 - 314 = 86 cm2

Đọc tiếp...
nguyenminhnguyen 18/03/2015 lúc 08:35
Báo cáo sai phạm

để tớ giải cho

chiều cao:

33,6 * 2 : 5,6 = 12(m)

tổng độ dài 2 đáy;

361,2 * 2 : 12 = 60,2(m)

đáy lớn :

60,2 + 13,5 : 2= 36,85(m)

đáy bé:

60,2 - 36,85= 23,35(m)\

 

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 25/05/2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

chiều cao hình thang là:

33,6 . 2 : 5,6 = 12 ( m ) 

tổng hai độ dài đáy của hình thang là:

361,2 . 2  : 12 = 60,2 ( m )

đáy lớn của hình thang là:

( 60,2 - 13,5 ) : 2 = 36,85 ( m )

đáy bé của hình thang là:

60,2 - 36,85 = 23,35 ( m )

đáp số: .......

Đọc tiếp...
Do Van Nguyen 11/01/2016 lúc 08:20
Báo cáo sai phạm

Đáy bé 23,4 m 

Đáy lớn 36,9 m 

Đọc tiếp...
Trần Thanh Trung 20/02/2015 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

Chời, chưa giải xong kết quả đã nhảy lên, mình làm lại nè

Dtích ABC = 3xDtích AMN = 108

Dtích BMNC = 108 - 36 = 72 cm2

Đọc tiếp...
Sơn Minh 10/07/2016 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

bạn có thể giải thích tại sao bạn lại lâý 3 để nhân được ko ?

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Tú 22/08/2018 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

84 hay 72 vậy

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: