Trần Huỳnh Uyển Nhi

Giới thiệu về bản thân

Hoidap247: 1714729
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Vì ông sư không có tóc 

Đổi 4 ngày 8 giờ = 104 giờ

=> 4 ngày 8 giờ x 4  = 104 giờ x 4 = 416 giờ

Vậy: 4 ngày 8 giờ x 4 = 106 giờ

19 giờ 55 phút hai còn gọi là 20 giờ kém 5 phút

\(60:x=12\)

\(x=60:12\)

\(x=5\)

Vậy \(60:5=12\)

Số tự nhiên chia hết cho cả 2 và 5 là số: 0

Tổng các số chia hết cho 9 là: 9; 18; 27.

Vậy thay vào \(y=0\)

\(\Rightarrow1x60\)

Nghĩa là các số thay vào x chia hết cho 9 sẽ là các số: 2; 5.

\(\Rightarrow1260\Leftrightarrow1560\)

Có hai số có thể chia hết cho 2; 5; 9 là hai số 1260 và 1560

ta có tất cả phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 12 và tử số lớn hơn mẫu số là: \(\dfrac{9}{3};\dfrac{7}{5};\dfrac{8}{4};\dfrac{10}{2}.\)

 

\(\dfrac{1515}{2727}=\dfrac{1515:303}{2727:303}=\dfrac{5}{9}\)

\(\dfrac{3}{9};\dfrac{3}{4};\dfrac{3}{6}\)

Hôm nay là thứ mấy?

Dịch: What day is today?