Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

15 tháng 3 2022 lúc 15:06

3.Chiều rộng là:

90x3/5=54(m)

Chu vi là:
(90+54)x2=288(m)

Diện tích là:

90x54=4860(m2)

ĐS:...

15 tháng 3 2022 lúc 15:06

giúp, đây ko phải thi nhoa, giải chi tiết mới tick

27 tháng 2 lúc 21:18

Bài 3:

a: \(=\dfrac{24}{60}+\dfrac{40}{60}+\dfrac{45}{60}=\dfrac{109}{60}\)

b: \(=\dfrac{4}{12}+\dfrac{5}{12}+\dfrac{10}{12}=\dfrac{19}{12}\)

c: \(=\dfrac{4}{24}+\dfrac{5}{24}+\dfrac{16}{24}=\dfrac{25}{24}\)

d: \(=\dfrac{15}{48}+\dfrac{56}{48}+\dfrac{6}{48}=\dfrac{77}{48}\)

28 tháng 2 lúc 19:12

bn có thể trình bày rõ hơn ko

3 tháng 3 lúc 21:12

ko nhìn rõ bạn ơi

3 tháng 3 lúc 21:19

Bài \(5\) : Tính

\(\dfrac{8}{15}-\dfrac{2}{5}=\dfrac{8}{15}-\dfrac{6}{15}=\dfrac{2}{15}\)

\(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{4}{12}-\dfrac{3}{12}=\dfrac{1}{12}\)

\(\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5}=\dfrac{5}{20}-\dfrac{4}{20}=\dfrac{1}{20}\)

\(3-\dfrac{1}{3}=\dfrac{3}{1}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{3}{3}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}\)

Bài 6 : Rút gọn rồi tính 

\(a,\dfrac{5}{10}=\dfrac{1}{2}\)

\(\dfrac{1}{2}-\dfrac{2}{15}=\dfrac{15}{30}-\dfrac{4}{30}=\dfrac{11}{30}\)

\(b,\dfrac{5}{20}=\dfrac{1}{4}\)

\(\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{9}=\dfrac{9}{36}-\dfrac{4}{36}=\dfrac{5}{36}\)

\(c,\dfrac{6}{18}=\dfrac{1}{3}\)                  \(\dfrac{6}{24}=\dfrac{1}{4}\)

\(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{4}{12}-\dfrac{3}{12}=\dfrac{1}{12}\)

\(d,\dfrac{3}{12}=\dfrac{1}{4}\)

\(\dfrac{5}{9}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{20}{36}-\dfrac{9}{36}=\dfrac{11}{36}\)

 

7 tháng 2 lúc 19:09

Bài 1:

\(a,\dfrac{6}{9}=\dfrac{2}{3};\dfrac{6}{24}=\dfrac{1}{4};\dfrac{48}{96}=\dfrac{1}{2};\dfrac{42}{98}=\dfrac{3}{7}\\ b,\dfrac{24}{36}=\dfrac{2}{3};\dfrac{18}{30}=\dfrac{3}{5};\dfrac{15}{120}=\dfrac{1}{8};\dfrac{80}{240}=\dfrac{1}{3}\\ c,\dfrac{5}{25}=\dfrac{1}{5};\dfrac{75}{100}=\dfrac{3}{4};\dfrac{64}{720}=\dfrac{4}{45};\dfrac{16}{1000}=\dfrac{2}{125}\)

Bài 3:

Phân số bằng \(\dfrac{3}{5}\) là:

\(\dfrac{18}{30};\dfrac{144}{240}\)

7 tháng 2 lúc 19:14

1a)2/3;1/4;1/2;3/7

b)2/3;3/5;1/8;1/3

c)1/5;3/4;4/45;2/125

3)18/30;144/240

18 tháng 3 2022 lúc 17:50

4/1 x 13/15

= 52/15

18 tháng 3 2022 lúc 17:51

52/15

14 tháng 4 2022 lúc 19:53

3690, 3960, 6390, 9036

 

Vì x là số tròn nghìn nên 

x + 1234< 5678

=> x = 1000, 2000, 3000, 4000

 

x = 1234

14 tháng 4 2022 lúc 19:54

\(x + 1234<5678\)
\(x < 5678-1234 \)
\(x < 4444 \)

\(\text{Do x là số tròn nghìn, vậy x là 1000, 2000, 3000, 4000.}\)


\(2466 < x +1235 < 2470 \)

Ta có:

\(2466 < x +1235 nên 2466 - 1235 < x nên 1231 < x\)
Và:

\(x +1235 < 2470 nên x < 2470 - 1235 nên x < 1235\)

\(Do đó 1231 < x < 1235\)

\(\text{Do x là số có 4 chữ số khác nhau, vậy nên x là 1234.}\)

10 tháng 3 lúc 15:18

Bài 2:

a: \(=\dfrac{3}{5}\cdot\dfrac{6}{7}=\dfrac{18}{35}\)

b: =3/5+8/25

=15/25+8/25

=23/25

Bài 3:

a: =>x=2/3*2/5=4/25

b: =>x=4/9*2/3=8/27