Giúp tôi giải toán và làm văn


Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 22 tháng 5 2015 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

Gọi hai số đó là a và b. (a,b \(\in\) N)

Giả sử a chia cho 3 dư 1 thì a = 3m + 1 ; b chia cho 3 dư 2 thì b = 3n + 2.   (m,n \(\in\) N)

Khi đó đó a + b = (3m + 1) + (3n + 2) = 3m + 3n + 3 = 3.(m + n + 1) chia hết cho 3.

Vậy suy ra điều phải chứng minh. 

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Mai Phương 22 tháng 5 2015 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

Gọi hai số đó là a và b. (a,b $\in$∈ N)

Giả sử a chia cho 3 dư 1 thì a = 3m + 1 ; b chia cho 3 dư 2 thì b = 3n + 2.   (m,n $\in$∈ N)

Khi đó đó a + b = (3m + 1) + (3n + 2) = 3m + 3n + 3 = 3.(m + n + 1) chia hết cho 3.

Vậy suy ra điều phải chứng minh. 

**** mk

Đọc tiếp...
trần như 22 tháng 5 2015 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

Khi chia cho 3 thì số dư có thể là 1,2 mà 2 số dư khác nhau vậy một số có số dư là 1, một số có số dư là 2.

Khi cộng 2 số này lại ta được số dư : 1 + 2 = 3, mà số chia là 3 nên : 3 chia hết cho 3.

Vậy hai số đó phải chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Natsu_Draneel 25 tháng 7 2016 lúc 8:06
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là : a (a thuộc N*)

Ta có: a chia 5 dư 4 => a + 1 chia hết cho 5

           a chia 6 dư 5 => a + 1 chia hết cho 6

           a chia 7 dư 6 => a + 1 chia hết cho 7

=> a + 1 chia hết cho 5;6;7

=> a + 1 thuộc BCNN(5;6;7)

=> BCNN(5;6;7) = 210

=> a + 1 = 210

=> a = 209

Đọc tiếp...
Đoàn Cẩm Ly 25 tháng 7 2016 lúc 8:12
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi mình làm sai rồi

sửa lại

a+1chia hết cho 5,6,7=> a+1=5.6.7=210=>a=209

Đọc tiếp...
Bảo Bình 25 tháng 7 2016 lúc 8:10
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là:x

Ta có:x+1 chia hết cho 5,6,7

Mà số nhỏ nhất chia hết cho 5,6,7 là:210

nên x+1=210.Suy ra x=209

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 28 tháng 5 2015 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+y\right)^6+\left(x-y\right)^6=\left[\left(x+y\right)^2\right]^3+\left[\left(x-y\right)^2\right]^3\) chia hết cho \(\left(x+y\right)^2+\left(x-y\right)^2\) tức là chia hết cho \(2.\left(x^2+y^2\right)\) do đó chia hết cho \(x^2+y^2\)

Đọc tiếp...
nguyentuantai 28 tháng 5 2015 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

15 phút nữa đưa ra lời giải rồi đợi mọi người bấm à

Đọc tiếp...
Ngô Hồng Thuận 28 tháng 5 2015 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\left(x+y\right)^2=x^2+2xy+y^2.\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^6=\left(x+y\right)^2.\left(x+y\right)^2.\left(x+y\right)^2\) .

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^6=x^6+8x^3y^3+y^6\) .

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^6=x^6-8x^3y^3+y^6\).

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^6+\left(x-y\right)^6=\left(x^6+x^6\right)+\left(8x^3y^3-8x^3y^3\right)+\left(x^6+x^6\right)\).

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^6+\left(x-y\right)^6=2.x^6+2.y^6=2\left(x^6+y^6\right)=2.\left(\left(x^2+y^2\right).\left(x^2+y^2\right):2\right).\)

 

 

Đọc tiếp...
NLVH - Killua 17 tháng 1 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Ta có : n ( n + 1 ) chia hết cho 2 với mọi n thuộc N

Với n = 3 k , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3 k + 2 ) (6 k +3 ) chia hết cho 3 và tích chia hết cho 6

n = 3 k + 1 , ta co : ( 3 k + 2 ) ( 3 k + 3 ) ( 6 k + 3 ) = 3 ( 3 k + 1 ) ( 3 k + 2 ) (2 k + 1 ) chia het cho 6

n = 3 k + 2 , ta có (3 k + 2 ) ( 3 k + 3 ) ( 6 k + 5 ) = 3 ( 3 k + 2 ) ( k + 1 ) ( 6 k + 5 )  chia hết cho 6

=>( dpcm)

Đọc tiếp...
Dung Viet Nguyen 20 tháng 11 2017 lúc 6:37
Báo cáo sai phạm

Ta có : n( n + 1 ) \(⋮\)2 với mọi n \(\in\)N.

Với n = 3k , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 6k + 1 ) \(⋮\)3 và tích chia hết cho 6.

n = 3k + 1 , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 6k + 3 ) = 3( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 2k + 1 ) \(⋮\)6.

n = 3k + 2 , ta có : ( 3k + 2 ) ( 3k + 3 ) ( 6k + 5 ) = 3( 3k + 2 ) ( k + 1 ) ( 6k + 5 ) \(⋮\)6.

=> ( đpcm ).

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 12 tháng 3 2018 lúc 6:38
Báo cáo sai phạm

Ta có : n( n + 1 ) ⋮ 2 với mọi n ∈ N.
Với n = 3k , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 6k + 1 ) ⋮ 3 và tích chia hết cho 6.
n = 3k + 1 , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 6k + 3 ) = 3( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 2k + 1 ) ⋮ 6.

:3

Đọc tiếp...
robert lewandoski 1 tháng 6 2015 lúc 8:06
Báo cáo sai phạm

Vì q là số nguyên tố lớn hơn 3 nên q có dạng 3k+1 hoặc 3k+2(k \(\in\) N)

Nếu q=3k+1 thì p=3k+3 nên p chia hết cho 3.Loại vì p là số nguyên tố lớn hơn 3.

Khi q=3k+2 thì p=3k+4

Vì q là số nguyên tố lớn hơn 3 nên k lẻ

Ta có p+q=6(k+1), chia hết cho 12 vì k+1 chẵn

Vậy số dư khi chia p+q cho 12 =0

Đọc tiếp...
Lê Minh Việt 31 tháng 1 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Vì q là số nguyên tố lớn hơn 3 nên q có dạng 3k+1 hoặc 3k+2﴾k ∈ N﴿

Nếu q=3k+1 thì p=3k+3 nên p chia hết cho 3.

Loại vì p là số nguyên tố lớn hơn 3.

Khi q=3k+2 thì p=3k+4 Vì q là số nguyên tố lớn hơn 3 nên k lẻ

Ta có p+q=6﴾k+1﴿, chia hết cho 12 vì k+1 chẵn

Vậy số dư khi chia p+q cho 12 =0 

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 1 tháng 6 2015 lúc 8:07
Báo cáo sai phạm

p;q là các số nguyên tố >3 =>q=3k+1;3k+2

xét q=3k+1 =>p=3k+3=3(k+1) chia hết cho 3   (trái giả thuyết)

=>q=3k+2=>p=3k+2+2=3k+4

=>p+q=3k+2+3k+4=6k+6=6(k+1)

q= 3k+2 không chia hết cho 2

=>3k không chia hết cho 2

=>k không chia hết cho 2

=>k+1 chia hết cho 2=>k+1=2a

=>p+q=6(k+1)=6.2a=12a chia hết cho 12

vậy p+q chia hết cho 12

Đọc tiếp...
Quỳnh Giang Bùi 27 tháng 12 2014 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

817-279-913

=(34)7-(33)9-(32)13

=328-327-326

=326(32-31-30)

=324.9.5

=324.45 chia hết cho 45

Vậy 817-279-913 chia hết cho 45

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 18 tháng 9 2016 lúc 8:35
Báo cáo sai phạm

chứng minh rằng 817-279-913 chia hết cho 45

817-279-913

=(34)7-(33)9-(32)13

=328-327-326

=326(32-31-30)

=324.9.5

=324.45 chia hết cho 45

Vậy 817-279-913 chia hết cho 45

  

Đọc tiếp...
nhất sông núi 23 tháng 7 2017 lúc 7:08
Báo cáo sai phạm

Kết quả là 817-297-913 chia hết cho 45

ai đi qua nhớ cho mk 1 L-I-K-E

♪♪ Chúc bạn học giỏi ♪

Đọc tiếp...
Ác Mộng 1 tháng 7 2015 lúc 8:27
Báo cáo sai phạm

Gọi các số tự nhiên có 3 chữ số giống nhau có dang aaa

Ta có:aaa=a.111=a.37.3 chia hết cho 37

=>(ĐPCM)

Đọc tiếp...
yamamoto 15 tháng 2 2018 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

Gọi các số tự nhiên có 3 chữ số giống nhau là bbb

Ta có :

bbb = 111b

=> 111b \(⋮\)37 ( vì 111 \(⋮\)37 )

Vậy ...

Đọc tiếp...
A lovely girl 15 tháng 2 2018 lúc 8:54
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 chữ số giống nhau là aaa

Ta có : aaa = a . 111

=> aaa = a . 3 . 37

=> aaa chia hết cho 37

Vậy mọi số tiền nhiên có 3 chữ số giống nhau đều chia hêt cho 37

Đọc tiếp...
Hà Mạnh Đức 1 tháng 10 2015 lúc 13:37
Báo cáo sai phạm

A = ( 2 + 2) + ( 2+ 2) + ... + ( 259 + 260 )

A = 2 . ( 1+2 ) + 23 . (1+2) + ... + 259 . (1+2)

A = 2.3 + 23.3 + ... + 259.3

A = (2+23+...+259) . 3

vì 3 chia hết cho 3 suy ra A chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Phạm Huy Hoàng 10 tháng 10 2017 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

A chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Bexiu 26 tháng 8 2017 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 25 tháng 5 2015 lúc 8:02
Báo cáo sai phạm

11 là số nguyên tố, (16a+17b)(17a+16b) chia hết cho 11 => có ít nhất một thừa số chia hết cho 11, không giãm tính tính tổng quát, giả sử (16a+17b) chia hết cho 11
ta cm (17a+16b) cũng chia hết cho 11, thật vậy:
16a + 17b chia hết cho 11 => 2(16a + 17b) chia hết cho 11
=> 33(a+b) + b -a chia hết cho 11 => b-a chia hết cho 11
=> a-b chia hết cho 11

Ta có: 2(17a+16b) = 33(a+b) + a-b chia hết cho 11
do 2 và 11 là hai số nguyên tố => 17a+16b chia hết cho 11

Vậy (16a+17b)(17a+16b) chia hết cho 11.11 = 121 = 11^2 là scp => đpcm

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 25 tháng 5 2015 lúc 8:07
Báo cáo sai phạm

Đề cho là (16a+17b) + (16b+17a) chia hết cho 11 chứ đâu phải là (16a+17b) . (16b+17a) chia hết cho 11

Đọc tiếp...
phạm đang an 8 tháng 9 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

11 là số nguyên tố, (16a+17b)(17a+16b) chia hết cho 11 => có ít nhất một thừa số chia hết cho 11, không giãm tính tính tổng quát, giả sử (16a+17b) chia hết cho 11

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 20 tháng 6 2015 lúc 9:28
Báo cáo sai phạm

a) Gọi A, B, C, D, E, G, H là tập hợp các số từ 1 đến 1000 mà theo thứ tự chia hết cho 2, chia hết cho 3, chia hết cho 5, chia hết cho 2 và 3, chia hết cho 2 và 5, chia hết cho 3 và 5, chia hết cho cả 3 số. Số phần tử của các tập hợp đó theo thứ tự bằng S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7.

Ta có : S1 = 1000 : 2 = 500 ;

             S2 = [1000 : 3 ] = 333 ;

             S3 = 1000 : 5 = 200 ;

             S4 = [1000 : 6] = 166 ;

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 20 tháng 6 2015 lúc 9:27
Báo cáo sai phạm

a) Gọi A, B, C, D, E, G, H là tập hợp các số từ 1 đến 1000 mà theo thứ tự chia hết cho 2, chia hết cho 3, chia hết cho 5, chia hết cho 2 và 3, chia hết cho 2 và 5, chia hết cho 3 và 5, chia hết cho cả 3 số. Số phần tử của các tập hợp đó theo thứ tự bằng S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7.

Ta có : S1 = 1000 : 2 = 500 ;

             S2 = [1000 : 3 ] = 333 ;

             S3 = 1000 : 5 = 200 ;

             S4 = [1000 : 6] = 166 ;

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 19 tháng 7 2015 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

Chứng minh bằng phương pháp quy nạp: Tức là :

- Điều cần chứng minh đúng với n = 1

- nếu điều cần chứng minh đúng với n = k thì cũng đúng với n = k + 1

=> Điều cần chứng minh là đúng

Giải bài:

- Với n = 1 : ta có 36 - 26 - 27 = 676 chia hết cho 169

- Giả sử : với n = k ta có: 33k+3 - 26k - 27 chia hết cho 169

Xét 33(k+1)+3 - 26.(k+1) - 27 = 27.33k+3 - 26k - 53 = 27.(33k+3 - 26k - 27) + 676k +676 chia hết cho 13 vì 33k+3 - 26k - 27 ; 676 đều chia hết cho 169

=> 33(k+1)+3 - 26.(k+1) - 27 chia hết cho 169

Vậy 33n+3 - 26n - 27 chia hết cho 169 với mọi n > =1

Đọc tiếp...
Itachi Uchiha 7 tháng 9 lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

Tham khảo:

Đọc tiếp...
đỗ Thành Long 10 tháng 4 2017 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

30 số nhé ủng hộ nha

Đọc tiếp...
HND_Boy Vip Excaliber 27 tháng 12 2016 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

BCNN (2,3,5,) = 2 x 3 x 5 = 30

Số nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 30 là 120

Số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 30 là 990

Vậy có ( 990 - 120 ) : 30 + 1 = 30 ( số có 3 chữ số chia hết cho cả 2,3,5 )

Đáp số 30 số

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 6 tháng 9 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

Gọi \(\left(2n-1;2n+1\right)=d\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2n-1⋮d\\2n+1⋮d\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(2n+1\right)-\left(2n-1\right)⋮d\)

\(\Rightarrow2⋮d\)

\(\Rightarrow d\inƯ\left(2\right)=\left\{1;2\right\}\)

Do \(2n\)là số chẵn nên 2n+1 và 2n-1 là 2 số lẻ liên tiếp 

Mà ước chung của 2 số lẻ thì không phải là 1 số chẵn

\(\Rightarrow d=1\)

\(\Rightarrow2n-1\)và 2n+1 nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
lê duy mạnh 6 tháng 9 lúc 22:26
Báo cáo sai phạm

gọi d là ưcln (2n-1,2n+1)

=> 2n-1:d

     2n+1:d

=>2:d

 suy ra d =1,2

nếu d =2 thì 2n+1 :2(vô lí vì 2n+1 lẻ)

 suy ra d=1

Đọc tiếp...
phạm việt anh 16 tháng 4 2017 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

a, x=4 ;  y= 10

b, x=8  ;  y= 1

Đọc tiếp...
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 6 tháng 9 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

đáp số 

a ) x = 4 ; y = 10 

b ) x = 8 ; y = 1 

hok tốt

Đọc tiếp...
Kurokawa Neko 11 tháng 6 2017 lúc 9:19
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{x}{10}-\frac{1}{y}=\frac{3}{10}\Rightarrow\frac{1}{y}=\frac{x}{10}-\frac{3}{10}\Rightarrow\frac{1}{y}=\frac{x-3}{10}\)

\(\Rightarrow y.\left(x-3\right)=10\Rightarrow y;x-3\inƯ\left(10\right)=\left\{1;2;5;10;-1;-2;-5;-10\right\}\)

Ta có bảng sau: 

\(x-3\)\(1\)\(10\)\(2\)\(5\)\(-1\)\(-10\)\(-2\)\(-5\)
\(x\)\(4\)\(13\)\(5\)\(8\)\(2\)\(-7\)\(1\)\(-2\)
\(y\)\(10\)\(1\)\(5\)\(2\)\(-10\)\(-1\)\(-5\)\(-2\)
Đánh giá\(Đ\)\(Đ\)\(Đ\)\(Đ\)\(Đ\)\(Đ\)\(Đ\)\(Đ\)

Vậy \(\left(x;y\right)\in\left\{\left(4;10\right);\left(13;1\right);\left(5;5\right);\left(8;2\right);\left(2;-10\right);\left(-7;-1\right);\left(1;-5\right);\left(-2;-2\right)\right\}\)

b) \(\frac{1}{x}+\frac{y}{2}=\frac{5}{8}\Rightarrow\frac{1}{x}=\frac{5}{8}-\frac{y}{2}=\frac{5-4y}{8}\Rightarrow\frac{1}{x}=\frac{5-4y}{8}\)

\(\Rightarrow x.\left(5-4y\right)=8\Rightarrow x;\left(5-4y\right)\inƯ\left(8\right)=\left\{1;2;4;8;-1;-2;-4;-8\right\}\)

\(x\)\(1\)\(8\)\(2\)\(4\)\(-1\)\(-8\)\(-2\)\(-4\)
\(5-4y\)\(8\)\(1\)\(4\)\(2\)\(-8\)\(-1\)\(-4\)\(-2\)
\(4y\)\(-3\)\(4\)\(1\)\(3\)\(13\)\(6\)\(9\)\(7\)
\(y\)\(\frac{-3}{4}\)\(1\)\(\frac{1}{4}\)\(\frac{3}{4}\)\(\frac{13}{4}\)\(\frac{3}{2}\)\(\frac{9}{4}\)\(\frac{7}{4}\)
Đánh giá\(S\)\(Đ\)\(S\)\(S\)\(S\)\(S\)\(S\)\(S\)

Vậy \(x=8;y=1\)

Đọc tiếp...
Võ Trung Thành 6 tháng 1 2015 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Ta có: 2222+4 chia hết cho 7=>2222=-4(mod 7)=>22225555 = (-4)5555 (mod 7)

          5555-4 chia hết cho 7 => 5555=4(mod 7)=>55552222 =42222 (mod 7)

=>22225555 =55552222  = (-4)5555 +42222  (mod 7)

Mà 42222  =(-4)2222 => (-4)5555 +42222 = (-4)2222  + 43333 x 42222 

              =(-4)2222 x 43333 - (-4)2222 = (-4)2222(43333 -1 )=43 -1(mod 7) (1)

Ta lại có: 43 =1(mod 7)=>43 -1=63 chia hết cho 7 =>43 -1=0(mod 7) (2)

Nên (-4)5555 +42222 = 0(mod 7)

Từ (1) và (2) =>22225555 +55552222  chia hết cho 7

Đọc tiếp...
trần ly 6 tháng 9 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

@Nguyễn Văn Thi tham khảo bài của @Võ Trung Thành nhứ

Đọc tiếp...
Top 10 Gunny 25 tháng 3 2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

#Võ Trung Thành làm đúng rồi

Đọc tiếp...
Nguyen Trieu Anh Linh 2 tháng 8 2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

hihi, mik chịu thua, bn tk cho mik nha

Đọc tiếp...
Quynh Tram 28 tháng 8 2018 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

hãy gửi câu trả lời đầy đủ và không nên:

  • Yêu cầu, gợi ý các bạn khác chọn (k) đúng cho mình
  • Chỉ ghi đáp số mà không có lời giải, hoặc nội dung không liên quan đến câu hỏi.
Đọc tiếp...
Mập Octiiu626 TM 2 tháng 8 2017 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

HIC....HIC. TÍCH MÌNH ĐI RỒI MÌNH CHAT RIÊNG ĐÁP ÁN CHO,

Đọc tiếp...
Moon Light 10 tháng 8 2015 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

n4+6n3+11n2+6n

=(n4+5n3+6n2)+(n3+5n2+6n)

=(n2+n)(n2+5n+6)

=n(n+1)(n2+3n+2n+6)

=n(n+1)(n+2)(n+3)

Do n ; n+1;n+2;n+3 là 4 số nguyên liên tiếp nên tồn tại 1 số chia hết cho 2 , 1 số chia hết cho 3,1 số chia hết cho 4

=>n(n+1)(n+2)(n+3) chia hết cho 2.3.4=24(đpcm)

 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: