Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

                                           Giải

                   Chiều rộng mảnh vườn đó là: 24 x 2/5 = 9,6 ( m )

                   Chu vi mảnh vườn đó là : ( 24 + 9,6 )x2 = 67,2 ( m )

                   Diện tích mảnh vườn đó là : 24 x 9,6 = 230,4 (m2 )

                                                                         Đ/S: Chu vi mảnh vườn: 67,2 m

                                                                                Diện tích mảnh vườn: 230,4 m2

Đọc tiếp...

Chiều rộng mảnh vườn là:

24 x 2/5 = 9,6 (m)

Chu vi mảnh vườn là:

(24 + 9,6 ) x 2 = 67,2(m)

Diện tích mảnh vườn là:

24 x9,6 = 230,4 (m2)

Đáp số: 67,2(m) và 230,4 (m2) 

Đọc tiếp...

Chiều rộng mảnh vườn là :             24 x 2/5 = 9,6 ( m)

Chu vi mảnh vườn là :           (  24 + 9,6 ) x 2 =67,2 ( m)

Diện tích mảnh vườn là :           24 x 9,6 =230,4 ( m2 )

          Đ/S :    diện tích : 230,4 m2                     chu vi :    67,2 m 

Đọc tiếp...

Chiều rộng mảnh vườn là:

24 x 2/5 = 9,6 (m)

Chu vi mảnh vườn là:

(24 + 9,6 ) x 2 = 67,2(m)

Diện tích mảnh vườn là:

24 x9,6 = 230,4 (m2)

Đáp số: 67,2(m) và 230,4 (m2) 

Đọc tiếp...

Chiều rộng của mảnh đất là:

      24 x 2/5 = 9,6 (m)

Diện tích mảnh đất là:

       24 x 9,6 = 230,4 (m2)

Diện tích mảnh đất để làm nhà là:

      230,4 :100 ×42,5  = 97,92 (m2)

Đọc tiếp...

Chiều rộng mảnh vườn đó là : 

 24x2/5 = 9,6 ( m )

chu vi mảnh vườn đó là :

( 24 + 9,6 ) x 2 = 67,2 ( m )

Diện tích mảnh vườn đó là : 

 24 x 9,6 = 230,4 ( m2 )

  đáp số : chu vi : 67,2 m

               diện tích : 230,4 m2

Đọc tiếp...

Chiều rộng mảnh vườn là:

24 x \(\frac{2}{5}\)= 9,6 (m)

Chu vi mảnh vườn là:

(24 + 9,6) x 2 = 67,2 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

24 x 9,6 = 230,4 (m2)

Đs:....

Đọc tiếp...

Trả lời:

Chiều rộng mảnh vườn là:

24 * \(\frac{2}{5}\)= 9,6 (m)

Chu vi mảnh vườn là:

(24 + 9,6) * 2 = 67,2 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

24 * 9,6 = 230,4 (m2)

Đáp số: Chu vi: 67,2m

             Diện tích: 230,4m2.

Đọc tiếp...

Chiều rộng mảnh vườn là:

24 x 2/5 = 9,6 (m)

Chu vi mảnh vườn là:

(24 + 9,6 ) x 2 = 67,2(m)

Diện tích mảnh vườn là:

24 x9,6 = 230,4 (m2)

Đáp số: 67,2(m) và 230,4 (m2) 

Đọc tiếp...

Chiều rộng mảnh vườn là:

24 x 2/5 = 9,6 (m)

Chu vi mảnh vườn là:

(24 + 9,6 ) x 2 = 67,2(m)

Diện tích mảnh vườn là:

24 x9,6 = 230,4 (m2)

Đáp số: 67,2(m) và 230,4 (m2) 

Đọc tiếp...

Chiều rộng HCN là:

24:5x2=9,6(m)

Chu vi HCN là:

(24+9,6)x2=67,2(m)

Dien tích HCN là:

9,6x24=230,4(m2)

Chúc bạn may mắn!

Đọc tiếp...

Vào giải dùm mk với

Đọc tiếp...

chiều rộng là:

   24:5*2=9,6(m)

chu vi hình chữ nhật là:

9,6*24=230,4(m)

Đọc tiếp...

                                                                                                Bài làm

Chiều rộng của mảnh vườn hình chứ nhật là :

\(24x\frac{2}{5}=9,6\left(m\right)\)

Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là :

\(\left(24+9,6\right)x2=67,2\left(m\right)\)

Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là :

\(24x9,6=230,4\left(m^2\right)\)

Đáp số :   Chu vi : \(67,2m\)

                 Diện tích : \(230,4m^2\)

Học Tốt !

Đọc tiếp...

Chiều rộng mảnh vườn đó là:

24x2/5=9,6(m)

chu vi mảnh vườn đó là:

(24+9,6)x2=67.2(m)

diện tích mảnh vườn đó là

24x9,6=230,4(m2)

D/s

Đọc tiếp...

một đơn vị bộ đội khi xếp hàng mỗi hàng có 20 người 25 người hoặc 30 người đều thừa 15 người.hỏi đơn vị đó có bao nhiêu người, biết rằng số người của đơn vị trong khoảng từ 500 đến 700 người ?

Đọc tiếp...

:))))))))))))))))))))))))))))))))))00

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Chiều rộng của mảnh vườn là :

24 x 2/5 = 9,6 ( m )

Chu vi của mảnh vườn là :

( 24 + 9,6 ) x 2 = 67,2 ( m )

Diện tích của mảnh vườn là :

9,6 x 24 = 230,4 ( m2 )

Nhớ tick mik nha !!!

Đọc tiếp...
Giải Chiều rộng mảnh vườn đó là: 24 x 2/5 = 9,6 ( m ) Chu vi mảnh vườn đó là : ( 24 + 9,6 )x2 = 67,2 ( m ) Diện tích mảnh vườn đó là : 24 x 9,6 = 230,4 (m2 ) ĐĐ/S: Chu vi mảnh vườn: 67,2 m Diệnn tích mảnh vườn: 230,4 m2
Đọc tiếp...

 Chiều rộng mảnh vườn là: 24 × 2 5 = 9 , 6 (m)

Chu vi mảnh vườn là:

(24 + 9,6 ) x 2 = 67,2(m)

Diện tích mảnh vườn là:

24 x 9,6 = 230,4 ( m 2 )

Đáp số: 67,2(m); 230,4 ( m 2 )

Đọc tiếp...
Chiều rộng của mảnh vườn là : 24 x 2/5 = 9,6 ( m ) Chu vi của mảnh vườn là : ( 24 + 9,6 ) x 2 = 67,2 ( m ) Diện tích của mảnh vườn là : 9,6 x 24 = 230,4 ( m2 ) Nhớ tick mik nha !!!
Đọc tiếp...

Chiều rộng mảnh vườn là:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Chu vi mảnh vườn là:

(24 + 9,6 ) x 2 = 67,2(m)

Diện tích mảnh vườn là:

24 x 9,6 = 230,4 (m2)

Đáp số: 67,2(m); 230,4 (m2)

Đọc tiếp...
Chiều rộng mảnh vườn là: Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 Chu vi mảnh vườn là: (24 + 9,6 ) x 2 = 67,2(m) Diện tích mảnh vườn là: 24 x 9,6 = 230,4 (m2) Đáp số: 67,2(m); 230,4 (m2
Đọc tiếp...

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: