Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

hiệu số phần là : 

10 - 1 = 9 ( phần ) 

số bé là : 

1260 : 9 = 140 

số lớn là : 

140 x 10 = 1400 

6 tháng 9 2021 lúc 17:44
Hiệu số phần bằng nhau là : 10-1=9 (phần ). Số bé là : 1260÷9=140. Số lớn là : 140×10=1400. HT
30 tháng 10 2021 lúc 19:00
cộng lại 3 lớp xong chia 3
30 tháng 10 2021 lúc 19:01
cộng lại cả 3 lớp đc bao nhiêu thì chia cho 3
16 tháng 3 2022 lúc 20:31

48 viên bi

16 tháng 3 2022 lúc 20:32
84:7=12 ==>12x4=48 =48 viên nha
1 tháng 12 2021 lúc 19:34

Vì khang cho Kiệt 6 viên bi thì số bi của Khang ít hơn số bi của Kiệt là 4 viên

Vậy ban đầu Khang nhiều hơn Kiệt số viên bi là:

6  - 4 = 2 (viên)

Số bi của Khang là:

(40 + 4) : 2 = 22 (viên)

                   Đáp số: 22 viên

HT và $$$

21 tháng 1 lúc 15:23

         Chiều rộng của hình chữ nhật là:

                  9  - 1  = 8 (m)

         Diện tích của hình chữ nhật là:

                 9 x 8  =  72 (m2)

               Đổi 4 dm =  0,4 m

         Diện tích viên gạch là:

                 0,4  x  0,4  = 0,16  (m2)

        Để lát hết căn phòng đó thì cần số viên gạch là:

                  72 : 0,16  =  450 (viên gạch)

           Đs...

 

                      

       

 

 

13 tháng 10 2021 lúc 22:08

22 và 23 nhé 

HT

13 tháng 10 2021 lúc 22:08

22 và 23 nha

HT

28 tháng 2 2015 lúc 7:44

Số cây trên đoạn đường đó là : ( 650 : 5 + 1 ) x 2 = 262 cây

Đ/s : 262 cây

23 tháng 10 2016 lúc 19:37

Số cây trên đoạn đường đó là 262 cây

11 tháng 3 2022 lúc 1:23

Gọi số lớn là: \(a\)và gọi số nhỏ là: \(b\)

Theo đề bài ta có:

             \(\frac{37}{100}\times a=\frac{6}{10}\times b\)  \(\left(1\right)\)

Vì hiệu hai số là 21 nên:    \(a-b=21\)hay \(a=b+21\)

Thay \(a=b+21\)vào biểu thức \(\left(1\right)\)ta có:

         \(\frac{37}{100}\times\left(b+21\right)=\frac{6}{10}\times b\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{37}{100}\times b+\frac{37}{100}\times21=\frac{6}{10}\times b\)

\(\Rightarrow\)\(\left(\frac{6}{10}-\frac{37}{100}\right)\times b=\frac{777}{100}\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{23}{100}\times b=\frac{777}{100}\)

\(\Rightarrow\)\(b=\frac{777}{23}\) và  \(a=\frac{777}{23}+21=\frac{1260}{23}\)

                                                  Đáp số: Số lớn là: \(\frac{1260}{23}\)

                                                               Số nhỏ là: \(\frac{777}{23}\)

Số bi của Hưng là :

( 18 + 16 ) : 2 = 17 ( viên bi )

HT

11 tháng 10 2021 lúc 15:31

hùng có số bi là:

       (18+16):2=17

14 tháng 11 2021 lúc 14:07

Hai năm trước ông hơn cháu 54 tuổi , hai năm sau ông vẫn hơn cháu 54 tuổi.

Tổng số tuổi của hai ông cháu hiện nay là:

56+5+5=66 (tuổi)

Tuổi ông hiện nay là:

(66+54) :2= 60 (tuổi)

Tuổi cháu hiện nay là:

66-60=6 (tuổi)

         Đáp số: ông_60 tuổi

                      cháu_6 tuổi