K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

2 tháng 6 2023

giúp mik vớiiiiiiiiiii

 

TH
Thầy Hùng Olm
Manager VIP
2 tháng 6 2023

Hướng dẫn: Bài toán tỉ lệ nghịch và Tổng tỉ

Cùng trên quãng đường AB thì vận tốc và thời gian tỉ lệ nghịch với nhau.

Tổng thời gian cả đi và về là: 2 giờ 45 phút = 2,75 giờ

Tỉ số thời gian khi đi và khi về là:

18: 15 = 6: 5 

Thời gian khi đi là:

2,75 : (6+5) x 6 = 1,5 (giờ)

Quãng đường AB dài:

15 x 1,5 = 22,5 (km)

Đáp số: 22,5 km 

Gọi độ dài AB là x

Thời gian đi là x/16

Thời gian về là x/20

Theo đề, ta có: x/16+x/20=4,5

=>x=40

14 giờ 30 phút = 14, 5 giờ

Tổng vận tốc của đi và về là:

28 + 30 = 58 ( km/giờ)

Quãng đường AB dài:

58 x 14, 5 = 841 ( km )

Đ/s: ...

P/s: Em không chắc làm đúng đâu nha 

7 tháng 7 2017

Đổi: 14 giờ 30 phút = 14,5 giờ

Tổng cả hai vận tốc khi đi và về là:

28 + 30 = 58 (km/h)

Độ dài quãng đường AB là:

14,5 x 58 = 841 (km)

Đ/S:..

6 tháng 6 2015

Đoạn đường AB gồm các đoạn lên dốc và các đoạn xuống dốc, khi đi lên dốc ở đoạn này thì khi về xuống dốc ở chính đoạn đó và ngược lại.
⇒ Vậy cả đi và về ô tô sẽ đi lên dốc độ dài bằng độ dài AB và xuống dốc cũng bằng độ dài AB. 
Vì lên dốc và xuống dốc cùng một độ dài nên thời gian lên (T_lên) và thời gian xuống (T_xuống) tỉ lệ nghịch với vận tốc.

Ta có:

T_lên / T_xuống = 40 / 30 = 4 / 3

T_lên + T_xuống = 1 giờ 45 phút = 1,75 (giờ)

Gọi T_lên là: 4 phần thì T_xuống là: 3 phần.

Tổng số phần là:

4 + 3 = 7 (phần)

Một phần là:

1,75 : 7 = 0,25 (giờ)

Thời gian lên dốc (cả đi và về) là:

0,25 x 4 = 1 (giờ)

⇒ Đoạn đường lên dốc (cả đi và về) là (và cũng chính là độ dài đoạn AB):

1 x 30 = 30 (km)

            Đáp số : 30 km
22 tháng 3 2017

30 km

nho tk cho minh nhe

Ta có tỉ số giữa vận tốc lúc đi và vận tốc lúc về là: 30/33 = 10/11

Vì vận tốc thời gian tỉ lệ nghịch với thời gian nên tỉ số giữa thời gian lúc đi và thời gian lúc về là 11/10 

Thời gian lúc đi là: 30 x ( 11 - 10) x 11 = 330 phút = 5,5 giờ 

Quáng đường AB là: 5,5 x 33 = 181,5 km

Ta có tỉ số giữa vận tốc lúc đi và vận tốc lúc về là: 30/33 = 10/11

Vì vận tốc thời gian tỉ lệ nghịch với thời gian nên tỉ số giữa thời gian lúc đi và thời gian lúc về là 11/10 

Thời gian lúc đi là: 30 x ( 11 - 10) x 11 = 330 phút = 5,5 giờ 

Quáng đường AB là: 5,5 x 30 = 165 km

7 tháng 3 2022

10h30p=10,5

Tỉ số vận tốc lên dốc và xuống dốc là 30/60=1/2

Tỉ số thời gian lên dốc và xuống dốc là 2/1 do trên 1 quãng đường thời gian và vận tốc tỉ lệ nghịch.

Từ đó ta có sơ đồ:

 Thời gian lên dốc.    :|-----|-----|

Thời gian xuống dốc:|----| tổng là 10.5

Tổng số phần bằng nhau

 2 + 1= 3

 Thời gian lên dốc là:

10.5 × 2 ÷ 3= 7 giờ

Độ dài quãng đường AB là:

30 × 7= 210 km

 ĐS:...

29 tháng 3 2022

nhớ đọc hết để hiểu

5h30 phút= 5,5 giờ

vận tốc khi đi và về là

15+18=33

quãng đường ABA là: (ví dụ: đi   A-----------------B  xong về là 2 lần đọc là đường ABA)

33x5,5=181.5 (km)

nhưng đấy chỉ là quãng đường ABA để tính quãng đường AB cần làm:

quãng đường ABA : 2

hoặc

181,5 : 2 =90,75 (km)

đáp số: 90,75

ko chắc nhé

29 tháng 5 2023

Cùng một quãng đường vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Tỉ số vận tốc thời gian đi và thời gian về là:

      20: 12 = \(\dfrac{5}{3}\) 

Ta có sơ đồ: 

loading...

Theo sơ đồ ta có:

Thời gian đi là: 1:(5-3) \(\times\) 5 = 2,5 (giờ)

Quãng đường AB dài là:

12 \(\times\)2,5 = 30 (km)

Đáp số: 30 km

 

TH
Thầy Hùng Olm
Manager VIP
29 tháng 5 2023

Hướng dẫn: Bài toán Tỉ lệ nghịch và hiệu tỉ

Cùng quãng đường AB nên thời gian và vận tốc tỉ lệ nghịch với nhau

Tỉ số thời gian về với thời gian đi là:

12: 20 = 3: 5 

Thời gian về là:

1: (5-3)x3 = 1,5 (giờ)

Quãng đường AB là:

20 x 1,5 = 30 (km)

Đáp số: 30 km