Giúp tôi giải toán và làm văn


Edogawa Conan 24/10/2017 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình vuông là 36 cm2 => cạnh hình vuông là 6 cm

6cm 6cm

Chia hình vuông thành 2 hình chữ nhật giống nhau như hình vẽ trên=> chu vi 2 hình chữ nhật bằng nhau 

Vì chia đôi hình vuông nên chiều dài hình chữ nhật = độ dài cạnh hình vuông = 6cm

                                         chiều rộng hình chữ nhật  = \(\frac{1}{2}\) cạnh hình vuông = 6:2 = 3 cm

Chu vi mỗi hình chữ nhật là:

       (6+3)x 2= 18(cm)

                        Đáp số : 18 cm 

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 24/10/2017 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình vuông =36cm2 => cạnh hình vuông= 6 cm

Chiều dài chữ nhật = 6 cm

Chiều rộng chữ nhật = 6: 2 =3 cm

Chu vi chữ nhật = (6+3) x 2= 18 cm

                 Đs : 18 cm

Đọc tiếp...
Thai minh hang 24/10/2017 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Cạnh của hình vuông là:

     36 = 6 x 6  vậy cạnh hình vuông là:6cm

Chiều rộng hai hình chữ nhật đã chia la:

        6 : 2 = 3 {cm}

Chu vi hình chữ nhật là:

        {6+3} x 2=18 {cm}

            Đáp số:18cm.

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 23/10/2017 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

1.  Nếu ta coi chiều dài là một phần thì chiều rộng là hai phần như thế.

Lúc này hình chữ nhật được chia thành các hình vuông nhỏ bằng nhau và tổng số hình vuông là : 2 x 1 = 2 (hình vuông)

Diện tích mỗi hình vuông là:   128 : 2 = 64 (cm2)

Vậy cạnh hình vuông là 8 cm (Vì 8 x 8 = 64)

Chiều rộng hình chữ nhật là:   8 (cm).

Chiều dài hình chữ nhật là: 8 x 2 = 16 (cm)

Chu vi hình chữ nhật đó là:    (8 + 16) x 2 = 48 (cm)

2. Diện tích tăng thêm chính là diện tích hình chữ nhật có một cạnh là 2cm, một cạnh là chiều dài hình chữ nhật ban đầu.

Vậy chiều dàu hình chữ nhật ban đầu là:          24 : 2 = 12 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là:               12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:                  12 x 6 = 72 (cm2)  

Đọc tiếp...
Đời Buồn Tênh 22/10/2017 lúc 08:56
Báo cáo sai phạm

cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC) M là trung điểm BC qua M kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC , AB lần lượt tại H và N  . Biết CH = a BN = b tính diện tích tam giác ABC

Đọc tiếp...
Quoc Viet 22/10/2017 lúc 09:12
Báo cáo sai phạm

rssbdsbdsbsb

Đọc tiếp...
LIVERPOOL 19/10/2017 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

A B C D M I E H K F \

Từ M kẻ các đường thẳng vuông góc với các cạnh của hình chữ nhật

E đối xứng với I qua trung điểm AD

=>\(AM.MC+BM.MD=HI.KF+IK.FH=EH.EK+HF.HK\)\(\ge2S_{HEK}+2S_{HFK}=S_{ABKD}+S_{BHKC}=S_{ABCD}=AB.BC\)

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Dương 23/11/2016 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

Ta đổi 4dm=40cm

tổng chiều dài và chiều rộng là:

40:2=20(cm)

Chiều dài dài số xăng-ti-mét là:

(20+10):2=15(cm)

Chiều cao dài số xăng-ti-mét là:

15:2x5=37,5(cm)

Diện tích là:

15x37,5=562,5(cm2)

Đáp số:562,5cm2

mình không biết bạn học dấu phẩy chưa.Nhớ tích nha

Đọc tiếp...
công chúa sinh đôi 23/11/2016 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

             4dm = 40cm

Nữa chu vi : 40 : 2 = 20 cm

Chiều dài : (20 + 10) : 2 = 15 cm

Chiều cao : 15 : 3 x 5 = 25 cm

Diện tích tấm bìa : 15 x 25 = 375 cm2

Đọc tiếp...
Phạm Thế Mạnh 23/11/2016 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

Ta đổi 4dm=40cm

tổng chiều dài và chiều rộng là:

40:2=20(cm)

Chiều dài dài số xăng-ti-mét là:

(20+10):2=15(cm)

Chiều cao dài số xăng-ti-mét là:

15:2x5=37,5(cm)

Diện tích là:

15x37,5=562,5(cm2)

Đáp số:562,5cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh như 19/05/2017 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

tổng 3 nửa chu vi là:

    70 : 2 = 35 ( dm )

tổng 3 chiều dài là:

35 - ( 2 + 3+ 4 ) = 26

còn lại mink ko biết

hi hi sorry nha

Đọc tiếp...
hoàng minh anh 06/02/2016 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

minh ko chac chan nua

Đọc tiếp...
Dương Thị Mỹ Hạnh 17/10/2014 lúc 17:38
Báo cáo sai phạm

Diện tích trồng nhãn của xã đó là:

6 : 3 x 5 = 10 (ha) = 100000 (m2)

Đáp số: 100000 m2

Đọc tiếp...
nguyenvanhoang 17/10/2014 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

lay 6ha chia 5 nhan 3

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 11/10/2017 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Diện tích trồng nhãn của xã đó là :

6 : \(\frac{3}{5}\)= 10 ( ha )

10 ha = 100 000 m2

          Đáp số : 100 000 m2

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 11/08/2015 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

+) Ban đầu, Chiều dài đầu= 4 x Chiều rộng đầu

+) Sau khi bớt, Chu vi gấp 12 lần Chiều rộng: Coi Chiều rộng là 1 phần thì Chu vi là 12 phần

=> Nửa chu vi là 12 : 2 = 6 phần

Chiều dài có số phần là 6 - 1 = 5 phần

=> Chiều dài sau = 5 x chiều rộng sau

+) Bớt chiều dài 4 m và chiều rộng 3 m nên 

Chiều dài đầu - Chiều dài sau = 4

Chiều rộng đầu - Chiều rộng sau = 3

Mà Chiều dài đầu - Chiều dài sau = 4 x Chiều rộng đầu - 5 x chiều rộng sau 

                                             4   = (4 x Chiều rộng đầu -  4 x chiều rộng sau)  -  chiều rộng sau 

                                             4   = 4 x (Chiều rộng đầu -  chiều rộng sau) -  chiều rộng sau 

                                                  4   = 4 x 3 - Chiều rộng sau 

                                                    4 = 12 - Chiều rộng sau  

                                       => Chiều rộng sau = 12 - 4 = 8 (m)

Chiều rộng đầu  là  8 + 3 = 11 (m)

Chiều dài đầu là 11 x 4 = 44 (m)

Chu vi ban đầu là (11 + 44) x 2 = 110 m   

ĐS:...

 

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 11/05/2015 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là :

     1000 : 2 = 500 ( m )

Tổng số phần bằng nhau là :

     2 + 3 = 5 ( phần )

Chiều rộng chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là :

     500 : 5 * 2 = 200 ( m )

Chiều dài chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là :

     500 - 200 = 300 ( m )

Diện tích chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là :

     300 * 200 = 60000 ( m2 )

                Đáp số : 60000 m2

     

Đọc tiếp...
Trần Cao Anh Triết 11/05/2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

1000 : 2 = 500m

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

500 : ( 3 + 2 ) x 2 = 200m

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

500 : ( 3 + 2 ) x 3 = 300m

Hoặc: 500 - 200 = 300m

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

300 x 200 = 60000m2

Đáp số: 60000m2

Đọc tiếp...
Bùi Quỳnh Anh 13/10/2017 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi thửa ruộng là:1000:2=500(m)

Tổng số phần bằng nhau là:3+2=5(phần)

Chiều dài thửa ruộng là:500:5x3=300(m)

Chiều rộng thửa ruộng là:500-300=200(m)

Diện tích thửa ruộng là:300x200=60 000(m2)

Đọc tiếp...
My Nguyễn Thị Trà 13/10/2017 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 ( phần )

Chiều rộng nền nhà đó là:

14 : 7 x 3 = 6 ( m )

Chiều dài nền nhà là:

14 - 6 = 8 ( m )

Diện tích nền nhà là :

6 x 8 = 48 ( m2 )

48m2 = 4800 dm2

Diện tích 1 viên gạch hình vuông là:

4 x 4 = 16 ( dm2 )

Cần số viên gạch để lát kín nền nhà đó là:

4800 : 16 = 300 ( viên gạch )

Đáp số: 300 viên gạch

Nhớ k cho mình nhé! Thank you!!!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: