Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

\(\frac{x}{8}-\frac{2}{y}=\frac{3}{4}\)

\(\frac{xy-16}{8y}=\frac{3}{4}\)

\(4xy-64=24y\)

\(xy-16=6y\)

\(xy=6y+16\)

\(x=6+\frac{16}{y}\)

x,y nguyên 

\(y\inƯ\left(16\right)\)

\(< =>y=\left\{1;2;4;8;16\right\}\)

\(x=\left\{22;14;10;8;7\right\}\)

hok tốt

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

a) \(\dfrac{x}{5}=\dfrac{2}{5}\)

\(\Rightarrow5x=10\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Vậy x = 2

b) ĐKXĐ: \(x\ne0\)

 \(\dfrac{3}{-8}=\dfrac{6}{-x}\)

\(\Rightarrow-3x=-48\)

\(\Leftrightarrow x=16\)

Vậy x = 16

c) \(\dfrac{1}{9}=\dfrac{-2x}{10}\)

\(\Rightarrow-18x=10\)

\(\Leftrightarrow x=-\dfrac{5}{9}\)

Vậy \(x=-\dfrac{5}{9}\)

d) ĐKXĐ: \(x\ne0\)

 \(\dfrac{3}{x}-5=\dfrac{-9}{x}+2\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{3-5x}{x}=\dfrac{-9+2x}{x}\)

\(\Rightarrow3-5x=-9+2x\)

\(\Leftrightarrow7x=12\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{12}{7}\)

Vậy \(x=\dfrac{12}{7}\)

e) ĐKXĐ: \(x\ne0\)

 \(\dfrac{x}{-2}=\dfrac{-8}{x}\)

\(\Rightarrow x^2=16\)

\(\Leftrightarrow x=\pm4\)

Vậy \(x=\pm4\)

 

Đọc tiếp...

a) Ta có: \(\dfrac{x}{5}=\dfrac{2}{5}\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{2\cdot5}{5}=2\)

Vậy: x=2

b) Ta có: \(\dfrac{3}{-8}=\dfrac{6}{-x}\)

\(\Leftrightarrow-x=\dfrac{6\cdot\left(-8\right)}{3}=-16\)

hay x=16

Vậy: x=16

Đọc tiếp...

Câu b vì biểu thức chứa phân thức, mà mẫu của phân thức chứa x nên cần có ĐKXĐ chứ ạ :>

Đọc tiếp...

\(\frac{x}{8}-\frac{2}{y}=\frac{3}{4}\)

\(\frac{x}{8}-\frac{3}{4}=\frac{2}{y}\)

\(\frac{x}{8}-\frac{6}{8}=\frac{2}{y}\)

\(\frac{x-6}{8}=\frac{2}{y}\)

\(=>\left(x-6\right)\cdot y=2\cdot8\)

\(\left(x-6\right)\cdot y=16\)

\(=>x-6;y\inƯ\left(16\right)\)

\(Ư\left(16\right)=\left\{-16;-8;-4;-2;-1;1;2;4;8;16\right\}\)

Nếu x - 6 = 1; y = 16 thì x = 7

Nếu x - 6 = 2 ; y = 8 thì x = 8

Nếu x - 6 = 4; y = 4 thì x = 10

Nếu x - 6 = 8 ; y = 2 thì  x= 14

Nếu x - 6 = 16 ; y = 1 thì x = 22

Nếu x - 6 = -1; y = -16 thì x = 5

Nếu x - 6 = -2 ; y = -8 thì x = 44

Nếu x - 6 = -4; y = -4 thì x = 2

Nếu x - 6 = -8; y = -2 thì x = -2

Nếu x - 6 = -16; y = -1 thì x = -10

Vậy....

Đọc tiếp...

x8 −34 =2y 

x8 −68 =2y 

x−68 =2y 

=>(x−6)·y=2·8

(x−6)·y=16

=>x−6;y∈Ư(16)

Ư(16)={−16;−8;−4;−2;−1;1;2;4;8;16}

Nếu x - 6 = 1; y = 16 thì x = 7

Nếu x - 6 = 2 ; y = 8 thì x = 8

Nếu x - 6 = 4; y = 4 thì x = 10

Nếu x - 6 = 8 ; y = 2 thì  x= 14

Nếu x - 6 = 16 ; y = 1 thì x = 22

Nếu x - 6 = -1; y = -16 thì x = 5

Nếu x - 6 = -2 ; y = -8 thì x = 44

Nếu x - 6 = -4; y = -4 thì x = 2

Nếu x - 6 = -8; y = -2 thì x = -2

Nếu x - 6 = -16; y = -1 thì x = -10

Đọc tiếp...

25 Y^2 + 6XY + 10 X^2 y^3 = ? 

GIUP MK 

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: