Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 14:15

Phân số lớn hơn :

 ( 5 / 7 + 1 / 3 )  : 2 = 11 / 21 

đ/s : 11 / 21

19 tháng 3 lúc 14:23

Phân số thứ hai là :                                                                                                       ( 5/7 - 1/3 ) : 2 = 4/21                                                                                                           Đáp số : 4/21

Tổng của 3 phân số đó là : \(\left(\frac{2}{3}+\frac{4}{7}+\frac{7}{9}\right)\div2=\frac{127}{126}\)

Phân số thứ ba là : \(\frac{127}{126}-\frac{2}{3}=\frac{85}{126}\)

Đ/s: \(\frac{85}{126}\)

                  Bài giải

Tổng của 3 phân số đó là :

\(\left(\frac{2}{3}+\frac{4}{7}+\frac{7}{9}\right)\div2=\frac{127}{126}\)

Phân số thứ ba là :

\(\frac{127}{126}-\frac{2}{3}=\frac{85}{126}\)

                      Đáp số :  \(\frac{85}{126}\)

9 tháng 5 2022 lúc 19:15

thì đầu tiên cậu lấy 4/5 + 2/7;4/5 - 2/7;4/5 x 2/7 và 4/5 : 2/7 mà nhớ quy đồng nhen

9 tháng 5 2022 lúc 19:18

tổng: 38/35

hiệu: 18/35

tích: 8/35

thương: 14/5

1 tháng 8 2020 lúc 15:53

phân số thứ 1 là

3/2 : ( 4 + 5 ) x 4 = 8/27

phân số thứ 2 là

8/27 : 4 x 5 = 5/36

chúc bạn học giỏi nhé

1 tháng 8 2020 lúc 15:57

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Phân số thứ hai Phân số thứ nhất 3 2

Phân số thứ nhất là:

        \(\frac{3}{2}\div\left(4+5\right)\times4=\frac{2}{3}\)

Phân số thứ hai là:

        \(\frac{3}{2}-\frac{2}{3}=\frac{5}{6}\)

                           Đ/s: phân số thứ nhất\(\frac{2}{3}\); phân số thứ hai \(\frac{5}{4}\)

4 tháng 3 2017 lúc 10:09

B​ạn làm như tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số . Chỉ khác đây là phân số nên tính hơi lâu.

3 tháng 5 2016 lúc 7:18

Tổng : 4/5 + 2/7 = 38/35

Hiệu : 4/5 - 2/7 = 18/35

Tích : 4/5 x 2/7 = 8/35

Thương : 4/5 : 2/7 = 14/5

16 tháng 6 2020 lúc 17:32

Tổng : 4/5 +2/7 =38/35

Hiệu :4/5-2/7=18/35 

Tích :4/5×2/7=8/35

Thương : 4/5÷2/7=14/5

25 tháng 1 2022 lúc 21:25

Tổng : \(\frac{4}{5}\)+\(\frac{2}{7}\)=\(\frac{4x7}{5x7}\)+\(\frac{2x5}{7x5}\)=\(\frac{28}{35}\)+\(\frac{10}{35}\)=\(\frac{28+10}{35}\)=\(\frac{38}{10}\).

Hiệu : \(\frac{4}{5}\)-\(\frac{2}{7}\)=\(\frac{4x7}{5x7}\)-\(\frac{2x5}{7x5}\)=\(\frac{28}{35}\)-\(\frac{10}{35}\)=\(\frac{28-10}{35}\)=\(\frac{18}{10}\).

Tích : \(\frac{4}{5}\)x\(\frac{2}{7}\)=\(\frac{4x2}{5x7}\)=\(\frac{8}{35}\).

Thương : \(\frac{4}{5}\):\(\frac{2}{7}\)=\(\frac{4}{5}\)x\(\frac{7}{2}\)=\(\frac{28}{10}\)=\(\frac{28:2}{10:2}\)=\(\frac{14}{5}\).

Lê Minh Vũ
Lê Minh Vũ CTVHS VIP
25 tháng 1 2022 lúc 21:32

Trả lời:

Tổng:

\(\frac{4}{5}+\frac{2}{7}=\frac{28}{35}+\frac{10}{35}=\frac{38}{35}\)

Hiệu:

\(\frac{4}{5}-\frac{2}{7}=\frac{28}{35}-\frac{10}{35}=\frac{18}{35}\)

Tích:

\(\frac{4}{5}\times\frac{2}{7}=\frac{4\times2}{5\times7}=\frac{8}{35}\)

Thương:

\(\frac{4}{5}\div\frac{2}{7}=\frac{4}{5}\times\frac{7}{2}=\frac{14}{5}\)

14 tháng 3 lúc 15:13

Gọi ba phân số đó là a/b, c/d và e/f. Ta có hệ phương trình sau: a/b + c/d = 31/24  (1) c/d + e/f = 7/8    (2) a/b + e/f = 11/12  (3) Giải hệ phương trình này bằng cách cộng (1) và (2), trừ (2) và (3), ta có: (a/b + c/d) + (c/d + e/f) = 31/24 + 7/8 a/b + e/f = 11/12 Suy ra: a/b = 3/8 c/d = 5/24 e/f = 1/4 Vậy ba phân số đó lần lượt là 3/8, 5/24 và 1/4.

9 tháng 4 2016 lúc 12:56

tổng=38/35

hiệu=18/35

tích=8/35

thương=14/5

k minh nha

5 tháng 4 2022 lúc 21:28

tính bằng hai cách

a)(6/11+5/11)nhân 3/7

30 tháng 3 2016 lúc 10:50

tổng của 3 phân số là

[7/12+3/4+5/6]:2=13/12

phân số thứ nhất là

13/12-3/4=1/3

phân số thứ hai là

13/12-5/6=1/4

phân số thứ 3 là

13/12-7/12=1/2

có gì ko hiểu thì bạn nhắn tin cho mình nha

30 tháng 3 2016 lúc 10:56

Tổng của ba phân số là :

( 7/12 + 3/4 + 5/6 ) : 2 = 13/12

Phân số thứ nhất là :

13/12 - 3/4 = 1/3

Phân số thứ hai là :

13/12 - 5/6 = 1/4

Phân số thứ ba là :

13/12 - 7/12 = 1/2

ĐS :...