Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Lâm Việt Hoàng 29 tháng 9 2018 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Ta thấy :

 323=17.19 và (17;19)=1 nên ta cần chứng minh 

\(20^n-1+16^n-3^n⋮17\) và \(19\)

Ta có : \(20^n-1⋮\left(20-1\right)=19\) ;    \(16^n-3^n⋮\left(16+3\right)=19\)( vì n chẵn )                              (1)Mặt khác :\(20^n+16^n-3^n-1=20^n-3^n+16^n-1\) và  \(20^n-3^n⋮\left(20-3\right)=17\) ; \(16^n-1⋮\left(16+1\right)=17\)( 2 )Từ ( 1 ) và (2 ) \(\Rightarrow20^n+16^n-3^n-1⋮323\)   
Đọc tiếp...
Soyeon 19 tháng 5 2017 lúc 7:49
Báo cáo sai phạm

Ta có: 323=17.19 và 20n+16n-3n-1

(20n-10)+(16n-3n) chia hết ho 19  (1)

( vì 20n-1 chia hết cho 20-1=19) và 16n-3n chia hết cho 19 vì n chẵn

Vậy 20n+16n-3n-1 = ( 20n-3n)+(16n-1) chia hết cho 17  (2)

Từ (1) và (2) và ƯCLN(17, 19)=1 suy ra :

(20n+16n-3n-1) chia hết cho 323

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Anh 20 tháng 1 lúc 14:10
Báo cáo sai phạm

x = y = 2 nha.

tk cho mình nhé.

Đọc tiếp...
bang bang cap 40 ai solo ko 5 tháng 3 2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm
Cáp Hưng 1 tháng 12 2016 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Biểu thức đúng khi x = y = 0

khi x\(\ne\)0 và y\(\ne\)

ta có: \(\frac{x+y}{x.y}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1\)

Suy ra: x = y = 2

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh 16 tháng 1 2016 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

câu a :

n2-7=n(n+3)-10

Để n(n+3)-10 là bội của n+3 thì n+3 thuộc Ư(10)   *vì n(n+3) chia hết cho n+3*

Mà Ư(10)={-10;-5;-2;-1;1;2;5;10}

Ta có  bảng sau :

    n+3               -10                   -5                       -2               -1                1            2             5             10


     n                  -12                  -8                       -5                -4               -2            -1            2              7

Vậy n thuộc { -12;-8;-5;-4;-2;-1;2;7} thì n2 -7 là bội của n+3

Đọc tiếp...
Phạm Nguyễn Hạnh Vy 20 tháng 1 2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Câu a bạn Nguyễn Ngọc Anh làm sai một chỗ nhé. 

Đây nè: n+3=-10

         =>n=-13.

Ra -12 là sai bạn nhé. Chỉ một chỗ đó thôi. Còn đâu bạn làm đúng hết rồi!

Đọc tiếp...
ngonhuminh 11 tháng 2 2017 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Câu b khác hoàn câu A nhé.

Đọc tiếp...
Huỳnh Nguyên Phúc 6 tháng 1 2015 lúc 9:00
Báo cáo sai phạm

                               Giải:

a.Ta có : 10^n +8 = 10000....0000 +8 = 10000.....000008

                                n chữ số 0           n-1 chữ số 0 

=>Tổng các chữ số của 10^n +8 là 9

=>10^n +8 chia hết cho 9

b.Ta có: 10^n + 5^3 =10000......0000 + 125 = 10000....00000125

                                  n chữ số 0                   n-3 chữ số 0

=>Tổng các chữ số của 10^n + 5^3 là 9

=>10^n + 5^3 chia hết cho 3 và 9

Đọc tiếp...
Chanathip Songkrasin 19 tháng 1 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

\(a,10^n+8\)

\(=\left(10^n-1\right)+9\)

\(=99...9+9⋮9\)

\(b,10^n+5^3\)

\(=\left(10^n-1\right)+\left(125+1\right)\)

\(=999..9+126⋮9\)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 27 tháng 5 2015 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

Ta thấy các số nguyên tố lớn hơn 5 nâng lên lũy thừa có số mũ chia hết cho 4 thì có tận cùng là 1.

VD:74=2401;118=214358881,...

=>Ta có:

p8n +3.p4n -4

=(...1)+3.(...1)-4

=(...1)+(...3)-4

=(...4)-4

=(...0) chia hết cho 5 

Vậy p là số nguyên tố lớn hơn 5 thì p8n +3.p4n -4 chia hết cho 5

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 29 tháng 6 2015 lúc 13:57
Báo cáo sai phạm

a) ta thấy 4n đã chia hết cho n rồi => muốn biểu thức chia hết cho n <=> 5 chia hết cho n <=> n thuộc Ư(5) <=> n thuộc (+-1;+-5)

b) \(n^2-7=n^2-9+2=\left(n-3\right)\left(n+3\right)+2\).  ta thấy (n-3)(n+3) đã chia hết cho n+3 rồi => muốn biểu thức chia hết cho n+3 <=> 2 chia hết cho n+3 <=> n+3 thuộc Ư(2)<=> n+3 thuộc (+-1; +-2)

đến đây lập bảng tìm n nha. kết quả: n thuộc (-2;-4;-1;-5)

c) dễ thấy n+3 chia cho n^2-7 dư n+3 => muốn chia hết thì n+3=0 <=> n=-3

Đọc tiếp...
doanquynh 26 tháng 8 2015 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

sai de: tat ca cac so deu ko thể chia cho 9 du 1 dc

chỉ co thể chia cho 9 du 1

ta thấy 10 : 9=1,11(111) du 1

           10*2=10x10:9=100:9

mà 100 gấp đôi 10 thì 100:9=(10:9)x10=1,11(111)x10=11,11(111)

cứ thế làm tiếp nhé

                       9

Đọc tiếp...
HOANGTRUNGKIEN 28 tháng 1 2016 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm
Dương Khánh Thư 14 tháng 2 2016 lúc 8:51
Báo cáo sai phạm

ta co : a2-1 = (a+1) . (a-1)

p>3 nen p la so le .suy ra a+1 va a-1 la hai so chan lien tiep nen chia het cho 2.4=8

lai co p>3 nen a+1 hoac a-1 chia het cho 3

ma (3,8)=1 va 3.8=24

suy ra a^2-1 chia het cho 24

Đọc tiếp...
Ác Mộng 16 tháng 6 2015 lúc 8:16
Báo cáo sai phạm

a)S=1-3+32+...+398-399

=-2+32(1-3)+...+398(1-3)

=-2-2.32-2.34-...-2.398

=-2(1+32+34+...+398)

=-2[(1+32+34)+(36+38+310)+...+(394+396+398)]

=-2[100+36.100+...+394.100]

=-200(1+36+...394)

Do -200 là bội của -20 =>-200(1+36+...394) là bội của -20

=>S là bội của -20(ĐPCM)

b)S=1-3+32+...+398-399

=-2+32(1-3)+...+398(1-3)

=-2-2.32-2.34-...-2.398

=-2(1+32+34+...+398)

=>32S=9S=-2(32+34+36+...+3100)

=>9S-S=-2(32+34+36+...+3100)+2(1+32+34+...+398)

=>8S=-2(3100-1)

=>S=\(\frac{-2\left(3^{100}-1\right)}{-8}\)=\(\frac{3^{100}-1}{-4}\)

Do S chia hết cho -20 => S chia hết cho -4

=>(3100-1):(-4)=(3100-1).\(\frac{1}{-4}\) chia hết cho (-4)

Do \(\frac{1}{-4}\) không chia hết =>3100-1 chia hết cho -4 =>3100-1 chia hết cho 4

=>3100 chia 4 dư 1(ĐPCM)

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 16 tháng 6 2015 lúc 8:15
Báo cáo sai phạm

a.S=1-3+32-33+...+398-399

=(1-3+32-33)+...+(396-397+398-399)

=(-20)+...+396.(1-3+32-33)

=(1+...+396).(-20) chia hết cho -20

=>đpcm

b.S=1-3+32-33+...+398-399

=>3S=3-32+33-34+...+399-3100

=>3S+S=(3-32+33-34+...+399-3100)+(1-3+32-33+...+398-399)

=>4S=1-3100

\(\Rightarrow S=\frac{1-3^{100}}{4}\)

 S chia hết cho 4 =>1-3100 chia hết cho 4

1 chia 4 dư 1 =>3100 chia 4 dư 1

=>đpcm 

 

Đọc tiếp...
yuki asuna 11 tháng 3 2018 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Bn còn thiếu -3^3 nhé bn

Đọc tiếp...
NLVH - Killua 17 tháng 1 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Ta có : n ( n + 1 ) chia hết cho 2 với mọi n thuộc N

Với n = 3 k , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3 k + 2 ) (6 k +3 ) chia hết cho 3 và tích chia hết cho 6

n = 3 k + 1 , ta co : ( 3 k + 2 ) ( 3 k + 3 ) ( 6 k + 3 ) = 3 ( 3 k + 1 ) ( 3 k + 2 ) (2 k + 1 ) chia het cho 6

n = 3 k + 2 , ta có (3 k + 2 ) ( 3 k + 3 ) ( 6 k + 5 ) = 3 ( 3 k + 2 ) ( k + 1 ) ( 6 k + 5 )  chia hết cho 6

=>( dpcm)

Đọc tiếp...
Dung Viet Nguyen 20 tháng 11 2017 lúc 6:37
Báo cáo sai phạm

Ta có : n( n + 1 ) \(⋮\)2 với mọi n \(\in\)N.

Với n = 3k , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 6k + 1 ) \(⋮\)3 và tích chia hết cho 6.

n = 3k + 1 , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 6k + 3 ) = 3( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 2k + 1 ) \(⋮\)6.

n = 3k + 2 , ta có : ( 3k + 2 ) ( 3k + 3 ) ( 6k + 5 ) = 3( 3k + 2 ) ( k + 1 ) ( 6k + 5 ) \(⋮\)6.

=> ( đpcm ).

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 12 tháng 3 2018 lúc 6:38
Báo cáo sai phạm

Ta có : n( n + 1 ) ⋮ 2 với mọi n ∈ N.
Với n = 3k , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 6k + 1 ) ⋮ 3 và tích chia hết cho 6.
n = 3k + 1 , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 6k + 3 ) = 3( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 2k + 1 ) ⋮ 6.

:3

Đọc tiếp...
Phan Việt Anh 17 tháng 1 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Đổi: 34 tấn 6 tạ = 34600kg

Cần số xe ô tô để chở hết số hàng là:

34600:860=40(xe) dư 2

Vậy cần 1 xe nữa: 40+1=41(xe)

Đáp số : 41 xe

Đọc tiếp...
Khuôn bậc cảm xúc 1 tháng 5 2015 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

Phần a dễ , tớ làm sau.Để tớ chơi phần b {}

Đọc tiếp...
Nữ hiệp sĩ ánh sáng Hana 6 tháng 3 2017 lúc 23:17
Báo cáo sai phạm

Phàn a) dễ oy , tự lm nhé !

b) Ta có : \(A=\frac{6n-1}{3n+2}=\frac{2\left(3n+2\right)-5}{3n+2}=2-\frac{5}{3n+2}\)

Để \(A_{min}\Leftrightarrow\frac{5}{3n+2}max\)

Xét 3n+2>0 =>3n>-2=>n>\(\frac{-2}{3}\)=> n >hoặc = 0(vì n \(\in\)Z )=>\(\frac{5}{3n+2}\)>0 (1)

Xét 3n+2<0 => 3n<-2 =>n<\(\frac{-2}{3}\)=>\(\frac{5}{3n+2}\)<0 (2)

từ (1) và (2) và do \(\frac{5}{3n+2}\)max => ta chọn trường hợp (1)

p/s \(\frac{5}{3n+2}\)dương có tử số dương ko đổi nên A bé nhất khi mẫu số bé nhất \(\Leftrightarrow\)n nhỏ nhất \(\Leftrightarrow\)n=0

Vậy \(A_{min}=\frac{-1}{2}\Leftrightarrow n=0\)

Đọc tiếp...
Võ Trung Thành 14 tháng 2 2015 lúc 9:15
Báo cáo sai phạm

Tìm BCNN(2,3,4,5,6) =120

Cộng 1 nữa là bằng 121

Đáp số: 121

Đọc tiếp...
Jungkook BTS 4 tháng 1 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

số đó là 121 nhé 

k cho mình nhé,thank you

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 16 tháng 6 2015 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

ta có: n . (n+1)  . (n+2)  là 3 số tự nhiên liên tiếp

nên n.(n+1).(n+2) chia hết cho 2 và 3

mà:   (2,3)  =1 ( 2 số nguyên tố cùng nhau)

và:     2. 3=6 

nên:  n.(n+1).(n+2) chia hết cho 6 với mọi x e N.

Nhớ li ke

Đọc tiếp...
Mình giốt toán lắm 16 tháng 6 2015 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

 

Vì n(n+1)(n+2) là 3 số tự nhiên liên tiếp

=> Tồn tại 1 số chia hết cho 2

     Tồn tại 1 số chia hết cho 3

Mà U7CLN(2,3)=1

=> n(n+1)(n+2) chia hết cho 2.3=6

=> ĐPCM

  

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 30 tháng 5 2015 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

{(m+1 )x - 2y =m-1

{(m^2)x-y=m^2 + 2m

=>{(m+1)x-2y=m-1(1)

{(2m^2 )x-2y =2m^2 +4m (2)

(1)(2)=>(2m^2-3m-1x=2m^2+3m+1

=>x=(2m^2+3m+1)/(2m^2-m-1)=1+(4m+2)/(2m^2-m-1)

=1+(2m+1)/(m-1)(m+1/2) (3)

​Từ (3 ) ta thấy ĐK để hệ đã cho có nghiệm là #1

Và ĐK  để hệ có nghiệm duy nhất là m #1 và m # -1/2

Với các ĐK  đó từ (3)=>x=1+2/(m-1)  (*)

Thấy (*)vào (1) ta đc m+1 + 2 (m+1)/(m-1)-2y =m-1

=>y=1 + (m+1):(m-1)=2+2/(m-1)(**)

Tu (*)va(**)suy ra x,y la nghiem nguyen duy nhat  <=>m-1 la uoc cua 2 ,tuc m-1 thuoc {-2;-1;1;2}=>m thuoc (-1;0;2;3}.Đó là các giá trị cần tìm

Đọc tiếp...
hằng trần thị 11 tháng 5 2015 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

làm thế nào mà chia 7 quyển thừa 8 quyển ???

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 11 tháng 5 2015 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Dựa vào dấu hiệu chia hết ......                                                             

Đọc tiếp...
nguyễn thị ánh ngọc 11 tháng 5 2015 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

mình ngán đến tận cổ mấy bài này rùi cô mình giao rất nhiều bài này

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 16 tháng 5 2015 lúc 12:28
Báo cáo sai phạm

364;414;539 chia cho n có cùng số dư nên cac hiệu của hai trong ba số ấy chia hết cho n.

Ta có:

539 - 414 chia hết cho n tức là 125 chia hết cho n.

539 - 364 chia hết cho n tức là 175 chia hết cho n.

414 – 364 chia hết cho n tức là 50 chia hết cho n.

Để n lớn nhất thì n phải là ƯCLN(125; 175; 50)

Phân tích ra thừa số nguyên tố:

125 = 53

175 = 52.7

50 = 2.52

\(\Rightarrow\) UWCLN(125; 175; 50) = 52 = 25

Vậy n = 25

Đọc tiếp...
Vegeta2408(Box Toán) 13 tháng 1 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

n=25 nha

_______________
______________
hok tốt

Đọc tiếp...
chu thi nha 6 tháng 1 2016 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

cau tra loi la sai roi cai cho UCWLN VIET sai roi

Đọc tiếp...
Hoàng Trân Như Nhi 30 tháng 5 2017 lúc 7:39
Báo cáo sai phạm

ta có A=9999931999 - 5555571997

=> A = 9999931996 . 9999933 - 5555571996. 555557

     A = (9999934)449 . (.......7) - (5555574)449 . (.....7)

     A = (......1) . (...7)- (....1) . ( .....7)

     A = (.....7) - (.....7) 

     A = (......0)

vì A có tận cùng bằng 0

=> A chia hết cho 5

vậy A chia hết cho 5

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 22 tháng 5 2017 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

Ta có: 9999931999=9999933.9999931996=9999933.(9999934)499=(.....7).(.....1)499

=> 9999931999 có tận cùng là 7.

Lại có: 5555571997=555557.5555571996=555557.(5555574)499=555557.(....1)499

=> 5555571997 có tận cùng là 7.

=> A có tận cùng là: ....7-.....7=0

=> A chia hết cho 5

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: