Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

25 tháng 10 2021 lúc 14:09

Gọi tổng DT đất là 1.

Diện tích đất làm đường chiếm số phần DT khu đất là : 1 - 2/5 - 1/3 = 4/15 (DT đất)

_HT_

14 tháng 9 2021 lúc 15:21

Diện tích khu đô thị chiếm số phần là :

\(1-\frac{2}{5}-\frac{1}{3}=\frac{4}{15}\) (phần)

Đáp số : \(\frac{4}{15}\)phần

10 tháng 9 2018 lúc 20:41

Số phần diện tích làm nhà ở và trồng cây xanh là :

2/5 + 1/3 = 11/15 

Số phần diện tích làm đường đi chiếm là :

15/15 - 11/15 = 4/15 

Đáp số : 4/15

Học tốt

10 tháng 9 2018 lúc 20:45

diện tích đất làm nhà là:2/5+1/3=11/15

diện tích đất trồng cây là:1-11/15=4/15

19 tháng 12 2021 lúc 12:02

Số phần diện tích làm nhà ở và trồng cây xanh là :

2/5 + 1/3 = 11/15 

Số phần diện tích làm đường đi chiếm :

15/15 - 11/15 = 4/15 

Diện tích làm đường đi chiếm số phần diện tích trong đô thị là :\(1-\left(\frac{2}{5}+\frac{1}{3}\right)=\frac{4}{15}\)

                                      Đ/S : \(\frac{4}{15}\)

16 tháng 7 2017 lúc 14:37

coi số đất là 1.vậy diện tích làm đường là:

          1-2/5-1/3=4/15

                   đáp số:4/15  

16 tháng 7 2017 lúc 14:44

1 - 2/5 - 1/3 = 4/15

đáp số : 4/15

21 tháng 10 2021 lúc 19:45

Diện tích làm đường đi chiếm:

\(1-\dfrac{2}{5}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{4}{15}\left(phần\right)\)

21 tháng 10 2021 lúc 19:46

Diện tích làm đường đi chiếm:

1−2/5−1/3=4/15(phần)

11 tháng 9 2016 lúc 9:14

Diện tích làm đường đi chiếm số phần diện tích khu đo thị là :

     1 - 2/5  -  1/3  = 4/15 ( diện tích khu đô thị )-

vậy diện tích làm đường đi chiếm 4/15 diện tích khu đô thị

26 tháng 9 2021 lúc 23:23

Diện tích đất làm nhà là:

\(100000\cdot\left(1-\dfrac{1}{4}-\dfrac{2}{5}\right)=35000\left(m^2\right)\)