Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Loan Quản lý 28/07/2015 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

A B C D E 20 15 14

+) Ta có: S(AED) = S(ADB) - S(AEB)

S(BEC) = S(ACB) - S(AEB)

mà S(ADB) = S(ACB) do chều cao hạ từ D và C xuống AB bằng nhau  và chung đáy AB

=> S(AED) = S(BEC)

+) Ta có: S(ABC) = 14 x 15 : 2 = 105 cm2

S(ADC) = 14 x 20 : 2 = 140 cm2

=> S(ABC) / S(ACD) = 105 / 140 = 3/4

Tam giác ABC và ACD có chung đáy là AC nên 

Chiều cao hạ từ B xuống AC / chiều cao hạ từ D xuống AC = 3/4

Mà tam giác BEC và AED có diện tích bằng nhau 

=> đáy EC/ đáy AE = 3/4 

+) Tam giác CED và tam giác AED có chùng chiều cao hạ từ D xuống AC

đáy EC/ AE = 3/4

=> S(CED)/ S(AED) = 3/4

=> S(CED)/ S(ACD) = 3/7 =>S (CED) = 3/7 x S(ACD) = 3/7 x 140 = 60 cm2

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 28/07/2015 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

c) SAED = SACD - SECD

SBEC = SBCD − SECD

mà SACD = SBCD nên SAED = SBEC

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 28/07/2015 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

b) kẻ HK qua E vuông góc với 2 đáy.EK la chiều cao tg CDE. 
Theo ĐL ta-let : 
AB/CD=EH/EK 
=>EK/HK=CD/(AB+CD) => EK=8cm 
S = 80(cm2)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 19/07/2015 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

A B C D E

Nối C với A 

Tam giác CDE và tam giác CEA có chung chiều cao hạ từ đỉnh C xuống AD; đáy ED = 3/4 đáy EA

=> S (CDE) = 3/4 S(CEA) = 75 => S(CEA) = 75 : 3/4  = 100 m vuông

Xét tam giác CEA và tam giác CAB có chiều cao hạ từ A xuống đáy CE = chiều cao hạ từ C xuống đáy AB; đáy CE = 2 lần đáy AB

=> S (CEA) = 2 S(CAB) = 100 => S(CAB) = 100 : 2 = 50 m vuông

Vậy diện tích thửa ruộng = S(CDE) + S(CAE) + S(CAB) = 75 + 100 + 50 = 225 m vuông

b) Tỉ số phần trăm giữa diện tích trồng ngô và trồng lúa là: 75 : (100 + 50) = 0,5 = 50%

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 08/06/2015 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi thửa đất hcn là :

  132,5 : 2 = 66,25 [m]

Gọi CD của thửa đất là a mét , CR thửa đất là b mét

Ta có :

a+b = 66,25 => a = 66,25 - b

[a-5] x [b+2] = a x b 

=> a x b -5 x b + 2 x a -10 = a x b 

=> a x b - [5 x b -2 x a +10] = a x b 

=> 5 x b -2 x a +10 = 0

=> 5 x b +10 = 2 x a = 2x [66,25-b] = 132,5- 2 x b

=> 7 x b +10 = 132,5

=> 7 x b = 122,5 => b= 17,5 => a = 66,25 -17,5 = 48,75

Diện tích thửa đất đó là:

  48,75 x 17,5 = 853,125 [m2]

Đáp số:853,125 m2

 

Đọc tiếp...
Ngô Hoàng Tùng 14/05/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

= 853,125

Đọc tiếp...
Hikari 20/04/2015 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

chiều cao là:

2,5 : 5 x 7 = 3,5 (dm)

diện tích là:

2,5 x 3,5 : 2 = 4,375 (dm2)

đáp số: 4,375 dm2.

Đọc tiếp...
công chúa tài năng 14/05/2018 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

chiều cao HTG là :

2,5  : 5 x 7 = 3,5 ( dm )

diện tích HTG là :

2,5 x 3,5 : 2 = 4,375 ( dm2 )

đáp số ....

Đọc tiếp...
nguyensaomai 14/05/2018 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của hình tam giác là :

2,5 : 5 x 7 = 3,5 ( dm )

Diện tích của hình tam giác là :

2,5 x 3,5 = 4,375 ( dm2 )

Đáp số : 4,375 dm2

CHÚC BẠN HỌC TỐT

Đọc tiếp...
NAU TE 26/04/2015 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

 

Diện tích 4 mặt tường = diện tích xung quanh = Chu vi đáy x chiều cao = (8 + 6 ) x 2 x 3,5 = 98 m2

Diện tích trần nhà = diện tích một mặt đáy = 8 x 6 = 48 m2

Vì diện tích cái cửa là 15m vuông

Vậy diện tích cần sơn là: 98 + 48 - 15 =  131 m vuông

       1m vuông hết 25 000 đồng

nên 131m2  hết 25 000 x 131 = 3 275 000 đồng

**** nhé

Đọc tiếp...
Nhóm Winx là mãi mãi 30/04/2018 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 

3 275 000

đồng

@_@

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 17/04/2018 lúc 05:44
Báo cáo sai phạm

Diện tích 4 mặt tường = diện tích xung quanh = Chu vi đáy x chiều cao = (8 + 6 ) x 2 x 3,5 = 98 m2

Diện tích trần nhà = diện tích một mặt đáy = 8 x 6 = 48 m2

Vì diện tích cái cửa là 15m vuông

Vậy diện tích cần sơn là: 98 + 48 - 15 =  131 m vuông

       1m vuông hết 25 000 đồng

nên 131m2  hết 25 000 x 131 = 3 275 000 đồng

**** nhé

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 15/04/2017 lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

\(\text{Nửa chu vi là : 140 : 2 = 70 (m) Chiều rộng là : 70 – 50 = 20(m) Diện tích mảnh vườn là : 50 x 20 = 1000(m2) Người ta thu hoạch được là : 1000 : 100 x 1,5 = 15(tạ) Đ/s : 15 tạ rau }\)

Đọc tiếp...
nguyen pham truc ly 27/04/2016 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

   140:2=70(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

   70-50=20(m)

Diện tích hình chữ nhật là:

   50x20=1000(m2)

Người ta thu hoạch được số kg rau là:

   (1000:100)x1,5= 15(tạ)=1500kg

              Đáp số:1500 kg

Đọc tiếp...
Luyện Ngọc Anh 13/05/2018 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Méo ..... méo ....... tui ko bt làm

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 06/09/2015 lúc 08:14
Báo cáo sai phạm

Ta có : 314 : 3,14 = 100 = 10 x 10 

=> Bán kính hình tròn là 10 cm

Đường kình hình tròn là : 

10 x 2 = 20 ( cm )

Vi đường kính hình tròn // cạnh hình vuông nên cạnh hình vuông bằng 20 cm

Diện tích hình vuông là :

20 x 20 = 400 ( cm2)

Diện tích phần tô đậm là :

400 - 314 = 86 ( cm2)

       Đáp số : 86 cm2

Cảm ơn bằng hình động đi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 21/03/2017 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 86 cm2.

Đúng 100% luôn!

Chúc các bạn học giỏi.

Bấm đúng cho mình nha.

Đọc tiếp...
Pretty 06/09/2015 lúc 08:15
Báo cáo sai phạm

Tính bán kính hình tròn  314 / 3,14 = 100 . 10 x 10 =100cm vậy thì bán kính hình tròn bằng 10cm

cạnh hình vuông gấp đôi bán kính. cạnh hình vuông bằng 10x2= 20 cm

diện tích hình vuông 20x20= 400 cm2

diện tích phần tô đậm: 400 - 314 = 86 cm2

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 05/04/2016 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Độ dài thật cạnh AB là:

5 x 1000 = 5000 (cm)

5000cm = 50m

Độ dài cạnh AE = BC là:

2,5 x 1000 = 2500 (cm)

2500cm = 25m

Độ dài thật cạnh DE là: 4 x 1000 = 4000 (cm)

4000cm = 40m

Độ dài thật cạnh DC là: 3 x 1000 = 3000 (cm)

3000cm = 30m

Chu vi mảnh đất là: 50 + 25 + 40 + 30 + 25 = 170 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật ABCD là: 50 x 25 = 1250 (m2)

Diện tích mảnh đất hình tam giác là: 30 x 40 : 2 = 600 (m2)

Diện tích cả mảnh đất ABCDE là: 1250 + 600 = 1850 (m2)

Đáp số: Chu vi: 170m   ; Diện tích :1850m2.

Đọc tiếp...
ngô thế trường 07/04/2018 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

chiều dài mảnh đất là:

1000:2=500

diện tích là:

500x2=1500(m)

đáp số:1500m

Đọc tiếp...
vo le hong anh 25/04/2016 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

mk cũng làm như vậy

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 27/04/2015 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi vườn hoa là: 160/2=80(m)

Tổng số phần bằng nhau là: 2+3=5(phần)

Chiều rộng là: 80/5*2=32(m)

Chiều dài là: 80-32=48(m)

Diện tích vườn hoa là: 32*48=1536(m2)

Diện tích lối đi là: 1536*1/24=64(m2)

Đọc tiếp...
NAU TE 27/04/2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

quên bài kia sai thế này mới đúng:

Nửa chu vi vườn hoa hình chữ nhật là :

160 : 2 = 80 (m)

Chiều rộng vườn hoa hình chữ nhật là :

(80:5) x 2 = 32 (m)

Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là:

80 - 32 = 48 (m)

Diện tích vườn hoa hình chữ nhật là:

32 x 48 = 1536 ( m2)

Vậy diện tích lối đi là:

1536 : 24 = 64 (m2)

Đọc tiếp...
lê quỳnh như 05/09/2016 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi vườn hoa hình chữ nhật là

160:2=80(m)

tổng số phần bằng nhau là

2+3=5(phần)

chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là

80:5x3=48(m)

chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là

80:5x2=32(m)

diệ tích vườn hoa hình chữ nhật là

48x32=1536(m2)

diện tích lối đi là

1536:24=64(m2)

đáp số 64m2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: