Giúp tôi giải toán và làm văn


Đừng Để Ý Tên 22 giờ trước (20:07)
Báo cáo sai phạm

dù sao cũng sr bạn

Đọc tiếp...
Cô gái đến từ hôm qua 23 giờ trước (19:27)
Báo cáo sai phạm

lm cho là may r còn đánh giá sai ko chép thì ths

Đọc tiếp...
Đừng Để Ý Tên 23 giờ trước (18:46)
Báo cáo sai phạm

sr nhưng bạn sai rồi né dù sao cũng cảm ơn

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 11/07 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

Là câu hỏi:

Mày chết rồi à?bạn bị khùng à?bạn là con thú à?......

học tốt

Đọc tiếp...
nguyen hai tung 14/07 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

bi ngu a

Đọc tiếp...
thomas edison 12/07 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

bạn chết chưa

Đọc tiếp...
ST CTV 06/07/2018 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

\(n^6-n^2=n^2\left(n^4-1\right)=n^2\left(n^2-1\right)\left(n^2+1\right)=n^2\left(n^2-1\right)\left(n^2-4+5\right)\)

\(=n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n^2-4\right)+5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)\)

\(=n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n-2\right)\left(n+2\right)+5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)\)

Vì \(n\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n-2\right)\left(n+2\right)\) là tích 5 số nguyên liên tiếp

=>\(n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n-2\right)\left(n+2\right)⋮5\) 

Mà n(n-1)(n-2) và n(n+1)(n+2) là tích 3 số nguyên liên tiếp

=>n(n-1)(n-2) chia hết cho 2 và 3 ; n(n+1)(n+2) chia hết cho 2 và 3

=> \(n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n-2\right)\left(n+2\right)\) chia hết cho 4 và 3

Do đó \(n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n-2\right)\left(n+2\right)⋮3.4.5=60\) (1)

- Nếu n lẻ thì n-1,n+1 chẵn hay (n-1)(n+1) chia hết cho 4

=>\(5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮20\)

Mà \(n\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮3\)

=>\(5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮60\)

- Nếu n chẵn thì \(n^2⋮4\)

\(\Rightarrow5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮20\)

Mà \(n\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮3\)

\(\Rightarrow5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮60\)

Từ 2 trường hợp trên => \(5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮60\) (2)

Từ (1) và (2) => \(n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n-2\right)\left(n+2\right)+5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮60\) hay \(n^6-n^2⋮60\) (đpcm)

Đọc tiếp...
Bảo Bình CTV 05/07/2018 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

Ta chứng minh được \(a^2,b^2\) chia cho 3 dư 0 hoặc 1 (tự chứng minh nha bạn)

Nếu \(a^2,b^2\) cùng số dư khi  chia 3 thì \(a^2-b^2⋮3\)

Nếu \(a^2,b^2\) khác số dư khi chia cho 3 (1 số chia 3 dư 1,1 số chia 3 dư 0) thì \(a.b⋮3\)

Vậy \(ab\left(a^2+b^2\right)\left(a^2-b^2\right)⋮3\)

Ta cũng có thể chứng minh \(a^2,b^2\) chia cho 5 chỉ dư 0 hoặc 1 hoặc 4

Nếu \(a^2,b^2\) có 1 số chia 5 dư 1 và 1 số chia 5 dư 4 thì \(a^2+b^2⋮5\)

Nếu \(a^2,b^2\) có 1  số chia hết cho 5(dư 0) thì \(ab⋮5\)

Nếu \(a^2,b^2\) chia cho 5 cùng số dư thì \(a^2-b^2⋮5\)

Vậy \(ab\left(a^2+b^2\right)\left(a^2-b^2\right)⋮5\)

Nếu \(a,b\) chia 2 có cũng số dư thì \(a^2-b^2⋮2\)

Nếu \(a,b\) chia 2 khác số dư thì \(ab⋮2\)

Vậy \(ab\left(a^2+b^2\right)\left(a^2-b^2\right)⋮2\)

Vì \(UCLN\left(2,3,5\right)=1\) nên \(ab\left(a^2+b^2\right)\left(a^2-b^2\right)\) chia hết cho 2.3.5=30

Đọc tiếp...
Blue Frost 05/07/2018 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

bạn ơi giải thích cho mình chỗ(n^2-1).n^2(n^2+1) taih sao lại bằng(n-1)n(n+1)n(n^2-4)+5n^2.(n-1)(n+1) được ko? Cảm ơn bn nhiều nha

Đọc tiếp...
Bảo Bình CTV 05/07/2018 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

\(n^6-n^2=n^2\left(n^4-1\right)=\left(n^2-1\right)n^2\left(n^2+1\right)\)

\(=\left(n-1\right).n.\left(n+1\right).n.\left(n^2-4\right)+5.n^2\left(n-1\right).\left(n+1\right)\)

\(=n^2\left(n-1\right).\left(n-2\right)\left(n+1\right)\left(n+2\right)+5n^2\left(n-1\right).\left(n+1\right)\)

Vì \(n\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n+2\right)\left(n-2\right)\) là tích 5 số nguyên liên tiếp nên 

\(n^2\left(n-1\right)\left(n-2\right)\left(n+1\right)\left(n+2\right)\) chia hết cho 3.4.5=60

Xét \(n\) chẵn thì \(n^2⋮4\) nên \(5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮20\) mà \(n\left(n+1\right)\left(n-1\right)⋮3\)

\(\Rightarrow5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮60\)

\(\Rightarrow n^2\left(n-1\right)\left(n-2\right)\left(n+1\right)\left(n+2\right)+5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮60\) hay \(n^6-n^2⋮60\)

Xét \(n\) lẻ thì \(n-1,n+1\) cùng chẵn hay \(5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮4\) 

\(\Rightarrow5n^2\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮60\) hay \(n^6-n^2⋮60\)

Đọc tiếp...
ST CTV 04/07/2018 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(n^3+3n^2-n-3=n^2\left(n+3\right)-\left(n+3\right)=\left(n^2-1\right)\left(n+3\right)=\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n+3\right)\)

Vì n là số nguyên lẻ => n = 2k + 1 (k thuộc Z)

Do đó \(\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n+3\right)=\left(2k+1-1\right)\left(2k+1+1\right)\left(2k+1+3\right)=2k\left(2k+2\right)\left(2k+4\right)\)

\(=2k.2.2\left(k+1\right)\left(k+2\right)=8k\left(k+1\right)\left(k+2\right)\)

Vì k(k + 1)(k + 2) là tích 3 số nguyên => k(k+1)(k+2) chia hết cho 3 (1)

k(k+1) là tích 2 số nguyên => k(k+1) chia hết cho 2 => k(k+1)(k+2) chia hết cho 2 (2)

Mà UCLN(2,3)=1 (3)

Từ (1),(2),(3) => k(k+1)(k+2) chia hết cho 6 

Mà k(k+1)(k+2) chia hết cho 8

Do đó\(8k\left(k+1\right)\left(k+2\right)⋮8.6=48\) 

Vậy...

Đọc tiếp...
Đinh quang hiệp 24/06/2018 lúc 13:53
Báo cáo sai phạm

6   \(n^5+5n=n^5-n+6n=n\left(n^4-1\right)+6n=n\left(n^2-1\right)\left(n^2+1\right)+6n\)

\(=n\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n^2+1\right)+6n\)

vì n,n-1 là 2 số nguyên lien tiếp  \(\Rightarrow n\left(n-1\right)⋮2\Rightarrow n\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n^2+1\right)⋮2\)

  n,n-1,n+1 là 3 sô nguyên liên tiếp \(\Rightarrow n\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮3\Rightarrow n\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n^2+1\right)⋮3\)

\(\Rightarrow n\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n^2+1\right)⋮2\cdot3=6\)

\(6⋮6\Rightarrow6n⋮6\Rightarrow n\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n^2+1\right)-6n⋮6\Rightarrow n^5+5n⋮6\)(đpcm)

7   \(n\left(2n+7\right)\left(7n+1\right)=n\left(2n+7\right)\left(7n+7-6\right)=7n\left(n+1\right)\left(2n+7\right)-6n\left(2n+7\right)\)

\(=7n\left(n+1\right)\left(2n+4+3\right)-6n\left(2n+7\right)\)

\(=7n\left(n+1\right)\left(2n+4\right)+21n\left(n+1\right)-6n\left(2n+7\right)\)

\(=14n\left(n+1\right)\left(n+2\right)+21n\left(n+1\right)-6n\left(2n+7\right)\)

n,n+1,n+2 là 3 sô nguyên liên tiếp dựa vào bài 6 \(\Rightarrow n\left(n+1\right)\left(n+2\right)⋮6\Rightarrow14n\left(n+1\right)\left(n+2\right)⋮6\)

\(21⋮3;n\left(n+1\right)⋮2\Rightarrow21n\left(n+1\right)⋮3\cdot2=6\)

\(6⋮6\Rightarrow6n\left(2n+7\right)⋮6\)

\(\Rightarrow14n\left(n+1\right)\left(n+2\right)+21n\left(n+1\right)-6n\left(2n+7\right)⋮6\)

\(\Rightarrow n\left(2n+7\right)\left(7n+1\right)⋮6\)(đpcm)

Đọc tiếp...
Bùi Đình Hải 24/06/2018 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

......................?

mik ko biết

mong bn thông cảm 

nha ................

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 21/04/2017 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Sửa đề: \(A=5^n\left(5^n+1\right)-6^n\left(3^n+2^n\right)=25^n+5^n-18^n-12^n\)

Chứng minh A chia hết cho 7: (mình dùng ký hiệu \(\exists\)làm ký hiệu đồng dư nhé)

\(\hept{\begin{cases}25\exists4\left(mod7\right)\\18\exists\left(mod7\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}25^n\exists4^n\left(mod7\right)\\18^n\exists4^n\left(mod7\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow25^n-18^n⋮7\)

Ta lại có: 

\(\hept{\begin{cases}5\exists5\left(mod7\right)\\12\exists5\left(mod7\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}5^n\exists5^n\left(mod7\right)\\12^n\exists5^n\left(mod7\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow5^n-12^n⋮7\)

Từ đây ta có \(A⋮7\)

Tương tự ta cũng chứng minh được \(A⋮13\)

Vì 7 và 13 nguyên tố cùng nhau nên 

\(\Rightarrow A⋮7.13=91\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Huy 18/08/2015 lúc 08:19
Báo cáo sai phạm

Goi thuong cua phep chia do la a . Ta có:

ax64+38=ax67+14

    38-14=ax67-ax64

         24=ax(67-64)

         24=ax3 => a=24:3=8

Vậy số bị chia của phép chia trên là:

            64x8+38=550

                  Đáp số:550

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: