Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

97,99,101,103,105

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...

Tổng của 5 số đó là : 101 . 5 = 505

Gọi 5 số cần tìm là a ; a + 2 ; a + 4 ; a + 6 ; a + 8

Ta có : a + a + 2 + a + 4 + a + 6 + a + 8 = 505

=> ( a + a + a + a + a ) + ( 2 + 4 + 6 + 8 ) = 505

=> 5a + 20 = 505

=> 5a = 485

=> a = 485 : 5 = 97

=> Số thứ nhất = 97

Số thứ hai = 97 + 2 = 99

Số thứ ba = 97 + 4 = 101

Số thứ tư = 97 + 6 = 103

Số thứ năm = 97 + 8 = 105

Vậy 5 số lẻ đó là 97 ; 99 ; 101 ; 103 ; 105

Đọc tiếp...

Ta có trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp lả 101

=>101 là số ở giữa trong 5 số

Vậy 5 số đó là 97;99;101;103;105

Đọc tiếp...

ta co trung binh cong cua 5 so le lien tiepla 101

=101la so o giua trong 5so

vay 5so do la 97;99;101;103;105

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------đung roi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Theo đề bài ra:

Số ở giữa là ( số thứ ba ) 101

Số thứ hai là: 101 - 2 = 99

Số thứ nhất là: 99 - 2 = 97

Số thứ tư là: 101 + 2 = 103

Số thứ năm là: 103 + 2 = 105

Vậy năm số lẻ liên tiếp đó là: 97; 99; 101; 103; 105

Đọc tiếp...

* Giải cách 1 : 5 số lẻ liên tiếp mỗi số cách đều nhau 2 đơn vị. Trung bình cộng là số ở giữa. Vậy 5 số đó là : 97  ;  99  ;  101  ;  103  ; 105.

* Giải cách 2:

Tổng 5 số là : 101 x 5 = 505

5 số lẻ liên tiếp mỗi số cách đều nhau 2 đơn vị

5 lần số thú I :

505 - ( 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2) = 475

Số 1 : 475 : 5 = 97

Số 2 : 97 + 2 = 99

Số 3 : 99 + 2 = 101

Số 4 : 101 + 2 = 103

Số 5 : 103 + 2 = 105

Đáp số : 97 ; 99 ; 101 ; 103 ; 105 

Đọc tiếp...

Đáp án:

5 số lẻ liên tiếp mỗi số cách đều nhau 2 đơn vị. Trung bình cộng là số ở giữa. Vậy 5 số đó là : 97  ;  99  ;  101  ;  103  ; 105

 

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: